I - Operacijų lentelės

Kodas Pavadinimas
I01_DKZR DK žurnalų sąrašas
I02_DKH DK hederis
I03_DKD DK detali informacija
I04_ATH Atsiskaitymų operacijų hederis
I05_ATD Atsiskaitymų detalios eilutės
I06_PARH Pirkimų/Pardavimų hederio lentelė
I07_PARD Pirkimų/Pardavimų dokumentų detalios eilutės
I08_PART Pirkimų/Pardavimų informacijos mokėjimo dienų informacija
I09_VIH Vidinių važtaraščių hederis
I10_VID Vidinių dokumentų detalios eilutės
I11_INH Operacijų su atsargomis hederis
I12_IND Operacijų su atsargomis detalios eilutės
I13_PAMO Pirkimų/Pardavimų apmokėjimo detalios eilutės
I14_PERA Akcijų perkainavimas
I15_KALH Kalkuliacijų hederis
I16_KALD Komplektavimo detalios eilutės
I17_VPRO Vidiniai prekių likučiai
I18_SAVH Savikainos koregavimo hederis
I19_SAVD Savikainos keitimo detalios eilutės
I20_PERH Perkainavmo operacijų hederis
I21_PERD Perkainavimo operacijų detalios eilutės
I22_KASA Kasos vaizdas
I23_SERV Operacijų serveris
I24_RYS Išoriniai įrenginiai
I25_PPH Operacijų su ilgalaikiu turtu hederis
I26_PPD Ilgalaikio turto operacijų detalios eilutės
I27_FIFO Fifo failas
I28_PERO O/S kainos perkainavimo detalios eilutės
I29_PERB Bazinės kainos perkainavimo detalios eilutės
I30_TRAH Transporto dokumento hederis
I31_KLH Klientų skolų koregavimo hederis
I32_KLD Operacijos su skolomis detalios eilutės
I33_PKAI Prekės kainos
I34_PERK A,B,C... kainynų perkainavimo detalios eilutės
I35_KODK Kodų keitimas
I36_TPAR Paraiškos transportui
I37_IST Prekių istorijos failas
I38_IRYS Informacijos ryšys
I39_IMPO Importo/Eksporto ryšio lentelė
I40_DARB Paslaugų registravimas
I41_PERI E-kainos perkainavimas
I42_WBKR WB įsipareigojimų operacijos
I43_DUOM
I44_SKOL Klientų skolų failas
I45_IVDH Inventorizuojamų prekių operacijos hederis
I46_IVDD Inventorizuojamų prekių detalios eilutės
I47_IVFH Inventorizacijos operacijos hederis
I48_IVFD Inventorizacijos detalios eilutės
I49_OPDI Dimensijų informacija
I50_REZT Terminalo valdymo papildoma informacija
I51_KPH Kaupiklio operacijų aprašymas
I52_KPD Kaupiklio operacijos detalios eilutės
I53_ISR Mokėjimų išrašai
I54_REZK Rezervo vykdymo padalinyje koregavimo lentelė
I55_MOK Mokestinių pavedimų/reikalavimų lentelė
I56_REZ Rezervavimo dokumentų vykdymo eiga
I57_REZD Rezervavimo dokumentų vykdymo eiga padalinyje
I58_APH Aptarnavimo operacijų hederis
I59_APD Aptarnavimo operacjų detalios eilutės
I60_POSV Receptai
I61_POSH POS kvitų lentelės hederis
I62_POSD POS kvitų detalios eilutės
I63_POSP POS parametrai
I64_LOJO Lojalumo operacijos
I65_MBK Banko ryšio operacijos
I66_MVAL POS valiutos keitimas
I67_BOPH Biudžeto operacijos hederis
I68_BOPD Biudžeto operacijos detali informacija
I69_OPDP Biudžeto operacijos detalios informacijos detalizavimas
I70_MARH Kelionės lapų hederis
I71_MARD Kelionės lapo detalios eilutės
I72_KELM Kelionės lapo automobiliai
I73_KELK Kelionės lapo automobilio kuro sunaudojimas
I74_KELN Kelionės lapo kuro rušies naudojimas taškuose
I75_KELA Kelionės lapo vairuotojo atskaitomybė
I76_VAIR Kelionės lapo vairuotojai
I77_VFIF Prekės kelyje
I78_KELR Kelionės lapo normatyvinis kuras taškuose
I79_SFIF Suminė FIFO informacija
I80_DARB Kelionės lapo darbai
I81_DPH DK sąskaitų perskaičiavimas
I82_DPF DK sąskaitų perskaičiavimo faktas
I83_DPS DK sąskaitų perskaičiavimo sumos
I84_EQH Atrinkimo dokumento hederis
I85_EQD Atrinkimo detalios eilutės
I86_KROV Kroviniai
I87_VEZI Pervežimai
I88_VKRO Pervežimo operacijos
I89_VKON Pervežimų kontrolė
I90_PWEB Web publikuojamos transporto paraiškos
I91_LOH Sandėlio operacijos
I92_LODL Lokacijos operacijos hederis
I93_LODP Lokacijos operacijos detali informacija
I94_LOKL Lokacijos klaidos
I95_LOLI Lokacijos likučiai
I96_LYH Tvarkymo operacijų hederis
I97_LYD Tvarkymo operacijų detali informacija
I98_DARB Darbų registravimo lentelė
I99_PERE Bazinės E-kainos perkainavimas

I01_DKZR - DK žurnalų sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
I01_KODAS_ZS C(12) DK Žurnalo kodas
I01_PAV C(40) DK žurnalo pavadinimas
I01_EXP_IMP N(1) Rezervas
I01_POZ N(1) Požymis:1-sisteminis,2-nesisteminis
I01_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-Ne,1-Taip
I01_BEG_DATE T(8) Pradžios data
I01_END_DATE T(8) Pabaigos data
I01_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I01_USERIS C(12) Kas koregavo
I01_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I01_MODUL C(2) Modulio Id.

I02_DKH - DK hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I02_IMON_ID C(2) Rezervas
I02_KODAS_DH C(12) DK operacijos numeris žurnale
I02_KODAS_ZS C(12) DK žurnalo kodas
I02_MODUL_NR C(12) Analitinio modulio operacijos numeris
I02_DOK_NR C(20) Dokumento numeris
I02_OP_DATA T(8) Operacijos data
I02_OP_APRAS C(40) Operacijos aprašymas
I02_GEN_POZ N(1) Operacijos kopijavimo požymis:0-Ne,1-Taip
I02_GEN_KARTAI N(4) Operacijos kopijavimo kartai
I02_GEN_DIEN N(3) Dienų skaičius nurodantis generavimo intervalą
I02_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota
I02_ADDUSR C(12) Kas autorius
I02_USERIS C(12) Kas koregavo
I02_R_DATE T(8) Kada koregavo
I02_KODAS_SM C(12) NULL Asmuo
I02_KODAS_LS_1 C(12) NULL Logistika 1
I02_KODAS_LS_2 C(12) NULL Logistika 2
I02_KODAS_LS_3 C(12) NULL Logistika 3
I02_KODAS_LS_4 C(12) NULL Logistika 4
I02_KODAS_ZN C(12) NULL Zona
I02_APRASYMAS1 C(150) NULL Aprašymas 1
I02_APRASYMAS2 C(150) NULL Aprašymas 2
I02_APRASYMAS3 C(150) NULL Aprašymas 3

I03_DKD - DK detali informacija

Laukas Tipas Aprašymas
I03_KODAS_ZS C(12) DK žurnalo kodas
I03_KODAS_DH C(12) DK operacijos numeris žurnale
I03_EIL_NR N(6) Eilutės numeris operacioje
I03_KODAS_SSD C(12) Debeto sąskaita
I03_KODAS_SSC C(12) Kredito sąskaita
I03_VAL_SUMD N(18,2) Debeto suma valiuta
I03_VAL_SUMC N(18,2) Kredito suma valiuta
I03_SUMA N(12,2) Suma
I03_KODAS_IS C(12) Padalinys
I03_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I03_KODAS_OS_S C(12) Centras
I03_SERIJA C(12) Serija
I03_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I03_USERIS C(12) Kas koregavo
I03_R_DATE T(8) Kada koregavo
I03_DIM01 C(12) Dimensija-1
I03_DIM02 C(12) Dimensija-2
I03_DIM03 C(12) Dimensija-3
I03_DIM04 C(12) Dimensija-4
I03_DIM05 C(12) Dimensija-5
I03_DIM06 C(12) Dimensija-6
I03_DIM07 C(12) Dimensija-7
I03_DIM08 C(12) Dimensija-8
I03_DIM09 C(12) Dimensija-9
I03_DIM10 C(12) Dimensija-10
I03_DIM11 C(12) Dimensija-11
I03_DIM12 C(12) Dimensija-12
I03_DIM13 C(12) Dimensija-13
I03_DIM14 C(12) Dimensija-14
I03_DIM15 C(12) Dimensija-15

I04_ATH - Atsiskaitymų operacijų hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I04_KODAS_CH C(12) Operacijos numeris-Įplaukos
I04_DOK_NR C(20) Dokumento numeris
I04_OP_RUSIS N(1) Rūšis:1-įplaukos,2-išmokos
I04_OP_TIPAS N(1) Reikalavimo požymis:0-ne,1-taip
I04_OP_STORNO N(1) Rezervas
I04_OP_DATA T(8) Operacijos data
I04_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
I04_MOKETOJAS N(1) Sudengimo tipas:1-dokumentai,2-sąskaitos
I04_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
I04_PAV C(40) Kliento pavadinimas
I04_ADR C(40) Kliento adresas
I04_ATSTOVAS C(40) Atstovas
I04_KODAS_VS C(12) Vietovės kodas
I04_SUMA N(12,2) Operacijos suma
I04_SUMA_DSK N(12,2) Diskonto suma
I04_SUMA_PLK N(12,2) Palūkanų suma
I04_PASTABOS C(12) Pastabos
I04_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota
I04_IMP_EXP N(1) Rezervas
I04_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
I04_SUMA_VAL N(18,2) Valiutos suma
I04_KOEF N(20,15) Valiutos kursas
I04_USERIS C(12) Kas koregavo
I04_R_DATE T(8) Kada koregavo
I04_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I04_KODAS_SM C(12) Asmuo
I04_APRASYMAS C(60) Aprašymas
I04_SUMA_PER N(12,2) Valiutos perskaičiavimo suma
I04_SUMA_WK N(12,2) WB įsipareigojimų suma
I04_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
I04_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
I04_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
I04_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
I04_KODAS_ZN C(12) Zona
I04_BUSENA N(3) Būsena
I04_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
I04_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
I04_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3

