Prekių pardavimas

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti Rivile akademijoje.

Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos

Pardavimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas :

  • "Važtaraštis" - kai vedama pardavimo sąskaita-faktūra,
  • "Grąžinimas" - kai vedamas pardavimo grąžinimo dokumentas,
  • "Rezervavimas" - kai reikia rezervuoti prekes, bet buhalterinio įrašo neformuoti,
  • "Užsakymas" arba "Pasiūlymas" - informacijai apie planuojamus pardavimus.

Suvedama bendra pardavimo dokumento informacija.

Dokumento numerio formavimui galima apsirašyti dokumentų skaitliuką.

Laukas "Dokumento Reg." standartiškai nėra naudojamas.

Lauke "Pirminis Dok. Nr." nurodomas numeris dokumento, iš kurio gaunamas pardavimo dokumentas. Tai gali būti prieš tai sukurto užsakymo, rezervavimo ar kitokio tipo dokumentas.

Ypatingai svarbu teisingai užpildyti šį lauką, jeigu dokumentai kopijuojami arba keičiami, ir naudojamas automatinis skolų sudengimas.

Pagal lauką "Operacijos data" susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, likučių nurašymas (jei parduodamos prekės), kliento skola.

Pagal lauką "Dokumento data" skaičiuojamas mokėjimo atidėjimas.

Vedant naują dokumentą, požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" visada yra uždėtas. Pagal poreikį jį reikia pasikoreguoti.

Dokumento aprašyme esantis požymis "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" tik parodo, kokia reikšmė pagal nutylėjimą bus siūloma vedant dokumento detalias eilutes. Jis neturės jokios įtakos dokumento perkėlimo metu.

Nuo kurių sumų paskaičiuotas PVM bus traukiamas į skolą klientui, priklausys nuo požymio "PVM įtraukti į skolą", uždėto kiekvienoje dokumento detalioje eilutėje. Tai nepriklauso nuo to kokia valiuta bus vedamas dokumentas.

Jeigu pardavimo dokumente bus skaičiuojamas PVM, tai galimi tokie variantai :

  • PVM nuo viso dokumento bus traukiamas į skolą klientui,
  • PVM nebus traukiamas į skolą klientui,
  • PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas.

Jeigu PVM nuo viso dokumento nebus traukiamas į skolą, tai rekomenduojama šį požymį nuimti - tada automatiškai jo nebus ir vedant detalias eilutes. Nenuėmus - reikės koreguoti kiekvienoje detalioje eilutėje.

Dažniausiai PVM nuo pardavimų valiuta netraukiamas į skolą. Tokiu atveju, vedant pardavimus valiuta, požymį "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" reikėtų nuimti.

Jeigu PVM nuo dalies detalių eilučių bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, tada bet kuriuo atveju reikės koreguoti detalias eilutes, todėl rekomenduojama požymį palikti tokį, kokių pozicijų bus daugiau.

Išsaugojus dokumentą, požymio "Pagal nutylėjimą: PVM įtraukti į skolą" nebus galima koreguoti, todėl suklydus korekcijas reikia atlikti dokumento detaliose eilutėse.

Informacija

Iš klientų sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Kliento rūšis turi būti "Pirkėjas" arba "Pirkėjas/Tiekėjas".

Automatiškai užsipildo informacija iš aprašytos kliento kortelės. Esant reikalui, ją galima koreguoti.

pr_oper1

Jeigu apmokestinimas bus taikomas kitoks nei paprastai, pakeičiama lauko "Mokesčio kodas" reikšmė.

Jeigu sąskaitoje faktūroje turi būti įvardintas dokumentą išrašęs asmuo, užpildomas laukas "Menedžeris".

Užpildžius parametrą "Menedžeris", šis laukas užsipildo automatiškai.

Jeigu pirkėjo skola turės nueiti į kitą sąskaitą nei nurodyta kliento sąskaitų ryšio lentelėje - ta sąskaita nurodoma lauke "Skolos sąskaita".

Mokėjimo terminai

Informacija skirtuke "Mokėjimo terminai" užsipildo automatiškai, jeigu pirkėjo aprašyme yra nurodyta mokėjimo terminų lentelė. Mokėjimo atidėjimo dienos prisumuojamos prie dokumento datos - taip susiformuoja mokėjimo data.

Esant reikalui, konkrečioje pardavimo operacijoje suformuotą apmokėjimo terminą galima pakoreguoti, keičiant atidėjimo dienas, procentą ar mokėjimo sumą.

Mokėjimo terminuose yra laukas "Mokėtojas", kurį užpildžius skola perkeliama ten nurodytam klientui. Mokėtojui galima perkelti visą arba dalį skolos. Skola gali būti išdalinta keliems mokėtojams.

