N - Normatyvinės lentelės

Kodas Pavadinimas
N01_ACCT Sąskaitų planas
N02_RESH Resursų aprašymo lentelė
N03_RESD Resurso detalios eilutės
N04_GRID Gridų aprašymo lentelė
N05_LAIS Laiškų lentelė
N06_OBJ Objektų failas
N07_IMON Padalinių sąrašas
N08_KLIJ Klientai
N09_VIET Vietovių lentelė
N10_KINF Klientų dinaminė informacija
N11_FORM Formulių sąrašas
N12_TAX Mokesčių lentelė
N13_AKC Prekės akcijos
N14_TERH Terminų hederis
N15_MEN Menedžeriai
N16_DEPT Sąskaitų ryšio lentelė
N17_PROD Prekių/Paslaugų lentelė
N18_MAT Matavimo vienetai
N19_PGR Grupių lentelė
N20_SER
N21_SKAI Skaitliukų failas
N22_PRMH Parametrų pagrindinė eilutė
N23_PRMD Parametrų detali eilutė
N24_TERD Detalios terminų lentelės
N25_KOD Pirkimo/Pardavimo/... kodai
N26_KOMP Gaminio komplektuojančių komponenčių aprašymas
N27_PAK Įpokavimų koeficientai
N28_KOMD Gaminio komponenčių darbo atlikimas
N29_KSUP Klientų sutarties priedai
N30_NUOH Nuolaidos lentelė (hederis)
N31_NUOD Nuolaidų detalios eilutės
N32_PABC Kainynai ABC
N33_KBAN Alternatyvūs klientų ir jų bankų rekvizitai
N34_BANK Bankų sąrašas
N35_LGST Logistikos lentelė
N36_SEZH Sezonų sąrašo hederis
N37_PMAT Prekių matavimų lentelė
N38_SEZD Sezono detalios eilutės
N39_PPK Pagrindinių priemonių kortelės
N40_ABAR Alternatyvūs bar kodai
N41_GPP Pagrindinių priemonių grupės
N42_AUTO Automobilių bazė
N43_DOKH Operacijų su dokumetais apskaitos registras
N44_DOKD Dokumentų registras
N45_VAL Valiutų lentelė
N46_VALK Valiutų konvertavimo lentelė
N47_PPAR Minimumai padaliniuose
N48_MESS Pranešimų lentelė
N49_SKDK Dokumentų skaitliukai
N50_MTXT Mokėjimo paskirties lentelė
N51_SUTH Sutartys
N52_SUTD Sutarčių priedai
N53_BUDH Biudžeto hederis
N54_BUDD Biudžeto detali informacija
N55_WDOK Word dokumentų maketai
N56_SUTK Sutarties priedų kainos
N57_PADT Padaliniai tiekėjai
N58_SALE Aptarnavimo salės lentelė
N59_MENU Meniu sąrašas
N60_ASM Kontaktinių asmenų lentelė
N61_TMH Terminalai
N62_TMD Terminalų aikštelės
N63_ISAF PVM klasifikatoriai
N64_LOJ Lojalumo kortelės
N65_LOKA Lokacijų sąrašas
N66_IPR Muitinės prekių klasifikatorius
N67_INT Intrastato klasifikatoriai
N68_RECR Kompensacijos rūšys
N69_RECL Ligos
N70_PSVS SVS administravimas padalinyje
N71_ACCM Mokestinis sąskaitų planas
N72_MAS Automobilių sąrašas
N73_MASK Automobilio kuro normatyvai
N74_VSAR Papildomi sąrašai
N75_MARS Maršrutų lentelė
N77_DC Dovanų čekių kortelė
N78_KM Klientų informavimas
N79_KW Klientų informavimo operacijos
N80_ZON Zonų sąrašas
N81_BT Straipsniai
N82_BIUD Biudžetai
N83_MAKH Maketai
N84_MAKD Maketo detalios eilutės
N85_DIME Dimensijos
N86_TBG Žmonių ir gaminių gamybos laiko normatyvas
N87_TPRE Klientų prekių kodai

N01_ACCT - Sąskaitų planas

Laukas Tipas Aprašymas
N01_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
N01_PAV C(150) Sąskaitos pavadinimas
N01_PAV_U C(150) Sąskaitos pavadinimas užsienio kalba
N01_LYGIS N(3) Sąskaitos lygis plano medyje
N01_TIPAS N(1) Saskaitos tipas:2-detali,1-suminė
N01_TEVAS C(12) Aukštesnio lygio sąskaita
N01_SASK_TIPAS N(1) Tipas:1-T,2-Į,3-K,4-P,5-I,6-K(D),7-K(C)
N01_BANK N(1) Piniginė sąskaita:0-Ne,1-Taip
N01_DOK_KONTR N(1) Dokumentų kontrolė:0-Ne,1-Taip
N01_KODAS_VL C(12) Valiuta
N01_POZ_DATE N(1) Terminuota sąskaita:0-Ne,1-Taip
N01_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N01_END_DATE T(8) Pabaigos data
N01_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N01_USERIS C(12) Kas koregavo
N01_R_DATE T(8) Kada koregavo
N01_KODAS_BT C(12) Straipsnio kodas
N01_KODAS_LS C(12) Logistikos kodas 1
N01_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
N01_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
N01_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
N01_KODAS_CC C(12) Mokestinės sąskaitos kodas

N02_RESH - Resursų aprašymo lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N02_KODAS_RE C(12) Resurso kodas
N02_PAV C(40) Resurso pavadinimas
N02_TIPAS N(1) Resurso tipas:1-žmogus,2-įranga
N02_POZ_DATE N(1) Galiojimo požymis
N02_BEG_DATE T(8) Galiojimo pradžios data
N02_END_DATE T(8) Galiojimo pabaigos data
N02_ADDUSR C(12) Kas sukūrė kortelę
N02_ADD_DATE T(8) Kada sukurta kortelė
N02_USERIS C(12) Kas koregavo
N02_R_DATE T(8) Kada koregavo

N03_RESD - Resurso detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
N03_KODAS_RE C(12) Resurso kodas
N03_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
N03_TIPAS N(1) Eilutės tipas 1-prekė
N03_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
N03_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
N03_FRAKCIJA N(4) Frakcija
N03_KIEKIS N(14) Reikalingas kiekis
N03_G_MAT N(1) Galiojimo termino matas 1-dienom,2-mėn,3-metais
N03_GALIOJA N(10) Galiojimo terminas
N03_USERIS C(12) Kas koregavo
N03_R_DATE T(8) Kada koregavo
N03_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

N04_GRID - Gridų aprašymo lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N04_KODAS_GR C(12) Unikalus kodas
N04_GRID_NR N(6) Grido numeris
N04_EILUTE M(4) Grido aprašymas
N04_USERIS C(12) Vartotojas
N04_R_DATE T(8) Kordegavimo laikas
N04_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N04_P_KODAS C(24) Papildomas kodas

N05_LAIS - Laiškų lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N05_USERIS_KAS C(12) Siuntėjas
N05_USERIS_KAM C(12) Gavėjas
N05_EIL_NR N(6) Eilės numeris
N05_LAIKAS_KAS T(8) Kada išsiuntė
N05_LAIKAS_KAM T(8) Kada perskaitė
N05_LAIKAS_KADA T(8) Kada gauti
N05_PASTABOS M(4) Pastabos
N05_POZ N(1) Požymis: 1-naujas;2-perskaitytas

N06_OBJ - Objektų failas

Laukas Tipas Aprašymas
N06_KODAS_OS C(12) Objekto kodas
N06_PAV C(40) Objekto pavadinimas
N06_LYGIS N(3) Objekto lygis medyje
N06_TEVAS C(12) Aukštesnio lygio objekto kodas
N06_TIPAS N(1) Objekto tipas:1-suminis,2-detalus
N06_APRAS C(40) Objekto aprašymas
N06_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-Ne,1-Taip
N06_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N06_END_DATE T(8) Pabaigos data
N06_STATUS N(1) Objekto tipas:1-aktyvus,2-užbaigtas
N06_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
N06_SERIJA C(12) Prekės serija
N06_GALIOJA N(4) Galiojimo terminas mėnesiais
N06_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
N06_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N06_USERIS C(12) Kas koregavo
N06_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
N06_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
N06_APRASYMAS2 C(150) Aprasymas 2
N06_APRASYMAS3 C(150) Aprasymas 3

N07_IMON - Padalinių sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
N07_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
N07_PAV C(40) Padalinio pavadinimas
N07_RESURSAS N(1) Resurso požymis: 0- Ne, 1- Taip, 2- Etatas
N07_KODAS_RE C(12) Resurso kodas
N07_PAD_TIP C(2) Padalinio tipas(informacinis)
N07_PAD_GR1 C(2) Padalinio grupė 01(informacinė)
N07_PAD_GR2 C(2) Padalinio grupė 02(informacinė)
N07_EIL1 C(40) Aprašymo eilutė 1
N07_EIL2 C(40) Aprašymo eilutė 2
N07_EIL3 C(40) Aprašymo eilutė 3
N07_NUTOLES N(1) Padalinio požymis:0-nenutolęs,1-nutolęs
N07_FIX_POZ N(1) Pardavimo kainų automatinis keitimas: 0- Ne,1- Taip
N07_PVM_KAIN N(1) Pardavimo kainų požymis: 0- be PVM,1- su PVM
N07_IM_ID C(2) Įmonės identifikacija
N07_NUOLAIDOS N(1) Nuolaidų požymis: 0- Netaikomos,1- Taikomos
N07_KAINA_POZ N(1) Pardavimo kainos pagal serijas: 0- ne,1- taip
N07_KODAS_SS C(12) Nutolusio padalinio sąskaitos kodas
N07_POZ_DATE N(1) Terminuotas: 0- Ne,1- Taip
N07_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N07_END_DATE T(8) Pabaigos data
N07_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N07_USERIS C(12) Kas koregavo
N07_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
N07_KODAS_VS C(12) Vietovės kodas
N07_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
N07_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
N07_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
N07_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
N07_KODAS_TM C(12) Terminalas
N07_REZERVAS C(40) Rezervas
N07_KODAS_LS_5 C(12) Logistika 5
N07_KODAS_LS_6 C(12) Logistika 6
N07_KODAS_LS_7 C(12) Logistika 7
N07_KODAS_LS_8 C(12) Logistika 8
N07_VADOVAS C(60) Vadovas
N07_TELEF C(40) Telefonai
N07_FAX C(40) Faksai
N07_EIL4 C(60) Aprašymo eilutė 4
N07_EIL5 C(60) Aprašymo eilutė 5
N07_EIL6 C(60) Aprašymo eilutė 6
N07_KODAS_FR_LNF C(12) Formulė lokacijų generavimui
N07_KODAS_TM_P C(12) Priėmimo terminalas
N07_KODAS_ZN C(12) Zona
N07_GLN C(20) GLN kodas

