Atleidimo vedimas algoje

Servisas -> Alga -> Algos dokumentai

Personalo modulyje įvedus ir perkėlus atleidimo operaciją, susigeneruoja atleidimo operacija algos dokumentuose.

Iš personalo operacijos automatiškai užsipildo dokumento numeris, dokumento data, tabelinis numeris. Jeigu darbuotojas atleidžiamas ne paskutinę mėnesio dieną, tai nurodomas laikotarpis, kada jis nebedirbs, kuris tabelyje pažymimas "P".

atleidimas1

PASTABA. Jeigu su personalo moduliu nedirbama, algos dokumentuose pilnai suvedama atleidimo operacija.

Kuriama nauja operacija.

atleidimas2

Laukelyje "Tipas" parenkama reikšmė "Atleidimas iš darbo". Užpildomas arba pagal skaitliuką susiformuoja dokumento numeris, įvedama įsakymo data. Laukelyje "Tabelinis Nr." pasirenkamas darbuotojas.

Datų intervale "Data" nurodomas laikotarpis, kada darbuotojas nebedirbs.

Jei darbuotojas atleidžiamas paskutinę mėnesio dieną, abi datos intervalo reikšmės turi būti paskutinė mėnesio diena.

Jei darbuotojas atleidžiamas paskutinę mėnesio dieną, požymis "Koreguoti tabelį" nededamas.

Jei darbuotojas atleidžiamas ne paskutinę mėnesio dieną, dedamas požymis "Koreguoti tabelį". Pasirenkama diena "P" (nedirbo).

Pastabų eilutėse suvedama teisės akto informacija (straipsnis, straipsnio dalis, straipsnio dalies punktas) ir už kiek mėnesių paskaičiuota išeitinė išmoka, kurie bus reikalingi 2SD formos užpildymui.

Tolesni veiksmai atliekami tuo atveju, jeigu atleidžiant skaičiuojami priskaitymai, kurie priklauso nuo vidurkio, pvz.: už nepanaudotas atostogas, išeitinę pašalpą. Skaičiavimai atliekami tiek personalo suformuotose, tiek suvestose atleidimo operacijose.

Vidurkis

Vidurkio paskaičiavimui pasirenkamas skirtukas "Vidurkis". Nurodoma, kaip bus skaičiuojamas vidurkis. Galimi 4 vidurkio tipai:

  • darbo dienomis,
  • darbo valandomis,
  • kalendorinėmis dienomis,
  • kalendorinėmis valandomis.

atostogosa3

Pasirinkus tipą "darbo dienos” arba "darbo valandos”, vidurkio skaičiavimui reikalingas laikas bus imamas iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio (tabelio), priešingu atveju – iš kalendoriaus.

Pasirinkus tipą "darbo dienos” arba "kalendorinės dienos”, paskaičiuojamas dienos vidurkis, kitais atvejais paskaičiuojamas valandos vidurkis.

atostogosa4

Vedamas naujas įrašas.

Reikia užpildyti kelių mėnesių ir nuo kurio pradedant informacija bus naudojama vidurkio paskaičiavimui. Išsaugojus, kiekvienam mėnesiui susigeneruoja eilutės, kuriose matoma vidurkio paskaičiavimui naudojama to mėnesio informacija.

atostogosa5

Priskaitymai, kurių aprašyme lauko "priskaitymas už mėnesius” reikšmė lygi 3, įsirašo ne bendroje sumoje, o atskira suma lauke "Ketvirtinė premija".

atostogosa6

Priskaitymai, kurių aprašyme lauko „Priskaitymas už mėnesius” reikšmė didesnė arba lygi 4, pavyzdžiui, pusmetinė premija (lauko reikšmė lygi 6), metinė premija (lauko reikšmė lygi 12) įtraukiami į vidurkį paspaudus mygtuką "Paskaičiuoti metinę premiją"

Dirbant su ne žemesne nei 118.0100 +DI Rivile GAMA programos versija, veikia automatinis metinės premijos paskaičiavimas ir įtraukimas į vidurkį.

Darbo su programa pradžioje, jei skaičiavimai vidurkiams reikalinguose laikotarpiuose dar nebuvo vykdomi, reikalingos laiko ir sumų reikšmės suvedamos rankomis.

atostogosa7

Įvedus visus duomenis, paskaičiuotas dienos ar valandos vidurkis matomas ekrano apačioje esančiame laukelyje "Vidurkis".

Priskaitymai

Šiame skirtuke darbuotojui paskaičiuojami priskaitymai už nepanaudotas atostogas, išeitinė pašalpa.

Vedamas naujas įrašas. Iš priskaitymų sąrašo parenkamas priskaitymo kodas – kompensacija už nepanaudotas atostogas.

atleidimas5

Datos "kuriame" ir "už kurį" ir vidurkis užsipildo automatiškai.

Laukelyje "Dienos" įvedamas nepanaudotų atostogų dienų skaičius.

Jeigu vidurkis paskaičiuotas valandomis, tai įvedamas valandų skaičių. Kartais, skaičiuojant valandomis, patogu valandų lauke įvesti dienų skaičių, o koeficiento lauke įvesti dienos ilgį valandomis.

atleidimas6

Jei darbuotojui skaičiuojama ir išeitinė pašalpa, priskaitymų skirtuke daromas antras įrašas. Pasirenkamas priskaitymo kodas "Išeitinė pašalpa" .

Jei priskaitymo suma yra konkreti numatyta suma, ji įrašoma laukelyje "Suma".

Jei išeitinė pašalpa skaičiuojama pagal atleidimo priežastį, laukelyje "Koeficientas" nurodoma kelių mėnesių vidutinį darbo užmokestį reikia išmokėti. Laukelyje "Dienos" nurodomas tiems metams patvirtintas vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius.

atleidimas7

Viskas išsaugoma ir perkeliama.

Pažymėjus atleidimo operacijas ir pasirinkus spausdinimo funkcijoje esančią atitinkamą ataskaitą, suformuojama "Pranešimo apie atleidimą iš darbo " forma 2-SD.

Prieš formuojant 2-SD formą turi būti įvesta atleidimo data darbuotojo kortelėje.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Atleidžiamo darbuotojo kortelėje lauke "Dirbo iki" įvedama paskutinė darbo diena įmonėje.

atleidimas3