Nedarbingumo vedimas algoje

Algos dokumentuose vedami ligonlapiai iš įmonės lėšų (su paskaičiavimu už pirmas 2 dienas) ir ligonlapiai iš Sodros lėšų (niekas neskaičiuojama, tik suvedama bendra informacija).

Klientui pageidaujant, galima papildomai užprogramuoti ligonlapių importą iš Sodros pateikiamų XML failų.

Servisas -> Alga -> Algos dokumentai

Kuriama nauja operacija.

ligonlapiai1

Laukelyje "Tipas" parenkama reikšmė "Ligonlapiai (iš įmonės lėšų)". Užpildomas dokumento numeris ir data. Laukelyje "Tabelinis Nr." pasirenkamas darbuotojas.

Dedamas požymis "koreguoti tabelį". Pasirenkama diena "L" (sirgo) ir datų intervale nurodomas laikotarpis, nuo kurios iki kurios dienos dabuotojas sirgo (imtinai).

Jei darbuotojui skaičiuojama ligos pašalpa, paskaičiuojamas vidurkis ir priskaitymai.

Vidurkis

Vidurkio paskaičiavimui pasirenkamas skirtukas "Vidurkis”. Nurodoma, kaip bus skaičiuojamas vidurkis. Galimi 4 vidurkio tipai:

  • darbo dienomis,
  • darbo valandomis,
  • kalendorinėmis dienomis,
  • kalendorinėmis valandomis.

atostogosa3

Pasirinkus tipą "darbo dienos” arba "darbo valandos”, vidurkio skaičiavimui reikalingas laikas bus imamas iš darbo laiko apskaitos žiniaraščio (tabelio), priešingu atveju – iš kalendoriaus.

Pasirinkus tipą "darbo dienos” arba "kalendorinės dienos”, paskaičiuojamas dienos vidurkis, kitais atvejais paskaičiuojamas valandos vidurkis.

atostogosa4

Vedamas naujas įrašas.

Reikia užpildyti kelių mėnesių ir nuo kurio pradedant informacija bus naudojama vidurkio paskaičiavimui. Išsaugojus, kiekvienam mėnesiui susigeneruoja eilutės, kuriose matoma vidurkio paskaičiavimui naudojama to mėnesio informacija.

atostogosa5

Priskaitymai, kurių aprašyme lauko "priskaitymas už mėnesius” reikšmė lygi 3, įsirašo ne bendroje sumoje, o atskira suma lauke "Ketvirtinė premija”.

atostogosa6

Priskaitymai, kurių aprašyme lauko „Priskaitymas už mėnesius” reikšmė didesnė arba lygi 4, pavyzdžiui, pusmetinė premija (lauko reikšmė lygi 6), metinė premija (lauko reikšmė lygi 12) įtraukiami į vidurkį paspaudus mygtuką "Paskaičiuoti metinę premiją"

atostogosa7

Dirbant su ne žemesne nei 118.0100 +DI Rivile GAMA programos versija, veikia automatinis metinės premijos paskaičiavimas ir įtraukimas į vidurkį.

Darbo su programa pradžioje, jei skaičiavimai vidurkiams reikalinguose laikotarpiuose dar nebuvo vykdomi, reikalingos laiko ir sumų reikšmės suvedamos rankomis.

Įvedus visus duomenis, paskaičiuotas dienos ar valandos vidurkis matomas ekrano apačioje esančiame laukelyje "vidurkis”.

Priskaitymai

Šis skirtukas pildomas ligos pašalpos paskaičiavimui. Vedamas naujas įrašas.

Iš priskaitymų sąrašo parenkamas priskaitymo kodas – ligos pašalpa pirmos 2 dienos.

ligonlapiai2

Datos "kuriame" ir "už kurį", vidurkis ir dienų skaičius užsipildo automatiškai. Jeigu vidurkis paskaičiuotas valandomis, tai reikia įvesti valandų skaičių.

Tam, kad automatiškai užsipildytų laukas "Koeficientas", reikia, kad būtų užpildytas parametras "Algos ligonlapių skaič. koeficientai". Jame nurodomas kompensacijos koeficientas už nedarbingumo dienas, apmokamas iš įmonės lėšų.

Jeigu ligos dienos yra mėnesių sankirtoje, ligos pašalpos sumos už kiekvieną mėnesį įvedamos atskira eilute.
Priskaitymų skirtuke kuriamas kitas naujas įrašas. Jame viskas suvedama analogiškai kaip pirmajame, tik nurodomas kitas laikotarpis "Už kurį".

ligonlapiai3

Viskas išsaugoma ir perkeliama.

Pažymėjus ligonlapių operacijas ir pasirinkus spausdinimo funkcijoje esančią atitinkamą ataskaitą, suformuojama "Pranešimo dėl pašalpos skyrimo " forma NP-SD.

Jeigu ligos dienos yra mėnesių sankirtoje ir norima kiekvienai daliai vidurkius skaičiuoti atskirai, tokiu atveju kiekvienam mėnesiui vedami atskiri algos dokumentai.