I05_ATD - Atsiskaitymų detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I05_KODAS_CH C(12) Operacijos numeris
I05_EIL_NR N(6) Eilutės numeris dokumente
I05_DOK_NR C(20) Dokumento numeris
I05_DATA_DOK T(8) Dokumento data
I05_DATA_MOK T(8) Mokėjimo data
I05_DATA_DSK T(8) Diskonto data
I05_APR C(12) Pastabos
I05_SUMA N(12,2) Mokėjimo suma
I05_SUMA_DSK N(12,2) Suteikiamas diskontas
I05_SUMA_PLK N(12,2) Palūkanų suma
I05_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
I05_KODAS_VL C(12) Operacijos valiutos kodas
I05_KODAS_VL_S C(12) Skolos valiutos kodas
I05_SUMA_VAL_DSK N(18,2) Valiutos diskontas
I05_KOEF N(20,15) Konvertavimo koeficientas -> Bazinė valiuta
I05_KOEF_S N(20,15) Konvertavimo koeficientas <- Bazinė valiuta
I05_SUMA_VAL N(18,2) Mokėjimo suma valiuta
I05_SUMA_VAL_S N(18,2) Sudengimo suma valiuta
I05_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I05_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I05_KODAS_OS_C C(12) Centro kodas
I05_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I05_USERIS C(12) Kas koregavo
I05_R_DATE T(8) Kada koregavo
I05_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I05_KODAS_KT C(12) Sutartis
I05_KODAS_K0 C(12) Sutarties priedas
I05_SUMA_PER N(12,2) Valiutos perskaičiavimo suma

I06_PARH - Pirkimų/Pardavimų hederio lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
I06_KODAS_PO C(12) Operacijos numeris-Pirkimai
I06_OP_TIP N(2) Tipas: Pirkimai (1-Važtaraštis,
2-Grąžinimas, 3-Užsakymas, 4-Pasiūlymas);
Pardavimai (51-Važtaraštis, 52-Grąžinimas,
53-Užsakymas, 54-Rezervavimas, 55-Pasiūlymas)
I06_VAL_POZ N(1) Ar valiutinis dokumentas?:0-ne,1-taip
I06_PVM_TIP N(1) Kainos su PVM:0-ne,1-taip
I06_OP_STORNO N(1) Nekoreguojama operacija:0-ne,1-taip
I06_DOK_NR C(20) Dokumento numeris
I06_OP_DATA T(8) Operacijos data
I06_DOK_DATA T(8) Dokumento data/Galiojimo data
I06_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I06_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
I06_KODAS_SS C(12) Pinigų sąskaitos kodas
I06_PAV C(70) Kliento pavadinimas
I06_ADR C(40) Kliento adresas
I06_ATSTOVAS C(40) Atstovas
I06_KODAS_VS C(12) Vietovės kodas
I06_PAV2 C(70) Pristatymo pavadinimas
I06_ADR2 C(40) Pristatymo adresas 1
I06_ADR3 C(40) Pristatymo adresas 2
I06_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
I06_KODAS_XS C(12) Mokesčio kodas
I06_KODAS_SS_P C(12) Skolos sąskaita
I06_PASTABOS C(40) Pastabos
I06_MOK_DOK C(12) Mokėjimo dokumento numeris
I06_MOK_SUMA N(12,2) Apmokėjimo požymis:0-neapmokėta,1-apmokėta, 2- apmokėta mišriai
I06_KODAS_SS_M C(12) Rezervas
I06_SUMA_VAL N(18,2) Valiutos suma
I06_SUMA N(12,2) Suma be PVM
I06_SUMA_PVM N(12,2) PVM suma
I06_KURSAS N(20,15) Valiutos kursas
I06_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota
I06_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I06_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I06_USERIS C(12) Kas koregavimo
I06_KODAS_AU C(12) Automobilio kodas
I06_KODAS_SM C(12) Asmuo
I06_INTRASTAT N(1) Intrastat ataskaitos: 0-Ne, 1-Taip
I06_DOK_REG C(20) NULL Dokumentas registre
I06_KODAS_AK C(12) Kliento alternatyvus kodas
I06_SUMA_WK N(12,2) NULL WB įsipareigojimų suma
I06_KODAS_LS_1 C(12) NULL Logistika 1
I06_KODAS_LS_2 C(12) NULL Logistika 2
I06_KODAS_LS_3 C(12) NULL Logistika 3
I06_KODAS_LS_4 C(12) NULL Logistika 4
I06_VAL_POZ_PVM N(1) Nenaudojamas
I06_PVM_VAL N(18,2) PVM valiuta
I06_WEB_POZ N(1) Web požymis
I06_WEB_ATAS C(13) Web Pardavimo Ataskaita
I06_WEB_PERKELTA N(1) Web eksporto požymis
I06_WEB_PERKELTA_I N(1) Web perkelta importuojant (1-Nauja,2-Importuota,3-Patvirtinta
I06_KODAS_ZN C(12) NULL Zona
I06_BUSENA N(3) Būsena
I06_APRASYMAS1 C(150) NULL Aprašymas 1
I06_APRASYMAS2 C(150) NULL Aprašymas 2
I06_APRASYMAS3 C(150) NULL Aprašymas 3
I06_ISAF N(2) Isaf požymis (pagal nutylėjimą - NULL)
I06_PVM_SKOL N(1) Pagal nutylėjimą: PVM traukti į skolą
I06_DOK_PR C(20) NULL Pirminis Dok.Nr.

I07_PARD - Pirkimų/Pardavimų dokumentų detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I07_KODAS_PO C(12) Operacijos numeris
I07_EIL_NR N(6) Eilutės numeris operacijoje
I07_TIPAS N(1) Tipas:1-prekė,2-paslauga,3-kodas,4-pranešimas,5-aprašymas,6-prekės patikslinimas
I07_KODAS C(12) Prekės,paslaugos,... kodas
I07_PAV C(40) Prekės,paslaugos,... pavadinimas
I07_KODAS_TR C(12) Transporto dokumento numeris
I07_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I07_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I07_KODAS_OS_C C(12) Pardavimo centro kodas
I07_SERIJA C(12) Serija
I07_KODAS_US C(12) Pagrindinio matavimo vieneto kodas
I07_KIEKIS N(14) Kiekis pagrindiniu matavimo vienetu
I07_FRAKCIJA N(4) Pagrindinio matavimo vnt. frakcija
I07_KODAS_US_P C(12) Pardavimo alternatyvus matavimo vieneto kodas
I07_KODAS_US_A C(12) Pajamavimo alternatyvus matavimo vieneto kodas
I07_ALT_KIEKIS N(14) Alternatyvaus matavimo kiekis
I07_ALT_FRAK N(4) Alternatyvaus kiekio frakcija
I07_VAL_KAINA N(18,4) Kaina valiuta
I07_SUMA_VAL N(18,2) Valiutos suma
I07_KAINA_BE N(12,4) Kaina be PVM
I07_KAINA_SU N(12,4) Kaina su PVM
I07_NUOLAIDA N(6,2) Nuolaidos procentas
I07_ISLAIDU_M N(1) Ar skaičiuoti nuo išlaidų PVM:0-ne,1-taip
I07_ISLAIDOS N(12,2) Išlaidos
I07_ISLAIDOS_PVM N(12,2) PVM nuo išlaidų
I07_MUITAS_M N(1) Ar skaičiuoti nuo muitų PVM:0-ne,1-taip
I07_MUITAS N(12,2) Muito suma
I07_MUITAS_PVM N(12,2) PVM nuo muito
I07_AKCIZAS_M N(1) Ar skaičiuoti nuo akcizo PVM:0-ne,1-taip
I07_AKCIZAS N(12,2) Akcizas
I07_AKCIZAS_PVM N(12,2) PVM nuo akcizas
I07_MOKESTIS N(1) Ar skaičiuoti PVM:0-ne,1-taip
I07_MOKESTIS_P N(6,2) PVM procentas
I07_PVM N(12,2) PVM suma
I07_SUMA N(12,2) Suma be PVM
I07_PAR_KAINA N(12,4) Pardavimo kaina sistemoje
I07_PAR_KAINA_N N(12,4) Nauja pardavimo kaina
I07_MOK_SUMA N(12,2) Eilė
I07_SAVIKAINA N(12,2) Savikainos suma
I07_GALIOJA_IKI T(8) Prekės galiojimo terminas
I07_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta
I07_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I07_USERIS C(12) Kas koregavo
I07_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I07_SERTIFIKATAS C(12) Sertifikato kodas
I07_KODAS_KT C(12) Sutarties numeris
I07_KODAS_K0 C(12) Sutarties priedas
I07_KODAS_KV C(12) Krovinio kodas
I07_KODAS_VZ C(12) Vežimo kodas
I07_ADD_DATE T(8) Eilutės sukūrimo laikas
I07_APSKRITIS C(3) Apskritis
I07_SANDORIS C(3) Sandoris
I07_SALYGOS C(3) Pristatymo sąlygos
I07_RUSIS C(3) Rūšis
I07_SALIS C(3) Šalis gavėja
I07_MATAS C(3) Mato vnt.
I07_SALIS_K C(3) Kilmės šalis
I07_MASE N(14,3) Intrastate masė
I07_INT_KIEKIS N(14,3) Intrastate kiekis
I07_PVM_VAL N(18,2) PVM valiuta
I07_KODAS_KS C(12) Tiekėjo kodas
I07_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
I07_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
I07_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
I07_KODAS_KL C(12) PVM klasifikatoriaus kodas
I07_PVM_SKOL N(1) PVM traukti į skolą (0 - neįtraukti, 1 - įtraukti)

I08_PART - Pirkimų/Pardavimų informacijos mokėjimo dienų informacija

Laukas Tipas Aprašymas
I08_KODAS_PO C(12) Operacijos Numeris
I08_EIL_NR N(6) Eilės numeris
I08_NUOL_D N(5) Diskontų dienos
I08_NUOL_P N(10,5) Diskontų procentas
I08_MOK_D N(5) Mokėjimo dienos
I08_MOK_P N(10,5) Mokėjimo procentas
I08_SUMA_PLK N(12,2) Palūkanų suma
I08_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I08_USERIS C(12) Kas koregavo
I08_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I08_MOK_S N(12,2) Mokėjimo suma
I08_PLK_P N(10,5) Palūkanų procentas
I08_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
I08_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:0-teisinga;4-klaidinga

