MSCAN - Vidiniai judėjimai

MSCAN Vidiniai judėjimai modulis skirtas :

Atrinkimas pagal Rivile GAMA programoje įvestas vidinės apskaitos operacijas.

Atrinkimą MSCAN aplikacijoje inicijuoja Rivile GAMA programoje būseną "MSCAN paruošta" turinčios vidinės apskaitos operacijos, kai operacija dar nėra nei karto perkelta (pirmas perkėlimo požymis N arba K, antras neturi reikšmės) .

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Rivile GAMA programoje įvedama vidinės apskaitos operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".
 2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.
 3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Vidiniai judėjimai".
 4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas atrinkimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.
 5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
 7. Atrinkimo operacija užbaigiama.
 8. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) " , "MSCAN baigta su netikslumais" , "MSCAN baigta koreguojant" arba "MSCAN iškoreguota su klaidomis".
1. Rivile GAMA programoje įvedama vidinės apskaitos operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".

Detaliau apie MSCAN būsenas aprašyta: MSCAN būsenų aprašymas Rivile GAMA sistemoje.

mscan_v01

2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.

MSCAN paleidžiamas: https://mscan.manorivile.lt/

Detaliau apie darbo pradžią su MSCAN aplikacija aprašyta MSCAN aplikacija.

3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Vidiniai judėjimai".

mscan_v02

4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas atrinkimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.

Vidinių judėjimų lange matosi operacijos, kurių būsena "MSCAN paruošta" arba "MSCAN renkama".

mscan_v03

Dešinėje pusėje pateikiama informacija apie dokumento tipą: mscan_p04- Pajamavimas, mscan_p05- Atrinkimas.

Dokumentai, kurių būsena yra „MSCAN paruošta“ žymimi mscan_p06, o „MSCAN renkama“ – žymimi mscan_p07.

Dešinėje pusėje rodomi atrinktų ir visų dokumente esančių pozicijų kiekiai.

Lange veikia filtravimas pagal pirmą eilutės elementą - renkant arba skenuojant paliekamos tik įvestą fragmentą atitinkančios operacijos:

mscan_v04

Suradus reikalingą operaciją ir spustelėjus, ji atsidaro ir pasimato detalios eilutės:

mscan_v05

Kiekvienos detalios prekės eilutės dešinėje pusėje rodomas jau nuskenuotas ir bendras prekės kiekis dokumente.

Norint grįžti atgal į vidinio judėjimo operacijų sąrašą, paspaudžiamas mygtukas "Vidiniai judėjimai" .

5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.

Lauke "Barkodas" pradedamos skenuoti prekės:

mscan_a11

Pagal nutylėjimą, kiekio laukas užpildytas reikšme 1. Galima įvesti kitą reikalingą kiekį:

mscan_a13

Esant poreikiui, Barkodo lauke galima vesti eilutę: Kiekis * barkodas ; objektas ; serija. Pvz. :

mscan_p20

Nuskenavus neigiamą prekės kiekį, bendras nuskenuotas kiekis atitinkamai sumažinamas.

mscan_p21

Skenuojamos eilutės atsiranda sąrašo viršuje.
Eilutės, kurių nuskenuotas kiekis pilnai sutampa su dokumento kiekiu arba yra didesnis, nuspalvinamas tamsesne pilka spalva ir nustumiamos į sąrašo pabaigą.
Jeigu uždėtas nustatymas "Rodyti tik neatrinktas prekes", sąraše jų visai nebesimato.

Daugiau informacijos apie prekę galima pamatyti spustelėjus ant detalios eilutės. Atsiranda funkcijų meniu su keturiais galimais pasirinkimais:

mscan_a23

 • Informacija apie eilutę – galimybė peržiūrėti konkrečios eilutės dokumente informaciją ;
 • Informacija pagal barkodą – galimybė peržiūrėti informaciją, būdingą konkrečiai prekei;
 • Pažymėti kaip atrinktą / neatrinktą – galimybė pažymėti prekę kaip atrinktą, tokiu atveju detali eilutė pakeis spalvą, o prekė atsidurs sąrašo pabaigoje;
 • Eilutės koregavimas - galimybė įvesti pastabas ir pakoreguoti kiekį (jei parametro MSCAN_KIEKOR reikšmė .T.).