N08_KLIJ - Klientai

Laukas Tipas Aprašymas
N08_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
N08_RUSIS N(1) Rūšis:1-pirkėjas,2-tiekėjas,3-pirkėjas/tiekėjas,4-įmonė,5 - kontaktas
N08_PVM_KODAS C(25) Kliento PVM kodas
N08_IM_KODAS C(13) Kliento įmonės kodas
N08_PAV C(150) Kliento pavadinimas
N08_ADR C(150) Adresas
N08_KODAS_VS C(12) Vietovės kodas
N08_PASTAS C(9) Pašto indeksas
N08_ATSTOVAS C(150) Atstovas
N08_E_MAIL C(150) E-mail adresas
N08_FAX_NUM C(40) Fax-o numeriai
N08_TEL C(40) Telefonų numeriai
N08_MOB_TEL C(40) Mobilus telefonas
N08_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos 1 kodas
N08_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos 2 kodas
N08_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos 3 kodas
N08_TIPAS_PIRK N(1) Pirkėjo tipas:1-pagal dokumentus,2-pagal sąskaitas
N08_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos 4 kodas
N08_TIPAS_TIEK N(1) Tiekėjo tipas:1-pagal dokumentus,2-pagal sąskaitas
N08_KODAS_GS C(12) Klientų grupės kodas
N08_CREDIT_LIM N(12,2) Pirkėjo kredito limitas
N08_KODAS_DS C(12) Sąskaitų ryšio kodas
N08_DELSPINIGIAI N(10,5) Pirkėjo delspinigių procentas
N08_KODAS_QS C(12) Pranešimo kodas
N08_NUOL_GR C(6) Pirkėjo nuolaidos grupė
N08_KODAS_XS_T C(12) Tiekėjo mokesčių lentelės kodas
N08_KODAS_XS_P C(12) Pirkėjo mokesčių lentelės kodas
N08_KODAS_TS_T C(12) Tiekėjo terminų lentelės kodas
N08_KODAS_TS_P C(12) Pirkėjo terminų lentelės kodas
N08_ADD_DATE T(8) Sukūrimo laikas
N08_SUTARTIS N(1) Ar būtina pirkėjo sutartis:0-ne,1-taip
N08_KAIN_ABC N(1) Ar kontroliuoti pirkėjo sutarčių sąlygas:0-ne,1-taip
N08_DIENOS N(1) Rezervas
N08_TIEK_DIEN N(1) Ar būtinai reikalinga tiekėjo sutartis:0-ne,1-taip
N08_KRED_LIM N(1) Ar kontroliuoti pirkėjo kredito limitą atliekant pardavimus:0-ne,1-taip
N08_PRIEDAI N(1) Ar kontroliuoti tiekėjo sutarčių sąlygas:0-ne,1-taip
N08_KODAS_IS C(12) Klientui priskirtas padalinio kodas
N08_KODAS_OS_P C(12) Klientui priskirtas pardavimų centro kodas
N08_KODAS_OS C(12) Klientui priskirtas objekto kodas
N08_KODAS_MS_P C(12) Menedžerio pardavėjo kodas
N08_KODAS_MS_T C(12) Menedžerio pirkėjo kodas
N08_VAL_POZ N(1) Ar galima atsiskaitinėti valiuta:0-ne,1-taip
N08_KODAS_VL_1 C(12) Atsiskaitymų valiutos kodas 1
N08_KODAS_VL_2 C(12) Atsiskaitymų valiutos kodas 2
N08_KODAS_VL_3 C(12) Atsiskaitymų valiutos kodas 3
N08_KODAS_VL_4 C(12) Atsiskaitymų valiutos kodas 4
N08_KODAS_VL_5 C(12) Atsiskaitymų valiutos kodas 5
N08_KODAS_VL_6 C(12) Atsiskaitymų valiutos kodas 6
N08_POZ_DATE N(1) Terminuotas 0-ne,1-taip
N08_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N08_END_DATE T(8) Pabaigos data
N08_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N08_USERIS C(12) Kas koregavo
N08_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
N08_GER_POZ N(1) Ar nepatikrintas
N08_KODAS_LS_5 C(12) Logistikos kodas 5
N08_KODAS_LS_6 C(12) Logistikos kodas 6
N08_KODAS_LS_7 C(12) Logistikos kodas 7
N08_KODAS_LS_8 C(12) Logistikos kodas 8
N08_T_LIM_POZ N(1) Tiekėjo kredito limito požymis
N08_T_KRED_LIM N(12,2) Tiekėjo kredito limitas
N08_KODAS_VL_LIM C(12) Tiekėjo limito valiuta
N08_KAINYNAS C(1) Kainynas
N08_AR_REIK_P N(1) Ar reikaluti kredito limito
N08_AR_REIK_T N(1) Ar reikalauti kredito limito (tiekėjui)
N08_REZERVAS C(40) Trumpas įmonės aprašymas
N08_INTRASTAT N(1) Intrastat ataskaitos: 0-Ne, 1-Taip
N08_WB_KR N(1) Ar sekamas WB įsipareigojimai: 0-ne, 1-Taip
N08_WB_KR_GR N(1) Ar griežta WB kredito kontolė: 0-Ne,1-Taip
N08_SUMA_WK_LIMIT N(12,2) WB Kredito limito suma
N08_SUMA_WK N(12,2) Įsipareigojimų pradinė suma
N08_KODAS_VL_U C(12) Užsakymų formavimo valiuta
N08_BUSENA N(3) Būsena
N08_TIPAS N(1) Tipas: 1-juridinis,2-fizinis
N08_PVM_SKOL_T N(1) Tiekėjui PVM traukti į skolą - nutylėjimas
N08_PVM_SKOL_P N(1) Pirkėjui PVM traukti į skolą - nutylėjimas
N08_PASTABOS M(4) Pastabos
N08_SKOL_SUD N(1) Automatinis skolų sudengimas: 1-nenaudoti;2-parinkti dok.;3-visi dok.
N08_EOIR C(50) NULL EORI kodas
N08_APRASYMAS1 C(150) NULL Aprašymas 1
N08_APRASYMAS2 C(150) NULL Aprašymas 2
N08_APRASYMAS3 C(150) NULL Aprašymas 3
N08_APRASYMAS4 C(150) NULL Aprašymas 4
N08_WEB_POZT N(1) Tiesioginis dok.apsikeitimas: 1-negalimas,2-galimas,3-vyksta

N09_VIET - Vietovių lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N09_KODAS_VS C(12) Vietovės kodas
N09_PAV C(40) Pavadinimas
N09_LYGIS N(3) Lygis
N09_TIPAS N(1) Tipas:2-detalus,1-suminis
N09_TEVAS C(12) Aukštesnio lygio vietovės kodas
N09_UZS_LAIKAS N(4) Užsakymo laikas
N09_VEZ_LAIKAS N(4) Vežimo laikas
N09_PAP_LAIKAS N(4) Papildomas laikas
N09_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N09_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N09_END_DATE T(8) Pabaigos data
N09_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N09_USERIS C(12) Kas koregavo
N09_R_DATE T(8) Kada koregavo
N09_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
N09_SUMA_KOM N(18,2) Dienpinigių norma valiuta
N09_KITAS C(40) Vietovės kodas kitose sistemose
N09_KODAS_LS_K C(12) Kryptis
N09_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
N09_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
N09_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3

N10_KINF - Klientų dinaminė informacija

Laukas Tipas Aprašymas
N10_KODAS_KI C(12) Klientas
N10_LIK_PIRK N(12,2) Skola pirkėjo
N10_LIK_TIEK N(12,2) Skola tiekėjo
N10_P_PARD_S N(12,2) Paskutinė pardavimo suma
N10_P_PARD_D T(8) Paskutinė pardavimo data
N10_P_GAV_S N(12,2) Paskutinė pinigų gavimo suma
N10_P_GAV_D T(8) Paskutinė pinigų gavimo data
N10_P_PIR_S N(12,2) Paskutinė pirkimo suma
N10_P_PIR_D T(8) Paskutinė pirkimo data
N10_P_MOK_S N(12,2) Paskutinė pinigų mokėjimo suma
N10_P_MOK_D T(8) Paskutinė pinigų mokėjimo data
N10_USERIS C(12) Kas koregavoo
N10_R_DATE T(8) Kada koregavo
N10_ADDUSR C(10) Įrašo autorius

N11_FORM - Formulių sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
N11_KODAS_FR C(12) Kodas
N11_PAV C(40) Pavadinimas
N11_PASTABOS M(4) Formulė
N11_POZ_DATE N(1) Terminuota
N11_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N11_END_DATE T(8) Pabaigos data
N11_USERIS C(12) Kas koregavo
N11_R_DATE T(8) Kada koregavo
N11_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N11_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

N12_TAX - Mokesčių lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N12_KODAS_XS C(12) Mokesčio kodas
N12_PAV C(40) Mokesčio aprašymas
N12_A_TAX N(6,2) A tipo mokestis
N12_B_TAX N(6,2) B tipo mokestis
N12_C_TAX N(6,2) C tipo mokestis
N12_D_TAX N(6,2) D tipo mokestis
N12_KODAS_SS_S C(12) Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pardvimo sumos
N12_KODAS_SS_SI C(12) Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pardavimo kitų sumų
N12_KODAS_SS_SM C(12) Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pardavimo muito sumos
N12_KODAS_SS_SA C(12) Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pardavimo akcizo sumos
N12_KODAS_SS_P C(12) Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pirkimo sumos
N12_KODAS_SS_PI C(12) Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pirkimo išlaidų sumos
N12_KODAS_SS_PM C(12) Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pirkimo muito sumos
N12_KODAS_SS_PA C(12) Sąskaitos kodas PVM-ui nuo pirkimo akcizo sumos
N12_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N12_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N12_END_DATE T(8) Pabaigos data
N12_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N12_ADD_DATE T(8) Sukūrimo laikas
N12_USERIS C(12) Kas koregavo
N12_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
N12_E_TAX N(6,2) E tipo mokestis
N12_F_TAX N(6,2) F tipo mokestis
N12_G_TAX N(6,2) G tipo mokestis
N12_H_TAX N(6,2) H tipo mokestis
N12_KODAS_SS_POA C(12) Sąskaitos kodas A pirkimo PVM-o
N12_KODAS_SS_POB C(12) Sąskaitos kodas B pirkimo PVM-o
N12_KODAS_SS_POC C(12) Sąskaitos kodas C pirkimo PVM-o
N12_KODAS_SS_POD C(12) Sąskaitos kodas D pirkimo PVM-o
N12_KODAS_SS_POE C(12) Sąskaitos kodas E pirkimo PVM-o
N12_KODAS_SS_POF C(12) Sąskaitos kodas F pirkimo PVM-o
N12_KODAS_SS_POG C(12) Sąskaitos kodas G pirkimo PVM-o
N12_KODAS_SS_POH C(12) Sąskaitos kodas H pirkimo PVM-o
N12_KODAS_SS_ROA C(12) Sąskaitos kodas A pardavimo PVM-o
N12_KODAS_SS_ROB C(12) Sąskaitos kodas B pardavimo PVM-o
N12_KODAS_SS_ROC C(12) Sąskaitos kodas C pardavimo PVM-o
N12_KODAS_SS_ROD C(12) Sąskaitos kodas D pardavimo PVM-o
N12_KODAS_SS_ROE C(12) Sąskaitos kodas E pardavimo PVM-o
N12_KODAS_SS_ROF C(12) Sąskaitos kodas F pardavimo PVM-o
N12_KODAS_SS_ROG C(12) Sąskaitos kodas G pardavimo PVM-o
N12_KODAS_SS_ROH C(12) Sąskaitos kodas H pardavimo PVM-o
N12_A_KLASI C(12) Mokesčio a klasifikatoriaus kodas
N12_B_KLASI C(12) Mokesčio b klasifikatoriaus kodas
N12_C_KLASI C(12) Mokesčio c klasifikatoriaus kodas
N12_D_KLASI C(12) Mokesčio d klasifikatoriaus kodas
N12_E_KLASI C(12) Mokesčio e klasifikatoriaus kodas
N12_F_KLASI C(12) Mokesčio f klasifikatoriaus kodas
N12_G_KLASI C(12) Mokesčio g klasifikatoriaus kodas
N12_H_KLASI C(12) Mokesčio h klasifikatoriaus kodas
N12_NM_KLASI C(12) Neapmokestinamo klasifikatoriaus kodas

N13_AKC - Prekės akcijos

Laukas Tipas Aprašymas
N13_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
N13_KODAS_US C(12) Mat.vnt.
N13_KODAS_IS C(12) Padalinys
N13_EIL_NR N(6) Eilutės nr.
N13_DATE_PR T(8) Pradžios data
N13_DATE_PB T(8) Pabaigos data
N13_PAV C(60) Aprašymas
N13_POZ_KAINA N(1) Kainos parinkimas: 0-ne; 1-taip
N13_KAINA1 N(12,4) Kaina1
N13_KIEKIS2K N(14) Kainos kiekis2
N13_KAINA2 N(12,4) Kaina2
N13_KIEKIS3K N(14) Kainos kiekis3
N13_KAINA3 N(12,4) Kaina3
N13_KIEKIS4K N(14) Kainos kiekis4
N13_KAINA4 N(12,4) Kaina4
N13_POZ_NUOLAIDA N(1) Nuolaidos parinkimas: 0-ne; 1-taip.
N13_NUOLAIDA1 N(6,2) Nuolaida1
N13_KIEKIS2N N(14) Nuolaidos kiekis2
N13_NUOLAIDA2 N(6,2) Nuolaida2
N13_KIEKIS3N N(14) Nuolaidos kiekis3
N13_NUOLAIDA3 N(6,2) Nuolaida3
N13_KIEKIS4N N(14) Nuolaidos kiekis4
N13_NUOLAIDA4 N(6,2) Nuolaida4
N13_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
N13_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
N13_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
N13_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
N13_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N13_USERIS C(12) Kas koregavo
N13_R_DATE T(8) Kada koregavo
N13_REZERVAS C(12) Rezervas

N14_TERH - Terminų hederis

Laukas Tipas Aprašymas
N14_KODAS_TS C(12) Atsiskaitymų terminų kodas
N14_PAV C(40) Pavadinimas
N14_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N14_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N14_END_DATE T(8) Pabaigos data
N14_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N14_ADD_DATE T(8) Sukūrimo laikas
N14_USERIS C(12) Kas koregavo
N14_R_DATE T(8) Kada koregavo

N15_MEN - Menedžeriai

Laukas Tipas Aprašymas
N15_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
N15_RUSIS N(1) Rūšis:1-pardavėjas,2-pirkėjas,3-pardavėjas/pirkėjas,4-ats.asmuo,5-vairuotojas
N15_PAV C(150) Pavadinimas
N15_LYGIS N(3) Lygis
N15_TEVAS C(12) Aukštesnio lygio menedžerio kodas
N15_TIPAS N(1) Tipas:1-suminis,2-detalus
N15_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N15_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N15_END_DATE T(8) Pabaigos data
N15_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N15_USERIS C(12) Kas koregavo
N15_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
N15_TAB_NO N(5) Tabelinis numeris iš atlyginimų
N15_PAJ_KOD N(5) Priskaitymo kodas iš atlyginimų
N15_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
N15_KODAS_BS C(12) Dienpinigių kodas
N15_PAREIGOS C(40) Pareigos
N15_ADRESAS C(150) Adresas
N15_TEL C(40) Telefonai
N15_E_MAIL C(150) E-mail
N15_PASTABOS C(40) Pastabos
N15_FLG_PO N(1) Pirkimų modulis
N15_FLG_RO N(1) Pardavimų modulis
N15_FLG_KR N(1) Debitorinių/Kred. op. modulis
N15_FLG_CI N(1) Išmokos
N15_FLG_CH N(1) Įplaukų modulis
N15_FLG_TR N(1) Transporto modulis
N15_FLG_PP N(1) Pagrindinės priemonės
N15_FLG_AL N(1) Algų modulis
N15_FLG_RR1 N(1) Vidiniai
N15_FLG_RR2 N(1) Rezervas
N15_FLG_RR3 N(1) Rezervas
N15_FLG_RR4 N(1) Rezervas
N15_FLG_RR5 N(1) Rezervas
N15_MAX_NUOL N(6,2) Maksimali nuolaida
N15_APRASYMAS1 C(150) NULL Aprašymas 1
N15_APRASYMAS2 C(150) NULL Aprašymas 2
N15_APRASYMAS3 C(150) NULL Aprašymas 3