I09_VIH - Vidinių važtaraščių hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I09_KODAS_VD C(12) Operacijos numeris
I09_TIPAS N(1) Dokumento tipas:1-važtaraštis,2-užsakymas,3-pasiūlymas
I09_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I09_IS_DATA T(8) Išvežimo data
I09_GAV_POZ N(1) Rezervas
I09_GAV_DATA T(8) Prekių gavimo data
I09_KODAS_IS1 C(12) Padalinio kodas iš kurio veža
I09_KODAS_SS_T C(12) Analitinės operacijos numeris
I09_NUTOL1 N(1) Padalinys iš kurio veža nutolęs?:0-ne,1-taip
I09_EIL1 C(40) Padalinio aprašymo 1 eilutė
I09_EIL2 C(40) Padalinio aprašymo 2 eilutė
I09_EIL3 C(40) Padalinio aprašymo 3 eilutė
I09_KODAS_IS2 C(12) Padalinio gavėjo kodas
I09_NUTOL2 N(1) Ar padalinys gavėjas nutolęs?:0-ne,1-taip
I09_A_EIL1 C(40) Padalinio gavėjo aprašymo 1 eilutė
I09_A_EIL2 C(40) Padalinio gavėjo aprašymo 2 eilutė
I09_A_EIL3 C(40) Padalinio gavėjo aprašymo 3 eilutė
I09_PERKELTA1 N(1) Pirmos dalies perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota
I09_PERKELTA2 N(1) Antros dalies perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota
I09_IMP_EXP N(1) Rezervas
I09_USERIS C(12) Kas koregavo
I09_R_DATE T(8) Koregavimo Laikas
I09_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I09_EIL_SK N(12,2) Eilučių skaičius
I09_KODAS_SM1 C(12) Asmuo
I09_KODAS_SM2 C(12) Asmuo 2
I09_PAV C(60) Aprašymas
I09_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I09_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
I09_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
I09_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
I09_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
I09_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
I09_PER1_DATE T(8) Kada koreguotas pirmas perkėlimas
I09_PER1_USER C(12) Kas koregavo pirmą perkėlimą
I09_KODAS_AU C(12) Automobilio kodas
I09_KODAS_ZN C(12) Zona
I09_KODAS_MS2 C(12) Menedžeris 2
I09_BUSENA N(3) Būsena

I10_VID - Vidinių dokumentų detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I10_KODAS_VD C(12) Operacijos numeris
I10_EIL_NR N(6) Detalios eilutės numeris
I10_KODAS_TR C(12) Transporto operacijos numeris
I10_TIPAS N(1) Eilutės tipas:1-prekė
I10_PERKELTA N(1) Perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta,3-perkelta pirma dalis
I10_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I10_KODAS_OS1 C(12) Objektas/Rinkinio ID siuntėjas
I10_SERIJA1 C(12) Padalinio siuntėjo prekės serija
I10_KODAS_OS2 C(12) Objektas/Rinkinio ID gavėjas
I10_SERIJA2 C(12) Padalinio gavėjo prekės serijos
I10_PAV C(40) Prekės pavadinimas
I10_KODAS_US1 C(12) Perduodamas matavimo kodas
I10_KIEKIS1 N(14) Perduodamas kiekis
I10_FRAKCIJA1 N(4) Perduodamo matavimo vieneto frakcija
I10_KODAS_US C(12) Pagrindinio matavimo vieneto kodas
I10_KIEKIS N(14) Kiekis pagrindiniu matu
I10_FRAKCIJA N(4) Pagrindinio matavimo frakcija
I10_KODAS_US2 C(12) Gavimo matavimo kodas
I10_KIEKIS2 N(14) Gaunamas kiekis
I10_FRAKCIJA2 N(4) Gavimo matavimo vieneto frakcija
I10_PIR_KAINA N(12,4) Pirkimo kaina
I10_PARD_KAINA1 N(12,4) Siuntėjo pardavimo kaina
I10_PARD_KAINA2 N(12,4) Gavėjo pardavimo kaina
I10_KITOS N(12,2) Kitos išlaidos
I10_MUITAS N(12,2) Muitas
I10_AKCIZAS N(12,2) Akcizas
I10_SAV_VISO N(12,2) Prekės savikaina
I10_GAL_DATA T(8) Galiojimo data
I10_USERIS C(12) Kas koregavo
I10_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I10_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I10_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
I10_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
I10_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
I10_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3

I11_INH - Operacijų su atsargomis failas

Laukas Tipas Aprašymas
I11_KODAS_IN C(12) Operacijos Numeris
I11_TIPAS N(1) Op.tipas:1-inventorizacija,2-nurašymas,3-gamyba,4-koregavimai,5-likučiai,6-kitos
I11_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I11_PAV C(40) Komentaras
I11_OP_DATA T(8) Operacijos data
I11_KODAS_IS C(12) Padalinys
I11_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota
I11_IMP_EXP N(1) Rezervas
I11_USERIS C(12) Kas koregavo
I11_R_DATE T(8) Kada koregavo
I11_ADDUSR C(12) Autorius
I11_KODAS_SM C(12) Asmuo
I11_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
I11_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
I11_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
I11_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
I11_KODAS_ZN C(12) Zona
I11_BUSENA N(3) Būsena

I12_IND - Operacijų su atsargomis detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I12_KODAS_IN C(12) Operacijos numeris
I12_EIL_NR N(6) Detalios eilės numeris
I12_TIPAS N(1) Tipas:1-prekė,3-kodas
I12_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I12_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
I12_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I12_SERIJA C(12) Serija
I12_KODAS_US C(12) Užpajamavimo matavimo vieneto kodas
I12_FRAKCIJA_A N(4) Frakcija alternatyvi
I12_KIEKIS_A N(14) Kiekis alternatyviu mato vnt
I12_PAV C(40) Prekės/Kodo pavadinimas
I12_KIEKIS N(14) Kiekis pagrindiniu matavimo vnt
I12_FRAKCIJA N(4) Frakcija pagrindinio matavimo vnt.
I12_PIRK_KAINA N(12,4) Pirkimo kaina
I12_SAV_SUMA N(12,2) Pirkimo suma
I12_PARD_KAINA N(12,4) Nauja pardavimo kaina
I12_GALIOJA_IKI T(8) Iki kada prekė galioja
I12_USERIS C(12) Kas koregavo
I12_R_DATE T(8) Kada koregavo
I12_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I12_PERKELTA N(1) Prekėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta
I12_KODAS_OS_C C(12) Centras
I12_PARD_KAINA_S N(12,4) Pardavimo kaina operacijos atlikimo metu
I12_SERTIFIKATAS C(12) Sertifikatas
I12_KODAS_KS C(12) Klientas
I12_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
I12_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
I12_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3

I13_PAMO - Pirkimų/Pardavimų apmokėjimo detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I13_KODAS_PO C(12) Operacijos numeris
I13_EIL_NR N(6) Eil. numeris
I13_KODAS_SS C(12) Sąskaita
I13_SUMA N(12,2) Suma
I13_SUMA_VAL N(18,2) Suma valiuta
I13_PAV C(40) Pavadinimas
I13_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I13_USERIS C(12) Kas koregavo
I13_R_DATE T(8) Koregavimo data
I13_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:0-teisinga;4-klaidinga

I14_PERA - Akcijų perkainavimas

Laukas Tipas Aprašymas
I14_KODAS_PK C(12) Operacijos Nr.
I14_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I14_KODAS_PS C(12) Prekė
I14_KODAS_US C(12) Mat.vnt.
I14_KODAS_IS C(12) Padalinys
I14_DATE_PR T(8) Pradžios data
I14_DATE_PB T(8) Pabaigos data
I14_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I14_POZ_KAINA N(1) Kainos parinkimas: 0-ne; 1-taip
I14_KAINA1 N(12,4) Kaina 1
I14_KIEKIS2K N(14) Kainos kiekis2
I14_KAINA2 N(12,4) Kaina2
I14_KIEKIS3K N(14) Kainos kiekis3
I14_KAINA3 N(12,4) Kaina3
I14_KIEKIS4K N(14) Kainos kiekis4
I14_KAINA4 N(12,4) Kaina4
I14_POZ_NUOLAIDA N(1) Nuolaidos parinkimas: 0-ne; 1-taip
I14_NUOLAIDA1 N(6,2) Nuolaida1
I14_KIEKIS2N N(14) Nuolaidos kiekis2
I14_NUOLAIDA2 N(6,2) Nuolaida2
I14_KIEKIS3N N(14) Nuolaidos kiekis3
I14_NUOLAIDA3 N(6,2) Nuolaida3
I14_KIEKIS4N N(14) Nuolaidos kiekis4
I14_NUOLAIDA4 N(6,2) Nuolaida4
I14_KODAS_LS_1 C(12) Logistika1
I14_KODAS_LS_2 C(12) Logistika2
I14_KODAS_LS_3 C(12) Logistika3
I14_KODAS_LS_4 C(12) Logistika4
I14_PERKELTA N(1) Perkelta
I14_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I14_USERIS C(12) Kas koregavo
I14_R_DATE T(8) Kada koregavo

I15_KALH - Kalkuliacijų hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I15_KODAS_KA C(12) Operacijos numeris
I15_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I15_UZS_NR C(12) Užsakymo numeris
I15_UZS_DATA T(8) Užsakymo data
I15_OP_DATA T(8) Operacijos data
I15_TIPAS N(1) Tipas:1-surinkimas,2-sur.užsakymas,3-išbarstymas,4-išb.užsakymas
I15_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I15_KODAS_PS C(12) Gaminio kodas
I15_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I15_SERIJA C(12) Serija
I15_KODAS_US C(12) Pagrindinis matavimo vieneto kodas
I15_FRAKCIJA N(4) Frakcija pagrindiniu matu
I15_KIEKIS N(14) Kiekis pagrindiniu matu
I15_KODAS_US_A C(12) Alternatyvaus matavimo vieneto kodas
I15_FRAKCIJA_A N(4) Alternatyvaus mato frakcija
I15_KIEKIS_A N(14) Alternatyvus kiekis
I15_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota
I15_H_COST N(12,2) Gaminio savikaina
I15_PARD_K N(12,4) Pardavimo kaina
I15_GALIOJA T(8) Galiojimo data
I15_IMP_EXP N(1) Rezervas
I15_USERIS C(12) Kas koregavo
I15_R_DATE T(8) Kada koregavo
I15_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I15_SUMA_NOR N(12,2) Darbų normatyvinė suma
I15_SERTIFIKATAS C(12) Sertifikatas
I15_KODAS_OS_C C(12) Centras
I15_PAV C(40) Operacijos aprašymas
I15_KODAS_PE C(12) Pamainos kodas
I15_KODAS1 C(12) Rezervas 1
I15_KODAS2 C(12) Rezervas 2
I15_SKAICIUS N(12,4) Rezervas 3
I15_KODAS_SM C(12) Asmuo
I15_KODAS_LS_1 C(12) NULL Logistika 1
I15_KODAS_LS_2 C(12) NULL Logistika 2
I15_KODAS_LS_3 C(12) NULL Logistika 3
I15_KODAS_LS_4 C(12) NULL Logistika 4
I15_KODAS_ZN C(12) Zona
I15_BUSENA N(3) Būsena
I15_APRASYMAS1 C(150) NULL Aprašymas 1
I15_APRASYMAS2 C(150) NULL Aprašymas 2
I15_APRASYMAS3 C(150) NULL Aprašymas 3
I15_KODAS_KS C(12) Klientas