Norint peržiūrėti informaciją apie prekę, kuri nėra įtraukta į dokumentą, galima nuskenuoti prekės brūkšninį kodą ir paspausti ant žodžio „Barkodas“:

mscan_p18

6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
Situacija Pranešimas Pasirinkimas
Įvedus didesnį kiekį nei yra vidinio judėjimo dokumente Paimtas kiekis per didelis. Spauskite tęsti, jei norite įtraukti įvestą kiekį prekių. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kuri nepriklauso dokumentui Prekė nepriklauso šiam dokumentui. Spauskite tęsti, jei norite šią prekę įtraukti. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje Klaida! 9009 Nėra tokios prekės. Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje, kai nurodytas parametras MSCAN_NBAR Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
7. Atrinkimo operacija užbaigiama.

Baigus skenuoti visas prekes, vidinio judėjimo operacija užbaigiama: detalios informacijos lange paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti":

mscan_v06

Užbaigimo metu vyksta sutikrinimas su vidinės apskaitos operacija Rivile GAMA programoje.

Jeigu atrinkimo proceso metu nuskenuotų prekių kiekiai pilnai sutampa su dokumente įvestomis prekėmis ir jų kiekiais, užbaigimo lange rodomas pasirinkimas „Baigti“ operaciją.
Jeigu kiekiai nesutampa, priklausomai nuo parametro MSCAN_PAB_OP aprašymo, rodomas pasirinkimas „Baigti su netikslumais“ arba "Baigti koreguojant" , ir pateikiamas neatitikimų sąrašas.

mscan_v07

Paspaudus "Užbaigimas" grįžtama atgal į detalios informacijos langą.

Paspaudus "Baigti " , "Baigti su netikslumais" arba "Baigti koreguojant", operacija užbaigiama.

Užbaigimo metu rodomi mygtukai priklauso nuo parametro MSCAN_PAB_OP aprašymo.

Užbaigta operacija daugiau nėra matoma MSCAN aplikacijoje.

8. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) " , "MSCAN baigta su netikslumais" , "MSCAN baigta koreguojant" arba "MSCAN iškoreguota su klaidomis".

Priklausomai kaip baigėsi sutikrinimas, Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro:

 • MSCAN baigta (OK) - kai kiekiai dokumente sutampa su atrinktais kiekiais,

 • MSCAN baigta su netikslumais - kai atrinkti kiekiai nesutampa su kiekiais dokumente, bet buvo pasirinktas užbaigimas,

 • MSCAN baigta koreguojant - kai atrinkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, ir dokumente esantys kiekiai buvo iškoreguoti pagal atrinktus kiekius,

 • MSCAN iškoreguota su klaidomis - kai atrinkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, bet nepavyko pilnai iškoreguoti dokumento kiekių, pvz., trūko prekių.

mscan_v08

Užbaigus atrinkimo procesą, nuskenuotą informaciją galima peržiūrėti Rivile GAMA sistemoje atsispausdinus specialią ataskaitą "MSCAN operacijų analitika ".

MSCAN informaciją galima pasižiūrėti ir atsispausdinti, paspaudus tam tikslui užsiprogramuotą klavišą.

Klavišo užprogramavimas aprašytas MSCAN informacijos peržiūros aprašymas.

mscan_v09

Jeigu skenavimo metu atsiranda naujos prekės, o parametro MSCAN_ITRAUK antro lauko (ar leisti prekę įtraukti ir į originalų Rivile GAMA dokumentą) reikšmė "Taip", tai vidinės apskaitos operacijoje susikuria detalios eilutės su nuskenuotomis prekėmis ir nuliniais kiekiais.
Priešingu atveju, detalios eilutės nesusiformuoja, o nuskenuotos prekės įtraukiamos tik į Rivile MSCAN.

Jeigu baigiama koreguojant, tai Rivile GAMA vidinės apskaitos dokumento detaliose eilutėse esantys kiekiai prilyginami nuskenuotiems kiekiams.
Baigiant su netikslumais - visi kiekiai detaliose eilutėse lieka nepakitę, o nuskenuoti kiekiai matomi tik Rivile MSCAN.

Vidinio judėjimo atrinkimo operacijų kūrimas MSCAN aplikacijoje.

Norint pačioje MSCAN aplikacijoje kurti naujus dokumentus, privalomas parametras MSCAN_DOKTIP .

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Paleidžiama MSCAN aplikacija.
 2. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Vidiniai judėjimai".
 3. Sukuriama operacija, kuriai bus vykdomas atrinkimas.
 4. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 5. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
 6. Atrinkimo operacija užbaigiama.
 7. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta su netikslumais" , "MSCAN baigta koreguojant" arba "MSCAN iškoreguota su klaidomis".
1. Paleidžiama MSCAN aplikacija.

