MSCAN diegimas

MSCAN aplikacijos diegimas

 • Kreipiamasi į UAB "Rivilė" ar jos atstovus paslaugos užsakymui, sutarties sudarymui ir prisijungimo vardų sukūrimui.
 • Sudiegiama Manorivile-Gateway. Instrukcija kaip tai atlikti pateikta internetiniai_moduliai/api_rest/manorivile-gateway.
 • Reikalinga Rivile GAMA 114.03 ar naujesnė versija (kad veiktų MSCAN Kaupiklio operacijos).
 • Rivile GAMA sistemoje aprašomos aplikacijai MSCAN reikalingos būsenos.
 • Rivile GAMA sistemoje užprogramuojami klavišai MSCAN informacijos peržiūrai.
 • Rivile GAMA sistemoje aprašomi aplikacijai MSCAN reikalingi parametrai ir dokumentų skaitliukai.

MSCAN aplikacijos diegimo veiksmai Rivile GAMA sistemoje:

MSCAN būsenų aprašymas Rivile GAMA sistemoje

MSCAN aplikacijos skenavimo procesas sudarytas iš 3 etapų: paruoštas rinkimui, renkamas, baigtas. Šie etapai yra konfigūruojami Rivile GAMA programoje, būsenų aprašyme, kurios parodo kokioje skenavimo stadijoje yra konkretus dokumentas. MSCAN aplikacijoje rodomos tik paruoštos ir renkamos operacijos.

 • MSCAN paruošta - paruoštas dokumentas atrinkimui
 • MSCAN renkama - kai pradedamos skenuoti dokumento eilutės MSCAN aplikacijoje - būsena iš "paruošta" automatiškai pakeičiama į "renkama".
 • Baigimą atitinka viena iš 4 būsenų, priklausomai nuo atrinkto dokumento bei pasirinkimo:
  • MSCAN baigta (OK) - kai kiekiai dokumente sutampa su atrinktais kiekiais,
  • MSCAN baigta su netikslumais - kai atrinkti (užpajamuoti) kiekiai nesutampa su kiekiais dokumente, bet buvo pasirinktas užbaigimas,
  • MSCAN baigta koreguojant - kai atrinkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, ir dokumente esantys kiekiai buvo iškoreguoti pagal atrinktus kiekius (galima tik atrinkimo operacijose) ,
  • MSCAN iškoreguota su klaidomis - kai atrinkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, bet nepavyko pilnai iškoreguoti dokumento kiekių, pvz., trūko prekių (galima tik atrinkimo operacijose).

Būsenos aprašomos kiekviename Rivile GAMA modulyje, su kuriuo bus dirbama per MSCAN aplikaciją. Esant poreikiui, galima pasikeisti būsenų pavadinimus, ir juos aprašyti parametre MSCAN_BUS.

Automatiniam būsenų sukūrimui galima užsiprogramuoti klavišą, panaudojant funkciją vp_mscan_busenos.
Funkcijos aprašymas pateiktas: vp_mscan_busenos

Būsenas galima susikurti arba pasikoreguoti ir rankomis.

Servisas -> Pirkimai -> Pirkimo operacijos
Servisas -> Pardavimai -> Pardavimo operacijos
Servisas -> Vidinė apskaita -> Vidinės operacijos
Servisas -> Kaupikliai -> Kaupiklio operacijos
Servisas -> Atsargos -> Inventorizacijos operacija
Servisas -> Gamyba -> Gamybos operacijos

Nuskaitomas operacijų sąrašas.

Mygtukas "Būsenos patvirtinimas" paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu:

mscan_d1

Pasirenkama "Būsenų sąrašas"

Sukuriamos aukščiau išvardintos būsenos, pvz.:

mscan_d2

Tokios pat būsenos aprašomos pirkimo, pardavimo, vidinės apskaitos, gamybos, kaupiklių moduliuose, inventorizacijos operacijų sąraše.

MSCAN būsenų numeris neturi jokios reikšmės. MSCAN naudojamos būsenos atskiriamos pagal pavadinimą. Svarbu, kad nesidubliuotų tuo pačiu pavadinimu skirtingos būsenos tam pačiam dokumento tipui.

Jeigu Rivile GAMA programoje tuose pačiuose moduliuose jau yra naudojamos būsenos, tai MSCAN reikalingos būsenos papildomai integruojamos šalia jau esančių taip, kad būtų išlaikyti visi loginiai ryšiai. Būsenų prašokimui gali būti naudojama funkcija BUSENA_K.

MSCAN būsenų tvirtinimai inicijuojami iš MSCAN aplikacijos.
Rankomis tvirtinama tik pati pradinė būsena. Ją patvirtinus, dokumento būsena tampa "MSCAN renkama".
Todėl vartotojų administravimas ("Vartotojų leidimai") Rivile GAMA programoje reikalingas tik pradinei būsenai.
MSCAN administruojamas tik užbaigimo būsenos parinkimas: ar leisti užbaigti su netikslumais, ar iškoreguoti dokumentą. Tam naudojamas parametras MSCAN_PAB_OP.

MSCAN informacijos peržiūros aprašymas Rivile GAMA sistemoje

Servisas -> Pirkimai / Pardavimai / Vidinė apskaita / Gamyba -> Pirkimo / Pardavimo / Vidinių / Gamybos operacijų sąrašas
Servisas -> Pirkimai / Pardavimai / Vidinė apskaita / Gamyba -> Pirkimo / Pardavimo / Vidinių / Gamybos operacijų koregavimo langas
Servisas -> Atsargos -> Inventorizacijos operacija /Inventorizacijos operacijos koregavimo langas.

Užsiprogramuojamas klavišas, kurį paspaudus parodoma MSCAN aplikacijos informacija. Tai atliekama tokiu būdu:

Spaudžiama mygtukų kombinacija Ctrl+Q. Atsidaro langas "Vartotojo funkcijų sąrašas".
Spaudžiamas mygtukas "Naujas".
Spaudžiamas klavišas, kurį norima užsiprogramuoti, pvz. F5
Pavadinime įrašoma "MSCAN informacija"
Komandos lauke įrašoma

MSCAN_INFO(thisform)

Viskas išsaugoma.

mscan_d22

Visuose išvardintuose moduliuose klavišas užsiprogramuojamas vienodai.

Dirbant su MSCAN ir norint pasižiūrėti nuskenuotą informaciją, spaudžiamas užprogramuotas klavišas:

mscan_d23

Peržiūra galima tiek operacijų sąraše, tiek operacijų koregavimo lange. Paspaudus mygtuką "Spausdinti", informaciją galima atsispausdinti.