I16_KALD - Komplektavimo detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I16_KODAS_KA C(12) Operacijos kodas
I16_EIL_NR N(6) Detalios eilutės nr
I16_TIPAS N(1) Tipas:1-prekė,2-kodas,3-pranešimas,4-aprašymas
I16_KODAS_PS C(12) Prekės/Kodo kodas
I16_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I16_SERIJA C(12) Serija
I16_PERKELTA N(1) Prkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta
I16_KODAS_US_A C(12) Alternatyvus matavimo vieneto kodas
I16_FRAKCIJA_A N(4) Alternatyvaus kiekio frakcija
I16_KIEKIS_A N(14) Reikalingas kiekis alternatyviu matu
I16_PARD_KAINA N(12,4) Pardavimo kaina
I16_KODAS_US C(12) Pagrindinio matavimo viento kodas
I16_FRAKCIJA N(4) Pagrindinio matavimo frakcija
I16_KIEKIS N(14) Reikalingas kiekis pagrindiniu matu
I16_LIKUTIS N(14) Prekės likutis operacijos atlikimo metu
I16_MINUSO_POZ N(1) Ar galima fiksuoti,jei trūksta kiekio:0-ne,1-taip
I16_SAVIKAINA N(12,2) Prekės savikaina
I16_ISEIG_PROC N(6,2) Sumos Išeigos procentas išbarstyme
I16_GALIOJA T(8) Galiojimo data
I16_USERIS C(12) Kas koregavo
I16_R_DATE T(8) Kada koregavo
I16_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I16_KODAS_US_N C(12) Matavimo vienetas nuo kurio nurašoma
I16_PAV C(40) Aprašymas
I16_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
I16_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
I16_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3

I17_VPRO - Vidiniai prekių likučiai

Laukas Tipas Aprašymas
I17_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I17_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I17_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I17_SERIJA C(12) Serija
I17_KODAS_US_A C(12) Alternatyvaus matavimo vieneto kodas
I17_KODAS_US C(12) Pagrindinis matavimo vieneto kodas
I17_FRAKCIJA N(4) Pagrindinio matavimo vieneto frakcija
I17_KIEKIS N(14) FIFO likutis
I17_ATIDUOTA N(14) Atiduota
I17_REZERVAS N(14) Užrezervuota
I17_PARD_UZS N(14) Pirkėjų užsakymai
I17_PIRK_UZS N(14) Užsakyta pas tiekėjus
I17_SUMA N(12,2) FIFO likučių suma
I17_P_PIR_K N(12,4) Paskutinio pirkimo kaina
I17_P_PIR_D T(8) Paskutinio pirkimo data
I17_P_PAR_K N(12,4) Paskutinio pardavimo suma
I17_P_PAR_D T(8) Paskutinio pardavimo data
I17_VID_UZS N(14) Užsakymas iš vidinio padalinio
I17_REIKALAVIMAS N(14) Pareikalavimas iš vidinio padalinio
I17_KELYJE N(14) Prekės kelyje
I17_KAINA N(12,4) O/S Pardavimo kaina
I17_USERIS C(12) Kas koregavo
I17_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I17_R_DATE T(8) Kada koregavo

I18_SAVH - Savikainos koregavimo hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I18_KODAS_SV C(12) Operacijos Numeris
I18_OP_DATA T(8) Operacijos data
I18_DOK_NR C(12) Dokumentų numeris
I18_KODAS_SS C(12) Savikainos koresponduojanti sąskaita
I18_PVM_POZ N(1) Ar apmokestinta prekė
I18_KODAS_XS C(12) Mokesčių lentelė
I18_APRAS C(40) Aprašymas
I18_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I18_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I18_USERIS C(12) Kas koregavo
I18_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I19_SAVD - Savikainos keitimo detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I19_KODAS_SV C(12) Operacijos kodas
I19_EIL_NR N(6) Eilės numeris
I19_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I19_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I19_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I19_SERIJA C(12) Serija
I19_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I19_KODAS_KS C(12) Tiekėjo kodas
I19_KODAS_SS C(12) Sąskaita
I19_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I19_DATE T(8) Pajamavimo data
I19_KIEKIS N(14) Perkainuojamas kiekis
I19_FRAKCIJA N(4) Prekės pagrindinio mato frakcija
I19_SEN_KAINA N(12,4) Sena kaina
I19_SEN_SUMA N(12,2) Sena suma
I19_NEW_KAINA N(12,4) Nauja kaina
I19_NEW_SUMA N(12,2) Nauja suma
I19_PVM N(12,2) Prekės PVM
I19_PERKELTA N(1) Ar perkelta operacija
I19_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I19_USERIS C(12) Kas koregavo
I19_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I20_PERH - Perkainavmo operacijų hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I20_KODAS_PK C(12) Operacijos Numeris
I20_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I20_TIPAS N(1) Tipas:1-prekės,2-paslaugos
I20_OP_DATE T(8) Operacijos data
I20_APRAS C(40) Aprašymas
I20_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I20_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota
I20_USERIS C(12) Kas koregavo
I20_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I20_R_DATE T(8) Kada koregavo
I20_PERKELTA2 N(1) 2 perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota
I20_KODAS_SM C(12) Asmuo
I20_ID C(2) Įmonės Id.
I20_KODAS_LS_1 C(12) NULL Logistika 1
I20_KODAS_LS_2 C(12) NULL Logistika 2
I20_KODAS_LS_3 C(12) NULL Logistika 3
I20_KODAS_LS_4 C(12) NULL Logistika 4
I20_KODAS_ZN C(12) NULL Zona
I20_APRASYMAS1 C(150) NULL Aprašymas 1
I20_APRASYMAS2 C(150) NULL Aprašymas 2
I20_APRASYMAS3 C(150) NULL Aprašymas 3
I20_BUSENA N(3) Būsena

I21_PERD - Perkainavimo operacijų detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I21_KODAS_PK C(12) Operacijos numeris
I21_EIL_NR N(6) Eilės numeris
I21_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I21_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
I21_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I21_KIEKIS N(14) Perkainuojamas Kiekis
I21_KAINA_S N(12,4) Sena kaina
I21_KAINA_N N(12,4) Nauja kaina
I21_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta
I21_USERIS C(12) Kas koregavo
I21_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I21_R_DATE T(8) Kada koregavo

I22_KASA - Kasos vaizdas

Laukas Tipas Aprašymas
I22_KODAS_KK C(12) Kasos kodas
I22_PLU N(6) PLU numeris
I22_ISMETIMAS N(1) Požymis:0-yra kasoje,1-išmetimas iš kasos,2-pasiųsta į kasą
I22_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I22_KODAS_US C(12) Matavimo vnt.
I22_BAR_KODAS C(12) Prekės Bar kodas
I22_TAX N(1) Mokestis
I22_KAINA N(12,2) Pardavimo kaina
I22_TIPAS N(1) Prekė su svėrimo požymiu:0-ne,1-taip
I22_SKYRIUS N(4) Skyrius
I22_TAR_GR C(4) Taros grupė
I22_TAR_SVORIS N(12) Taros svoris g
I22_PAV_T C(16) Pavadinimas trumpas
I22_PAV C(40) Pavadinimas
I22_KIEKIS N(14,3) Parduotas kiekis po X
I22_SUMA N(12,2) Parduota suma po X
I22_R_DATE T(8) Koregavimo data
I22_USERIS C(12) Kas koregavo
I22_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I23_SERV - Operacijų serveris

Laukas Tipas Aprašymas
I23_KODAS_TT C(12) Operacijos Numeris
I23_KODAS_KK C(12) Loginės kasos kodas
I23_TIPAS N(2) Tipas:1-siuntimas,2-x ataskaita,3-z ataskaita
I23_ATASK_NR N(2) Ataskaitos Nr.:1-prekių,2-skyrių,3-kasininkų,4-valandinė,5-pagrindinė
I23_INF_TIPAS N(1) Šaltinis:1-perkainavimo op.,2-Bar kodai,3-kasos vaizdas
I23_KODAS_PK C(12) Perkainavimo operacijos numeris
I23_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I23_BEG_BAR C(12) Bar kodo pradžia
I23_END_BAR C(12) Bar kodo pabaiga
I23_BEG_DATE T(8) Siuntimo laikas
I23_LOGAS M(4) Operacijos logas
I23_OP_TIP1 N(1) Operacijos tipas 1 naujos prekės
I23_OP_TIP2 N(1) Operacijos tipas 2 kainų keitimas
I23_OP_TIP3 N(1) Operacijos tipas 3 parametrų keitimas
I23_OP_TIP4 N(1) Operacijos tipas 4 išmetimas
I23_KLAIDA1 N(1) Klaidos požymis 1. 0 - nėra klaidos, 1 - klaida
I23_KLAIDA2 N(1) Klaidos požymis 2. 0 - nėra klaidos, 1 - klaida
I23_KLAIDA3 N(1) Klaidos požymis 3. 0 - nėra klaidos, 1 - klaida
I23_KLAIDA4 N(1) Klaidos požymis 4. 0 - nėra klaidos, 1 - klaida
I23_KL_KODAS1 C(10) Klaidos kodas 1
I23_KL_KODAS2 C(10) Klaidos kodas 2
I23_KL_KODAS3 C(10) Klaidos kodas 3
I23_KL_KODAS4 C(10) Klaidos kodas 4
I23_USERIS C(12) Kas koregavo
I23_R_DATE T(8) Kada koregavo
I23_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I24_RYS - Išoriniai įrenginiai