MSCAN paleidžiamas: https://mscan.manorivile.lt/

Detaliau apie darbo pradžią su MSCAN aplikacija aprašyta MSCAN aplikacija.

2. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Vidiniai judėjimai".

mscan_v02

3. Sukuriama nauja operacija, kuriai bus vykdomas atrinkimas.

Spaudžiamas mygtukas "+ Nauja":

mscan_v10

Atsidaro langas naujos operacijos sukūrimui:

mscan_v11

Pasirenkamas dokumento tipas: "Važtaraštis", "Užsakymas", Pasiūlymas"

Parenkamas Padalinys siuntėjas ir Padalinys gavėjas. Atsistojus ant atitinkamų laukų, atsidaro padalinių sąrašas.

Padalinys siuntėjas ir padalinys gavėjas pasirenkami arba iš bendro padalinių sąrašo, arba iš filtravimo lentelėse priskirtų padalinių - tai priklauso nuo parametro MSCAN_PADFIL aprašymo.

Pastabų lauke, priklausomai nuo parametro MSCAN_PASTAB aprašymo, įvedamos arba iš sąrašo pasirenkamos pastabos.

mscan_v12

Paspaudus "Tęsti", atsidaro vidinio judėjimo operacija.

mscan_v13

Automatiškai, Rivile GAMA programoje vidinės apskaitos operacijų sąraše susikuria vidinės apskaitos operacija.
Sukurto dokumento data lygi einamajai datai, o dokumento numeris parenkamas pagal Rivile GAMA programoje iš anksto aprašytą dokumento skaitliuką.

mscan_v14

Norint grįžti atgal į vidinio judėjimo operacijų sąrašą, paspaudžiamas mygtukas "Vidiniai judėjimai" .

4. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.

Lauke "Barkodas" pradedamos skenuoti prekės:

mscan_a11

Pagal nutylėjimą, kiekio laukas užpildytas reikšme 1. Galima įvesti kitą reikalingą kiekį:

mscan_a13

Esant poreikiui, Barkodo lauke galima vesti eilutę: Kiekis * barkodas ; objektas ; serija. Pvz. :

mscan_p20

Nuskenavus neigiamą prekės kiekį, bendras nuskenuotas kiekis atitinkamai sumažinamas.

mscan_p21

Skenuojamos eilutės atsiranda sąrašo viršuje.

mscan_v15

Jeigu uždėtas MSCAN nustatymas "Rodyti tik neatrinktas prekes", rodomas sąrašas yra tuščias.

Daugiau informacijos apie prekę galima pamatyti spustelėjus ant detalios eilutės. Atsiranda funkcijų meniu su keturiais galimais pasirinkimais:

mscan_a23

 • Informacija apie eilutę – galimybė peržiūrėti konkrečios eilutės dokumente informaciją ;
 • Informacija pagal barkodą – galimybė peržiūrėti informaciją, būdingą konkrečiai prekei;
 • Pažymėti kaip atrinktą / neatrinktą – galimybė pažymėti prekę kaip neatrinktą, tokiu atveju detali eilutė pakeis spalvą, o prekė atsidurs sąrašo pradžioje;
 • Eilutės koregavimas - galimybė įvesti pastabas ir pakoreguoti kiekį (jei parametro MSCAN_KIEKOR reikšmė .T.).

Norint peržiūrėti informaciją apie prekę, kuri nėra įtraukta į dokumentą, galima nuskenuoti prekės brūkšninį kodą ir paspausti ant žodžio „Barkodas“:

mscan_p18

5. Atrinkimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
Situacija Pranešimas Pasirinkimas
Neaprašius parametro MSCAN_DOKTIP, leidžiančio kurti operacijas MSCAN aplikacijoje Klaida! 10003 Neaprašytas parametras MSCAN_DOKTIP Uždaryti
Neaprašius parametro MSCAN_ITRAUK, leidžiančio į MSCAN operacijas įtraukti prekes, kurių nėra pirminiame dokumente Klaida! 9014 Prekė nepriskirta šiam užsakymui Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje Klaida! 9009 Nėra tokios prekės. Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje, kai nurodytas parametras MSCAN_NBAR 403:Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą[xxx]. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Užbaigiant operaciją, kai neaprašytas parametras MSCAN_PAB_OP, leidžiantis užbaigti operaciją, kai atrinktas kiekis nesutampa su dokumento kiekiu. Klaida! 9017 Atrinkimas nebaigtas. Uždaryti
6. Atrinkimo operacija užbaigiama.