N16_DEPT - Sąskaitų ryšio lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N16_KODAS_DS C(12) Sąskaitų ryšio kodas
N16_PAV C(40) Aprašymas
N16_RUSIS N(1) Rūšis:1-Prekės,2-klientai
N16_KODAS_SS1 C(12) Prekių turto/Pirkėjų skolos sąskaita
N16_KODAS_SS2 C(12) Prekių savikaina/Pirkėjų išankstiniai mokėjimai
N16_KODAS_SS3 C(12) Prekių pajamos/Pirkėjų delspinigiai
N16_KODAS_SS4 C(12) Prekių grąžinimai/Pirkėjų diskontai
N16_KODAS_SS5 C(12) Paslaugos perkant/Tiekėjų skolos
N16_KODAS_SS6 C(12) Paslaugos parduodant/Tiekėjų išankstiniai mokėjimai
N16_KODAS_SS7 C(12) Parduodant kitos sumos/Tiekėjų diskontai
N16_KODAS_SS8 C(12) Parduodant muitas/Teigiamas valiutų perskaičiavimas
N16_KODAS_SS9 C(12) Parduodant akcizas/Neigiamas valiutų perskaičiavimas
N16_KODAS_SS10 C(12) Tiekėjo išlaidos
N16_KODAS_SS11 C(12) Tiekėjo muitas
N16_KODAS_SS12 C(12) Tiekėjo akcizas
N16_KODAS_SS13 C(12) Pirkėjo kitos sumos
N16_KODAS_SS14 C(12) Prekės kelyje/Pirkėjo muitas
N16_KODAS_SS15 C(12) Pirkėjo akcizas
N16_KODAS_SS16 C(12) Tiekėjų prekių importo PVM
N16_KODAS_SS17 C(12) Pirkėjo prekės eksporto PVM
N16_KODAS_SS18 C(12) Tiekėjų išlaidų importo PVM
N16_KODAS_SS19 C(12) Pirkėjo išlaidų eksporto PVM
N16_KODAS_SS20 C(12) Tiekėjų prekių muito PVM
N16_KODAS_SS21 C(12) Pirkėjo muito eksporto PVM
N16_KODAS_SS22 C(12) Tiekėjų prekių akcizo PVM
N16_KODAS_SS23 C(12) Pirkėjo akcizo eksporto PVM
N16_KODAS_SS24 C(12) Pirkėjų palūkanos
N16_KODAS_SS25 C(12) Tiekėjų palūkanos
N16_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N16_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N16_END_DATE T(8) Pabaigos data
N16_USERIS C(12) Kas koregavo
N16_R_DATE T(8) Kada koregavo
N16_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N16_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
N16_SK1 N(12,3) Sodros 27 %
N16_SK2 N(12,3) Sodros 3 %
N16_SK3 N(12,3) Sodros 1%
N16_SK4 N(12,3) Rezervas
N16_SK5 N(12,3) Rezervas
N16_KODAS_SS26 C(12) Skolų sudengimas

N17_PROD - Prekių/Paslaugų lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N17_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
N17_TIPAS N(1) Tipas:1-prekė,2-paslauga
N17_KODAS_P1 C(12) Pirmas alternatyvus kodas
N17_KODAS_P2 C(12) Antras alternatyvus kodas
N17_KODAS_US C(12) Pagrindinis matavimo vieneto kodas
N17_PAV C(120) Pavadinimas
N17_PAVU C(150) Pavadinimas kita kalba
N17_KODAS_KS C(12) Tiekėjo kodas
N17_KOD_T C(25) Kodas tiekėjo kataloguose
N17_KODAS_KS1 C(12) Pirmas alternatyvus tiekėjo kodas
N17_KOD_T1 C(25) Kodas pirmo alternatyvaus tiekėjo kataloguose
N17_KODAS_KS2 C(12) Antras alternatyvus tiekėjo kodas
N17_KOD_T2 C(25) Kodas antro alternatyvaus tiekėjo kataloguose
N17_KODAS_VS C(12) Vietovės kodas
N17_KODAS_ES C(12) Sezono kodas
N17_UZSIGUL N(6,2) Prekės užsigulėjimo procentas
N17_BAZ_KIEKIS N(14) Metų bazinis(vidutinis) kiekis
N17_ASSEMBLY N(1) Rūšis: 1-paprasta, 2-komplektuojama, 3-išskaidoma, 4-generavimui, 5-sudėtinė,
6-komplektuojama/išskaidoma, 7-mišri, 8-tara
N17_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos 1 kodas
N17_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos 2 kodas
N17_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos 3 kodas
N17_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos 4 kodas
N17_KODAS_DS C(12) Sąskaitos ryšio kodas
N17_NUOL_GR C(6) Nuolaidos grupė
N17_GALIOJA N(5) Galiojimo dienos
N17_MOKESTIS N(1) Ar prekė apmokestinama:0-ne,1-taip
N17_TAX N(1) PVM mokestis,1-A,2-B,3-C,4-D
N17_KODAS_KS_G C(12) Prekės gamintojo kodas
N17_KODAS_GS C(12) Grupės kodas
N17_INSTR_POZ N(1) Ar reikia instrukcijos prekei?:0-ne,1-taip
N17_INSTR_TIP C(1) Instrukcijos tipas
N17_INSTR_VYK N(1) Ar reikia daryti instrukciją?:0-ne,1-taip
N17_INSTR_DATE T(8) Instrukcijos data
N17_INSTR_FILE C(12) Instrukcijos failo pavadinimas
N17_URM_POZ N(1) Urmo pozymis:0-ne,1-taip
N17_URM_DATEIN T(8) Pateko į urmą
N17_URM_DATEOU T(8) iškrito iš urmo
N17_KREPS_POZ N(1) Ar krepšelio prekė:0-ne,1-taip
N17_KREPS_KTG C(1) Krepšelio kategorija
N17_KREPS_MIN N(14) Krepšelio minimumas
N17_GARANT_POZ N(1) Ar yra garantija:0-ne,1-taip
N17_GARANT_MEN N(3) Garantija mėnesiais
N17_KODAS_KS3 C(12) Garantija atlieka tiekėjas.Kliento kodas
N17_TEMPER_POZ N(1) Temperatūros požymis:0-ne,1-taip
N17_TEMPER_MAX N(3) Max temperatūra
N17_TEMPER_MIN N(3) Min temperatūra
N17_TEMPER_TXT C(20) Kitos laikymo sąlygos
N17_SERTIF_POZ N(1) Ar reikia sertifikato:0-ne,1-taip
N17_KODAS_MS C(12) Marketologo kodas(iš menedžerių sąrašo)
N17_ANTKAINIS N(6,2) Antkainio procentas
N17_MAX_NUOL N(6,2) Maksimalus nuolaidos procentas parduodant
N17_EX_IM_FRAC N(4) Rezervas
N17_G_TIME N(6) Rezervas
N17_KODAS_OS C(12) Objekto kodas
N17_VAZ_LAIK N(4) Vežimo laikas
N17_UZS_LAIK N(4) Užsakymo laikas
N17_PAP_LAIK N(4) Papildomas laikas
N17_SAN_COST N(10,2) Sandėliavimo sąnaudos
N17_UZS_COST N(10,2) Užsakymo sąnaudos
N17_TRA_COST N(10,2) Transportavimo sąnaudos
N17_MEN_PAV C(150) Pavadinimas skirtas menedžeriams
N17_MUIT_KOD C(16) Muitinėje prekės kodas
N17_SK_KODAS N(2) Prekės skyrius kasoje
N17_INTERNET N(1) Interneto požymis:0-ne,1-taip
N17_DUM_POZ N(1) Ar užsigulėjusi prekė:0-ne,1-taip
N17_DUM_TIP C(1) Užsigulėjimo tipas
N17_DUM_D_IN T(8) Kada pateko į užsigulėjimą
N17_DUM_D_OUT T(8) Kada iškrito iš išsigulėjimo
N17_MUITO_PROC N(6,2) Muito procentas
N17_AKCIZO_PROC N(6,2) Akcizo procentas
N17_PASTABOS M(4) Pastabos
N17_POZ_DATE N(1) Terminuota:0-ne,1-taip
N17_BEG_DATE T(8) Termino pradžia
N17_END_DATE T(8) Termino pabaiga
N17_USERIS C(12) Kas koregavo
N17_R_DATE T(8) Kada koregavo
N17_ADD_DATE T(8) Kada sukurta kortelė
N17_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N17_MIN_VISO N(14) Minimumas įmonės mastu
N17_SERT_POZ C(1) Sertifikavimo požymis
N17_KAT_POZ C(1) Kategorijos požymis
N17_BROK_POZ N(1) Broko pozymis
N17_KODAS_PS_G C(12) Geras prekės kodas
N17_DATA_BR T(8) Iki kada_brokas
N17_KODAS_VS_T C(12) Šalis tiekėja
N17_KODAS_MS_A C(12) Analitikas
N17_KODAS_MS_M C(12) Menedžeris
N17_AR_NAUJA N(1) Ar nauja prekė
N17_DATA_NAUJA T(8) Iki kada nauja
N17_MIN_ANTK N(6,2) Minimalus antkainis
N17_KODAS_LS_5 C(12) Logistikos kodas 5
N17_KODAS_LS_6 C(12) Logistikos kodas 6
N17_KODAS_LS_7 C(12) Logistikos kodas 7
N17_KODAS_LS_8 C(12) Logistikos kodas 8
N17_MIN_ANTK_UR N(6,2) Minimalus urminių kainų antkainis
N17_MIN_ANTK_UR_D T(8) Minimalaus urminio antkainio galiojimas
N17_MAX_ANTK N(6,2) NULL Maksimalus antkainis
N17_SVS_GALIOJA N(1) SVS-e būtina galiojimo data
N17_SVS_GALIOJA_D N(5) SVS galiojimo dienos
N17_SVS_PARTIJA N(1) SVS būtina partija: 0-Ne,1-Taip
N17_PAV_K1 C(100) NULL Pavadinimas kita kalba 1
N17_PAV_K2 C(100) NULL Pavadinimas kita kalba 2
N17_PAV_K3 C(100) NULL Pavadinimas kita kalba 3
N17_BUSENA N(3) Būsena

N18_MAT - Matavimo vienetai

Laukas Tipas Aprašymas
N18_KODAS_US C(12) Matavimo vieneto kodas
N18_FRAKCIJA N(4) Matavimo vieneto frakcija
N18_M_VNT_U1 C(12) Matavimo vienetas kita kalba 1
N18_M_VNT_U2 C(12) Matavimo vienetas kita kalba 2
N18_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N18_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N18_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N18_END_DATE T(8) Pabaigos data
N18_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
N18_USERIS C(12) Kas koregavo
N18_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
N18_PAV_K1 C(100) Pavadinimas kita kalba 1
N18_PAV_K2 C(100) Pavadinimas kita kalba 2
N18_PAV_K3 C(100) Pavadinimas kita kalba 3
N18_VSI C(20) Matavimas VŠĮ sistemoje

N19_PGR - Grupių lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N19_KODAS_GS C(12) Grupės kodas
N19_RUSIS N(1) Rūšis:1-prekių,2-paslaugų,3-klientų,4-kodų
N19_PAV C(40) Grupės pavadinimas
N19_LYGIS N(3) Grupės lygis
N19_TEVAS C(12) Aukštesnės grupės kodas
N19_TIPAS N(1) Tipas:1-grupė,2-detali
N19_POZ_DATE N(1) Terminuota:0-ne,1-taip
N19_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N19_END_DATE T(8) Pabaigos data
N19_IMP_EXP_GR C(12) Importo/eksporto kodas muitinėje
N19_APRAS C(40) Importo/Exporto aprašymas
N19_ASOR_KIEK N(6) Asortimento kiekis grupėje
N19_FRAC N(4) Asortimento frakcija
N19_ASOR_LIK N(12) Asortimento likutis
N19_SK_KASOJE N(2) Skyrius kasoje
N19_ANTKAINIS N(6,2) Antkainio procentas
N19_MAX_NUOL N(6,2) Maksimalus nuolaidos procentas parduodant
N19_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N19_USERIS C(12) Kas koregavo
N19_R_DATE T(8) Kada koregavo
N19_PAV_K1 C(100) Pavadinimas kita kalba 1
N19_PAV_K2 C(100) Pavadinimas kita kalba 2
N19_PAV_K3 C(100) Pavadinimas kita kalba 3

N20_SER

Laukas Tipas Aprašymas
N20_KODAS_AS C(12)
N20_PAV C(40)
N20_PAVU C(40)
N20_KODAS_GS C(12)
N20_KODAS_DS C(12)
N20_KODAS_US C(12)
N20_FRAK N(4)
N20_PAR_KAIN N(12,4)
N20_MOKESTIS N(1)
N20_TAX N(1)
N20_POZ_DATE N(1)
N20_BEG_DATE T(8)
N20_END_DATE T(8)
N20_ADDUSR C(12)
N20_USERIS C(12)
N20_R_DATE T(8)
N20_ADD_DATE T(8)

N21_SKAI - Skaitliukų failas

Laukas Tipas Aprašymas
N21_KODAS_SK C(12) Skaitliuko kodas
N21_MOD C(2) Modulis:DH,PO,RO,CH,CI,VD,IN,KA,PK,PT,SV,KS,DK,DR
N21_NR1N N(12) Paskutinis numeris
N21_TIPAS C(90) Skaitliuko tipas
N21_USERIS C(12) Kas koregavo
N21_R_DATE T(8) Kada koregavo
N21_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

N22_PRMH - Parametrų pagrindinė eilutė

Laukas Tipas Aprašymas
N22_KODAS_PR C(12) Parametro kodas
N22_PAV C(40) Parametro pavadinimas
N22_AR_GALI N(1) Vartotojas gali koreguoti reikšmes:0-ne,1-taip
N22_INTERVALAS N(1) Intervalas:0-viena reikšmė,1-dvi reikšmės
N22_TIPAS1 N(1) Pirmo lauko tipas 1-C,2-N,3-D,4-T,5-L
N22_APR1 C(120) Pirmo lauko aprašymas
N22_SAR1 C(2) Pirmo lauko sąrašo tipas
N22_TIPAS2 N(1) Antro lauko tipas 1-C,2-N,3-D,4-T,5-L
N22_APR2 C(120) Antro lauko aprašymas
N22_SAR2 C(2) Antro lauko sąrašo tipas
N22_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N22_USERIS C(12) Kas koregavo
N22_R_DATE T(8) Kada koregavo