Laukas Tipas Aprašymas
I24_KODAS_KK C(12) Kasos kodas
I24_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I24_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
I24_KODAS_MS C(12) Menedžeris pardavėjas
I24_KODAS_OS C(12) Pardavimo centras
I24_KODAS_SS C(12) Grinų pinigų mokėjimo sąskaita
I24_KOMP_PAV C(40) Kompiuterio vardas prie kurio pajungtos kasos
I24_TIPAS N(3) Kasų tipas 1-RS28MF, 2- RS40MF,3-SANYO 630,....
I24_NUOL_PROC N(6,2) Nuolaidos procentas RS40MF jungiant per rs portą
I24_MAX_PLU N(6) Maksimalus PLU numeris
I24_FIZ_NR C(40) Fizinis kasos adresas
I24_BAT C(12) Paleidžiamas bat failiuko vardas siuntimui į kasas
I24_KIT_LIK N(1) Ar galima pardavinėti nuo kitų mat. vnt.:0-ne,1-taip
I24_MIN_LIK N(1) Ar galima pardavinėti į minusą?:0-ne,1-taip
I24_ATS_M N(1) Galimi mišrūs atsiskaitymai:0-ne,1-taip
I24_K_FILE C(40) Kasos failiuko kelias
I24_K_ERROR C(40) Kasos klaidos failiukas
I24_COMPORT N(1) Com porto numeris
I24_VISAS N(1) Kvito spausdinimo būdas:1-realiai,0-kvito pabaigoje
I24_PAR_TXT1 C(40) 1.Tekstinis parametras kvito pabaigoje
I24_PAR_TXT2 C(40) 2.Tekstinis parametras kvito pabaigoje
I24_PAR_TXT3 C(40) 3.Tekstinis parametras kvito pabaigoje
I24_PAR_TXT4 C(40) Kasos ataskaito failukas su keliu
I24_PAR_TXT5 C(150) Sveriamų prekių maketai
I24_PAR_TXT6 C(40) Tekstinis parametras 6
I24_PAR_TXT7 C(40) Tekstinis parametras 7
I24_PAR_TXT8 C(40) Tekstinis parametras 8
I24_PAR_TXT9 C(40) Tekstinis parametras 9
I24_PAR_TXT10 C(40) Tekstinis parametras 10
I24_PAR_TXT11 C(40) Tekstinis parametras 11
I24_PAR_TXT12 C(40) Tekstinis parametras 12
I24_PAR_TXT13 C(40) Tekstinis parametras 13
I24_PAR_TXT14 C(40) Tekstinis parametras 14
I24_PAR_TXT15 C(40) Tekstinis parametras 15
I24_PAR_NUM1 N(5) Sveriamos prekės požymis
I24_PAR_NUM2 N(5) Sveriamos prekės kodo ilgis bar kode
I24_PAR_NUM3 N(5) Ekranėlio parametras 1-nėra,2-1 eil.,3-2 eil.
I24_PAR_NUM4 N(5) Skaitmeninis parametras 4
I24_PAR_NUM5 N(5) Skaitmeninis parametras 5
I24_PAR_NUM6 N(5) Skaitmeninis parametras 6
I24_PAR_NUM7 N(5) Skaitmeninis parametras 7
I24_PAR_NUM8 N(5) Skaitmeninis parametras 8
I24_PAR_NUM9 N(5) Skaitmeninis parametras 9
I24_PAR_NUM10 N(5) Skaitmeninis parametras 10
I24_PAR_NUM11 N(5) Skaitmeninis parametras 11
I24_PAR_NUM12 N(5) Skaitmeninis parametras 12
I24_PAR_NUM13 N(5) Skaitmeninis parametras 13
I24_PAR_NUM14 N(5) Skaitmeninis parametras 14
I24_PAR_NUM15 N(5) Skaitmeninis parametras 15
I24_R_DATE T(8) Kada koregavo
I24_USERIS C(12) Kas koregavo
I24_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I24_LOJ_POZ N(1) Naudoti lojalumą: 0-ne;1-taip
I24_KODAS_FR_PS C(12) Formulė prekei
I24_KODAS_FR C(12) Formulė kvitui
I24_LOJ_MOK N(1) Lojalumo atsiskaitymas mokėjimu: 0-ne;1-taip
I24_KODAS_SS_LOJ C(12) Lojalumo apmokėjimo sąskaita
I24_LOJ_PS N(1) Lojalumo apmokėjimas preke: 0-ne;1-taip
I24_KODAS_FS C(12) Lojalumo apmokėjimo preke filt.lentelė
I24_KODAS_FR_MOK C(12) Lojalumo apmokėjimo pinigų koeficiento formulė
I24_PAR_TXT16 C(40) Tekstinis parametras 16
I24_PAR_TXT17 C(40) Tekstinis parametras 17
I24_PAR_TXT18 C(40) Tekstinis parametras 18
I24_PAR_TXT19 C(40) Tekstinis parametras 19
I24_PAR_TXT20 C(40) Tekstinis parametras 20

I25_PPH - Operacijų su ilgalaikiu turtu hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I25_KODAS_PT C(12) Operacijos numeris
I25_OP_DATE T(8) Operacijos data
I25_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I25_TIPAS N(2) Tipas:1-pirkimas,2-nurašymas,3-amortizacija,4-vidinis judėjimas,5-vertės keitimas,6-pardavimas,7-kitos,8-remontas, 9 - Perdavimas ekspl.
I25_PASTABOS1 M(4) Pastabos 1
I25_PASTABOS2 M(4) Pastabos 2
I25_PERKELTA N(1) Perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota
I25_USERIS C(12) Kas koregavo
I25_R_DATE T(8) Kada koregavo
I25_ADDUSR C(12) Operacijos autorius
I25_KODAS_SM C(12) Asmuo
I25_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
I25_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
I25_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
I25_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
I25_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
I25_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
I25_APRASYMAS3 C(10) Aprašymas 3

I26_PPD - Ilgalaikio turto operacijų detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I26_KODAS_PT C(12) Operacijos numeris
I26_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
I26_KODAS_PP C(12) P.p. kodas
I26_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I26_KODAS_MS C(12) Atsakingo asmens kodas
I26_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I26_KODAS_LS C(12) Logistikos kodas
I26_KIEKIS N(12,3) Kiekis
I26_KAINA N(12,4) Kaina
I26_KODAS_SS_V C(12) Vertės sąskaitos kodas
I26_KODAS_SS_K1 C(12) Koresponduojantis vertės sąskaitos kodas
I26_DEBETAS_V N(12,2) Vertės debetas
I26_KREDITAS_V N(12,2) Vertės kreditas
I26_KODAS_SS_N C(12) Nusidėvėjimo sąskaitos kodas
I26_KODAS_SS_K2 C(12) Koresponduojantis nusidėvėjimo sąskaitos kodas
I26_DEBETAS_N N(12,2) Nusidėvėjimo debetas
I26_KREDITAS_N N(12,2) Nusidėvėjimo kreditas
I26_PERKELTA N(1) Perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta
I26_USERIS C(12) Kas koregavo
I26_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I26_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I26_VAS_POZ N(1) VAS požymis
I26_KODAS_SS_V_VAS C(12) Vertės sąskaitos kodas pagal VAS
I26_KODAS_SS_K1_VAS C(12) Koresponduojantis vertės sąskaitos kodas pagal VAS
I26_DEBETAS_V_VAS N(12,2) Vertės debetas pagal VAS
I26_KREDITAS_V_VAS N(12,2) Vertės kreditas pagal VAS
I26_KODAS_SS_N_VAS C(12) Nusidėvėjimo sąskaitos kodas pagal VAS
I26_KODAS_SS_K2_VAS C(12) Koresponduojantis nusidėvėjimo sąskaitos kodas pagal VAS
I26_DEBETAS_N_VAS N(12,2) Vertės debetas pagal VAS
I26_KREDITAS_N_VAS N(12,2) Vertės kreditas pagal VAS
I26_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
I26_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
I26_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3

I27_FIFO - Fifo failas

Laukas Tipas Aprašymas
I27_MODUL C(2) Modulio kodas
I27_KODAS_OP C(12) Operacijos numeris
I27_EIL_NR N(6) Eilutės numeris operacijoje
I27_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I27_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I27_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I27_SERIJA C(12) Serija
I27_KODAS_US C(12) Alternatyvus pajamavimo matavimo kodas
I27_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
I27_DATE T(8) Pajamavimo data
I27_G_DATE T(8) Galiojimo data
I27_DOK_NR C(12) Pajamavimo dok Nr
I27_KODAS_KS C(12) Tiekėjo kodas
I27_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I27_KIEKIS N(14) Kiekis
I27_PIN_SUMA N(12,2) Pinigų suma
I27_USERIS C(12) Kas koregavo
I27_R_DATE T(8) Kada koregavo
I27_OP_DATE T(8) Operacijos atlikimo data
I27_SERTIFIKATAS C(12) Sertifikato numeris
I27_FIFO_NR N(6) Operacijos eilutės numeris FIFO

I28_PERO - O/S kainos perkainavimo detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I28_KODAS_PK C(12) Operacijos Nr.
I28_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
I28_KODAS_PS C(12) Prekė
I28_KODAS_US C(12) Mat.vienetas
I28_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I28_SERIJA C(12) Serija
I28_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I28_KIEKIS N(14) Kiekis
I28_KAINA_S N(12,4) Sena kaina
I28_KAINA_N N(12,4) Nauja kaina
I28_PERKELTA N(1) Perkelta
I28_USERIS C(12) Kas koregavo
I28_R_DATE T(8) Kada koregavo
I28_ADDUSR C(12) Įrašo autorius

I29_PERB - Bazinės kainos perkainavimo detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I29_KODAS_PK C(12) Operacijos Nr.
I29_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
I29_KODAS_PS C(12) Prekė
I29_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
I29_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I29_KIEKIS N(14) Kiekis
I29_KAINA_S N(12,4) Sena kaina
I29_KAINA_N N(12,4) Nauja kaina
I29_PERKELTA N(1) Perkelta
I29_USERIS C(12) Kas koregavo
I29_R_DATE T(8) Kada koregavo
I29_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I29_POZ_K N(1) Koreguoti Požymį
I29_POZ C(3) Požymis