Baigus skenuoti visas prekes, vidinio judėjimo operacija užbaigiama: paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti":

mscan_v16

Priklausomai nuo parametro MSCAN_PAB_OP aprašymo, atsiranda pasirinkimai:

 • Baigti koreguojant,
 • Baigti su netikslumais.

mscan_v17

Paspaudus "Užbaigimas" grįžtama atgal į detalios informacijos langą.

Paspaudus "Baigti su netikslumais" arba "Baigti koreguojant", operacija užbaigiama. Užbaigus operaciją, paspaudžiamas pranešimas "Uždaryti":

mscan_p33

Užbaigta operacija daugiau nėra matoma MSCAN aplikacijoje.

7. Rivile GAMA programoje susikūrusios operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta su netikslumais" , "MSCAN baigta koreguojant" arba "MSCAN iškoreguota su klaidomis".

mscan_v19

Užbaigus atrinkimo procesą, nuskenuotą informaciją galima peržiūrėti Rivile GAMA sistemoje atsispausdinus specialią ataskaitą "MSCAN operacijų analitika ".

MSCAN informaciją galima pasižiūrėti ir atsispausdinti, paspaudus tam tikslui užsiprogramuotą klavišą.

Klavišo užprogramavimas aprašytas MSCAN informacijos peržiūros aprašymas.

mscan_v20

mscan_v21

Jeigu parametro MSCAN_ITRAUK antro lauko (ar leisti prekę įtraukti ir į originalų Rivile GAMA dokumentą) reikšmė "Taip", tai vidin4s apskaitos operacijoje susikuria detalios eilutės su nuskenuotomis prekėmis.
Priešingu atveju, detalios eilutės nesusiformuoja, o nuskenuotos prekės įtraukiamos tik į Rivile MSCAN.

Jeigu baigiama koreguojant, tai Rivile Gama dokumento detaliose eilutėse atsiranda nuskenuoti kiekiai, baigiant su netikslumais - visi kiekiai detaliose eilutėse lygūs nuliui.
Jeigu baigiama koreguojant, o kiekių trūksta, operacijos būsena pasidaro "MSCAN iškoreguota su klaidomis".

Pajamavimas pagal Rivile GAMA programoje įvestas operacijas.

Pajamavimą MSCAN aplikacijoje inicijuoja Rivile GAMA programoje būseną "MSCAN paruošta" turinčios vidinės apskaitos operacijos, kai operacija yra vieną kartą perkelta (pirmas perkėlimo požymis P, antras neturi reikšmės).

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Rivile GAMA programoje įvedama vidinės apskaitos operacija. Operacija pirmą kartą perkeliama. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".
 2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.
 3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Vidiniai judėjimai".
 4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas pajamavimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.
 5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
 7. Pajamavimo operacija užbaigiama.
 8. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) "arba "MSCAN baigta su netikslumais".
1. Rivile GAMA programoje įvedama vidinės apskaitos operacija. Operaciją pirmą kartą perkeliama. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".

Detaliau apie MSCAN būsenas aprašyta: MSCAN būsenų aprašymas Rivile GAMA sistemoje.

mscan_v22

2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.

MSCAN paleidžiamas: https://mscan.manorivile.lt/

Detaliau apie darbo pradžią su MSCAN aplikacija aprašyta MSCAN aplikacija.

3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Vidiniai judėjimai".

mscan_v02

4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas pajamavimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.

Vidinių judėjimų lange matosi operacijos, kurių būsena "MSCAN paruošta" arba "MSCAN renkama".

mscan_v23

Dešinėje pusėje pateikiama informacija apie dokumento tipą: mscan_p04- Pajamavimas, mscan_p05- Atrinkimas.

Dokumentai, kurių būsena yra „MSCAN paruošta“ žymimi mscan_p06, o „MSCAN renkama“ – žymimi mscan_p07.

Dešinėje pusėje rodomi atrinktų ir visų dokumente esančių pozicijų kiekiai.

Lange veikia filtravimas pagal pirmą eilutės elementą - renkant arba skenuojant paliekamos tik įvestą fragmentą atitinkančios operacijos:

mscan_v24

Suradus reikalingą operaciją ir spustelėjus, ji atsidaro ir pasimato detalios eilutės:

mscan_v25

Kiekvienos detalios prekės eilutės dešinėje pusėje rodomas jau nuskenuotas ir bendras prekės kiekis dokumente.

Norint grįžti atgal į vidinio judėjimo operacijų sąrašą, paspaudžiamas mygtukas "Vidiniai judėjimai" .