N23_PRMD - Parametrų detali eilutė

Laukas Tipas Aprašymas
N23_KODAS_PR C(12) Parametro kodas
N23_MODUL C(2) Modulis:DH,PO,RO,CH,CI,VD,IN,KA,PK,PT,SV,KS,DK,DR
N23_USR C(12) Vartotojas
N23_REIKSME1 C(100) Pirmo parametro reikšmė
N23_REIKSME2 C(100) Antro parametro reikšmė
N23_USERIS C(12) Kas koregavo
N23_R_DATE T(8) Kada koregavo
N23_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

N24_TERD - Detalios terminų lentelės

Laukas Tipas Aprašymas
N24_KODAS_TS C(12) Terminų kodas
N24_EIL_NR N(6) Detalios eilutės numeris
N24_NUOL_D N(5) Diskonto dienos
N24_NUOL_P N(10,5) Diskonto procentas
N24_MOK_D N(5) Mokėjimo dienos
N24_MOK_P N(10,5) Mokėjimo procentas
N24_R_DATE T(8) Kada koregavo
N24_USERIS C(12) Kas koregavo
N24_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N24_MOK_S N(12,2) Mokėjimo suma
N24_SUMA_PLK N(12,2) Palūkanų suma
N24_PLK_P N(10,5) Palūkanų procentas

N25_KOD - Pirkimo/Pardavimo/... kodai

Laukas Tipas Aprašymas
N25_KODAS_BS C(12) Kodas
N25_KODAS_GS C(12) Grupės kodas
N25_PAV C(150) Pavadinimas
N25_TIPAS N(1) Tipas:1-pirkimų,2-pardavimų,3-Komplektavimų,4-,5-atsargų,6-TR.atskaitomybės,7-TR.darbai
N25_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
N25_KODAS_DS C(12) Sąskaitos ryšio kodas parduodant
N25_KODAS_US C(12) Matavimo vieneto kodas
N25_FRAKCIJA N(4) Frakcija
N25_SUMA N(12,2) Suma pagal nutylėjimą
N25_MOKESTIS N(1) Ar apmokestinamas:0-ne,1-taip
N25_TAX N(1) PVM mokestis:1-A,2-B,3-C,4-D
N25_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
N25_PROCENT N(6,2) Nuolaidos procentas
N25_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N25_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N25_END_DATE T(8) Pabaigos data
N25_USERIS C(12) Kas koregavo
N25_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
N25_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N25_ADD_TIME T(8) Sukūrimo laikas
N25_OP_RUSIS N(1) Operacijos rūšis:1-Avansas vairuotojui,2-Vairuotojo atsiskaitymas,3-kitos(ne vairuotojo)
N25_KODAS_SS_CT C(12) Kredito sąskaita transporto modulyje
N25_KURAS_PAP N(8,3) Papildomas kuras
N25_AMOR_H N(1) Ar skaičiuoti amortizacija nuo laiko?
N25_KURAS_H N(1) Ar skaičiuoti kurą nuo laiko?
N25_MOK_H N(12,4) Valandos įkainis
N25_MOK_KM N(12,4) Kilometro įkainis
N25_MOK_T N(12,4) Pervežamos tonos įkainis
N25_MOK_TKM N(12,4) Tonkilometrio įkainis
N25_MOK_S N(12,4) Sutartinė suma
N25_KODAS_LP B(12) Priskaitymo kodas 'Algose'
N25_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
N25_PAV_K1 C(100) Pavadinimas kita kalba 1
N25_PAV_K2 C(100) Pavadinimas kita kalba 2
N25_PAV_K3 C(100) Pavadinimas kita kalba 3

N26_KOMP - Gaminio komplektuojančių komponenčių aprašymas

Laukas Tipas Aprašymas
N26_KODAS_PS C(12) Gaminio kodas
N26_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
N26_TIPAS N(1) Komponentės tipas:1-prekė,2-kodas
N26_KODAS_PS_K C(12) Komponentės kodas
N26_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
N26_FRAKCIJA N(4) Matavimo vnt. frakcija
N26_KIEKIS N(14) Reikalingas kiekis
N26_G_KIEKIS N(14) Kokiam gaminio kiekiui aprašytas reikalingas kiekis
N26_ISB_POZ N(1) Išbarstymo požymis:0-ne,1-taip
N26_ISEIG_PROC N(6,2) Sumos Išeigos procentas išbarstyme
N26_KOMP_POZ N(1) Komplektavimo požymis:0-ne,1-taip
N26_KREPS_POZ N(1) Krepšelio požymis:0-ne,1-taip
N26_EKSP_POZ N(1) Ekspozicijos požymis:0-ne,1-taip
N26_KITI_POZ C(5) Kiti požymisiai
N26_USERIS C(12) Kas koregavo
N26_R_DATE T(8) Kada koregavo
N26_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N26_KOMP_SVS N(1) SVS požymis
N26_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
N26_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
N26_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3

N27_PAK - Įpokavimų koeficientai

Laukas Tipas Aprašymas
N27_KODAS_PS C(12) Kodas
N27_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
N27_KODAS_US_PAK C(12) Įpakavimo matavimo vienetas
N27_KIEKIS_PAK N(14) Įpakavimo santykis su alternatyviu matu
N27_PAV C(40) Aprašymas
N27_USERIS C(12) Kas koregavo
N27_R_DATE T(8) Koregavimo data

N28_KOMD - Gaminio komponenčių darbo atlikimas

Laukas Tipas Aprašymas
N28_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
N28_EIL_NR N(6) Eilutės numeris(Komponentės)
N28_EIL_NR2 N(6) Eilutės numeris(Unikalumui)
N28_KODAS_PE C(12) Pamainos kodas
N28_KODAS_P0 C(12) Darbo vietos kodas
N28_PAV C(40) Pavadinimas
N28_PAV2 C(40) Aprašymas
N28_PASTABOS C(60) Pastabos
N28_KOEF N(8,4) Koeficientas
N28_USERIS C(12) Kas koregavo
N28_R_DATE T(8) Kada koregavo
N28_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

N29_KSUP - Klientų sutarties priedai

Laukas Tipas Aprašymas
N29_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
N29_EIL_NR N(6) Prioritetas
N29_TIPAS N(1) Sutarties tipas:1-pirkėjo,2-tiekėjo
N29_SUT_NR C(20) Sutarties numeris
N29_KODAS_KS_T C(12) Tiekėjo kodas jei tipas 1
N29_KODAS_GS C(12) Prekių grupės kodas
N29_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
N29_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
N29_TIPAS1 C(1) Kliento nuolaidos tipas A,B,C,...,F
N29_TERM1 N(3) Leistinas max atidėjimų terminas dienomis
N29_TIPAS2 C(1) Kliento nuolaidos tipas A,B,C,...,F
N29_TERM2 N(3) Leistinas max atidėjimų terminas dienomis
N29_TIPAS3 C(1) Kliento nuolaidos tipas A,B,C,...,F
N29_TERM3 N(3) Leistinas max atidėjimų terminas dienomis
N29_TIPAS4 C(1) Kliento nuolaidos tipas A,B,C,...,F
N29_TERM4 N(3) Leistinas max atidėjimų terminas dienomis
N29_TIPAS5 C(1) Kliento nuolaidos tipas A,B,C,...,F
N29_TERM5 N(3) Leistinas max atidėjimų terminas dienomis
N29_TIPAS6 C(1) Kliento nuolaidos tipas A,B,C,...,F
N29_TERM6 N(3) Leistinas max atidėjimų terminas dienomis
N29_POZ_DATE N(1) Terminuota:0-ne,1-taip
N29_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N29_END_DATE T(8) Pabaigos data
N29_PASTABOS M(4) Pastabos
N29_USERIS C(12) Kas koregavo
N29_R_DATE T(8) Kada koregavo
N29_ADDUSR C(12) kas sukūrė
N29_SUTARTIS C(12) Sutarties registracinis numeris
N29_RUSIS N(2) Sutaritis pagal:1-prekę,2-paslauga,3-prekių gr.,4-paslaugos gr.,5-klientas
N29_KODAS C(12) Kodas:Prekė,paslauga,grupė,klientas
N29_POZ_KIEKIS N(1) Tikrinti kiekį?
N29_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
N29_KIEKIS N(14) Kiekis
N29_FRAKCIJA N(4) Frakcija
N29_POZ_SUMA N(1) Tikrinti sumą?
N29_SUMA N(12,2) Tikrinimo suma
N29_KAINA N(12,4) Pirkimo/Pardavimo kaina prekės/paslaugos atveju
N29_POZ_ABC N(1) Ar kainas parinkiti nuo atidėjimų
N29_POZ_TERM N(1) Negalima viršyti atidėjimo nurodyto sutartyje?
N29_POZ_TERM_KS N(1) Negalima viršyti atidėjimo nurodyto tiekėjo sutartyje
N29_POZ_KS N(1) Vedant pirkėjo sutatį turi būti tiekėjo sutartis
N29_POZ_01 N(1) 01 -požymis Rezervas
N29_POZ_02 N(1) 02 -požymis Rezervas
N29_POZ_03 N(1) 03 -požymis Rezervas
N29_POZ_04 N(1) 04 -požymis Rezervas
N29_POZ_05 N(1) 05 -požymis Rezervas
N29_POZ_06 N(1) 06 -požymis Rezervas
N29_POZ_07 N(1) 07 -požymis Rezervas
N29_POZ_08 N(1) 08 -požymis Rezervas
N29_POZ_09 N(1) 09 -požymis Rezervas
N29_POZ_10 N(1) 10 -požymis Rezervas
N29_PAV C(40) Prekės,paslaugos,... pavadinimas

N30_NUOH - Nuolaidos lentelė (hederis)

Laukas Tipas Aprašymas
N30_KODAS_NS C(12) Nuolaidų lentelės kodas
N30_PAV C(40) Nuolaidų lentelės aprašymas
N30_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N30_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N30_END_DATE T(8) Pabaigos data
N30_APVAL N(1) Rezervas
N30_USERIS C(12) Kas koregavo
N30_R_DATE T(8) Kada koregavo
N30_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N30_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

N31_NUOD - Nuolaidų detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
N31_KODAS_NS C(12) Nuolaidos lentelės kodas
N31_EIL_NR N(6) Detalios eilutės numeris
N31_MINIMUM N(14,3) Minimalus kiekis pagrindiniu matu
N31_NUOL_PROC N(8,4) Nuolaidos procentas
N31_USERIS C(12) Kas koregavo
N31_R_DATE T(8) Kada koregavo
N31_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

N32_PABC - Kainynai ABC

Laukas Tipas Aprašymas
N32_KODAS_PS C(12) Prekės/Paslaugos kodas
N32_KODAS_US C(12) Matavimo vieneto kodas
N32_TIPAS C(1) Nuolaidos tipas A,B,C,...J
N32_G_DATE T(8) Galioja nuo
N32_KAINA1 N(12,4) Kaina 1
N32_KAINA2 N(12,4) Kaina 2 priklausanti nuo kiekio 2
N32_KIEKIS2 N(14) kiekis 2
N32_KAINA3 N(12,4) Kaina 3 priklausanti nuo kiekio 3
N32_KIEKIS3 N(14) Kiekis 3
N32_KAINA4 N(12,4) Kaina 4 priklausanti nuo kiekio 4
N32_KIEKIS4 N(14) Kiekis 4
N32_USERIS C(12) Kas koregavo
N32_R_DATE T(8) Kada koregavo
N32_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N32_ID C(2) Įmonės Id.

N33_KBAN - Alternatyvūs klientų ir jų bankų rekvizitai

Laukas Tipas Aprašymas
N33_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
N33_EIL_NR N(6) Detalios eilutės numeris
N33_PAV C(150) Alternatyvus pavadinimas
N33_ADRESAS C(150) Adresas
N33_KODAS_VS C(12) Vietovės kodas
N33_FAX C(40) Fax - numeriai
N33_TEL C(40) Telefono numeriai
N33_PAST_KODAS C(9) Pašto kodas
N33_SHIP_VIA C(15) Pristatymo būdas
N33_SHIP_FOB C(15) Pristatymo sąlygos
N33_NUTYL N(1) Adreasas ir bankiniai rekvizitai pagal nutylėjimą
N33_KODAS_WS C(12) Banko kodas
N33_S_KODAS C(45) Sąskaitos kodas
N33_SWIFT C(15) Sąskaitos/Banko swift-as
N33_KODAS_WS_K C(12) Korespondetinio banko kodas
N33_KSWIFT C(15) Korespondentinio banko swift-as
N33_K_SASK C(45) Korespondentinio banko sąskaita
N33_USERIS C(12) Kas koregavo
N33_R_DATE T(8) Kada koregavo
N33_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N33_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
N33_KODAS_AK C(12) Kliento alternatyvus kodas
N33_WEB_ADR C(12) Web adresas
N33_WEB_POZ N(1) Web pardavimų eksporto požymis
N33_WEB_ATAS C(13) Web pardavimų ataskaita
N33_WEB_SERV N(2) Web servisas
N33_WEB_POZT N(1) Tiesioginis apsikeitimas
N33_WEB_POZI N(1) Internetinis apsikeitimas
N33_WEB_ADRI C(12) Internetinis adresas
N33_KODAS_LS_1 C(12) NULL Logistikos 1 kodas
N33_KODAS_LS_2 C(12) NULL Logistikos 2 kodas
N33_KODAS_LS_3 C(12) NULL Logistikos 3 kodas
N33_KODAS_LS_4 C(12) NULL Logistikos 4 kodas
N33_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
N33_WEB_POZ_PO N(1) Pirkimų Web eksportas
N33_WEB_ATAS_PO C(13) Pirkimų Web eksporto ataskaita
N33_GLN C(20) NULL GLN kodas
N33_E_MAIL C(150) NULL E-mail adresas
N33_SALIES_K C(5) Šalies kodas
N33_WEB_SABLONAS_RO C(60) NULL WEB pardavimų eksp. šablonas
N33_WEB_SABLONAS_PO C(60) NULL WEB pirkimų eksp. šablonas