I30_TRAH - Transporto dokumento hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I30_KODAS_TR C(12) Transporto operacijos numeris
I30_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I30_KODAS_KS C(12) Iš kur vežama. Kliento kodas
I30_KODAS_KS1 C(12) Kam vežama. Kliento kodas
I30_KODAS_KS2 C(12) Kas veža. Kliento kodas
I30_TR_MODUL N(1) Rezervas
I30_DOK_POZ C(1) Dokumento požymis laisvai įvedamas
I30_DOK_VIETA1 C(150) Dokumento išrašymo vieta
I30_DOK_DATE T(8) Dokumento išrašymo laikas su min. tikslumu
I30_SIUN_NAME C(150) Siuntėjo pavadinimas
I30_SIUN_KOD C(11) Siuntėjo įmonės kodas
I30_SIUN_ADR C(150) Siuntėjo adresas
I30_GAVE_NAME C(150) Gavėjo pavadinimas
I30_GAVE_KOD C(11) Gavėjo įmonės kodas
I30_GAV_ADR C(150) Gavėjo adresas
I30_VEZ_NAME C(150) Vežėjo pavadinimas
I30_VEZ_KOD C(11) Vežėjo įmonės kodas
I30_VEZ_ADR C(150) Vežėjo adresas
I30_PAKR_ADR C(150) Pakrovimo adresas
I30_PAKR_DATE T(8) Pakrovimo data ir laikas
I30_ISKR_ADR C(150) Iškrovimo adresas
I30_ISKR_DATE T(8) Iškrovimo data ir laikas
I30_ISVY_DATE T(8) Išvykimo data ir laikas
I30_ISDAVE C(150) Kas išdavė
I30_GAVO C(150) Kas gavo
I30_VAIRUOTOJ C(150) Vairuotojas
I30_TR_MARKE C(60) Transporto markė
I30_TR_V_NR C(12) Transporto numeris
I30_PRIEKABA1 C(12) Transporto 1 priekabos numeris
I30_PRIEKABA2 C(12) Transporto 2 priekabos numeris
I30_MOKESTIS N(12,2) Mokesčio suma
I30_KLASE C(10) Krovinio klasė
I30_NUMERIS C(10) Klasės numeris
I30_PASTABOS C(40) Pastabos
I30_PERKELTA N(1) Perkėlimas:1-neperkelta,2-perkelta
I30_USERIS C(12) Kas koregavo
I30_R_DATE T(8) Kada koregavo
I30_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I30_KODAS_TA C(12) Kelionės lapo kodas
I30_KODAS_VS1 C(12) Vietovė iš kur
I30_KODAS_VS2 C(12) Vietovė kam
I30_KODAS_AB N(18,8) Pradinis taškas
I30_KODAS_AB2 N(18,8) Pabaigos taškas
I30_LAIKAS_KROV N(10) Krovimosi laikas sekundėmis
I30_NETTO N(14) Neto
I30_BRUTTO N(14) Bruto
I30_TURIS N(14) Tūris
I30_ILGIS N(14) Ilgis
I30_PLOTIS N(14) Plotis
I30_SVORIS N(12,3) Svoris
I30_APRASYMAS M(4) Krovinio aprašymas
I30_AUKSTIS N(14) Aukštis
I30_KODAS_SM C(12) Asmuo
I30_BUSENA N(3) Būsena

I31_KLH - Klientų skolų koregavimo hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I31_KODAS_KR C(12) Operacijos numeris
I31_RUSIS N(1) Rūšis:1-valiutų perskaičiavimas,2-sudengimas,3-delspinigiai,4-debitorinė,5-kreditorinė,6-kitos operacijos,7-likučių vedimas
I31_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I31_OP_DATA T(8) Operacijos data
I31_PASTABOS C(40) Pastabos
I31_PERKELTA N(1) Perkėlimas:1-neperkelta,2-prekelta,3-koreguota
I31_USERIS C(12) Kas koregavo
I31_R_DATE T(8) Koregavimo data
I31_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I31_KODAS_SM C(12) Asmuo
I31_KODAS C(12) Surišimo kodas
I31_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
I31_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
I31_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
I31_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
I31_KODAS_ZN C(12) Zona

I32_KLD - Operacijos su skolomis detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I32_KODAS_KR C(12) Operacijos Numeris
I32_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
I32_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
I32_KODAS_SS C(12) Kliento sąskaita
I32_DOK_NR C(20) Dokumento numeris
I32_OP_DOK C(12) Operacijoje dokumentas
I32_OP_TIPAS N(2) 1- važtaraštis, 2- grąžinimas, 3- mokėjimas, 4-diskontas, 5- debitorinė op., 6- kreditorinė op., 7-delspinigiai, 8- palūkanų mok., 9- palūkanos, 10- sudengimas, 11 - reikalavimas
I32_DOK_DATA T(8) Dokumento data
I32_NUO_DATA T(8) Diskonto data
I32_NUO_PROC N(6,2) Nuolaidos procentas
I32_MOK_DATA T(8) Mokėjimo data
I32_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I32_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I32_KODAS_OS_C C(12) Pardavimų centras
I32_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I32_DEB_SUMA N(12,2) Suma debete
I32_CRE_SUMA N(12,2) Suma kredite
I32_PVM N(12,2) Rezervas
I32_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
I32_SUMA_VAL N(18,2) Suma valiuta
I32_KODAS_SS_K C(12) Koresponduojanti sąskaita
I32_SAVIKAINA N(12,2) Pardavimų savikaina
I32_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta
I32_USERIS C(12) Kas koregavo
I32_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I32_R_DATE T(8) Koregavimo data
I32_KODAS_KT C(12) Sutarties numeris
I32_KODAS_K0 C(12) Sutarties priedas
I32_SUMA_WK N(12,2) WB įsipareigojimų suma

I33_PKAI - Prekės kainos

Laukas Tipas Aprašymas
I33_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I33_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I33_KODAS_US C(12) Matavimo kodas
I33_KAINA N(12,4) Pardavimo kaina
I33_KAINA_NEW N(12,4) Nauja pardavimo kaina
I33_PPK N(12,4) Paskutinio pirkimo kaina
I33_PPK_DATE T(8) Paskutinio pirkimo data
I33_KODAS_VL C(12) Valiuta
I33_PPK_VAL N(18,4) Pirkimo kaina valiuta
I33_PPK_SAV N(12,4) Paskutinio pajamavimo vid. kaina
I33_PPK_SAV_DATE T(8) Paskutinio pajamavimo data
I33_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I33_USERIS C(12) Kas koregavo
I33_R_DATE T(8) Kada koregavo
I33_FORMATAS N(3) Formatas spausdinimui
I33_POZ C(3) Požymiai
I33_KAINA_BAZ N(12,4) Bazinė kaina (Vaistams)
I33_POZ_POS N(1) POS-uose, kaina 1-nekoreguojama; 2-koreguojama; 3-kompensuojama; 4-koreguojama O/S; 5-kompensuojama O/S; 6-nekeičiama; 7-papildymas; 8-papildyma kortele
I33_NUOL_GR C(6) Nuolaidos grupė
I33_MAX_NUOL N(12,2) Maksimali nuolaida
I33_POZ_DATE N(1) Terminuota nuolaida: 0-Ne,1-Taip
I33_BEG_DATE T(8) Nuolaidos termino pradžia
I33_END_DATE T(8) Nuolaidos termino pabaiga
I33_NUOLAIDA N(12,2) Nuolaidos %
I33_KAINA_DATE T(8) Pardavimo kainos data

I34_PERK - A,B,C... kainynų perkainavimo detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I34_KODAS_PK C(12) Operacijos numeris
I34_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
I34_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I34_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
I34_TIPAS C(1) Kainynas
I34_G_DATE T(8) Galioja nuo
I34_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I34_KAINA1 N(12,4) Kaina 1
I34_KAINA2 N(12,4) Kaina 2
I34_KIEKIS2 N(14) Kiekis 2
I34_KAINA3 N(12,4) Kaina 3
I34_KIEKIS3 N(14) Kiekis 3
I34_KAINA4 N(12,4) Kaina 4
I34_KIEKIS4 N(14) Kiekis 4
I34_PERKELTA N(1) Perkelta
I34_USERIS C(12) Kas koregavo
I34_R_DATE T(8) Kada koregavo
I34_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I35_KODK - Kodų keitimas

Laukas Tipas Aprašymas
I35_KODAS_KD C(12) Operacijos numeris
I35_ID C(2) Įmonės identifikacija
I35_OP_DATE T(8) Operacijos data
I35_PAV C(60) Aprašymas
I35_TIPAS N(3) Tipas
I35_KOD_SEN C(12) Senas kodas
I35_KOD_NAU C(12) Naujas Kodas
I35_LOGAS M(4) Logas
I35_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I35_REZERVAS C(30) Rezervas
I35_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I35_USERIS C(12) Kas koregavo
I35_R_DATE T(8) Kada koregavo

I36_TPAR - Paraiškos transportui

Laukas Tipas Aprašymas
I36_KODAS_TP C(12) Paraiška
I36_PAV C(60) Aprašymas
I36_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I36_OP_DATA T(8) Operacijos data
I36_DOK_DATA T(8) Dokumento data
I36_POZ_DATE N(1) Ar terminuota
I36_BEG_DATE T(8) Pradžios data
I36_END_DATE T(8) Pabaigos data
I36_PRIORITETAS N(9,2) Prioritetas
I36_KODAS_MS C(12) Menedžeris
I36_ILGIS N(12,3) Ilgis
I36_PLOTIS N(12,3) Plotis
I36_AUKSTIS N(12,3) Aukštis
I36_SVORIS N(12,3) Svoris bruto
I36_TURIS N(12,3) Tūris
I36_LDM N(12,3) LDM
I36_KIEKIS N(14) Kiekis
I36_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I36_KODAS_US C(12) Matavimas
I36_KODAS_T1 C(12) Maršruto kodas
I36_KODAS_VS_PA C(12) Vietovės kodas pasikrovime
I36_KODAS_VS_IS C(12) Vietovės kodas išsikrovime
I36_PLAN_SAV N(12,2) Planuojama savikaina
I36_KODAS_VZ C(12) Pervežimo kodas
I36_WEB_TIME T(8) Kada perduota į WEB-ą
I36_WEB_USER C(12) Kas perdavė į Web-ą
I36_WEB_BEG_TIME T(8) Publikacijos pradžios laikas
I36_WEB_END_TIME T(8) Publikavimo pabaigos laikas
I36_WEB_STOP N(1) Publikavimo web-e sustabdymas
I36_KRO_TIPAS N(2) Krovinio tipas
I36_AUT_TIPAS1 N(2) Automobilio tipas 1
I36_AUT_TIPAS2 N(2) Automobilio tipas 2
I36_BUDAS N(2) Pristatymo būdas
I36_IS_SALYGOS C(60) Pristatymo sąlygos
I36_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I36_ADDUSR C(12) Koks vartotojas sukūrė
I36_USERIS C(12) Kas koregavo
I36_R_DATE T(8) Kada koregavo
I36_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
I36_PASTABOS M(4) Pastabos
I36_VIETU_SK C(60) Vietų skaičius
I36_POZ_1 N(1) Ruošiamas
I36_POZ_2 N(1) Paruoštas
I36_POZ_3 N(1) Pateiktas
I36_POZ_1_USER C(12) Kas koregavo Ruošiamas
I36_POZ_1_TIME T(8) Kada koregavo Ruošiamas
I36_POZ_2_USER C(12) Kas koregavo paruoštas
I36_POZ_2_TIME T(8) Kada koregavo paruoštas
I36_POZ_3_USER C(12) Kas koregavo pateiktas
I36_POZ_3_TIME T(8) Kada koregavo pateiktas
I36_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
I36_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
I36_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
I36_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
I36_PRIS_SAL N(3) Pristatymo sąlygos