5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.

Lauke "Barkodas" pradedamos skenuoti prekės:

mscan_a11

Pagal nutylėjimą, kiekio laukas užpildytas reikšme 1. Galima įvesti kitą reikalingą kiekį:

mscan_a13

Esant poreikiui, Barkodo lauke galima vesti eilutę: Kiekis * barkodas ; objektas ; serija. Pvz. :

mscan_p20

Nuskenavus neigiamą prekės kiekį, bendras nuskenuotas kiekis atitinkamai sumažinamas.

Skenuojamos eilutės atsiranda sąrašo viršuje.
Eilutės, kurių nuskenuotas kiekis pilnai sutampa su dokumento kiekiu arba yra didesnis, nuspalvinamas tamsesne pilka spalva ir nustumiamos į sąrašo pabaigą.
Jeigu uždėtas nustatymas "Rodyti tik neatrinktas prekes", sąraše jų visai nebesimato.

Daugiau informacijos apie prekę galima pamatyti spustelėjus ant detalios eilutės. Atsiranda funkcijų meniu su keturiais galimais pasirinkimais:

mscan_a23

 • Informacija apie eilutę – galimybė peržiūrėti konkrečios eilutės dokumente informaciją ;
 • Informacija pagal barkodą – galimybė peržiūrėti informaciją, būdingą konkrečiai prekei;
 • Pažymėti kaip atrinktą / neatrinktą – galimybė pažymėti prekę kaip atrinktą, tokiu atveju detali eilutė pakeis spalvą, o prekė atsidurs sąrašo pabaigoje;
 • Eilutės koregavimas - galimybė įvesti pastabas ir pakoreguoti kiekį (jei parametro MSCAN_KIEKOR reikšmė .T.).

Norint peržiūrėti informaciją apie prekę, kuri nėra įtraukta į dokumentą, galima nuskenuoti prekės brūkšninį kodą ir paspausti ant žodžio „Barkodas“:

mscan_p18

6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
Situacija Pranešimas Pasirinkimas
Įvedus didesnį kiekį nei yra vidinės apskaitos dokumente Paimtas kiekis per didelis. Spauskite tęsti, jei norite įtraukti įvestą kiekį prekių. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kuri nepriklauso dokumentui Prekė nepriklauso šiam dokumentui. Spauskite tęsti, jei norite šią prekę įtraukti. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje Klaida! 9009 Nėra tokios prekės. Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje, kai nurodytas parametras MSCAN_NBAR Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
7. Pajamavimo operacija užbaigiama.

Baigus skenuoti visas prekes, vidinio judėjimo operacija užbaigiama: paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti":

mscan_v26

Užbaigimo metu vyksta sutikrinimas su vidinės apskaitos operacija Rivile GAMA programoje.

Jeigu pajamavimo proceso metu nuskenuotų prekių kiekiai pilnai sutampa su dokumente įvestomis prekėmis ir jų kiekiais, užbaigimo lange rodomas pasirinkimas „Baigti“ operaciją.
Jeigu kiekiai nesutampa, rodomas pasirinkimas „Baigti su netikslumais“ .

mscan_v27

Paspaudus "Užbaigimas" grįžtama atgal į detalios informacijos langą.

Paspaudus "Baigti " arba "Baigti su netikslumais", operacija užbaigiama.

Užbaigta operacija daugiau nėra matoma MSCAN aplikacijoje.

9. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) "arba "MSCAN baigta su netikslumais".

Priklausomai kaip baigėsi sutikrinimas, Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro:

 • MSCAN baigta (OK) - kai kiekiai dokumente sutampa su užpajamuotais kiekiais,
 • MSCAN baigta su netikslumais - kai užpajamuoti kiekiai nesutampa su kiekiais dokumente, bet buvo pasirinktas užbaigimas.

mscan_v28

Užbaigus pajamavimo procesą, nuskenuotą informaciją galima peržiūrėti Rivile GAMA sistemoje atsispausdinus specialią ataskaitą "MSCAN operacijų analitika ".

MSCAN informaciją galima pasižiūrėti ir atsispausdinti, paspaudus tam tikslui užsiprogramuotą klavišą.

Klavišo užprogramavimas aprašytas MSCAN informacijos peržiūros aprašymas.

mscan_v29

mscan_v30

Užbaigus pajamavimą vidinio judėjimo modulyje, nepriklausomai nuo parametrų aprašymo, Rivile GAMA dokumentas lieka nepakitęs. Nuskenuoti kiekiai matomi Rivile MSCAN.