MSCAN parametrai, aprašomi Rivile GAMA sistemoje

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Parametras Aprašymas
MSCAN_BUS MSCAN aplikacijoje naudojamų būsenų pavadinimai.
MSCAN_HSAR Dokumentų sąraše matoma informacija.
MSCAN_HRUS Dokumentų sąrašo rūšiavimas.
MSCAN_HFIL Dokumentų sąrašo filtravimas.
MSCAN_HPAP Informacijos apie dokumentą papildymas
MSCAN_DSAR Detalioje eilutėje matoma informacija.
MSCAN_DRUS Detalios informacijos rūšiavimas.
MSCAN_DFIL Detalios informacijos filtravimas.
MSCAN_DPAP Detalios informacijos apie prekę papildymas laukais iš lentelių N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI ir I17_VPRO.
MSCAN_PAB_OP Operacijų užbaigimo parametras, nustatantis teises, kai atrinktas kiekis nesutampa su dokumento kiekiu.
MSCAN_DPAS Detalios eilutės pastabų lauko pasirinkimo variantai. Pagal nutylėjimą, galima vesti bet kokią reikšmę.
MSCAN_HPAS Operacijos užbaigimo metu vedamų pastabų lauko pasirinkimo variantai. Pagal nutylėjimą, galima vesti bet kokią reikšmę.
MSCAN_KIEKOR Ar leisti detalioje eilutėje kiekio koregavimą. Pagal nutylėjimą ši galimybė yra išjungta.
MSCAN_ATR_TO Prekių kiekių tolerancija atrinkimo operacijose.
MSCAN_PAJ_TO Prekių kiekių tolerancija pajamavimo operacijose.
MSCAN_ATR_GT Parametras nustato, ar atrinkimo metu prekių kiekiams taikoma griežta tolerancija
MSCAN_PAJ_GT Parametras nustato, ar pajamavimo metu prekių kiekiams taikoma griežta tolerancija
MSCAN_KP_PAV Aprašymo laukų pasirinkimo variantai, kuriant naujas kaupiklio operacijas. Pagal nutylėjimą, galima vesti bet kokią reikšmę.
MSCAN_IV_PAV Aprašymo laukų pasirinkimo variantai, kuriant naujas inventorizacijos operacijas. Pagal nutylėjimą, galima vesti bet kokią reikšmę.
MSCAN_IS Padalinio kodas pagal nutylėjimą MSCAN aplikacijoje.
MSCAN_APPIS Parametras skirtas nurodyti padalinių, su kuriais vartotojas galės dirbti aplikacijoje, sąrašui.
MSCAN_PADFIL Leidžiamų padalinių sąrašas, kuriant vidinį dokumentą MSCAN aplikacijoje. Pagal nutylėjimą, leidžiama įvesti visus padalinius.
MSCAN_NBAR Parametras nustato, ar MSCAN aplikacijoje leisti įtraukti neegzistuojantį barkodą.
MSCAN_TARA Ar skenuojant prekę įtraukti ir tarą (jei prekės kortelėje ji yra aprašyta). Pagal nutylėjimą, ši galimybė yra išjungta.
SS_SVS_KBAR Sveriamo barkodo maketas.
MSCAN_PAGVNT Galimybė įjungti režimą, kai skenuojant prekės papildomą barkodą visa informacija verčiama į prekės pagrindinį mato vienetą.
MSCAN_DOKTIP Leistini dokumentų tipai, kuriant naują dokumentą MSCAN aplikacijoje.
MSCAN_ITRAUK Veiksmai su prekėmis, kurių nebuvo pirminiame dokumente.
Parametro pirmo lauko reikšmė - ar leisti į MSCAN operaciją įtraukti prekę, kurios nebuvo pirminiame dokumente.
Antro lauko reikšmė - ar leisti tą prekę įtraukti ir į originalų Rivile GAMA dokumentą.
MSCAN_PASTAB Pastabų pasirinkimo variantai, kuriant pirkimo, pardavimo, gamybos ar vidinį dokumentą MSCAN aplikacijoje. Pagal nutylėjimą, galima vesti bet kokią reikšmę.
MSCAN_NUOROD Nurodomas prekės kortelės laukas, kuriame talpinama išorinė nuotraukos nuoroda.
MSCAN_PAP1, MSCAN_PAP2, MSCAN_PAP3, MSCAN_PAP4, MSCAN_PAP5 Aprašomi papildomi laukai, kurie bus skenuojami (vedami) MSCAN aplikacijoje.
Pirma parametro reikšmė nustato lauko pavadinimą, antra – lauko tipą.
MSCAN_GAMIN Gaminio kiekio koregavimas (tik gamybos modulyje)
SS_FIL_OS Objekto reikšmių parinkimas iš sąrašo
MSCAN_SKYR Barkodo / objekto / serijos skyriklis
MSCAN_NAUEIL Galimybė skenuojant brūkšninius kodus nesumuoti eilučių, t. y. kiekvieną kartą nuskenavus prekę į operaciją ji įkris kaip nauja eilutė.
Parametras veikia tik Kaupiklių modulyje.
MSCAN_KOMP Automatinis komponenčių įtraukimas naujose gamybos operacijose iš komplektuojamų prekių kortelių kalkuliacijų.
MSCAN_KOMPP Komponentų parinkimas pagal serijas ir likučius gamybos operacijose.
MSCAN_KS_FIL MSCAN klientų filtravimas pagal N08
MSCAN_PS_FIL MSCAN prekių filtravimas pagal N17

MSCAN_BUS - MSCAN aplikacijoje naudojamų būsenų pavadinimai.

Parametras leidžia vartotojui pakeisti MSCAN modulyje naudojamų būsenų pavadinimus.

Šis parametras nustatomas tik modulio lygyje. Vartotojo laukas naudojamos būsenos kodui įrašyti. Jeigu parametras neaprašytas, naudojamos standartinės MSCAN būsenos.

Būsenų kodai:

 • N - MSCAN paruošta ;
 • K - MSCAN renkama ;
 • P1 - MSCAN baigta (OK) ;
 • P2 - MSCAN baigta su netikslumais;
 • P3 - MSCAN baigta koreguojant;
 • P4 - MSCAN iškoreguota su klaidomis.

mscan_d3

Galima atskirai nurodyti bendrai visiems moduliams arba modulio lygyje (pirkimai, pardavimai, vidiniai, kaupikliai).

Būsenos kodas (N,K,P..) rašomas į lauką "Vartotojas".

MSCAN_HSAR, MSCAN_HRUS, MSCAN_HFIL - Dokumentų sąraše matoma informacija, jos rūšiavimas, filtravimas.