N34_BANK - Bankų sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
N34_KODAS_WS C(12) Banko kodas
N34_PAV C(70) Banko pavadinimas
N34_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N34_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N34_END_DATE T(8) Pabaigos data
N34_R_DATE T(8) Kada koregavo
N34_USERIS C(12) Kas koregavo
N34_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N34_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
N34_EIL1 C(40) Pastabos 1
N34_EIL2 C(40) Pastabos 2
N34_EIL3 C(40) Pastabos 3
N34_EIL4 C(40) Pastabos 4
N34_SWIFT C(15) SWIFT/BIC kodas
N34_SALIES_K C(5) Šalies kodas
N34_ADRESAS C(70) Adresas
N34_TEST_ID N(1) Tikrinti Banko operacijos ID:0-taip;1-ne

N35_LGST - Logistikos lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N35_KODAS_LS C(12) Logistikos kodas
N35_PAV C(150) Pavadinimas
N35_LYGIS N(3) Lygis
N35_TEVAS C(12) Aukštesnio lygio logistikos kodas
N35_TIPAS N(1) Tipas:1-suminė,2-detali
N35_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N35_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N35_END_DATE T(8) Pabaigos data
N35_USERIS C(12) Kas koregavo
N35_R_DATE T(8) Kada koregavo
N35_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N35_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
N35_EIL1 C(60) Aprašymo eilutė 1
N35_EIL2 C(60) Aprašymo eilutė 2
N35_EIL3 C(60) Aprašymo eilutė 3
N35_PAV_K1 C(100) Pavadinimas kita kalba 1
N35_PAV_K2 C(100) Pavadinimas kita kalba 2
N35_PAV_K3 C(100) Pavadinimas kita kalba 3

N36_SEZH - Sezonų sąrašo hederis

Laukas Tipas Aprašymas
N36_KODAS_ES C(12) Sezono kodas
N36_PAV C(40) Sezono pavadinimas
N36_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N36_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N36_END_DATE T(8) Pabaigos data
N36_USERIS C(12) Kas koregavo
N36_R_DATE T(8) Kada koregavo
N36_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N36_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

N37_PMAT - Prekių matavimų lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N37_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
N37_KODAS_US C(12) Matavimo kodas
N37_BAR_KODAS C(12) Prekės Bar kodas
N37_TRUM_PAV C(16) Trumpas prekės pav. siunčiant į kasas
N37_PAV C(120) Ilgas prekės pavadinimas
N37_KASOS_POZ N(1) Svėrimo požumis:0-ne,1-taip
N37_SVARST_POZ N(1) Siųsti į svarstykles:0-ne,1-taip
N37_SK_SVARST C(4) Svarstyklių skyrius
N37_TAROS_GR C(4) Taros grupė
N37_TAROS_SVORIS N(12) Taros svoris
N37_FRAKCIJA_A N(4) Altenatyvaus matavimo frakcija
N37_FRAKCIJA N(4) Pagrindinio matavimo frakcija
N37_KOEFICI N(14) Santykis su pagrindiniu matu
N37_NETTO N(14,3) Prekės vieneto neto
N37_BRUTTO N(14,3) Prekės vieneto bruto
N37_TURIS N(18,10) Prekės vieneto tūris
N37_ILGIS N(14,3) Prekės ilgis
N37_PLOTIS N(14,3) Prekės plotis
N37_AUKSTIS N(14,3) Prekės aukštis
N37_R_DATE T(8) Kada koregavo
N37_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N37_USERIS C(12) Kas koregavo
N37_LAIKAS_KROV N(10) Krovimo darbų laikas
N37_ORIENTACIJA N(1) Prekės orientacija
N37_AR_VIRS N(1) Ar transportuojant prekė dedasi ant viršaus
N37_VIRS_SVOR N(14,3) Koks svoris galimas ant viršaus
N37_VIRS_PAK N(14,3) Kiek pakuočių galima dėti vieną ant kitos
N37_KODAS_US_PAK C(12) Standartinis mat.vienetas
N37_KIEKIS_PAK N(14) Santykis su alternatyviu matu
N37_PAK_TIPAS N(2) Pakuotės tipas
N37_PAK_MASE N(14,3) Pakuotės masė
N37_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
N37_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
N37_REZERVAS C(40) Rezervas
N37_APSKRITIS C(3) Apskritis
N37_SANDORIS C(3) Sandoris
N37_SALYGOS C(3) Pristatymo sąlygos
N37_RUSIS C(3) Rūšis
N37_SALIS C(3) Šalis gavėja
N37_MATAS C(3) Mato vnt.
N37_SALIS_K C(3) Kilmės šalis
N37_VAISTO_ID C(12) Vaisto Id.

N38_SEZD - Sezono detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
N38_KODAS_ES C(12) Sezono kodas
N38_MENUO N(2) Iki nurodyto mėnesio
N38_DIENA N(2) Iki nurodytos mėnesio dienos
N38_KOEFIC N(12,4) Sezono koeficientas
N38_LYGIS N(2) Sezono lygis
N38_USERIS C(12) Kas koregavo
N38_R_DATE T(8) Kada koregavo
N38_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

N39_PPK - Pagrindinių priemonių kortelės

Laukas Tipas Aprašymas
N39_KODAS_PP C(12) Pagrindinės priemonės kodas
N39_PAV C(40) Pagrindinės priemonės pavadinimas
N39_DATE T(8) Įsigyjimo data
N39_PRA_DATE T(8) Nuo kada pradėti skaičiuoti
N39_SK_AMOR N(1) Ar skaičiuoti amortizaciją:0-ne,1-taip
N39_INTERV N(1) Nusidėvėjimo metodas
N39_KODAS_GP C(12) P.P. Grupės kodas
N39_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
N39_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
N39_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
N39_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
N39_N_SUMA_P N(12,2) Nusidėvėjimo suma iš pelno
N39_KODAS_KS C(12) Tiekėjo kodas
N39_PASTABOS M(4) Pastabos
N39_LIKV_VER N(12,2) Likvidacinė vertė
N39_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N39_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N39_END_DATE T(8) Pabaigos data
N39_USERIS C(12) Kas koregavo
N39_R_DATE T(8) Kada koregavo
N39_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N39_KODAS_OS_C C(12) Centras
N39_SERIJA C(12) Serija
N39_NUSID_SUMA N(12,2) Nusidėvėjimo suma
N39_VAS_METODAS N(1) Nusidėvėjimo metodas pagal VAS
N39_VAS_LIKV_V N(12,2) Likvidacinė vertė pagal VAS
N39_VAS_POZ N(1) VAS požymis
N39_PAV_K1 C(100) Pavadinimas kita kalba 1
N39_PAV_K2 C(100) Pavadinimas kita kalba 2
N39_PAV_K3 C(100) Pavadinimas kita kalba 3
N39_SER_NR C(100) Serijinis numeris
N39_KODAS_FR C(12) Nusidėvėjimo skaičiavimo formulė
N39_KODAS_FR_VAS C(12) Nusidėvėjimo skaičiavimo formulė pagal VAS

N40_ABAR - Alternatyvūs bar kodai

Laukas Tipas Aprašymas
N40_BAR_KODAS C(40) Bar kodas
N40_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
N40_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
N40_USERIS C(12) Kas koregavo
N40_R_DATE T(8) Kada koreguotas
N40_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N40_EKSP_POZ N(1) Eksporto požymis
N40_EKSP_TAG N(3) Eksporto TAG-as

N41_GPP - Pagrindinių priemonių grupės

Laukas Tipas Aprašymas
N41_KODAS_GP C(12) Pagrindinių priemonių grupės kodas
N41_PAV C(40) Pagrindinių priemonių grupės pavadinimas
N41_KOEF N(8,4) Nusidėvėjimo koeficientas
N41_KODAS_SS_V C(12) Pradinės vertės sąskaitos kodas
N41_KODAS_SS_N C(12) Nusidėvėjimo sąskaitos kodas
N41_KODAS_SS_I C(12) Išlaidų sąskaitos kodas
N41_KODAS_SS_P C(12) Pelno sąskaitos kodas
N41_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N41_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N41_END_DATE T(8) Pabaigos data
N41_USERIS C(12) Kas koregavo
N41_R_DATE T(8) Kada koregavo
N41_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N41_KOEF_VAS N(8,4) Nusidėvėjimo koeficientas pagal VAS
N41_KODAS_SS_V_VAS C(12) Pradinės vertės sąskaitos kodas pagal VAS
N41_KODAS_SS_N_VAS C(12) Nusidėvėjimo sąskaitos kodas pagal VAS
N41_KODAS_SS_I_VAS C(12) Išlaidų sąskaitos kodas pagal VAS
N41_PAV_K1 C(100) Pavadinimas kita kalba 1
N41_PAV_K2 C(100) Pavadinimas kita kalba 2
N41_PAV_K3 C(100) Pavadinimas kita kalba 3

N42_AUTO - Automobilių bazė

Laukas Tipas Aprašymas
N42_KODAS_AU C(12) Automobilio numeris
N42_MARKE C(20) Automobilio markė
N42_VAIRUOTOJ C(40) Vairuotojas
N42_PRIEKABA1 C(12) Pirma priekaba
N42_PRIEKABA2 C(12) Antra priekaba
N42_POZ_DATE N(1) Ar terminuota?:0-ne,1-taip
N42_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N42_END_DATE T(8) Pabaigos data
N42_USERIS C(12) Kas koregavo
N42_R_DATE T(8) Kada koregavo
N42_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

N43_DOKH - Operacijų su dokumetais apskaitos registras

Laukas Tipas Aprašymas
N43_KODAS_DR C(12) Operacijos numeris
N43_DOK_RUSIS N(1) Dokumentai 1- Sąskaitos faktūros,2-transporto dokumentai,3-kasos pajamų orderiai,4-kiti
N43_DOK_TIPAS N(1) Dokumentai 1-Nauji 2-Panaudoti, 3-Sugadinti, 4-Pamesti
N43_DOK_BEG C(12) Dokumentų numerių pradžios intervalas
N43_DOK_END C(12) Dokumentų pabaigos intervalas
N43_USER1 C(12) Kas išdavė
N43_PAVAR1 C(20) Kas išdavė pavardė
N43_USER2 C(12) Kas gavo
N43_PAVAR2 C(20) Gavusiojo Pavardė
N43_DATE T(8) Operacijos data
N43_DK_SK N(8) Dokumentų skaičius
N43_NR_INFO M(4) Numerių sąrašai
N43_USERIS C(12) Kas koregavo
N43_R_DATE T(8) Kada koregavo
N43_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

N44_DOKD - Dokumentų registras

Laukas Tipas Aprašymas
N44_DOK_RUSIS N(1) Dokumentai 1- Sąskaitos faktūros,2-transporto dokumenta
N44_DOK_NR C(12) Dokumentų numeris
N44_SAVININKAS C(12) Kieno dokumentas
N44_OLD_USER C(12) Iš kurio userio atkeliavo
N44_TIPAS N(1) Dokumentai 1-Nauji 2-Panaudoti, 3-Sugadinti, 4-Pamesti
N44_USERIS C(12) Kas koregavo
N44_R_DATE T(8) Kada koregavo
N44_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

N45_VAL - Valiutų lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N45_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
N45_PAV C(40) Valiutos pavadinimas
N45_VAL_ID C(3) Valiutos žymėjimas
N45_CENT_ID C(12) Monetų žymėjimas
N45_BAZE N(10,3) Bazinis valiutos dydis naudojamas konvertavime
N45_EURO N(20,10) Euro koeficientas
N45_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N45_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N45_END_DATE T(8) Pabaigos data
N45_USERIS C(12) Kas koregavo
N45_R_DATE T(8) Kada koregavo
N45_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N45_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

N46_VALK - Valiutų konvertavimo lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N46_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
N46_DATE T(8) Konvertavimo data
N46_KOEFIC N(20,15) Konvertavimo koeficientas
N46_BAZE N(10,3) Bazės dydis
N46_USERIS C(12) Kas koregavo
N46_R_DATE T(8) Kada koregavo
N46_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N46_KOEFIC_BAZ N(20,10) Bazinis koeficientas

N47_PPAR - Minimumai padaliniuose

Laukas Tipas Aprašymas
N47_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
N47_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
N47_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
N47_FRAKCIJA N(4) Frakcija
N47_MINIMUMAS N(14) Minimalus kiekis padalinyje
N47_UZSAKYTI N(14) Užsakyti, kai trūksta
N47_MIN_P N(14) Minimumas pagrindiniu matu
N47_KODAS_IS1 C(12) Logistikos kodas 01
N47_KODAS_IS2 C(12) Logistikos kodas 02
N47_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N47_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
N47_USERIS C(12) Kas koregavo
N47_PAV C(40) Aprašymas
N47_POZ_DATE N(1) Ar terminuota
N47_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N47_END_DATE T(8) Pabaigos data
N47_UZSAKYTI1 N(14) Užsakymas 1
N47_UZSAKYTI2 N(14) Užsakymas 2
N47_UZSAKYTI3 N(14) Užsakymas 3
N47_MIN_UZS N(14) Minimalus užsakymas
N47_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
N47_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
N47_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
N47_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
N47_KODAS_LS_5 C(12) Logistikos kodas 5
N47_KODAS_LS_6 C(12) Logistikos kodas 6
N47_KODAS_LS_7 C(12) Logistikos kodas 7
N47_KODAS_LS_8 C(12) Logistikos kodas 8
N47_SVS N(1) Nenaudojama SVS 1-Taip,0-Ne
N47_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas

N48_MESS - Pranešimų lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N48_KODAS_QS C(12) Pranešimo kodas
N48_PAV C(150) Pranešimo pavadinimas
N48_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N48_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N48_END_DATE T(8) Pabaigos data
N48_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N48_R_DATE T(8) Kada koregavo
N48_USERIS C(12) Kas koregavo
N48_PAV_K1 C(100) Pavadinimas kita kalba 1
N48_PAV_K2 C(100) Pavadinimas kita kalba 2
N48_PAV_K3 C(100) Pavadinimas kita kalba 3
N48_BUSENA N(3) Būsena
N48_PASTABOS M(4) Pastabos