I37_IST - Prekių istorijos failas

Laukas Tipas Aprašymas
I37_EIL_NR C(12) Operacijos numeris
I37_MODULIS C(2) Modulis
I37_OP_TIPAS N(1) Operacijos tipas 1-Pirkimai,2-pardavimai,3-vidinis, 4-vidinis nutolęs, 5-operacija su atsarga,6-komplektavimas,7-Savikainos koregavimas,8-pradinio likučio įvedimas,9 kitos operacijos
I37_TIPAS N(1) Tipas 1-prekė,2-paslauga,3-kodas
I37_KODAS_PS C(12) Prekės, paslaugos,kodo - kodas
I37_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I37_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I37_SERIJA C(12) Serija
I37_KODAS_OS_C C(12) Pardavimų centras
I37_OP_DATA T(8) Operacijos data
I37_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I37_KODAS_KS C(12) Kliento, padalinio kodas
I37_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I37_SUMA_SAV N(12,2) Savikainos suma
I37_SUMA_PAR N(12,2) Pardavimo suma
I37_SUMA_PVM N(12,2) PVM suma
I37_SUMA_ISL N(12,2) Išlaidų suma
I37_SUMA_MUI N(12,2) Muito suma
I37_SUMA_AKC N(12,2) Akcizo suma
I37_KIEKIS N(14) Kiekis
I37_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I37_USERIS C(12) Kas sukūrė
I37_R_DATE T(8) kada sukūrė
I37_EILUTE N(6) Eilutės numeris
I37_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas

I38_IRYS - Informacijos ryšys

Laukas Tipas Aprašymas
I38_KODAS_IR C(12) Operacijos Nr.
I38_PAV C(40) Pavadinimas
I38_OP_DATA T(8) Operacijos data
I38_MODUL1 C(2) Pirminis modulis
I38_KODAS1 C(12) Pirminis kodas
I38_MODUL2 C(2) Antrinis modulis
I38_KODAS2 C(12) Antrinis kodas
I38_RUSIS N(1) Rūšis: 1- Sisteminė,2- vartotojo
I38_TIPAS N(2) Tipas: 1-surišimas;2-kopijavimas;3-keitimas
I38_KODAS_LS C(12) Logistika
I38_APRASYMAS C(12) Aprašymas
I38_PASTABOS M(4) Pastabos
I38_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I38_USERIS C(12) Kas koregavo
I38_R_DATE T(8) Kada koregavo

I39_IMPO - Importo/Eksporto ryšio lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
I39_KODAS_IM C(12) Importo/Eksporto Operacijos Nr.
I39_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I39_TIPAS N(1) Tipas:1-importas,2-eksportas
I39_MODUL_NR C(60) Analitinės op.Nr.
I39_MODUL C(2) Modulis
I39_PAV C(80) Aprašymas
I39_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I39_USERIS C(12) Kas koregavo
I39_R_DATE T(8) Kada koregavo

I40_DARB - Paslaugų registravimas

Laukas Tipas Aprašymas
I40_KODAS_PD C(12) Operacijos numeris
I40_TIPAS N(1) Operacijos tipas: 1-neskubus, 2-skubus,3-labai skubus
I40_PAV C(40) Paslaugos pavadinimas
I40_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I40_OP_DATE T(8) Įvykdymo data
I40_DATE_P T(8) Planuojama data
I40_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
I40_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I40_KODAS_MS C(12) Menedžerio pardavėjo kodas
I40_KODAS_PS C(12) Paslaugos kodas
I40_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
I40_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I40_KIEKIS N(14) Kiekis
I40_AR_SASK N(1) Ar formuoti sąskaitą
I40_PASTABOS M(4) Pastabos
I40_PERKELTA N(1) Ar perkelta
I40_USERIS C(12) Kas koregavo
I40_R_DATE T(8) Kada koregavo
I40_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I40_ADD_DATE T(8) Įrašo sukūrimo data
I40_KODAS_KT C(12) Sutarties numeris
I40_KODAS_K0 C(12) Sutarties priedo numeris
I40_AR_PRIEDAS N(1) Ar reikia priedo
I40_AR_PASLAUGA N(1) Ar paslauga
I40_FILE G(4) Prikabintas failas
I40_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
I40_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
I40_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
I40_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
I40_FILE_PAV C(128) Failo pavadinimas
I40_E_MAIL C(128) E-mail

I41_PERI - E-kainos perkainavimas

Laukas Tipas Aprašymas
I41_KODAS_PK C(12) Operacijos Nr.
I41_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I41_KODAS_PS C(12) Prekė
I41_KODAS_US C(12) Mat.vnt.
I41_FRAKCIJA N(6) Frakcija
I41_KIEKIS N(14) Kiekis
I41_KAINA_S N(12,4) Sena kaina
I41_KAINA_N N(12,4) Nauja kaina
I41_PERKELTA N(1) Perkelta
I41_USERIS C(12) Kas koregavo
I41_R_DATE T(8) Kada koregavo
I41_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I42_WBKR - WB įsipareigojimų operacijos

Laukas Tipas Aprašymas
I42_KODAS_WK C(12) WB operacijos Nr.
I42_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
I42_MODUL C(2) Modulis
I42_KODAS_OP C(12) Analitinės op.Nr.
I42_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I42_DATA T(8) Operacijos data
I42_SUMA_WK N(12,2) WB įsipareigojimų suma
I42_SUMA N(12,2) Įsipareigojimų suma
I42_USERIS C(12) Kas koregavo
I42_R_DATE T(8) Kada koregavo

I43_DUOM

Laukas Tipas Aprašymas
I43_KODAS_TT C(12) Operacijos numeris
I43_EIL_NR N(6) Eilutės numeris operacijoje
I43_BAR_KODAS C(12) Bar kodas
I43_KIEKIS N(12,3) Parduotas kiekis
I43_SUMA N(12,2) Parduota suma
I43_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I43_USERIS C(12) Kas koregavo
I43_RDATE T(8) Kada koregavo

I44_SKOL - Klientų skolų failas

Laukas Tipas Aprašymas
I44_MODUL C(2) Modulis
I44_KODAS_OP C(12) Operacijos numeris
I44_EIL_NR N(6) Eilutės numeris operacijoje
I44_TIPAS N(2) Tipas 1-Važtaraštis, 2-Grąžinimas,3-Mokėjimas,4-Diskontas,5-Debitorinė op.,6-Kreditorinė op.,7-Delspinigiai,8 - Palūkanų mok.,9-Palūkanos,10-Sudengimas,11-Reikalavimas, 12 - Valiutų persk.
I44_DOK_NR C(20) Dokumento numeris
I44_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
I44_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I44_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I44_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I44_KODAS_OS_C C(12) Centro kodas
I44_KODAS_SS C(12) Kliento skolos sąskaita
I44_DATA_DOK T(8) Dokumento data
I44_DATA_MOK T(8) Mokėjimo data
I44_DATA_DSK T(8) Diskonto data
I44_DSK_PROC N(6,2) Diskonto procentas
I44_SUMA_DB N(12,2) Suma debete
I44_SUMA_CR N(12,2) Suma kredite
I44_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
I44_SUMA_DB_VL N(18,2) Valiutos debetas
I44_SUMA_CR_VL N(18,2) Valiutos kreditas
I44_SUMA_PLK N(12,2) Palūkanų suma
I44_SAVIKAINA N(12,2) Savikaina
I44_PVM N(12,2) PVM suma kliento skoloje
I44_PASTABOS C(12) Trumpas Komentaras
I44_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I44_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I44_USERIS C(12) Kas koregavo
I44_KODAS_KT C(12) Sutartis
I44_KODAS_K0 C(12) Sutarties priedas

I45_IVDH - Inventorizuojamų prekių operacijos hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I45_KODAS_IV C(12) Operacijos numeris
I45_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I45_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I45_TIPAS N(1) Sąrašo tipas:1-su kiekiais,2-be kiekių, 3-be sąrašo
I45_RUSIS N(1) Rūšis:1-tik pagal kodus,2-pagal kodus,objektus,serijas
I45_PASTABOS C(40) Aprašymas
I45_KODAS_IN C(12) Operacijos su atsargomis Nr.
I45_SASK_POZ N(1) Sąskaitos požymis:1-iš ryšio lentelės,0-nurodytą sąskaitą
I45_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
I45_OP_DATA T(8) Inventorizacijos data
I45_FIX_DATA T(8) Likučių fiksavimo laikas
I45_KODAS_OS_C C(12) Operacijų su atsargomis centras
I45_PERKELTA N(1) Perkėlimas:1-nauja,2-perkelta, 3-koreguota
I45_USERIS C(12) Kas koregavo
I45_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I45_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I45_KODAS_SM C(12) Asmuo
I45_KODAS_ZN C(12) Zona
I45_BUSENA N(3) Būsena

I46_IVDD - Inventorizuojamų prekių detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I46_KODAS_IV C(12) Operacijos numeris
I46_EIL_NR N(6) Eilutės numeris operacijoje
I46_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I46_PAV C(40) Prekės pavadinimas
I46_KODAS_US_A C(12) Alternatyvus matavimo vienetas
I46_FRAKCIJA_A N(4) Alternatyvaus matavimo vieneto frakcija
I46_KIEKIS_A N(14) Kiekis alternatyviu matu rastas
I46_KODAS_US C(12) Pagrindinis matavimo vienetas
I46_FRAKCIJA N(4) Pagrindinio matavimo vieneto frakcija
I46_KIEKIS N(14) Rastas kiekis pagrindiniu matu
I46_KOEFICIENTAS N(14) Koeficientas pagrindinio mato santykis su alternatyviu
I46_KAINA N(12,4) Pardavimo kaina alternatyvaus mato
I46_KIEKIS_F N(14) Fiksuotas kiekis
I46_KIEKIS_A_F N(14) Kiekis alternatyviu matu
I46_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I46_SERIJA C(12) Serija
I46_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I46_USERIS C(12) Kas koregavo
I46_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I46_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I46_SUMA N(12,2) Fiksuota Fifo suma