Dokumentų sąrašo formavimui naudojami laukai:

Kodas Aprašymas
operationCode operacijos numeris
operationType operacijos tipas – (ATR – atrinkimas, PAJ – pajamavimas, KAUP - kaupikliai)
documentNr dokumento numeris
docDate dokumento data
clientCode kliento kodas
clientName kliento pavadinimas
description pirmas aprašymo laukas Rivile GAMA sistemoje (Pirkimo ir Pardavimo moduliuose – I06_APRASYMAS1, vidiniuose – I09_PAV, kaupiklių modulyje – I51_PAV)
appPosition nuskenuotų pozicijų kiekis
documentPosition dokumente esančių pozicijų kiekis
logisticsCode1 pirmas dokumento logistikos kodas
logisticsCode2 antras dokumento logistikos kodas
logisticsCode3 trečias dokumento logistikos kodas
logisticsCode4 ketvirtas dokumento logistikos kodas
managerCode menedžerio kodas
state operacijos būsenos pavadinimas (pavyzdžiui, „MSCAN renkama“)
stateIndicator būsenos indikatorius (K - renkama, N - paruošta)
addUser MSCAN vartotojas pradėjęs skanavimą
addDate MSCAN skanavimo pradžios laikas
updateUser MSCAN vartotojas paskutinis koregavęs operaciją
updateDate MSCAN operacijos paskutinio koregavimo laikas

Papildomai galima panaudoti informaciją iš:

 • kliento kortelė (N08),
 • menedžerių kortelė (N15),
 • pardavimų/pirkimų operacija (I06) (parametras turi būti tik Pirkimo/Pardavimo modulyje),
 • vidinių operacija (I09) (parametras turi būti tik Vidinių modulyje),
 • gamybos operacija (I15) (parametras turi būti tik Gamybos modulyje),
 • kaupiklio operacija (I51) (parametras turi būti tik Kaupiklių modulyje),
 • Inventorizacijos operacija (I47) (parametras turi būti tik Inventorizacijos modulyje),
 • @mscan_user - MSCAN dirbančio vartotojo vardas GAMA programoje.

Daugiau informacijos apie lentelių struktūras https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura.

MSCAN_HSAR – Dokumentų sąraše rodomi duomenys

Parametras, leidžiantis vartotojui pakeisti dokumentų sąraše matomą informaciją.

Kiekviena operacija matoma dviem eilutėmis: Elementas1 ir Elementas2:

mscan_d18

Elementas 1 - aprašomas pirmame parametro reikšmės lauke.

Elementas 2 – aprašomas antrame parametro reikšmės lauke.

Jeigu norima rodyti kelių laukų reikšmes, parametro aprašyme tokie laukai atskiriami kableliu.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Pvz.:

mscan_d5

Papildomai galima panaudoti SQL užklausas. Tokiu atveju rezultatas turi būti tekstinis (varchar tipo), pvz 'Dok: '+documentNr+', '+convert(char(10),docDate,102)+', renka:'+addUser

MSCAN_HRUS – Dokumentų sąrašo rūšiavimas

Parametras skirtas nustatyti laukus, pagal kuriuos rūšiuojamas dokumentų sąrašas ir jų rūšiavimo tvarka

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Pvz.:

mscan_d6

MSCAN_HFIL – Dokumentų sąrašo papildomas filtravimas

Parametras, skirtas papildomai filtruoti operacijas dokumentų sąraše, naudojant SQL sintaksę.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Pvz.:

mscan_d7

Neaprašius parametrų:
Elementas 1 - operacijos numeris,
Elementas 2 - dokumento numeris ir operacijos data,
Rūšiavimas - pagal operacijos numerį,
Papildomo filtravimo nėra (rodoma tik "paruoštos" bei "renkamos" operacijos).

MSCAN_HPAP - Informacijos apie dokumentą papildymas.

Detali informacija apie dokumentą gali būti papildoma laukais iš lentelių N08_KLIJ, N15_MEN, o gamybos modulyje ir iš N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI.

MSCAN aplikacijoje spustelėjus ant dokumento hederio, atsiranda galimybė pažiūrėti dokumento informaciją:

mscan_d51mscan_d52

Standartiškai pateikiamą informaciją galima papildyti laukais iš lentelių N08_KLIJ, N15_MEN, o gamybos modulyje ir iš N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI, t.y. atsiranda galimybė matyti gaminio kainą, svorį, logistikos kodus ir kt.

Parametro aprašyme laukų reikšmės skiriamos kableliu. Aprašymui gali būti naudojama tiek pirma, tiek antra parametro reikšmė. Jeigu laukui suteikiamas pavadinimas, naudojama speciali išraiška, tokia kaip pavyzdžiui :

N17_KODAS_KS as 'Tiekėjas', N37_BAR_KODAS,N37_NETTO

mscan_d53

MSCAN_DSAR, MSCAN_DRUS, MSCAN_DFIL - Dokumento detaliose eilutėse matoma informacija, jos rūšiavimas, filtravimas.

Dokumento detalių eilučių formatavimui naudojami laukai:

Kodas Aprašymas
productCode prekės kodas
productName prekės pavadinimas
unitCode matavimo vienetas
objectCode objekto kodas
lot serija
departmentCode padalinio kodas
fraction matavimo vieneto frakcija
module modulis (RO – pardavimų, PO – pirkimų, VD – vidinių, KP – kaupiklių)
operationCode operacijos kodas
operationType operacijos tipas (ATR – atrinkimas, PAJ – pajamavimas, KAUP – kaupikliai)
quantityApp nuskenuotas kiekis
quantityDocument kiekis dokumente
rowNumber eilutės numeris
updateDate eilutės atnaujinimo data
barcode prekės brūkšninis kodas
fstock detalios eilutės likutis (FIFO kiekis - rezervuota - atiduota)
ivstock inventorizacijos prekių sąrašo pafiksuotas kiekis (galimas tik Inventorizacijos modulyje)
mscanCode nuskanuotas kodas (paskutinio skanavimo)
note pastabos

Papildomai galima panaudoti informaciją iš:

 • prekės kortelė (N17),
 • prekės mato vieneto (N37),
 • prekės kainos (I33),
 • likučių (I17),
 • pirkimo/pardavimo operacijos eilutės (I07) (parametras turi būti tik Pirkimo/Pardavimo modulyje),
 • vidinių operacijos eilutės (I10) (parametras turi būti tik Vidinių modulyje),
 • gamybos operacijos komponentai (I16) (parametras turi būti tik Gamybos modulyje),
 • kaupiklio operacijos eilutės (I52) (parametras turi būti tik Kaupiklių modulyje),
 • inventorizacijos prekių sąrašo eilutės (I46) (parametras turi būti tik Inventorizacijos modulyje),
 • inventorizacijos operacijos eilutės (I48) (parametras turi būti tik Inventorizacijos modulyje),
 • kaupiklio operacijos eilutės (I52) (parametras turi būti tik Kaupiklių modulyje),
 • @mscan_user - MSCAN dirbančio vartotojo vardas GAMA programoje.