Jeigu mokėjimo terminai yra aprašyti sutartyje, pagal kurią vykdomas pardavimas, tai mokėjimo data paskaičiuojama pagal sutartyje nurodytą terminą, ir susiformuoja tik perkėlus dokumentą.

Sutartyje nurodytas terminas turi aukštesnį prioritetą.

Operacijos

Suvedamas dokumento turinys. Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Laukelyje "Tipas": pasirenkama reikšmė "Prekė".

Laukelyje "Padalinys" įvedamas arba iš sąrašo pasirenkamas padalinio kodas. Jeigu yra įvestas parametras „Padalinio kodas pagal nutylėjimą“, šis laukas užsipildo automatiškai.

Užpildomas laukas "Kodas". Parduodama prekė pasirenkama iš prekių sąrašo arba iš prekių likučių, paspaudus mygtuką "Likučiai".

pr_oper2

Jeigu prekė turi kelis mato vienetus, ją pasirenkant iš likučių, iškart įkrenta toks mato vienetas, kokiu ji buvo užpajamuota.

Jeigu prekė turi kelis mato vienetus, ji gali būti parduodama ir kitu mato vienetu nei buvo užpajamuota - tada mato vienetas, nuo kurio nurašomas kiekis, turi būti nurodytas lauke "Pajamavimo mato vnt."

Įrašomas kiekis. Jeigu suvestos pardavimo kainos, kainynai ar sutartys - kaina užsipildo automatiškai. Jeigu reikia, ją galima pakoreguoti.

Kainos parinkimo eiliškumas: kaina pardavimo sutartyje, kainyno kaina, pardavimo kaina akcijose, padalinio pardavimo kaina.

Pardavimo kainų parinkimo mechanizmas galimas tik prekėms ir paslaugoms.

Patikslinamas požymis "PVM įtraukti į skolą".

Ar į kliento skolą bus traukiamas PVM, priklausys nuo uždėto požymio "PVM įtraukti į skolą".

Prekių pardavimo formavimui labai patogu naudoti mygtuką "Likučiai", esantį skirtuke "Operacijos".

pr_oper5

Lange "Likučiai" nuskaitomos visos arba tik tam tikra dalis (pvz., grupė) prekių.

pr_oper4

Stulpelyje "Kiekis" suvedami parduodamų prekių kiekiai.

Įvedant kiekį, automatiškai atsiranda papildomas langelis su rašomu kiekiu. Klaviatūroje spaudžiamas mygtukas "Enter", užsifiksuoja kiekis.

Be kiekio, šiame lange galima įvesti nuolaidos procentą arba pardavimo kainą. Nesuvedus, kainos ir nuolaidos parenkamos pagal bendrą parinkimo mechanizmą.

Paspaudus mygtuką "Išsaugoti" susiformuoja detalios eilutės.

Jeigu yra įvesta galiojanti sutartis, laukai "Sutartis" ir "Priedas" užsipildo automatiškai.

Jeigu nuo dalies detalių eilučių PVM bus traukiamas į skolą klientui, o nuo dalies nebus traukiamas, detaliose eilutėse atitinkamai reikia pakoreguoti lauką "PVM įtraukti į skolą".

pr_oper6

Kol pardavimo operacija neperkelta, einamuosiuose likučiuose parduotas, bet neperkeltas, kiekis matomas lauke "Atiduota". Einamieji likučiai sumažėja, bet FIFO kiekis nepasikeičia.

pr_oper7

Pardavimo operacija sutikrinama, išsaugoma ir perkeliama.

Perkėlimui laukelyje "" uždedamas požymis ir spaudžiamas mygtukas "Informacijos perkėlimas".

pr_perkel

Po pardavimo operacijos perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, pirkėjo skola, parduotu kiekiu sumažėja prekių likutis.

Šią informaciją galima pamatyti lange "Pardavimai" dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Analitinė operacija".

pr_oper3

Pasirinkus "DK operacija", atsidaro langas "DK žurnalo operacijos". Didžiosios knygos operacijos turinį galima pažiūrėti paspaudus koregavimo mygtuką.

Įvedus pardavimo rezervavimo operaciją, einamuosiuose likučiuose rezervuotas kiekis matomas lauke "Rezervuota". Einamieji likučiai sumažėja, bet FIFO kiekis nepasikeičia. Perkėlus prekių rezervavimo operaciją, jokia papildoma informacija nesusiformuoja.

Perkėlus pardavimo užsakymus ar pasiūlymus, prekių likučiui nepakinta, niekas papildomai nesusiformuoja. Einamuosiuose likučiuose bendras perkeltų pardavimo užsakymų kiekis matomas lauke "Pardavimo užsak."