Pradiniai likučiai

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Pradiniai likučiai. Sistemos datos pakeitimas.
Parametro "Sąskaita pagal nutylėjimą" apsirašymas
2 užduotis Klientų skolų likučių įvedimas
3 užduotis Prekių likučių įvedimas
4 užduotis Ilgalaikio turto likučių įvedimas
5 užduotis Buhalterinių sąskaitų likučių įvedimas
6 užduotis Sutikrinimas, ar teisingai suvesti likučiai

1 užduotis

Likučiai vedami vieną kartą - kai su Rivile GAMA programa pradeda dirbti įmonė, jau anksčiau vykdžiusi veiklą ir apskaitą tvarkiusi kitomis priemonėmis.

Likučių įvedimui įmonė turi :
- parinkti datą, kuriai bus suvedami visi buhalteriniai likučiai (visos operacijos po tos datos turės būti vedamos Rivile GAMA programoje).
- paruošti balansą (sintetinių sąskaitų likučius),
- paruošti analitinius sąskaitų likučius (skolas pagal klientus ir dokumentus, kiekinius ir suminius prekių likučius , ilgalaikio turto likučius).

Apie pradinių likučių vedimą paskaitykite Pradiniai likučiai.

Vedant likučius Rivile GAMA programoje visur naudojama koresponduojanti sąskaitą D - "Skirtumai žurnaluose".
Pilnai suvedus visus pradinius likučius, D sąskaitos likutis turi pasidaryti lygus nuliui.

Prieš pradėdami vesti pradinius likučius programoje patikrinkite:
- ar suvestas įmonės sąskaitų planas,
- ar aprašytos klientų kortelės,
- ar aprašytos prekių kortelės,
- ar aprašytos ilgalaikio turto grupės ir kortelės,
- ar aprašytas įmonės padalinių sąrašas.

Sistemos datos pakeitimas. Parametro "Sąskaita pagal nutylėjimą" apsirašymas
Parametrų sąraše pakeiskite sistemos datą XXXX.MM.31
Parametrų sąraše pakeiskite parametrą "Sąskaita pagal nutylėjimą" - įveskite reikšmę D.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Administravimas->Parametrai
 2. Lange "Parametrų sąrašas" paspauskite mygtuką CALENDAR "Sistemos data".
 3. Laukelyje "Data" įrašykite datą, kuriai vesite likučius.

Likučiai vedami viena diena anksčiau nei visos kitos ūkinės operacijos, kurios bus vedamos pradėjus dirbti su programa. Parastai likučiai vedami paskutinei kažkurio mėnesio dienai.

data

Pakeitus sistemos datą, nereikės kiekvienoje likučių operacijoje jos koreguoti ir išvengsite klaidos, kad likučiai suvedami ne ta data.
Atsiminkite, kad sistemos data atsistato į kompiuterio datą uždarius programą ir vėl naujai pradėjus su ja dirbti.

 1. Susiraskite parametrą SS_SASKAITA - "Sąskaita pagal nutylėjimą".
 2. Paspauskite mygtuką "Koreguoti". Atsidaro langas "Informacija apie parametrą".
 3. Paspauskite mygtuką "Naujas" ir įveskite parametro reikšmę "D".

likut3

Baigus vesti likučius, nepamirškite išmesti arba pakeisti šios parametro reikšmės.

2 užduotis

Plačiau apie tai, kaip įvesti klientų skolų likučius, rasite čia: Klientų skolų likučiai.

Jeigu klientų sąraše nėra kliento, kaip kuriama jo kortelė galite prisiminti iš 1 pamokos Kliento kortelės sukūrimas.

Klientų skolų likučių įvedimas
Prieš pradėdama dirbti su programa, įmonė paruošė detalius klientų skolų likučiu: pagal kiekvieną sąskaitą, klientą ir dokumentą.
2410 Pirkėjų skolų vertė:
UAB "Versmė" 4000.00 Eur - dokumentas VVV00111
UAB "Alvirima" -1000.00 Eur - dokumentas AAA000222
4430 Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas:
UAB "Auto" 2000.00 Eur - dokumentas AUTO000111
UAB "Stogas" 500.00 Eur - dokumentas STOG000222
Įveskite klientų skolų likučius.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Debitorinės/Kreditorinės operacijos -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "Debitorinių/Kreditorinių operacijų koregavimas" užpildykite laukus:
  "Operacijos data" - įveskite datą, kuriai vedami likučiai - jeigu pakeista sistemos data, ji užsipildo automatiškai.
  "Dokumento Nr. "- įveskite dokumento, pagal kurį vedami likučiai, numerį.
  "Tipas" - pasirinkite "Likučių vedimas".