Daugiau informacijos apie lentelių struktūras https://gidas.rivile.lt/sistemos_programavimas/struktura.

MSCAN_DSAR – parametras, leidžiantis vartotojui pakeisti dokumento detalioje eilutėje matomą informaciją.

Dokumento viduje kiekviena prekė matoma dviem eilutėmis: Elementas1 ir Elementas2:

mscan_d19

Elementas 1 - aprašomas pirmame parametro reikšmės lauke

Elementas 2 – aprašomas antrajame parametro reikšmės lauke.

Jeigu norima rodyti kelių laukų reikšmes, parametro aprašyme tokie laukai atskiriami kableliu nepaliekant tarpų. Pvz.:

mscan_d10

Papildomai galima panaudoti prekės informacijos duomenis (N17,N37,I33,I17)

Papildomai galima panaudoti SQL užklausas. Tokiu atveju rezultatas turi būti tekstinis (varchar tipo), pvz 'pav:'+n17_pav+', lik:'+fstock+', sertif:'+rtrim(n17_sertif_poz).

MSCAN_DRUS – Detalių eilučių rūšiavimas

Parametras skirtas nustatyti laukus, pagal kuriuos dokumente rūšiuojamos detalios eilutės.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Papildomai galima panaudoti prekės informacijos duomenis (N17,N37,I33,I17).

Pvz.:

mscan_d11

MSCAN_DFIL – Detalių eilučių filtravimas.

Parametras skirtas nustatyti laukus, pagal kuriuos dokumente filtruojamos detalios eilutės (SQL sintakse)

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Papildomai galima panaudoti prekės informacijos duomenis (N17,N37,I33,I17)

Pvz.:

mscan_d12

Neaprašius parametrų:
Elementas 1 - prekės barkodas,
Elementas 2 - prekės pavadinimas,
Rūšiavimas - pagal operacijos numerį,
Filtruojamos tik prekės (pagal nutylėjimą paslaugų nerodo).

MSCAN_DPAP - Detalios informacijos apie prekę papildymas.

Detali informacija apie prekę gali būti papildoma laukais iš lentelių N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI ir I17_VPRO.

MSCAN aplikacijoje spustelėjus ant detalios eilutės, atsiranda galimybė pažiūrėti informaciją apie eilutėje esančią prekę:

mscan_d20

Standartiškai pateikiamą informaciją galima papildyti laukais iš lentelių N17_PROD, N37_PMAT, I33_PKAI ir I17_VPRO, t.y. rodyti tiekėją, kainas, svorius, likutį ir pan.

Parametro aprašyme laukų reikšmės skiriamos kableliu. Aprašymui gali būti naudojama tiek pirma, tiek antra parametro reikšmė. Jeigu laukui suteikiamas pavadinimas, naudojama speciali išraiška, tokia kaip pavyzdžiui :

N17_KODAS_KS as 'Tiekėjas', N37_BAR_KODAS,N37_NETTO

mscan_d13

MSCAN_PAB_OP - Operacijų užbaigimo parametras.

Kai atrinktas kiekis nesutampa su originaliame dokumente įvestu kiekiu, bandant užbaigti operaciją vartotojui leidžiama pasirinkti iš 2 variantų:

 • Baigti su netikslumais;
 • Baigti koreguojant.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje.

Jeigu abi parametro reikšmės bus "Ne", ir dokumentas bus netiksliai atrinktas, vartotojas per MSCAN aplikaciją negalės užbaigti operacijos.

Išimtis! Vidinio judėjimo operacijose PAJAMAVIMO metu niekada nebus koreguojami kiekiai originaliame dokumente.

MSCAN_DPAS - detalios eilutės pastabų lauko pasirinkimo variantai.

Detalioje eilutėje galima įvesti pastabas. Spustelėjus ant detalios eilutės, atsiranda pasirinkimas "Eilutės koregavimas".

mscan_d27

Paspaudus "Eilutės koregavimas" , užpildomas pastabų laukas.

mscan_d28

Pastabų laukas gali būti suadministruotas kaip sąrašinis - tada jo galimos reikšmės aprašomos parametre MSCAN_DPAS.

mscan_d29

MSCAN_HPAS - operacijos užbaigimo pastabų lauko pasirinkimo variantai.

Operacijos užbaigimo metu galima įvesti pastabas.

mscan_d25

Pastabų laukas gali būti suadministruotas kaip sąrašinis - tada jo galimos reikšmės aprašomos parametre MSCAN_HPAS.

mscan_d30

MSCAN_KIEKOR - ar leisti detalioje eilutėje kiekio koregavimą.

Pagal nutylėjimą, kiekio koregavimas detalioje eilutėje negalimas.

mscan_d31

Paspaudus "Eilutės koregavimas" , užpildomas tik pastabų laukas.

Parametre uždėjus reikšmę .T. , atsiranda galimybė įvesti nuskenuotą kiekį.

mscan_d33

mscan_d32

Paspaudus "Tęsti", įvestas kiekis išsaugomas.

MSCAN_ATR_TO - prekių kiekių tolerancija atrinkimo operacijose.

Parametras nustato prekių kiekių toleranciją atrinkimo operacijose.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Tolerancija yra procentinė išraiška, kuri nurodo, kiek gali nuskenuotas kiekis viršyti dokumente įvestą faktinį kiekį, neišduodant įspėjimo vartotojui.

Parametro pirma reikšmė skirta nurodyti toleranciją vienetinėms prekėms, antroji – frakcijinėms prekėms.

mscan_d15

Pagal nutylėjimą, atrinktas kiekis turi sutapti su dokumento kiekiu (tolerancija lygi 0.00).

Jeigu dokumentas yra sukurtas per MSCAN aplikaciją, į toleranciją nebus atsižvelgiama.

MSCAN_PAJ_TO - prekių kiekių tolerancija pajamavimo operacijose.

Parametras nustato prekių kiekių toleranciją pajamavimo operacijose.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Tolerancija yra procentinė išraiška, kuri nurodo, kiek gali nuskenuotas kiekis viršyti dokumente įvestą faktinį kiekį, neišduodant įspėjimo vartotojui.

