Atostogų vedimas algoje

Servisas -> Alga -> Algos dokumentai

Personalo modulyje įvedus ir perkėlus atostogų operaciją, susigeneruoja atostogų operacija algos dokumentuose.

Iš personalo operacijos automatiškai užsipildo dokumento numeris, dokumento data, tabelinis numeris, atostogų periodas, jų žymėjimas tabelyje.

Nuo personalo operacijoje pasirinkto atostogų tipo aprašymo priklauso, kokia reikšmė įkris į lauką "Koreguoti tabelį".

atostogosa1

PASTABA. Jeigu su personalo moduliu nedirbama, algos dokumentuose reikia pilnai suvesti atostogų operaciją.

Kuriama nauja operacija.

atostogosa2

Laukelyje "Tipas" parenkama reikšmė "Atostoginiai". Užpildomas arba pagal skaitliuką susiformuoja dokumento numeris, įvedama įsakymo data. Laukelyje "Tabelinis Nr." pasirenkamas darbuotojas.

Nurodomas laikotarpis, kada darbuotojas atostogauja.

Dedamas požymis "Koreguoti tabelį". Pasirenkamas žymėjimas tabelyje. Jei tai kasmetinės atostogos, jos žymimos "A".

Jeigu už atostogas bus apmokama, toliau atliekami skaičiavimai. Skaičiavimai atliekami tiek personalo suformuotose, tiek suvestose atostogų operacijose.

Vidurkis

Vidurkio paskaičiavimui pasirenkamas skirtukas "Vidurkis". Nurodoma, kaip bus skaičiuojamas vidurkis. Galimi 4 vidurkio tipai:

  • darbo dienomis,
  • darbo valandomis,
  • kalendorinėmis dienomis,
  • kalendorinėmis valandomis.

atostogosa3

Pasirinkus tipą "darbo dienos" arba "darbo valandos", vidurkio skaičiavimui reikalingas laikas bus imamas iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio (tabelio), priešingu atveju – iš kalendoriaus.

Pasirinkus tipą "darbo dienos” arba "kalendorinės dienos”, paskaičiuojamas dienos vidurkis, kitais atvejais paskaičiuojamas valandos vidurkis.

atostogosa4

Vedamas naujas įrašas.

Reikia užpildyti kelių mėnesių ir nuo kurio pradedant, informacija bus naudojama vidurkio paskaičiavimui. Išsaugojus, kiekvienam mėnesiui susigeneruoja eilutės, kuriose matoma to mėnesio naudojama informacija vidurkio paskaičiavimui.

atostogosa5

Priskaitymai, kurių aprašyme lauko "priskaitymas už mėnesius” reikšmė lygi 3, įsirašo ne bendroje sumoje, o atskira suma lauke "Ketvirtinė premija”.

atostogosa6

Priskaitymai, kurių aprašyme lauko „Priskaitymas už mėnesius” reikšmė didesnė arba lygi 4, pavyzdžiui, pusmetinė premija (lauko reikšmė lygi 6), metinė premija (lauko reikšmė lygi 12) įtraukiami į vidurkį paspaudus mygtuką "Paskaičiuoti metinę premiją".

atostogosa7

Dirbant su ne žemesne nei 118.0100 +DI Rivile GAMA programos versija, veikia automatinis metinės premijos paskaičiavimas ir įtraukimas į vidurkį.

Darbo su programa pradžioje, jei skaičiavimai vidurkiams reikalinguose laikotarpiuose dar nebuvo vykdomi, reikalingos laiko ir sumų reikšmės suvedamos rankomis.

Įvedus visus duomenis, paskaičiuotas dienos ar valandos vidurkis matomas ekrano apačioje esančiame laukelyje "Vidurkis”.

Priskaitymai

Šiame skirtuke darbuotojui paskaičiuojami priskaitymai už atostogas. Vedamas naujas įrašas.

Iš priskaitymų sąrašo parenkamas priskaitymo kodas – atostoginiai.

atostogosa9

Datos "kuriame" ir "už kurį", vidurkis ir dienų skaičius užsipildo automatiškai. Jeigu vidurkis paskaičiuotas valandomis, tai reikia įvesti valandų skaičių. Kartais, skaičiuojant valandomis, patogu valandų lauke įvesti dienų skaičių, o koeficiento lauke įvesti dienos ilgį valandomis.

Jeigu atostogos tęsiasi per kelis mėnesius, atostoginių priskaitymo sumos už kiekvieną mėnesį įvedamos atskira eilute.
Priskaitymų skirtuke kuriamas kitas naujas įrašas. Jame viskas suvedama analogiškai kaip pirmajame, tik nurodomas kitas laikotarpis "Už kurį".

atostogosa10

Viskas išsaugoma ir perkeliama.

Jeigu atostogos tęsiasi per kelis mėnesius ir norima kiekvienai atostogų daliai vidurkius skaičiuoti atskirai, tokiu atveju kiekvienam mėnesiui vedami atskiri algos dokumentai.

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.