N49_SKDK - Dokumentų skaitliukai

Laukas Tipas Aprašymas
N49_KODAS_UK C(12) Vartotojas
N49_MOD C(2) Modulis
N49_DOK_TIPAS N(2) Dok.tipas
N49_BEG_S C(12) Simbolinė dalis
N49_BEG_N N(12) Skaitmeninė pradžia
N49_END_N N(12) Skaitmeninė pabaiga
N49_RUSIS C(12) Skaitliuko rūšis
N49_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N49_USERIS C(12) Kas koregavo
N49_R_DATE T(8) Kada koregavo

N50_MTXT - Mokėjimo paskirties lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N50_KODAS_MT C(12) Mokėjimo paskirties kodas
N50_PAV C(40) Mokėjimo paskirties trumpas pav.
N50_TXT M(4) Mokėjimo paskirties tekstas
N50_PASKIRTIS C(6) Paskirties kodas
N50_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
N50_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N50_END_DATE T(8) Pabaigos data
N50_ADDUSR C(12) Kas kūrė
N50_USERIS C(12) Kas koregavo
N50_R_DATE T(8) Kada koregavo

N51_SUTH - Sutartys

Laukas Tipas Aprašymas
N51_KODAS_KT C(12) Sutarties kodas
N51_PRIORITETAS N(14,3) Sutarties prioritetas
N51_DOK_NR C(40) Dokumento numeris
N51_OP_DATA T(8) Operacijos data
N51_PAV C(40) Pavadinimas
N51_KODAS_KS C(12) Klientas
N51_TIPAS N(1) Tipas:1-Pirkimo,2-Pardavimo
N51_KODAS_MS C(12) Menedžeris
N51_POZ_SUMA N(1) Kontroliuoti sutarties sumą?
N51_SUMA N(12,2) Sutarties suma
N51_PASTABOS M(4) Pastabos
N51_POZ_DATE N(1) Terminuota
N51_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N51_END_DATE T(8) Pabaigos data
N51_USERIS C(12) Kas koregavo
N51_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N51_R_DATE T(8) Kada koregavo
N51_VISKAS N(1) Sutartis: 0-aktyvi,1-neaktyvi
N51_POZ_KRED N(1) Kontroliuoti kredito limitą?
N51_LIMITAS N(12,2) Kredito limitas
N51_KODAS_TS C(12) Terminų kodas
N51_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
N51_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
N51_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
N51_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
N51_WDOK G(4) Word dokumentas
N51_KODAS_SM C(12) Asmuo
N51_KODAS_LS_5 C(12) Logistikos kodas 5
N51_KODAS_LS_6 C(12) Logistikos kodas 6
N51_KODAS_LS_7 C(12) Logistikos kodas 7
N51_KODAS_LS_8 C(12) Logistikos kodas 8
N51_SUMA_P N(12,2) Pradinė suma
N51_BUSENA N(3) Būsena
N51_APRASYMAS1 C(60) Aprašymas 1
N51_APRASYMAS2 C(60) Aprašymas 2
N51_APRASYMAS3 C(60) Aprašymas 3
N51_APRASYMAS4 C(60) Aprašymas 4

N52_SUTD - Sutarčių priedai

Laukas Tipas Aprašymas
N52_KODAS_KT C(12) Sutarties kodas
N52_KODAS_K0 C(12) Priedo Numeris
N52_DOK_NR C(12) Rezervas
N52_OP_DATA T(8) Priedo data
N52_PAV C(40) Pavadinimas
N52_POZ_SKOL N(1) Ar priedą atvaizduoti skolose?
N52_PRIORITETAS N(14,3) Priedo prioritetas
N52_RUSIS N(2) Rūšis:1-Prekė,2-Paslauga,3-Prekių gr.,4-Paslaugų gr.,5-Klientas,6-Tiekėjas
N52_KODAS C(12) Rūšies kodas
N52_PAV2 C(40) Rūšies pavadinimas
N52_KODAS_MS C(12) Priedo menedžeris
N52_POZ_SUMA N(1) Kontroliuoti sumą?
N52_SUMA N(12,2) Suma
N52_POZ_KIEKIS N(1) Kontroliuoti kiekį?
N52_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
N52_FRAKCIJA N(4) Frakcija
N52_KIEKIS N(14) Kiekis
N52_POZ_KAINA N(1) Kainos parinkimas
N52_KODAS_US2 C(12) Pardavimo kainos mat.vnt.
N52_KAINA N(12,4) Kaina
N52_TIPAS1 C(1) Kainynas 1
N52_TIPAS2 C(1) Kainynas 2
N52_TIPAS3 C(1) Kainynas 3
N52_TIPAS4 C(1) Kainynas 4
N52_TIPAS5 C(1) Kainynas 5
N52_TIPAS6 C(1) Kainynas 6
N52_TERM1 N(3) Max atidėjimo terminas 1
N52_TERM2 N(3) Max atidėjimo terminas 2
N52_TERM3 N(3) Max atidėjimo terminas 3
N52_TERM4 N(3) Max atidėjimo terminas 4
N52_TERM5 N(3) Max atidėjimo terminas 5
N52_TERM6 N(3) Max atidėjimo terminas 6
N52_POZ_TERM N(1) Negalima viršyti atidėjimo nurodyto priede
N52_POZ_TERM_KS N(1) Negalima viršyti atidėjimo nurodyto tiekėjo sutartyje
N52_POZ_KS N(1) Vedant pardavimo sutartį turi būti tiekėjo sutartis
N52_PASTABOS M(4) Pastabos
N52_USERIS C(12) Kas koregavo
N52_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N52_R_DATE T(8) Kada koregavo
N52_VISKAS N(1) Priedas: 0-aktyvus,1-neaktyvus
N52_POZ_DATE N(1) Priedas turi terminą
N52_BEG_DATE T(8) Priedo pradžios data
N52_END_DATE T(8) Priedo pabaigos data
N52_KODAS_US3 C(12) Pardavimo kainos mat. vnt. 2
N52_KAINA3 N(12,4) Pardavimo kaina 2
N52_KODAS_US4 C(12) Pardavimo kainos mat. vnt. 3
N52_KAINA4 N(12,4) Pardavimo kaina 3
N52_KODAS_VL C(12) Pardavimo/pirkimo kainos valiuta
N52_KODAS_VL3 C(12) Pardavimo/pirkimo 2 kainos valiuta
N52_KODAS_VL4 C(12) Pardavimo/pirkimo 3 kainos valiuta
N52_NUOLAIDA N(6,2) Nuolaidos procentas
N52_REZERVAS C(40) Rezervas
N52_POZ_NUOLAIDA N(1) Ar priskirti nuolaidą
N52_SUMA_P N(12,2) Pradinė suma
N52_KIEKIS_P N(14) Pradinis kiekis

N53_BUDH - Biudžeto hederis

Laukas Tipas Aprašymas
N53_KODAS_CS C(12) Kodas
N53_PAV C(60) Pavadinimas
N53_DATE T(8) Data
N53_PASTABOS C(60) Pastabos
N53_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
N53_USERIS C(12) Kas koregavo
N53_R_DATE T(8) Kada koregavo

N54_BUDD - Biudžeto detali informacija

Laukas Tipas Aprašymas
N54_KODAS_CS C(12) Kodas
N54_EIL_NR N(6) Eilės numeris(unikalumui)
N54_PAV C(60) Aprašymas
N54_DATE_PR T(8) Periodo pradžia
N54_DATE_PB T(8) Periodo pabaiga
N54_POZ_ZS N(1) Pagal žurnalą: 0-ne, 1-taip
N54_KODAS_ZS C(12) Žurnalo kodas
N54_POZ_SS N(1) Pagal sąskaitą: 0-ne, 1-taip
N54_KODAS_SS C(12) Sąskaita
N54_POZ_IS N(1) Pagal padalinį: 0-ne, 1-taip
N54_KODAS_IS C(12) Padalinys
N54_POZ_OS N(1) Pagal objektą: 0-ne, 1-taip
N54_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
N54_POZ_SERIJA N(1) Pagal seriją: 0-ne, 1-taip
N54_SERIJA C(12) Serija
N54_POZ_OS_C N(1) Pagal centrą: 0-ne, 1-taip
N54_KODAS_OS_C C(12) Centras
N54_SUMA_DB N(12,2) Debeto suma
N54_SUMA_CR N(12,2) Kredito suma
N54_KODAS_VL C(12) Valiuta
N54_SUMA_DB_VL N(18,2) Debeto suma valiuta
N54_SUMA_CR_VL N(18,2) Kredito suma valiuta
N54_USERIS C(12) Kas koregavo
N54_R_DATE T(8) Kada koregavo

N55_WDOK - Word dokumentų maketai

Laukas Tipas Aprašymas
N55_KODAS_JS C(12) Kodas
N55_PAV C(60) Pavadinimas
N55_WDOK G(4) Word dokumentas
N55_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
N55_POZ_DATE N(1) Terminuota: 0-ne,-taip
N55_BEG_DATE T(8) Pradžia
N55_END_DATE T(8) Pabaiga
N55_R_DATE T(8) Kada koregavo
N55_USERIS C(12) Kas koregavo

N56_SUTK - Sutarties priedų kainos

Laukas Tipas Aprašymas
N56_KODAS_KT C(12) Sutarties kodas
N56_KODAS_K0 C(12) Priedo Nr.
N56_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
N56_KAINA N(12,4) Kaina
N56_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
N56_REZERVAS C(20) Rezervas
N56_USERIS C(12) Kas koregavo
N56_R_DATE T(8) Kada koregavo
N56_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N56_O_KAINA N(12,4) Sena kaina

N57_PADT - Padaliniai tiekėjai

Laukas Tipas Aprašymas
N57_KODAS_IS C(12) Padalinys
N57_KODAS_IS_T C(12) Padalinys tiekėjas
N57_PAV C(40) Aprašymas
N57_PRIORITETAS N(3) Prioritetas
N57_USERIS C(12) Kas koregavo
N57_R_DATE T(8) Koregavimo data

N58_SALE - Aptarnavimo salės lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N58_KODAS_SE C(12) Salės kodas
N58_PAV C(40) Pavadinimas
N58_LYGIS N(3) Lygis
N58_TEVAS C(12) Aukštesnio lygio kodas
N58_TIPAS N(1) Tipas: 1-suminė;2-detali.
N58_POZ_DATE N(1) Terminuota:0-ne;1-taip
N58_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N58_END_DATE T(8) Pabaigos data
N58_USERIS C(12) Kas koregavo
N58_R_DATE T(8) Kada koregavo
N58_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N58_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

N59_MENU - Meniu sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
N59_KODAS_ME C(12) Meniu kodas
N59_PAV C(40) Pavadinimas
N59_LYGIS N(3) Lygis
N59_TEVAS C(12) Aukštesnio lygio kodas
N59_ISK N(1) Aptarnavimo operacijoje:1-išskleisti;2-neišskleisti
N59_TIPAS N(1) Tipas: 1-suminė;2-detali.
N59_TIPAS_P N(1) 1-prekė;2-paslauga.
N59_KODAS_PS C(12) Prekės/Paslaugos kodas
N59_KODAS_US C(12) Mat.vnt.
N59_RUSIS N(1) Rušis:1-gaminys;2-komponentė,3-mišrus
N59_KODAS_IS C(12) Padalinys
N59_KAINA N(12,4) Kaina
N59_PROC N(6,2) Procentas
N59_PASTABOS C(60) Pastabos
N59_PRN C(100) Spausdinimo printeris
N59_POZ_DATE N(1) Terminuota:0-ne;1-taip.
N59_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N59_END_DATE T(8) Pabaigos data
N59_USERIS C(12) Kas koregavo
N59_R_DATE T(8) Kada koregavo
N59_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N59_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė.