Parametro pirma reikšmė skirta nurodyti toleranciją vienetinėms prekėms, antroji – frakcijinėms prekėms.

mscan_d16

Pagal nutylėjimą, užpajamuotas kiekis turi sutapti su dokumento kiekiu (tolerancija lygi 0.00).

Jeigu dokumentas yra sukurtas per MSCAN aplikaciją, į toleranciją nebus atsižvelgiama.

MSCAN_ATR_GT - parametras nustato, ar atrinkimo metu prekių kiekiams taikoma griežta tolerancija.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje.

Prekių kiekio tolerancijos procentas atrinkimo metu nustatomas naudojant parametrą MSCAN_ATR_TO.

Parametras nurodo, ar tolerancija turi būti griežta. Jeigu įvesta reikšmė – Taip, kai nuskenuotas kiekis didesnis nei dokumente įvestas faktinis kiekis vartotojui išduodama klaida. Priešingu atveju – išduodamas tik įspėjamasis pranešimas.

Parametro pirma reikšmė skirta nurodyti, ar griežta tolerancija taikoma vienetinėms prekėms, antroji – frakcijinėms prekėms.

mscan_d64

Jeigu parametre nurodyta reikšmė – „Taip“, nuskenavus didesnį kiekį, nei faktiškai įvesta dokumente gaunama klaida:

mscan_d65

Jeigu parametras neįvestas, arba nurodyta reikšmė – „Ne“, nuskenavus didesnį kiekį, nei faktiškai įvesta dokumente gaunamas įspėjimas:

mscan_d66

Jeigu dokumentas yra sukurtas per MSCAN aplikaciją, į toleranciją nebus atsižvelgiama.

MSCAN_PAJ_GT - parametras nustato, ar pajamavimo metu prekių kiekiams taikoma griežta tolerancija.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje.

Prekių kiekio tolerancijos procentas atrinkimo metu nustatomas naudojant parametrą MSCAN_PAJ_TO

Parametras nurodo, ar tolerancija turi būti griežta. Jeigu įvesta reikšmė – Taip, kai nuskenuotas kiekis didesnis nei dokumente įvestas faktinis kiekis vartotojui išduodama klaida. Priešingu atveju – išduodamas tik įspėjamasis pranešimas.

Parametro pirma reikšmė skirta nurodyti, ar griežta tolerancija taikoma vienetinėms prekėms, antroji – frakcijinėms prekėms.

mscan_d67

Jeigu parametre nurodyta reikšmė – „Taip“, nuskenavus didesnį kiekį, nei faktiškai įvesta dokumente gaunama klaida:

mscan_d65

Jeigu parametras neįvestas, arba nurodyta reikšmė – „Ne“, nuskenavus didesnį kiekį, nei faktiškai įvesta dokumente gaunamas įspėjimas:

mscan_d66

Jeigu dokumentas yra sukurtas per MSCAN aplikaciją, į toleranciją nebus atsižvelgiama.

MSCAN_KP_PAV - aprašymo laukų pasirinkimo variantai, kuriant naujas kaupiklio operacijas.

Parametras naudojamas naujos kaupiklio operacijos kūrimo procese.

Parametre aprašomos reikšmės, kurias galima rinktis naujai kuriamos kaupiklio operacijos aprašymo lauke. Galimi variantai atskiriami kableliu. Pvz.:

mscan_d17

Jeigu parametras neįvestas, naujai kuriamos kaupiklio operacijos aprašymo lauke galima įvesti bet kokią reikšmę.

MSCAN_IV_PAV - aprašymo laukų pasirinkimo variantai, kuriant naujas inventorizacijos operacijas.

Parametras naudojamas naujos inventorizacijos operacijos kūrimo procese.

Parametre aprašomos reikšmės, kurias galima rinktis naujai kuriamos inventorizacijos operacijos aprašymo lauke. Galimi variantai atskiriami kableliu.

mscan_d24

Jeigu parametras neįvestas, naujai kuriamos inventorizacijos operacijos aprašymo lauke galima įvesti bet kokią reikšmę.

MSCAN_IS - padalinio kodas pagal nutylėjimą MSCAN aplikacijoje.

Parametro aprašyme nurodomas padalinys, naudojamas informacijai apie prekę (barkodą) gauti. Pavyzdžiui, prekės kaina padalinyje ar prekės likutis padalinyje bus paimami iš parametre nurodyto padalinio.

mscan_d20

mscan_d21

Nenurodžius šio padalinio, prekės likutis bus rodomas bendrai visiems padaliniams, o kaina išvis nebus rodoma.

Parametrą būtina aprašyti Pirkimų ir Pardavimų moduliuose , jeigu norima nuskenuotą prekę, kurios nebuvo pirminiame dokumente, įtraukti į originalų Rivile GAMA dokumentą. Tada prekė bus užpajamuota arba atrinkta parametre nurodytame padalinyje.

MSCAN_APPIS - Nurodomas padalinių, su kuriais vartotojas gali dirbti aplikacijoje, sąrašas

Parametras skirtas nurodyti padalinių, su kuriais vartotojas galės dirbti aplikacijoje, sąrašui.

MSCAN_APPIS realiai panaikina MSCAN_IS.
Jeigu įjungiamas MSCAN_APPIS, tai MSCAN_IS praranda prasmę - tai reiškia, kad vartotojui leidžiama pačiam pasirinkti padalinį vietoje to, kad nustatytume per Rivile GAMA programą.

Parametro aprašyme nurodoma padalinių filtravimo lentelė.

mscan_d58

Įjungus šį parametrą vartotojui, aplikacijoje, nustatymų skiltyje, atsiranda galimybė pasirinkti padalinį, su kurio informacija bus dirbama. Pasirinkti galima iš parametre nurodytoje filtravimo lentelėje esančių padalinių.

mscan_d59

Pasirinkus padalinį:

 • Vidinių, Inventorizacijos, Gamybos moduliuose bus matomos tik tos operacijos, kurios priklauso pasirinktam padaliniui.
 • Pirkimų, Pardavimų moduliuose matomos tos operacijos, kur bent viena detali eilutė priklauso pasirinktam padaliniui arba dokumentas neturi detalių eilučių.
 • Kuriant Pirkimų, Pardavimų dokumentus, detalios eilutės bus priskiriamos pasirinktam padaliniui.
 • Vidinių operacijų modulyje bus galima kurti atrinkimo operaciją tik iš pasirinkto padalinio.
 • Kuriant Inventorizacijos operaciją bus galima rinktis tik iš pasirinkto padalinio inventorizuojamų prekių sąrašų.
 • Prekių informacijoje likutis padalinyje bus rodomas pagal pasirinktą padalinį.