likut1

 1. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 2. Užpildykite laukus:
  "Tipas"- parinkite "Važtaraštis".
  "Dokumento Nr" - įveskite konkretaus dokumento, pagal kurį yra skolos likutis, numerį.
  "Klientas" - iš klientų sąrašo parinkite kliento kodą.
  "Korespond. sąskaita - įveskite sąskaitą "D", jeigu aprašytas parametras "Sąskaita pagal nutylėjimą", ši reikšmė užsipildo automatiškai.
  "Debetas" (arba "Kreditas") - įveskite skolos sumą.

likut2

 1. Išsaugokite įvestą operaciją.
 2. Vėl paspauskite mygtuką NEW "Naujas" ir įveskite kliento UAB "Alvirima" skolą. Kadangi skola su minuso (-) ženklu, tai lauką "Tipas" pasirinkite "Grąžinimas" ir suma rašoma kredito pusėje.

likut4

 1. Analogiškai suveskite kitas klientų skolas.

likut5

 1. Operaciją išsaugokite ir perkelkite.
 2. Pasitikrinkite ar teisingai suvedėte skolų likučius - palyginkite su turimais balanso likučiais.

3 užduotis

Plačiau apie tai, kaip įvesti prekių likučius, rasite čia: Prekių likučiai.

Jeigu prekių sąraše nėra prekės, kaip ji aprašoma galite prisiminti iš 1 pamokos Prekės kortelė.

Prekių likučių įvedimas
Įmonė turi 01 padalinio prekių likučius : kiekius ir savikainą.
2040 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina
preku_lik Įveskite prekių likučius.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Atsargos-> Atsargų operacijos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "Operacijų su atsargomis koregavimas" užpildykite laukus:
  "Operacijos data" - įveskite datą, kuriai vedami likučiai - jeigu pakeista sistemos data, ji užsipildo automatiškai.
  "Dokumento Nr. "- įveskite dokumento, pagal kurį vedami likučiai, numerį.
  "Tipas" - pasirinkite "Likučiai".
  "Padalinys"- parinkite padalinį 01.

likut6

Jeigu įmonėje yra daugiau padalinių, kiekvienam iš jų kuriama atskira atsargų operacija.

 1. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 2. Lauke "Kodas" iš prekių sąrašo parinkite prekės kodą.
 3. Lauke "Sąskaita" įveskite sąskaita "D", jeigu aprašytas parametras "Sąskaita pagal nutylėjimą", ši reikšmė užsipildo automatiškai.
 4. Įveskite prekės kiekį ir kainą.

pr_stal

 1. Analogiškai suveskite kitų prekių likučius.

pr_lik

 1. Operaciją išsaugokite ir perkelkite.
 2. Pasitikrinkite ar teisingai suvedėte prekių likučius - palyginkite su turimais balanso likučiais.

4 užduotis

Plačiau apie tai, kaip įvesti ilgalaikio turto likučius, rasite čia: Ilgalaikio turto likučiai.

Jeigu nesuvedėte ilgalaikio turto grupių ir kortelių, kaip tai atlikti galite prisiminti iš 7 pamokos Ilgalaikio turto grupės ir kortelės.

Ilgalaikio turto likučių įvedimas
Įmonė turi vieną ilgalaikio turto vienetą: automobilį Audi Q7, valst. Nr. PVP151.
Jis įsigytas 2018.12.31 d., nusidėvėjimo norma - 6 metai .
Įsigijimo vertė – 79300.00 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas –13200.00 Eur
Likvidacinė vertė – 100.00€
Patikrinkite ar aprašyta ilgalaikio turto grupė TRANS6 - "Transportas 6 metams", jei ne - aprašykite.
Patikrinkite ar automobiliui sukurta ilgalaikio turto kortelė, jei ne - sukurkite.
Įveskite ilgalaikio turto likučius padalinyje 01, priskirkite atsakingą asmenį M1.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Ilgalaikis turtas-> Ilgalaikio turto grupės
 2. Patikrinkite ar aprašyta ilgalaikio turto grupė, jei ne - aprašykite.

it_gr

 1. Ilgalaikis turtas->Ilgalaikio turto kortelės
 2. Patikrinkite ar aprašyta automobilio kortelė, jei ne - aprašykite.

it_kort

 1. Ilgalaikis turtas->Ilgalaikio turto operacijos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "Operacijų su pagr. priemonėmis koregavimas" užpildykite laukus:
  "Operacijos data" - įveskite datą, kuriai vedami likučiai - jeigu pakeista sistemos data, ji užsipildo automatiškai.
  "Dokumento Nr. "- įveskite dokumento, pagal kurį vedami likučiai, numerį.
  "Tipas" - pasirinkite "Kitos".

