Algos išmokėjimas

Šiame meniu punkte vedamos avanso ir atlyginimų išmokėjimo operacijos. Čia vedami tiek tarpiniai mokėjimai mėnesio bėgyje, tiek galutinis atlyginimų išmokėjimas užbaigus mėnesį.

Servisas -> Alga -> Algos išmokėjimas

Kuriama nauja operacija.

Lauke "Sąskaita" nurodoma sąskaitų plano sąskaita, iš kurios bus vykdomas mokėjimas.

Įvedamas arba pagal skaitliuką susiformuoja dokumento numeris.

Lauke "Operacijos data" įvedama mokėjimo data. Pagal ją susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje.

Jei bus formuojamas mokėjimo pavedimas, įvedamas "Mokėtojo bankas".

Išmokant iš kasos, mokėtojo banko kodo nurodyti nereikia. Mokėjimas formuosis tiems darbuotojams, kurių kortelėse nesuvesta banko informacija.

Lauke "Tipas" pasirenkama, kas bus išmokama – alga ar avansas. Visi tarpiniai mokėjimai traktuojami kaip alga .

Algos (avanso) išmokėjimas atliekamas tik per mygtuką "Algos skolos".

Jį paspaudus, atsidaro langas "Algos skolos". Atfiltruojama ir nuskaitoma informacija.

ismokejimas2

Uždėjus požymį "Tik skolingus", nuskaitoma tik tų darbuotojų informacija, kuriems yra skola.

Jei nepažymėtas nei vienas grupavimo požymis, tai matoma bendra skola darbuotojui. Jeigu reikia detaliau pamatyti skolą darbuotojui, uždedami atitinkami grupavimo požymiai, po to nuskaitoma informacija.

Kiekvienam darbuotojui išmokamos sumos turi atsirasti stulpelyje "Mokėti". Jas galima suvesti ranka. Jei išmokama visa suma arba išmokamai sumai galima nusakyti tikslų algoritmą, tai jis įrašomas lauke "Formulė", ir paspaudžiamas mygtukas "Formulės vykdymas".

Mokant avansus pagal nutylėjimą yra siūloma formulė mok(A1), o mokant atlyginimus – mok(A2).

Avanso mokėjimui, naudojant funkciją MOK(A1), nebus išmokamas avansas darbuotojams, kurie einamajame mėnesyje yra atleisti iš darbo. Norint išmokėti avansą neatsižvelgiant į žmogui aprašytus bankus, o tik atsižvelgiant, ar jis dirba einamą mėnesį, reikia naudoti funkciją MOKG(A1).

Jeigu mokėjimai daromi tik tam tikrame banke sąskaitas turintiems darbuotojams, tai to banko kodas įvedamas lauke "Gavėjo bankas". Nenurodžius gavėjo banko, mokėjimai bus atliekami neatsižvelgiant į darbuotojo banką.

Kartais darbuotojas, dėl tam tikrų priežasčių, būtinai turi pervesti tam tikrą sumą į nurodytą banką. Tos sumos suvedamos darbuotojo kortelėje prie bankų aprašymų. Ten taip pat nurodoma, į kokius bankus reikia pervesti likusią atlyginimo dalį.

Lauke "Mokėti" pasirinkus reikšmę "Suma", bus išmokamos tik konkrečios prie darbuotojo bankų aprašymų suvestos sumos.

Lauke "Mokėti" pasirinkus reikšmę "Likutis", bus išmokama visa likusi skolos dalis.

Lauke "Mokėti" pasirinkus reikšmę "Suma ir likutis", bus išmokamos ir konkrečios sumos, ir visa likusi skolos dalis. Renkantis šią reikšmę, reikėtų nurodyti gavėjo banką. Nenurodžius, sukris visi mokėjimai, nepriklausomai, kas aprašyta prie darbuotojo bankų.

Įvykdžius formulę, užsipildo stulpelis "Mokėti". Darbuotojams, kuriems daromos kokios nors išimtys, belieka tik pakoreguoti mokėjimus.

ismokejimas5

Suformavus išmokamas sumas paspaudžiamas mygtukas "išsaugoti". Mokėjimo operacijoje sugeneruojamos detalios eilutės, kuriose matoma išmokama suma, taip pat ją atitinkanti priskaitymų suma ir atitinkama pajamų mokesčio suma. Priskaitymo ir pajamų mokesčio sumos bus reikalingos formuojant mėnesines ir metines GPM deklaracijas.

ismokejimas6

Išsaugojus ir perkėlus mokėjimo operaciją, informacija iš jos patenka į DK atlyginimo išmokėjimo žurnalą "SS_ALGA_ISMO". Sąskaitų korespondencija matoma paspaudus mygtuką "Analitinė operacija ".

Informacija apie konkrečiam darbuotojui padarytas išmokas atsiranda darbuotojo kortelės lange "Išmokėjimai".

Eksportui į bankus skirto algos išmokėjimo failo formavimas

Atlikus algos išmokėjimo operaciją suformuojami pavedimų failai į bankus.

Algos išmokėjimo operacijos viduje paspaudžiamas mygtukas "Spausdinti" ir pasirenkama reikalinga ataskaita: "SEPA atlyginimų mokestinis pavedimas " arba "SEPA grupinis atlyginimų mokestinis pavedimas".

sepa4

Suformuoti failai išsaugomi ir įkeliami į bankines programas.

Kitas būdas pavedimų formavimui – eksportas į atsiskaitymo dokumentus.

Jeigu mokėjimo pavedimai formuojami iš atsiskaitymo dokumentų, pažymimos "v" algos išmokėjimo operacijos ir spaudžiamas mygtukas "Eksportas į atsiskaitymo dokumentus".

sepa1

Dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" ir pasirinkus "Atsiskaitymo dokumentai" patenkama į atsiskaitymo dokumentų langą, kuriame susiformavo mokėjimo pavedimai.

sepa2

Servisas -> Atsiskaitymai -> Atsiskaitymo dokumentai

Pažymimi "v" susiformavę dokumentai, spaudžiamas mygtukas "Spausdinti" ir pasirenkama reikiama ataskaita.

sepa3

Jei kiekvienam darbuotojui formuojamas atskiras pavedimas, tai pasirenkama ataskaita "SEPA atlyginimų mokestinis pavedimas".

Jei formuojamas grupinis pavedimas, tai pasirenkama ataskaita "SEPA grupinis atlyginimų mokestinis pavedimas ".

Susiformuoja failai, kuriuos reikia išsaugoti, o po to įkelti į bankines programas.