MSCAN_PADFIL - Leidžiamų padalinių sąrašas, kuriant vidinį dokumentą MSCAN aplikacijoje.

Rivile GAMA sistemoje sukuriamos filtravimo lentelės, kuriose išvardinami padaliniai, kuriuos bus galima rinktis MSCAN aplikacijoje kuriant vidinius dokumentus. Atskirose lentelėse išvardinami padaliniai siuntėjai ir padaliniai gavėjai.

Parametre nurodomos padalinių siuntėjų ir padalinių gavėjų, su kuriais vartotojui leidžiama kurti naujus vidinius dokumentus MSCAN aplikacijoje, filtravimo lentelės.

Neaprašius padalinio, vartotojui bus leidžiama kurti dokumentus su visais padaliniais.

mscan_d45

mscan_d46

MSCAN_NBAR - MSCAN leisti neegzistuojantį barkodą.

Esant poreikiui, galima nustatyti, kad MSCAN leistų įtraukti į sąrašą barkodą, kuris nėra įvestas Rivile GAMA apskaitoje.

Tokiu atveju vietoj pranešimo "Klaida! 9009 Nėra tokios prekės" bus papildomas užklausimas "403: Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą [xyz]...".
Paspaudus "Tęsti", kodas įtraukiamas į MSCAN aplikaciją su pavadinimu "Nėra barkodo".

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio ar vartotojo lygyje. Jeigu parametras nenustatytas - neleidžiama įtraukti neegzistuojančio barkodo.

image-20201012150452976

image-20201012151146657

Jeigu kartu su parametru MSCAN_NBAR naudojamas parametras MSCAN_DFIL su reikšmėmis iš prekės/paslaugos informacijos (N17), tai parametro MSCAN_DFIL aprašyme reikia naudoti ISNULL() funkciją.
Pvz. parametre MSCAN_DFIL vietoj N17_TIPAS=1, reikia naudoti ISNULL(N17_TIPAS,1)=1

Pirkimų, pardavimų ir vidinių operacijų atveju, kartu turi būti naudojamas parametras MSCAN_ITRAUK, nurodantis, ar prekę galima įtraukti į MSCAN dokumentą.
Neegzistuojantis barkodas niekada nebus įtraukiamas į originalų Rivile GAMA dokumentą.

MSCAN_TARA - Taros įtraukimas skenuojant prekę.

Rivile GAMA programoje prekėms gali būti aprašyta tara. Pati tara aprašoma kaip prekė arba kaip paslauga. Prekėms, kurios turi tarą, nurodomas prekės tipas "Mišri". Tara priskiriama prekės kortelėje skirtuke "Kalkuliacija".

mscan_d37

Tarai būtinai turi būti aprašytas Bar kodas.

mscan_d39

Parametras MSCAN_TARA nustato, ar skenuojant prekę įtraukti ir tarą (jei prekės kortelėje ji yra aprašyta).

mscan_d34

Kaupiklių ir Inventorizacijos modulyje, jeigu įjungtas parametras MSCAN_TARA, skenuojant prekę, jos tara iškart įtraukiama į operaciją.

Pajamavimo ir atrinkimo dokumentuose (Pardavimai, Pirkimai, Vidiniai) – tara turi būti įtraukta prie detalių eilučių.
Jeigu tara iš anksto nebuvo įtraukta prie detalių eilučių, tolesnė eiga priklauso nuo parametro MSCAN_ITRAUK:

 • jei parametro MSCAN_ITRAUK pirmoji reikšmė – „Ne“, t. y. neleidžiama prekių, kurių nebuvo pirminiame dokumente traukti į operaciją, tuomet skenuojant prekę tara nebus pridėta;
 • jei parametro MSCAN_ITRAUK pirmoji reikšmė – „Taip“, t. y. leidžiama prekes, kurių nebuvo pirminiame dokumente traukti į operaciją, tuomet skenuojant prekę tara bus pridėta;
 • jei parametro MSCAN_ITRAUK pirmoji reikšmė – „Taip“, o antroji – „Ne“, t. y. neleidžiama prekes traukti tiesiai į Rivile GAMA operaciją, tuomet tara bus įtraukta tik į Rivile MSCAN operaciją;
 • jei parametro MSCAN_ITRAUK pirmoji reikšmė – „Taip“ ir antroji – „Taip“, t. y. leidžiama prekes traukti tiesiai į Rivile GAMA operaciją, tuomet tara bus įtraukta ir į Rivile MSCAN, ir į Rivile GAMA operacijas.

Skenuojant kelias prekes su vienoda tara, taros kiekis yra sumuojamas. Tarai niekada nepriskiriama nei serija, nei objektas.

SS_SVS_KBAR - Sveriamo barkodo maketas

Parametras leidžia valdyti sveriamų barkodų šablonus. Sveriamas barkodas - tai barkodas, kuriame yra užkoduotas prekės barkodas bei svoris. Pvz:

image-20200915203951308

 • A - Požymis, identifikatorius, kad tai sveriamas barkodas - 2 simboliai (paprastai 21,..29)
 • B - Barkodas, parametre nurodoma kiek simbolių sveriamame barkode sudaro tikrasis barkodas. Prekių sąraše tokie barkodai įvedami pradžioje vedant nulius, pvz 000000008888
 • C - Svoris (kiekis), parametre nurodoma kiek skaičių po kablelio skaičiuojant nuo dešinės pusės yra tame svoryje, pvz skaičius 002315 - 3 skaičiai pavyzdyje reiškia 2,315. Sveriamo barkodo ilgis visuomet vertinamas 12 simbolių (t.y. ilgesnis - nukerpamas).

Parametre galima apsirašyti keletą šablonų su skirtingais požymiais, šablonus atskiriant per kabliataškį, pvz 22*4#3;23*4#2; .

MSCAN aplikacijoje, nuskenavus parametre aprašytam šablonui atitinkantį barkodą, atskirai nurodomas kiekis yra ignoruojamas, ir imamas kiekis, kuris yra sveriamame barkode.

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio ar vartotojo lygyje.

image-20200915205638189

MSCAN_PAGVNT - galimybė įjungti režimą, kai skenuojant prekės papildomą barkodą visa informacija verčiama į prekės pagrindinį mato vienetą.

Parametras įjungia darbo režimą, kai skenuojant prekės papildomą barkodą visa informacija verčiama į prekės pagrindinį mato vienetą.