likut7

 1. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 2. Užpildykite laukus (parinkite iš sąrašo) : turto kodas, padalinys, atsakingas asmuo.
 3. Įveskite kiekį ir kainą (įsigijimo vertę).
 4. Lauke "Vertės Debetas" įveskite įsigijimo vertę.
 5. Lauke "Nusidėvėjimo Kreditas" įveskite sukaupto nusidėvėjimo sumą.
 6. Lauke "Koresponduojanti" įveskite sąskaita "D", jeigu aprašytas parametras "Sąskaita pagal nutylėjimą", ši reikšmė užsipildo automatiškai.

likut8

 1. Išsaugokite įvestą operaciją.
 2. Jeigu įmonėje būtų daugiau ilgalaikio turto, analogiškai suveskite jo likučius.

it_lik

 1. Operaciją išsaugokite ir perkelkite.
 2. Pasitikrinkite ar teisingai suvedėte ilgalaikio turto likučius - palyginkite su turimais balanso likučiais.

5 užduotis

Plačiau apie tai, kaip įvesti Didžiosios knygos likučius, rasite čia: Didžiosios knygos likučiai.

Palyginus balansą su tuo, ką jau suvedėte, lieka tik sintetinių sąskaitų likučiai.

Kaip kuriami DK žurnalai galite prisiminti iš 1 pamokos DK žurnalai ir operacijų perkėlimas.

Sąskaitų likučių įvedimas
Balanse liko nesuvesti sąskaitų likučiai:
272 - 2000.00 Eur
271 - 5000.00 Eur
3011 - 19400.00 Eur
3421 - 66100.00 Eur
Sukurkite DK žurnalą - LIK "Likučių žurnalas"
Suveskite likusių sąskaitų likučius .
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Didžioji Knyga->DK žurnalai
 2. DK žurnalų sąraše įveskite naują žurnalą, kuriam priskirkite terminą (likučių vedimo datą).

zurnalas

 1. Didžioji Knyga-> DK operacijos
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Lange "DK operacijos koregavimas" užpildykite laukus:
  "Data" - įveskite datą, kuriai vedami likučiai - jeigu pakeista sistemos data, ji užsipildo automatiškai.
  "Dokumento Nr. "- įveskite dokumento, pagal kurį vedami likučiai, numerį.
  "Aprašymas" - įveskite trumpą operacijos aprašymą.

likut9

 1. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 2. Įvedant operacijos detalią eilutę reikia vadovautis taisykle:
 • jeigu sąskaitos likutis debete, ji įrašoma debeto laukelyje (viršuje), o jai koresponduojanti D sąskaita - kredito laukelyje;

deb_lik.PNG

 • jeigu sąskaitos likutis kredite, ji įrašoma kredito laukelyje (apačioje), o jai koresponduojanti D sąskaita - debeto laukelyje.

kred_lik.PNG

 1. Taip suveskite visų sąskaitų likučius:

dk_lik

 1. DK operaciją išsaugokite ir perkelkite.

6 užduotis

Teisingai suvedus visus pradinius likučius, sąskaita D turi būti lygi 0 .

Sutikrinimas, ar teisingai suvesti likučiai
Patikrinkite buhalterinės sąskaitos D "Skirtumai žurnaluose" likutį.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Didžioji Knyga->Informacija apie sąskaitą
 2. Atsidariusiame lange užpildykite laukus:
  "Sąskaita" - iš sąskaitų plano parinkite sąskaitą D "Skirtumai žurnaluose".
  "Laikotarpis" - įveskite laikotarpį, kurio informacija yra tikrinama.
  Iš pasirinkimo meniu nurodykite kokio detalumo informacija reikalinga (metais, mėnesiais, dienomis ar detaliai pagal kiekvieną dokumentą). Pasirinkite "Detali".
 3. Paspauskite mygtuką IMPORT "Informacijos nuskaitymas".

lik_0

 1. Lentelės dešinėje pusėje matomas likutis laikotarpio pradžioje, apyvarta per periodą ir likutis laikotarpio pabaigoje, kuris lygus nuliui (0).

Kartojimo klausimai:

 1. Ar supratote kokiose moduliuose vedami prekių, skolų, ilgalaikio turto, buhalterinių sąskaitų likučiai?
 2. Ar mokėsite susivesti pradinius likučius?
 3. Ar žinote kaip pasitikrinti ar teisingai suvesti pradiniai likučiai?