N60_ASM - Kontaktinių asmenų lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N60_KODAS_SM C(12) Kontaktinis asmuo
N60_ASMUO C(12) Asmens kodas
N60_PAV C(60) Pavardė
N60_VARDAS C(30) Vardas
N60_PAREIGOS C(40) Pareigos
N60_KODAS_GS C(12) Grupės kodas
N60_KODAS_KS C(12) Klientas
N60_PAV2 C(150) Įmonės pavadinimas
N60_IGALIOJIMAS N(1) Įgaliojimas: 0-Nėra,1-Įgaliojimas
N60_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
N60_DATE T(8) Dokumento data
N60_POZ_DATE_G N(1) Ar įgaliojimas terminuotas
N60_BEG_DATE_G T(8) Įgaliojimo pradžios data
N60_END_DATE_G T(8) Įgaliojimo pabaigos data
N60_SKYRIUS C(40) Skyrius
N60_KODAS_VS C(12) Vietovė
N60_ADR C(150) Adresas
N60_TEL C(40) Telefonai
N60_FAX_NUM C(40) Faksai
N60_MOB_TEL C(40) Mobilūs telefonai
N60_WWW C(40) WWW puslapio adresas
N60_E_MAIL C(150) E-mail adresas
N60_KODAS_VS_N C(12) Namų vietovė
N60_ADR_N C(150) Namų adresas
N60_TEL_N C(40) Namų telefonai
N60_KATEGORIJA C(40) Kategorija
N60_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N60_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
N60_USERIS C(12) Kas koregavo
N60_R_DATE T(8) Kada koregavo
N60_KALBA C(40) Kalba
N60_POZ_DATE N(1) Ar terminuota
N60_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N60_END_DATE T(8) Pabaigos data
N60_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
N60_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
N60_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
N60_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
N60_PASTABOS M(4) Pastabos
N60_KODAS_MS C(12) Menedžeris
N60_KODAS_VS_P C(12) Pristatymo vietovė
N60_ADR1_P C(70) Pristatymo adresas 1
N60_ADR2_P C(40) Pristatymo adresas 2
N60_ADR3_P C(40) Pristatymo adresas 3

N61_TMH - Terminalai

Laukas Tipas Aprašymas
N61_KODAS_TM C(12) Kodas
N61_PAV C(60) Pavadinimas
N61_REZERVAS C(40) Rezervas
N61_POZ_DATE N(1) Terminuota: 0-Ne, 1-Taip
N61_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N61_END_DATE T(8) Pabaigos data
N61_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
N61_USERIS C(12) Kas koregavo
N61_R_DATE T(8) Kada koregavo
N61_PARINKIMAS N(1) Aikštelės parinkimas: 1-klientas,2-kryptis

N62_TMD - Terminalų aikštelės

Laukas Tipas Aprašymas
N62_KODAS_TM C(12) Terminalas
N62_AIKSTELE C(12) Aikštelė
N62_PAV C(60) Aprašymas
N62_KODAS_TB C(12) Komplektuotojas
N62_REZ N(1) Rezervinė: 0-Ne, 1-Taip
N62_TURIS N(9,2) Tūris
N62_EILE N(9,2) Eilės Nr.
N62_REZERVAS C(40) Rezervas
N62_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
N62_USERIS C(12) Kas koregavo
N62_R_DATE T(8) Kada koregavo
N62_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
N62_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
N62_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
N62_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
N62_PRIORITETAS_NUO N(3) Prioritetas nuo
N62_PRIORITETAS_IKI N(3) Prioritetas iki
N62_KODAS_LS_K C(12) Kryptis

N63_ISAF - PVM klasifikatoriai

Laukas Tipas Aprašymas
N63_KODAS_KL C(12) Kodas
N63_PAV C(150) Pavadinimas
N63_KLASI C(12) PVM klasifikatorius
N63_APRASYMAS1 C(250) Aprašymas 1
N63_APRASYMAS2 C(250) Aprašymas 2
N63_APRASYMAS3 C(250) Aprašymas 3
N63_POZ_DATE N(1) Terminuota
N63_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N63_END_DATE T(8) Pabaigos data
N63_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N63_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
N63_USERIS C(12) Kas koregavo
N63_R_DATE T(8) Kada koregavo

N64_LOJ - Lojalumo kortelės

Laukas Tipas Aprašymas
N64_KODAS_DL C(12) Kodas
N64_DATE T(8) Data
N64_KODAS_KS C(12) Klientas
N64_PAV C(50) Pavardė
N64_VARDAS C(50) Vardas
N64_KODAS_VS C(12) Vietovė
N64_ADR1 C(40) Adresas1
N64_ADR2 C(40) Adresas2
N64_ADR3 C(40) Adresas3
N64_GIM_DATA T(8) Gimimo data
N64_LYTIS N(1) Lytis:1-vyras,2-moteris
N64_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
N64_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
N64_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
N64_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
N64_POZ_DATE N(1) Terminuota
N64_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N64_END_DATE T(8) Pabaigos data
N64_USERIS C(12) Kas koregavo
N64_R_DATE T(8) Kada koregavo
N64_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N64_ASM_KODAS C(20) Asmens kodas
N64_TEL C(30) Telefono Nr.
N64_MOB_TEL C(30) Mobilus telefonas
N64_E_MAIL C(60) E-mail
N64_KORTELES_ID C(40) Kortelės ID
N64_BLOK_POZ N(1) Blokavimo požymis: 0-Ne,1-Taip
N64_BLOK_DATE T(8) Blokavimo data
N64_BLOK_USER C(12) Blokavimo vartotojas
N64_KODAS_LS_5 C(12) Logistikos kodas 5
N64_KODAS_LS_6 C(12) Logistikos kodas 6
N64_KODAS_LS_7 C(12) Logistikos kodas 7
N64_KODAS_LS_8 C(12) Logistikos kodas 8
N64_KORTELES_ID_A C(40) Pagrindinės kortelės nr.
N64_KODAS_SM C(12) Asmens kodas
N64_NEAKTYVI N(1) Neaktyvi- 0-aktyi,1-Neaktyvi
N64_KORTELES_ID_POZ N(1) Kortelių intervalo požymis
N64_KORTELES_ID_I1 C(40) Kortelių intervalo pradžia
N64_KORTELES_ID_I2 C(40) Kortelių intervalo pabaiga
N64_APRAS C(40) Aprasymas

N65_LOKA - Lokacijų sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
N65_KODAS_LC C(12) Lokacijos kodas
N65_PAV C(60) Pavadinimas
N65_KODAS_IS C(12) Padalinys
N65_SEKCIJA C(12) Sekcija
N65_STELAZAS C(12) Stelažas
N65_AUKSTAS C(12) Aukštas
N65_ZONA N(2) Zona:1-atrinkimo;2-ilgalaikio saugojimo
N65_APYVART C(12) Apyvartumo zona
N65_PALETE N(2) Paletė:1-standartinė;2-nestandartinė
N65_TURIS N(18,10) Turis
N65_PLOTIS N(14,4) Plotis
N65_AUKSTIS N(14,4) Aukštis
N65_GYLIS N(14,4) Gylis
N65_SVORIS N(14,4) Max.svoris
N65_KODAS_PS C(12) Prekė
N65_PRIORITETAS N(12,2) Prioritetas padedant
N65_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
N65_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
N65_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
N65_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
N65_POZ_DATE N(1) Terminuota
N65_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N65_END_DATE T(8) Pabaigos data
N65_USERIS C(12) Kas koregavo
N65_R_DATE T(8) Kada koregavo
N65_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
N65_ADD_DATE T(8) Kada sukurta
N65_KODAS_FS_1 C(12) Filtravimo lentelė 1
N65_KODAS_FS_2 C(12) Filtravimo lentelė 2
N65_KODAS_FS_3 C(12) Filtravimo lentelė 3
N65_KODAS_FS_4 C(12) Filtravimo lentelė 4
N65_PRIORITETAS_PAI N(12,2) Prioritetas paimant
N65_TIPAS N(1) Tipas: 1-Lokacija,2-Paletė
N65_RUSIS N(1) Rūšis: 1-Priėmimo,2-atrinkimo,3-vidinė,4-universali,5-tranzitinė

N66_IPR - Muitinės prekių klasifikatorius

Laukas Tipas Aprašymas
N66_KODAS_IU C(12) Kodas
N66_PAV C(100) Pavadinimas
N66_APR C(100) Pastabos
N66_APSKRITIS C(12) Apskritis
N66_SANDORIS C(12) Sandoris
N66_SALYGOS C(12) Sąlygos
N66_RUSIS C(12) Rūšis
N66_SALIS C(12) Šalis
N66_MATAS C(12) Matavimo vnt.
N66_SALIS_K C(12) Kilmės šalis
N66_KOEF N(14,3) Neto konvertavimo koeficientas į kiekį
N66_APVAL N(2) Apvalinimas
N66_POZ_DATE N(1) Ar terminuota?
N66_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N66_END_DATE T(8) Pabaigos data
N66_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N66_USERIS C(12) Kas koregavo
N66_R_DATE T(8) Kada koregavo
N66_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

N67_INT - Intrastato klasifikatoriai

Laukas Tipas Aprašymas
N67_KODAS_IA C(12) Kodas
N67_PAV C(100) Pavadinimas
N67_APR C(100) Pastabos
N67_TIPAS N(3) Tipas
N67_POZ_DATE N(1) Ar terminuota
N67_BEG_DATE T(8) Periodo pradžia
N67_END_DATE T(8) Periodo pabaiga
N67_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N67_USERIS C(12) Kas koregavo
N67_R_DATE T(8) Koregavimo data
N67_ADD_DATE T(8) Sukūrimo data

N68_RECR - Kompensacijos rūšys

Laukas Tipas Aprašymas
N68_KODAS_RR C(12) Kodas
N68_PAV C(60) Pavadinimas
N68_PROC N(6,2) Kompensacijos procentas
N68_POZ_DATE N(1) Terminuota
N68_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N68_END_DATE T(8) Pabaigos data
N68_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
N68_USERIS C(12) Kas koregavo
N68_R_DATE T(8) Kada koregavo

N69_RECL - Ligos

Laukas Tipas Aprašymas
N69_KODAS_RL C(12) Kodas
N69_PAV C(60) Pavadinimas
N69_POZ_DATE N(1) Terminuota
N69_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N69_END_DATE T(8) Pabaigos data
N69_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
N69_USERIS C(12) Kas koregavo
N69_R_DATE T(8) Kada koregavo

N70_PSVS - SVS administravimas padalinyje

Laukas Tipas Aprašymas
N70_KODAS_IS C(12) Padalinys
N70_TIPAS N(2) Operacijos tipas
N70_KODAS_RS C(12) Vartotojas
N70_LEID C(40) Leidimai
N70_USERIS C(12) Kas koregavo
N70_R_DATE T(8) Kada koregavo

N71_ACCM - Mokestinis sąskaitų planas

Laukas Tipas Aprašymas
N71_KODAS_CC C(12) Sąskaitos kodas
N71_PAV C(150) Sąskaitos pavadinimas
N71_PAV_U C(150) Sąskaitos pavadinimas užsienio kalba
N71_LYGIS N(3) Sąskaitos lygis plano medyje
N71_TIPAS N(1) Sąskaitos tipas: 2_detali; 1_suminė
N71_TEVAS C(12) Aukštesnio lygio sąskaita
N71_SASK_TIPAS N(1) Tipas:1-T,2-I,3-K,4-P,5-I,6-K(D),7-K(C)
N71_BANK N(1) Piniginė sąskaita:0-Ne,1-Taip
N71_DOK_KONTR N(1) Dokumentu kontrolė:0-Ne,1-Taip
N71_KODAS_VL C(12) Valiuta
N71_POZ_DATE N(1) Terminuota sąskaita:0-Ne,1-Taip
N71_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N71_END_DATE T(8) Pabaigos data
N71_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N71_USERIS C(12) Kas koregavo
N71_R_DATE T(8) Kada koregavo
N71_KODAS_BT C(12) Straipsnio kodas
N71_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
N71_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
N71_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
N71_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4

N72_MAS - Automobilių sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
N72_KODAS_AU C(12) Automobilio kodas
N72_VAL_NR C(16) Automobilio valstybinis numeris
N72_PAV C(60) Aprašymas
N72_KODAS_IS C(12) Padalinys į kurį bus pilamas kuras (Resursas-automobilio bakas)
N72_KODAS_GS C(12) Automobilių grupė
N72_GARAZAS C(12) Garažo Nr.
N72_PRIKL N(1) Automobilio priklausomybe:1-firmos;2-kito juridinio asmens;3-kito fizinio asmens
N72_KODAS_MS C(12) Vairuotojo kodas
N72_KODAS_PP C(12) Inventorinis numeris pagrindinėse priemonėse
N72_AMOR_KM N(6,2) Amortizacinė norma 1000 km.
N72_AMOR_1H N(6,2) Amortizacinė norma nuo laiko
N72_VERTE N(12,2) Mašinos vertė
N72_AUKSTIS N(6,2) Krovinio max aukštis
N72_ILGIS N(6,2) Krovinio maksimalus ilgis
N72_PLOTIS N(6,2) Krovinio max plotis
N72_SVORIS N(8,3) Krovinio maksimalus svoris
N72_PASTABOS M(4) Pastabos
N72_POZ_DATE N(1) Galiojimo požymis
N72_BEG_DATE T(8) Galiojimo pradžios data
N72_END_DATE T(8) Galiojimo pabaigos data
N72_USERIS C(12) Kas koregavo
N72_R_DATE T(8) Kada koregavo
N72_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N72_PG_DATA T(8) Pagaminimo data
N72_SPALVA C(30) Spalva
N72_VAR_NR C(30) Variklio numeris
N72_VAZ_NR C(30) Važiuoklės numeris
N72_KEB_NR C(30) Kėbulo numeris
N72_MASE N(6) Masė Kg
N72_KODAS_KS C(12) Klientas
N72_TURIS N(6,2) Tūris
N72_KODAS_LS_1 C(12) Pirmas logistikos kodas
N72_KODAS_LS_2 C(12) Antras logistikos kodas
N72_KODAS_LS_3 C(12) Trečias logistikos kodas
N72_KODAS_LS_4 C(12) Ketvirtas logistikos kodas
N72_RUSIS N(2) A/m rūšis
N72_AUT_TIPAS1 N(2) A/m tipas 1
N72_AUT_TIPAS2 N(2) A/m tipas 2
N72_KODAS_SM C(12) Asmuo
N72_TIR N(1) TIR
N72_CEMT N(1) CEMT
N72_ADR N(1) ADR
N72_ORO_PAG N(1) Oro pagalvės

N73_MASK - Automobilio kuro normatyvai

Laukas Tipas Aprašymas
N73_KODAS_AU C(12) Automobilio kodas
N73_KODAS_PS C(12) Kuro(prekės) kodas
N73_PAV C(60) Aprašymas
N73_FRAKCIJA N(4) Frakcija
N73_NOR_100_VA N(14) Kuro norma 100 km vasara
N73_NOR_100_ZE N(14) Kuro norma 100 km žiema
N73_NOR_PAP_VA N(14) Kuro priedas už atliktus 100t/km vasara
N73_NOR_PAP_ZE N(14) Kuro priedas už atliktus 100t/km žiema
N73_NOR_1H_VA N(14) Kuro norma 1valandai vasara
N73_NOR_1H_ZE N(14) Kuro norma 1valandai žiema
N73_KODAS_SS_N C(12) Normatyvinio kuro sunaudojimo sąskaita.
N73_KODAS_SS_V C(12) Viršnormatyvinio kuro sunaudojimo sąskaita.
N73_PASTABOS C(100) Pastabos
N73_USERIS C(12) Kas koregavo
N73_R_DATE T(8) Kada koregavo
N73_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N73_NOR_KIEK_VA N(14) Papildomas kuras vasaros sezonu
N73_NOR_KIEK_ZE N(14) Papildomas kuras žiemos sezonu
N73_KODAS_OS_C C(12) Centras