Parametras aktualus, jei visa apskaita vedama pagrindiniu mato vienetu, o atrenkant norima turėti galimybę skenuoti papildomais mato vienetus. Pavyzdžiui, prekė XX turi du matavimo vienetus – pagrindinis L (litrai), papildomas VNT. Santykis 1 VNT lygus 2L. Pagal suformuotą pardavimą, reikia atrinkti 6L. Sandėlininkas turi galimybę skenuoti prekę pagrindiniu mato vienetu arba skenuoti prekę papildomu mato vienetu. Skenuojant papildomu mato vienetu, jam reikalinga nuskenuoti 3VNT, kurie aplikacijoje bus užskaityti kaip 6L.

mscan_d60

MSCAN_DOKTIP - Leistini dokumentų tipai, kuriant naują dokumentą MSCAN aplikacijoje.

Parametras yra privalomas, jeigu norima pačioje MSCAN aplikacijoje kurti naujus pardavimų, pirkimų ar vidinio judėjimo dokumentus.

Jeigu Rivile GAMA sistemoje šis parametras nėra aprašytas, kuriant naują dokumentą MSCAN aplikacijoje, bus gaunamas pranešimas – „Klaida! 10003 Neaprašytas parametras MSCAN_DOKTOP“.

mscan_d40

Parametras gali būti aprašomas vartotojo ir/ar modulio lygyje.

Parametro aprašyme išvardinamos leistinų dokumentų tipų pirmosios raidės, jas atskiriant kableliu:

V – važtaraštis;
G – grąžinimas;
U – užsakymas;
R – rezervavimas;
P – pasiūlymas;
S – surinkimas;
SU – surinkimo užsakymas;
I – išbarstymas;
IU – išbarstymo užsakymas.

mscan_d41

Kuriant naują operaciją, MSCAN aplikacijoje atsiranda operacijos tipo pasirinkimas iš parametre nurodytų reikšmių.

mscan_d42

MSCAN_ITRAUK - Veiksmai su prekėmis, kurių nebuvo pirminiame dokumente.

Parametro pirmo lauko reikšmė apibrėžia, ar leisti į MSCAN operaciją įtraukti prekę, kurios nebuvo pirminiame dokumente.

Jeigu pirmo parametro lauko reikšmė yra „Ne“, skenuojant prekę bus išduodamas pranešimas – „Klaida! 9014 Prekė nepriskirta šiam užsakymui“.

mscan_d43

Jeigu pirmo parametro lauko reikšmė yra „Taip“:

 • jei dokumentas sukurtas tiesiai MSCAN aplikacijoje - prekė įtraukiama į operaciją;
 • jei dokumentas sukurtas Rivile GAMA sistemoje, nuskenavus prekę gaunamas pranešimas – „401: Prekė nepriklauso šiam dokumentui. Spauskite tęsti, jei norite šią prekę įtraukti [XXXXX]. Kitu atveju spauskite uždaryti.“ Paspaudus „Tęsti“, prekė bus įtraukta į dokumentą.

mscan_d44

Parametro antro lauko reikšmė apibrėžia, ar leisti prekę, kurios nebuvo dokumente, įtraukti į originalų Rivile GAMA dokumentą.

Jeigu parametro reikšmė „Ne“ - prekė bus įtraukta tik į Rivile MSCAN operaciją. Jei reikšmė "Taip " - prekė bus įtraukta ir į Rivile GAMA operaciją (atsiras operacijos detaliose eilutėse).

Jeigu prekė įtraukiama į Rivile GAMA programoje esantį dokumentą, skenavimo metu dokumente esantis prekės kiekis lygus 0.
Prekės kiekis iškoreguojamas į nuskenuotą kiekį tik MSCAN operacijos užbaigimo metu, ir jeigu pasirenkamas užbaigimo būdas „Baigti koreguojant“ (žr. parametrą MSCAN_PAB_OP).

Išimtis! Vidinio judėjimo operacijose PAJAMAVIMO metu, naujos prekės niekada nebus traukiamos į originalų dokumentą.

Sistemoje neegzistuojantys brūkšniniai kodai niekada nebus traukiami į Rivile GAMA pardavimų, pirkimų ar vidinių operacijų dokumentus. Net jeigu parametrų MSCAN_ITRAUK ir MSCAN_NBAR reikšmės teigiamos, neegzistuojantis brūkšninis kodas traukiamas tik į MSCAN aplikaciją.

MSCAN_PASTAB - Pastabų pasirinkimo variantai, kuriant pirkimo, pardavimo, gamybos ar vidinį dokumentą MSCAN aplikacijoje.

Kuriant pirkimo, pardavimo, gamybos ar vidinio judėjimo dokumentą MSCAN aplikacijoje, yra galimybė įvesti pastabas. Šios pastabos persikelia į Rivile GAMA programoje esantį pastabų lauką.

mscan_d47

Pastabų laukas gali būti suadministruotas kaip sąrašinis - tada jo galimos reikšmės aprašomos parametre MSCAN_PASTAB.

mscan_d48

MSCAN_NUOROD - Prekės kortelės laukas, kuriame talpinama išorinė nuotraukos nuoroda.

Parametras nurodo prekės kortelės lauką, kuriame talpinama išorinė nuotraukos nuoroda.

Parametre nurodomas laukas būtinai turi priklausyti N17_PROD lentelei, pavyzdžiui, N17_PAV_K1.

Nuoroda privalo būti išorinė, t. y. nurodanti pilną internetinį adresą iki paveikslėlio, pavyzdžiui, https://www.rivile.lt/wp-content/uploads/logo_zalias_juodas.png

Prekės nuotrauką galima pasižiūrėti MSCAN modulyje Prekės informacija.

MSCAN_PAP1, MSCAN_PAP2, MSCAN_PAP3, MSCAN_PAP4, MSCAN_PAP5 - Papildomi laukai MSCAN aplikacijoje.

Aprašius parametrą sukuriamas papildomas laukas skenavimui MSCAN aplikacijoje. Pirma parametro reikšmė nustato lauko pavadinimą, antra – lauko tipą. Galimi lauko tipai:

 • $N – skaitinis laukas;

 • $C – simbolinis laukas;

 • $D – datos laukas;

 • $B – loginis laukas, kurio reikšmė gali būti tik true arba false;

 • Sąrašinis laukas. Šio lauko reikšmes galima pasirinkti iš Rivile GAMA programoje esančių sąrašų. Aprašant parametrą nurodomas Rivile GAMA programoje esančio sąrašo kodas:

  • KS – klientų sąrašas;
  • PS – prekių sąrašas;
  • AS – paslaugų sąrašas;
  • BS – kodų sąrašas;
  • IS - padalinių sąrašas;
  • OS -objektų sąrašas;
  • MS – menedžerių sąrašas;
  • GS – grupių sąrašas;
  • LS – logistikos sąrašas;
  • AU – automobilių sąrašas.
 • Sąrašinis laukas, kurio visi galimi pasirinkimai išvardinami atskiriant kableliu aprašant parametro antrą reikšmę.

mscan_d49mscan_d50

Informacija MSCAN aplikacijoje grupuojama tik pagal prekės kodą, objektą ir seriją, bet negrupuojama pagal papildomus laukus. Kelis kartus skenuojant prekę su papildomais laukais, bus išsaugoma paskutinė nuskenuota informacija.

