Pirkimo grąžinimas

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos

Pirkimo gražinimas - tai operacija, kai tiekėjui grąžinamos pirktos prekės arba paslaugos.

Šį operacija vykdoma, išrašant debetinį dokumentą arba iš tiekėjo gavus kreditinį dokumentą.

Pirkimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas "Grąžinimas".

Suvedama bendra pirkimo grąžinimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data, kliento kodas.

po_gr1

Operacijos

Skirtuke "Operacijos" spaudžiamas mygtukas "Grąžinimai/Patikslinimas". Pasirenkama "Grąžinimai".

po_gr2

Lange "Grąžinimai" nuskaitomi to kliento pirkimo dokumentai, iš kurių bus grąžinamos prekės ar paslaugos. Suvedama grąžinimo informacija.

Norint matyti kiek prekių iš dokumentų jau yra grąžinta, reikia užsidėti požymį "Suskaičiuoti grąžinimus", ir tada nuskaityti informaciją - atsiras stulpelis, kuriame bus rodomi jau grąžinti kiekiai.

Įvedant kiekį, automatiškai atsiranda papildomas langelis su rašomu kiekiu. Klaviatūroje spaudžiamas mygtukas "Enter" , užsifiksuoja kiekis.

po_gr3

Jei reikia grąžinti prekes, kurios buvo perduotos į kitą padalinį, tai stulpelyje "Naujas padalinys" reikia nurodyti padalinį, kur jos šiuo metu yra. Grąžinimas bus atliekamas iš šiame stulpelyje įvesto padalinio, visais kitais atvejais - iš padalinio, kuris nurodytas stulpelyje "Padalinys".

Paspaudus mygtuką "Išsaugoti" susiformuoja detalios eilutės.

Prekės grąžinimas galimas tik esant prekių likučiui.

Gali būti atvejis, ypač darbo su programa pradžioje, kai tiekėjui grąžinamos likučiuose esančios prekės, o pačių pirkimo dokumentų dar nėra programoje.

Tada kuriamos naujos detalios eilutės ir viskas vedama analogiškai kaip pirkimo atveju: kodai, kiekiai, kainos.

po_gr4

Kiekis vedamas be minuso ženklo.

Išsaugojus ir perkėlus grąžinimo operaciją, susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijoje, Fifo metodu nusirašo prekės, sumažėja skola tiekėjui.

po_gr5

Jeigu grąžinimo važtaraštyje nurodoma prekės kaina skiriasi nuo jos savikainos, tai skirtumas nusirašo į prekių sąskaitų ryšio lentelėje nurodytą sąskaitą “FIFO korekcija”.

Jeigu grąžinamos viso pirkimo važtaraščio prekės, tai mygtuko "Kopijuoti" pagalba tokį pirkimo važtaraštį galima nukopijuoti į grąžinimą.