N74_VSAR - Papildomi sąrašai

Laukas Tipas Aprašymas
N74_KODAS_VA C(12) Kodas
N74_PAV C(60) Pavadinimas
N74_TIPAS N(1) Tipas: 1-sisteminis, 2-vartotojo
N74_KOMANDA M(4) Inf. nuskaitymo programa
N74_SRITIS C(12) Rodomos srities vardas
N74_RODYTI C(250) Rodymo išraiška
N74_GRAZINTI C(100) Grąžinama išraiška
N74_USERIS C(12) Kas koregavo
N74_R_DATE T(8) Kada koregavo
N74_ADDUSR C(12) Įrašo autorius

N75_MARS - Maršrutų lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
N75_KODAS_T1 C(12) Maršuto kodas
N75_PAV C(60) Pavadinimas
N75_KODAS_VS_PA C(12) Pasikrovimo vietovė
N75_KODAS_VS_IS C(12) Išsikrovimo vietovė
N75_KODAS_KS C(12) Vežėjas
N75_POZ_DATE N(1) Terminuota
N75_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N75_END_DATE T(8) Pabaigos data
N75_KODAS_MS C(12) Menedžeris
N75_KODAS_AS_PO C(12) Pirkimo pervežimo paslaugos kodas
N75_KAINA_PIR_D N(12,2) Pirkimo pervežimo dalinio krov. kaina
N75_KAINA_PIR_P N(12,2) Pirkimo pervežimo pilno krov.kaina
N75_KODAS_AS_RO C(12) Pardavimo pervežimo paslaugos kodas
N75_KAINA_PAR_D N(12,2) Pardavimo pervežimo dalinio krov. kaina
N75_KAINA_PAR_P N(12,2) Pardavimo pervežimo pilno krov. kaina
N75_VEZ_WEB N(1) Publikuoti WEB
N75_POSL_BEG_WEB N(12) Poslinkis nuo pradžios(min.)
N75_POSL_END_WEB N(12) Poslinkis nuo pabaigos(min.)
N75_PERV_SK N(12) Pervežimų skaičius
N75_ATSI_SK N(12) Atsisakymų skaičius
N75_PRET_SK N(12) Pretenzijų skaičius
N75_BALAS N(12) Papildomas balas
N75_PRIORITETAS N(12,4) Prioritetas
N75_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
N75_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
N75_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
N75_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
N75_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N75_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
N75_USERIS C(12) Kas koregavo
N75_R_DATE T(8) Kada koregavo

N77_DC - Dovanų čekių kortelė

Laukas Tipas Aprašymas
N77_KODAS_DC C(12) Kodas
N77_PAV C(60) Pavadinimas
N77_DATE T(8) Data
N77_TIPAS N(3) Tipas
N77_KODAS_IS C(12) Padalinys
N77_NOMINALAS N(12,2) Nominalas
N77_POZ_DATE N(1) Ar terminuota: 1- aip,0-Ne
N77_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N77_END_DATE T(8) Pabaigos data
N77_GALIOJA N(1) Galiojantis laike DČ
N77_GALIOJA_D N(5) Galioja dienų
N77_KARTAS N(1) Vienkartinio požymis
N77_BLOK N(1) Blokavimo požymis
N77_BLOK_USERIS C(12) Kas koregavo požymį
N77_BLOK_DATE T(8) Kada koregavo požimį
N77_KODAS_AS C(12) Paslaugos kodas
N77_KODAS_US C(12) Matavimo vieneto kodas
N77_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
N77_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
N77_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
N77_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
N77_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N77_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
N77_USERIS C(12) Kas koregavo
N77_R_DATE T(8) Kada koregavo

N78_KM - Klientų informavimas

Laukas Tipas Aprašymas
N78_KODAS_KM C(12) Operacijos Nr.
N78_DATE T(8) Data
N78_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
N78_TIPAS N(2) Tipas
N78_AKTYVUS N(1) 1 - aktyvus; 2- neaktyvus
N78_APRASYMAS C(60) Aprašymas
N78_KODAS_KS C(12) Klientas
N78_PAV C(70) Pavadinimas
N78_ADR C(40) Kliento adresas
N78_KODAS_SM C(12) Asmuo
N78_ATSTOVAS C(40) Atsakingas asmuo
N78_KODAS_MS C(12) Menedžeris
N78_KODAS_AK C(12) Pristatymo kodas
N78_PAV2 C(70) Pristatymo pavadinimas
N78_ADR2 C(40) Pristatymo adresas1
N78_ADR3 C(40) Pristatymo adresas 2
N78_E_MAIL C(150) Elektroninis adresas
N78_TEL C(40) Telefono numeris
N78_KODAS_VS C(12) Vietovė
N78_POZ_DATE N(1) Terminuota
N78_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N78_END_DATE T(8) Pabaigos data
N78_USERIS C(12) Kas koregavo
N78_R_DATE T(8) Kada koregavo
N78_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
N78_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
N78_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
N78_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
N78_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
N78_KODAS_LS_5 C(12) Logistikos kodas 5
N78_KODAS_LS_6 C(12) Logistikos kodas 6
N78_KODAS_LS_7 C(12) Logistikos kodas 7
N78_KODAS_LS_8 C(12) Logistikos kodas 8
N78_PASTABOS M(4) Pastabos
N78_MAIL_POZ N(1) Siųsti elektroninį laišką
N78_WEB_POZ N(1) Siųsti WEB
N78_WEB_ATAS C(13) WEB ataskaita
N78_ANTRASTE C(70) Antraštė
N78_TEKSTAS M(4) Tekstas
N78_PDF G(4) PDF dokumentas
N78_SIUSTI_POZ N(1) Siųsti naudojant: 1- ataskaitą; 2- aprašymus
N78_SIUSTI_SAV N(1) Siųsti periodiškai savaitės dienomis
N78_SIUSTI_1 N(1) Siųsti pirmadienį
N78_SIUSTI_2 N(1) Siųsti antradienį
N78_SIUSTI_3 N(1) Siųsti trečiadienį
N78_SIUSTI_4 N(1) Siųsti ketvirtadienį
N78_SIUSTI_5 N(1) Siųsti pektadienį
N78_SIUSTI_6 N(1) Siųsti šeštadienį
N78_SIUSTI_7 N(1) Siųsti sekmadienį
N78_SIUSTI_PER N(1) Siųsti periodiškai pagal nurodytą intervalą
N78_SIUSTI_DATE T(8) Siuntimo pradžios data
N78_SIUSTI_KAIP N(1) Siųsti : 1-dienomis,2-mėnesiais,3-metais
N78_SIUSTI_KIEK N(5) Siuntimo intervalas
N78_APR1 C(70) Aprašymas 1
N78_SUMA1 N(12,2) Suma 1
N78_APR2 C(70) Aprašymas 2
N78_SUMA2 N(12,2) Suma 2
N78_APR3 C(70) Aprašymas 3
N78_SUMA3 N(12,2) Suma 3
N78_KODAS_KT C(12) Sutartis
N78_KODAS_K0 C(12) Sutarties priedas
N78_KODAS_ZN C(12) Zona

N79_KW - Klientų informavimo operacijos

Laukas Tipas Aprašymas
N79_KODAS_KW C(12) Operacijos Nr.
N79_KODAS_KM C(12) Klieto valdymo Op.Nr.
N79_KODAS_KS C(12) Klientas
N79_PAV C(70) Pavadinimas
N79_DATE T(8) Data
N79_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
N79_APRASYMAS C(60) Aprašymas
N79_TIPAS N(1) Tipas
N79_PAV_TIP C(40) Tipo pavadinimas
N79_WEB_POZ N(1) Siųsti WEB
N79_KODAS_AK C(12) Pristatymo kodas
N79_MAIL_POZ N(1) Siųsti elektroninį laišką
N79_E_MAIL C(150) Elektroninis adresas
N79_ANTRASTE C(70) Antraštė
N79_TEKSTAS M(4) Tekstas
N79_PDF G(4) PDF dokumentas
N79_PERKELTA N(1) Perkelta siunčiant E-mail
N79_WEB_PERKELTA N(1) WEB perkelta eksportuojant
N79_WEB_PERKELTA_I N(1) WEB perkelta importuojant
N79_USERIS C(12) Kas koregavo
N79_R_DATE T(8) Kada koregavo
N79_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
N79_KODAS_ZN C(12) Zona

N80_ZON - Zonų sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
N80_KODAS_ZN C(12) Kodas
N80_PAV C(70) Pavadinimas
N80_PAV_K1 C(100) Pavadinimas kita kalba 1
N80_PAV_K2 C(100) Pavadinimas kita kalba 2
N80_PAV_K3 C(100) Pavadinimas kita kalba 3
N80_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1 (Null)
N80_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2 (Null)
N80_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3 (Null)
N80_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4 (Null)
N80_POZ_DATE N(1) Terminuota: 0-Ne,1-Taip
N80_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N80_END_DATE T(8) Pabaigos data
N80_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N80_USERIS C(12) Kas koregavo
N80_R_DATE T(8) Kada koregavo
N80_GLN C(20) GLN kodas
N80_KODAS_IS C(12) Pagrindinis padalinys

N81_BT - Straipsniai

Laukas Tipas Aprašymas
N81_KODAS_BT C(12) Kodas
N81_PAV C(60) Pavadinimas
N81_APR C(60) Aprašymas
N81_LYGIS N(3) Lygis
N81_TIPAS N(1) Tipas: 2-detalus, 1-suminis
N81_TEVAS C(12) Nuoroda į akuštesnio lygio kogą
N81_POZ_DATE N(1) Terminuotas straipsnis: 0 -Ne, 1-Taip
N81_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N81_END_DATE T(8) Pabaigos data
N81_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N81_USERIS C(12) Kas koregavo
N81_R_DATE T(8) Kada koregavo
N81_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

N82_BIUD - Biudžetai

Laukas Tipas Aprašymas
N82_KODAS_BK C(12) Kodas
N82_PAV C(60) Pavadinimas
N82_APR C(60) Aprašymas
N82_TIPAS N(2) Biudžetų tipas
N82_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N82_END_DATE T(8) Pabaigos data
N82_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N82_USERIS C(12) Kas koregavo
N82_R_DATE T(8) Kada koregavo
N82_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

N83_MAKH - Maketai

Laukas Tipas Aprašymas
N83_KODAS_BM C(12) Kodas
N83_PAV C(60) Pavadinimas
N83_APR C(60) Aprašymas
N83_POZ_DATE N(1) Terminuotas maketas: 0-Ne, 1-Taip
N83_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N83_END_DATE T(8) Pabaigos data
N83_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N83_USERIS C(12) Kas koregavo
N83_R_DATE T(8) Kada koregavo
N83_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

N84_MAKD - Maketo detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
N84_KODAS_BM C(12) Maketas
N84_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
N84_EILE N(10,4) Eilutė
N84_TIPAS N(1) Eilutės tipas:1-Biudžeto inf.,2-DK inf.,3-Formulė
N84_KODAS C(12) BS/SS kodas
N84_PAV C(40) Pavadinimas
N84_POZ_TUR N(1) Informacija:1-Debetas,2-Kreditas,Deb-Kre, Kre-Deb
N84_POZ_ZEN N(1) Rodyti priešingu ženklu
N84_POZ_KOR N(1) Nekoreguojama informacija
N84_POZ_ROD N(1) Nerodyti eilutės
N84_SPALVA N(9) Eilutės spalva
N84_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N84_USERIS C(12) Kas koregavo
N84_R_DATE T(8) Kada koregavo
N84_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
N84_FORMULE M(4) Formulė

N85_DIME - Dimensijos

Laukas Tipas Aprašymas
N85_KODAS_DI C(12) Kodas
N85_PAV C(60) Pavadinimas
N85_APR C(60) Aprašymas
N85_LYGIS N(3) Lygis
N85_TIPAS N(1) Tipas: 2-detalus, 1-suminis
N85_TEVAS C(12) Nuoroda į akuštesnio lygio kogą
N85_DIM N(2) Dimensija: 1 iki 15
N85_POZ_DATE N(1) Terminuotas straipsnis: 0 -Ne, 1-Taip
N85_BEG_DATE T(8) Pradžios data
N85_END_DATE T(8) Pabaigos data
N85_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N85_USERIS C(12) Kas koregavo
N85_R_DATE T(8) Kada koregavo
N85_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

N86_TBG - Žmonių ir gaminių gamybos laiko normatyvas

Laukas Tipas Aprašymas
N86_KODAS_TB C(12) Tabelinis numeris
N86_KODAS_PS C(12) Gaminio kodas
N86_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
N86_PAV C(60) Aprašymas
N86_LAIKAS N(5,2) Darbo laikas
N86_PRIORITETAS N(14,3) Prioritetas
N86_KAINA N(12,4) Įkainis
N86_POZ_DATE N(1) Ar terminuota
N86_BEG_DATE T(8) Termino pradžia
N86_END_DATE T(8) Termino pabaiga
N86_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N86_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
N86_R_DATE T(8) Kada koregavo
N86_USERIS C(12) Kas koregavo

N87_TPRE - Klientų prekių kodai

Laukas Tipas Aprašymas
N87_KODAS_PS C(12) Prekė
N87_KODAS_US C(12) Mat.Vnt.
N87_KODAS_KS C(12) Klientas
N87_PAV C(100) Pavadinimas
N87_KODAS C(100) Kliento prekės kodas
N87_APRASYMAS C(100) Aprašymas
N87_EIL1 C(100) Eilutė 1
N87_EIL2 C(100) Eilutė 2
N87_EIL3 C(100) Eilutė 3
N87_NUM1 N(14,4) Skaičius 1
N87_NUM2 N(14,4) Skaičius 2
N87_NUM3 N(14,4) Skaičius 3
N87_USERIS C(12) Kas koregavo
N87_R_DATE T(8) Kada koregavo
N87_ADDUSR C(12) Kas sukūrė