MSCAN_GAMIN - Gaminio kiekio koregavimas (tik gamybos modulyje).

Pagal nutylėjimą, gaminio kiekio koregavimas negalimas.

Parametras sudarytas iš dviejų reikšmių:

 • Pirmoji reikšmė nustato galimybę koreguoti gaminio kiekį.
 • Antroji parametro reikšmė nurodo, ar vartotojui pagal nutylėjimą priskirti požymį "Perskaičiuoti komponentes".

mscan_d57

Parametre pasirinkus pirmąją reikšmę „Taip“, MSCAN aplikacijoje gamybos modulyje paspaudus ant dokumento atsiranda papildomas pasirinkimas – „Gaminio kiekio keitimas“.

mscan_d55

Parametre nurodžius antrąją reikšmę „Taip“, MSCAN aplikacijoje pasirinkus funkcionalumą „Gaminio kiekio keitimas“, pasirinkimas „Perskaičiuoti komponentes“ būna iš karto pažymėtas. Šis pasirinkimas nurodo, kad keičiant gaminio kiekį, gaminio komponenčių kiekiai bus perskaičiuojami proporcingai gaminio naujajam kiekiui.

mscan_d56

SS_FIL_OS - Objekto reikšmių parinkimas iš sąrašo.

Objekto lauko reikšmė gali būti pasirenkama iš sąrašo.

Vartotojui, kuris dirba su MSCAN, aprašomas sisteminis Rivile GAMA parametras SS_FIL_OS.

mscan_16

Pirmoji parametro reikšmė nurodo objektų filtravimo lentelę, antroji – leisti, ar drausti dirbti su lentelėje įvestais objektais. Jeigu antroji reikšmė „Taip“, sąraše bus rodomi tik filtravimo lentelėje įvesti objektai. Jeigu reikšmė „Ne“, sąraše bus rodomi visi, išskyrus lentelėje įvestus objektus.

mscan_17

MSCAN_SKYR - Barkodo / objekto / serijos skyriklis.

Parametre nurodomas simbolis, kuriuo bus atskiriamas barkodo lauke vedamas šablonas barkodas + objektas + serija.

Pavyzdžiui, jeigu pasirinktas simbolis "/", ir aplikacijoje barkodo lauke bus įvestas tekstas 123456789012/CENTRAS/RAUDONA, aplikacija šį tekstą išskirs į barkodą (123456789012), objektą (CENTRAS) ir seriją (RAUDONA).

Jeigu parametro reikšmė nenurodyta, standartiškai barkodo / objekto / serijos skyriklis yra kabliataškis (";").

mscan_18

mscan_19

MSCAN_NAUEIL - Galimybė skenuojant brūkšninius kodus nesumuoti eilučių.

Parametras nustato galimybę skenuojant brūkšninius kodus nesumuoti eilučių, t. y. kiekvieną kartą nuskenavus prekę į operaciją ji įkris kaip nauja eilutė.

Parametras veikia tik Kaupiklių modulyje.

mscan_d63

mscan_d62

MSCAN_KOMP - Automatinis komponenčių įtraukimas gamybos operacijose.

Parametru galima įjungti ir konfigūruoti automatinį komponenčių įtraukimą naujose gamybos operacijose iš komplektuojamų prekių kortelių kalkuliacijų.

mscan_d68

Pagal nutylėjimą šis funkcionalumas išjungtas, įjungiamas parametre "MSCAN_KOMP".

Šiame parametre taip pat galima įjungti pusgaminių išskleidimą iki detalių medžiagų.

mscan_d69

MSCAN_KOMPP - Komponentų parinkimas pagal serijas ir likučius gamybos operacijose.

Parametre "MSCAN_KOMPP" galima įjungti komponentų parinkimą pagal serijas ir likučius nurodant jų parinkimo tvarką (pvz.: I17_KODAS_OS ASC,I17_SERIJA).

Šiame parametre taip pat galima įjungti vienodų komponenčių sumavimą.

mscan_d70

MSCAN_KS_FIL - MSCAN klientų filtravimas pagal N08

Parametras skirtas filtruoti MSCAN sąraše klientus (SQL sintakse)

Galimi filtravimo laukai - N08_KLIJ struktūra

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Pvz.:

mscan_ks_fil

MSCAN_PS_FIL - MSCAN prekių filtravimas pagal N17

Parametras skirtas filtruoti MSCAN sąraše prekes (SQL sintakse)

Galimi filtravimo laukai - N17_PROD struktūra

Parametras gali būti valdomas bendrai, modulio, vartotojų grupės ar vartotojo lygyje

Pvz.:

mscan_ps_fil

Nustatymai, reikalingi naujų dokumentų kūrimui MSCAN aplikacijoje

MSCAN aplikacijoje Pardavimų ir Pirkimų moduliuose galima kurti naujus pajamavimo dokumentus.

MSCAN aplikacijoje Pardavimų, Pirkimų ir Vidinio judėjimo moduliuose galima kurti naujus atrinkimo dokumentus.

Prieš pradedant MSCAN aplikacijoje kurti naujus dokumentus:

 • aprašomi leidžiami kurti dokumentų tipai - MSCAN_DOKTIP,
 • leidžiama nuskenuotą prekę įtraukti į dokumentą – MSCAN_ITRAUK,
 • leidžiama užbaigti operaciją iškoreguojant kiekius - MSCAN_PAB_OP,
 • nurodomas padalinio kodas pagal nutylėjimą (pardavimų ir pirkimų operacijoms) - MSCAN_IS,
 • sukuriamos ir nurodomos padalinių siuntėjų ir padalinių gavėjų filtravimos lentelės (vidinio judėjimo operacijoms) - MSCAN_PADFIL,
 • norint, kad pastabų laukas būtų sąrašinis, aprašomos jų galimos reikšmės - MSCAN_PASTAB.

Rivile GAMA sistemoje aprašomi atitinkamų modulių dokumentų skaitliukai.