I47_IVFH - Inventorizacijos operacijos hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I47_KODAS_IF C(12) Operacijos numeris
I47_KODAS_IV C(12) Inventorizuojamų prekių operacijos numeris
I47_KODAS_IS C(12) Padalinys
I47_OP_DATA T(8) Operacijos data
I47_PASTABOS C(40) Patabos
I47_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I47_USERIS C(12) Kas koregavo
I47_R_DATE T(8) Kada koregavo
I47_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I47_KODAS_SM C(12) Asmuo
I47_KODAS_ZN C(12) Zona
I47_BUSENA N(3) Būsena

I48_IVFD - Inventorizacijos detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I48_KODAS_IF C(12) Operacijos numeris
I48_EIL_NR N(6) Eilutės numeris dokumente
I48_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I48_PAV C(40) Prekės pavadinimas
I48_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
I48_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I48_KIEKIS N(14) Rastas kiekis
I48_KAINA N(12,4) Pardavimo kaina
I48_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I48_SERIJA C(12) Serija
I48_USERIS C(12) Kas koregavo
I48_R_DATE T(8) Kada koregavo
I48_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I49_OPDI - Dimensijų informacija

Laukas Tipas Aprašymas
I49_KODAS1 C(12) Kodas1
I49_KODAS2 C(12) Kodas2
I49_KODAS3 C(12) Kodas3
I49_DIM01 C(12) Dimensija-1
I49_DIM02 C(12) Dimensija-2
I49_DIM03 C(12) Dimensija-3
I49_DIM04 C(12) Dimensija-4
I49_DIM05 C(12) Dimensija-5
I49_DIM06 C(12) Dimensija-6
I49_DIM07 C(12) Dimensija-7
I49_DIM08 C(12) Dimensija-8
I49_DIM09 C(12) Dimensija-9
I49_DIM10 C(12) Dimensija-10
I49_DIM11 C(12) Dimensija-11
I49_DIM12 C(12) Dimensija-12
I49_DIM13 C(12) Dimensija-13
I49_DIM14 C(12) Dimensija-14
I49_DIM15 C(12) Dimensija-15
I49_USERIS C(12) Kas koregavo
I49_R_DATE T(8) Kada koregavo

I50_REZT - Terminalo valdymo papildoma informacija

Laukas Tipas Aprašymas
I50_KODAS_TM C(12) Terminalas
I50_AIKSTELE C(12) Aikštelė
I50_G_DATA T(8) Laikas
I50_TIPAS N(1) Tipas: 1- tūrio keitimas; 2,3-vietos rezervavimas.
I50_KODAS_KS C(12) Klientas
I50_PAV C(60) Pavadinimas
I50_TURIS N(9,2) Tūris
I50_PASTABOS C(60) Pastabos
I50_REZERVAS C(40) Rezervas
I50_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I50_USERIS C(12) Kas koregavo
I50_R_DATE T(8) Kada koregavo
I50_OP_TIPAS N(1) Operacijos tipas: 1-išdavimas;2-priėmimas
I50_TURIS_KROV N(9,2) Krovinio turis
I50_EILUTES N(5) Eilutes
I50_APRASYMAS C(100) Aprašymas
I50_KODAS_MS C(12) Menedžeris
I50_PARAISKA C(12) Paraiška
I50_PLANAS_BZ C(12) Biznio planas
I50_PALETES N(5) Palečių skaičius
I50_KODAS_AU C(12) Atomobilis
I50_KODAS_KV C(12) Krovinys
I50_KODAS_IS C(12) Padalinys
I50_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
I50_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
I50_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
I50_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4

I51_KPH - Kaupiklio operacijų aprašymas

Laukas Tipas Aprašymas
I51_KODAS_KP C(12) Operacijos numeris
I51_KODAS_KK C(12) Kaupiklio numeris
I51_LAIKAS T(8) Koregavimo laikas
I51_PAV C(40) Aprašymas
I51_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis 1-nauja,2-perkelta, 3-koreguota
I51_USERIS C(12) Kas koregavo
I51_R_DATE T(8) Koregavimo data
I51_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I51_KODAS_SM C(12) Asmuo
I51_BUSENA N(3) Būsena

I52_KPD - kaupiklio operacijos detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I52_KODAS_KP C(12) Kaupiklio operacija
I52_EIL_NR N(6) Eilutės numeris operacijoje
I52_BAR_KODAS C(12) Bar kodas
I52_KIEKIS N(12,4) Kiekis
I52_KAINA N(12,4) Kaina
I52_PAV C(40) Aprašymas
I52_PERKELTA N(1) Ar eilutė perkelta
I52_USERIS C(12) Kas koregavo
I52_R_DATE T(8) Koregavimo data
I52_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I53_ISR - Mokėjimų išrašai

Laukas Tipas Aprašymas
I53_KODAS_OI C(12) Operacijos Nr.
I53_OP_RUSIS N(1) Rūšis: 1-įplaukos; 2-išmokos
I53_PAV C(60) Aprašymas
I53_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
I53_DATA T(8) Data
I53_KODAS_KS C(12) Klientas
I53_KODAS_SS C(12) Mokėjimo sąskaita
I53_KODAS_VL C(12) Valiuta
I53_SUMA N(12,2) Suma
I53_MOKETOJAS N(1) Sudengimo tipas: 1-dokumentai; 2-sąskaitos
I53_KODAS_SS_S C(12) Sudengimo sąskaita
I53_PASTABOS M(4) Pastabos
I53_KODAS_LS_1 C(12) NULL Logistika 1
I53_KODAS_LS_2 C(12) NULL Logistika 2
I53_KODAS_LS_3 C(12) NULL Logistika 3
I53_KODAS_LS_4 C(12) NULL Logistika 4
I53_KODAS_WS C(12) Bankas
I53_KODAS_CH C(12) Atsiskaitymo Op.Nr.
I53_SUMA2 N(12,2) Rezervas
I53_PERKELTA N(1) Perkelimo požymis: 1-nauja; 2-perkelta; 3-klaidinga
I53_USERIS C(12) Kas koregavo
I53_R_DATE T(8) Kada koregavo
I53_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I53_ADD_DATE T(8) Kada sukurta
I53_DOK_NR_MOK C(20) Sudengiamo dokumento Nr.
I53_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I53_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I53_KODAS_OS_C C(12) Centro kodas
I53_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I53_S_KODAS C(45) Banko sąskaita
I53_ID C(40) Banko operacijos ID
I53_DOK_TIPAS N(1) Dokumento tipas:1-Atsiskaitymo Op.;2-Mokėjimas
I53_SUMA_VL N(18,2) Suma valiuta
I53_KURSAS N(20,15) Kursas
I53_KODAS_KT C(12) Sutartis
I53_KODAS_K0 C(12) Priedas
I53_BUSENA N(3) Būsena
I53_KODAS_SM C(12) Asmuo
I53_ATSTOVAS C(150) NULL Atstovas
I53_KODAS_ZN C(12) NULL Zona

I54_REZK - Rezervo vykdymo padalinyje koregavimo lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
I54_KODAS_PO C(12) Pard.Op Nr.
I54_EIL_NR_PO N(6) Pard.Op. eilutės numeris
I54_EIL_NR N(6) Eilutės numeris (unikalumui)
I54_PAV C(70) Aprašymas
I54_KIEKIS N(14) Kiekis
I54_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I54_ALT_KIEKIS N(14) Alternatyvus kiekis
I54_ALT_FRAKCIJA N(4) Alternatyvi frakcija
I54_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
I54_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
I54_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
I54_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
I54_REZERVAS C(40) Rezervas
I54_USERIS C(12) Kas koregavo
I54_R_DATE T(8) Kada koregavo
I54_MODUL C(2) Modulis
I54_KIEKIS_P N(14) Kiekis papildyta
I54_ALT_KIEKIS_P N(14) Alternatyvus kiekis papildyta

I55_MOK - Mokestinių pavedimų/reikalavimų lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
I55_KODAS_MR C(12) Operacijos numeris
I55_KODAS_CH C(12) Atsiskaitymų operacijos numeris
I55_TIPAS N(1) Tipas:1-pavedimas,2-reikalavimas,3-išlaidų orderis,4-pajamų orderis
I55_DOK_NR C(20) Dokumento numeris
I55_OP_DATA T(8) Dokumento data
I55_IM C(12) Mokėtojo įmonės kodas
I55_PAV C(70) Mokėtojo pavadinimas
I55_KODAS_WS C(12) Mokėtojo banko kodas
I55_PAV_B C(70) Mokėtojo banko pavadinimas
I55_SASKAITA C(45) Mokėtojo sąskaitos kodas
I55_SWIF C(15) Mokėtojo swift-as
I55_KODAS_WS_K C(12) Mokėtojo koresponduojantis bankas
I55_SWIF_K C(15) Mokėtojo koresponduojančio banko swift-as
I55_SASKAITA_K C(45) Mokėtojo koresponduojanti sąskaita
I55_SUMA N(12,2) Suma
I55_SUMA_VAL N(18,2) Suma valiuta
I55_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
I55_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
I55_IM_KS C(12) Gavėjo įmonės kodas
I55_PAV_KS C(70) Gavėjo pavadinimas
I55_KODAS_WS_KS C(12) Gavėjo banko kodas
I55_PAV_B_KS C(70) Gavėjo banko pavadinimas
I55_SASKAITA_KS C(45) Gavėjo sąskaita
I55_SWIF_KS C(15) Gavėjo swift-as
I55_KODAS_WS_KS_K C(12) Gavėjo koresponduojantis bankas
I55_SWIFT_KS_K C(15) Gavėjo koresponduojančio banko swift-as
I55_SASKAITA_K_KS C(45) Gavėjo koresponduojanti sąskaita
I55_APDR C(5) Požymis 1
I55_OPER C(5) Požymis 2
I55_MOK_EIL C(5) Požymis 3
I55_DU_POZ C(5) Požymis 4
I55_PASK C(6) Požymis 6 Paskirtis
I55_PASTABOS C(60) Prekės gautos,pasl.atliktos
I55_TXT M(4) Mokėjimo paskirties tekstas
I55_SUT1 C(30) Sutarties informacija (Reikalavimams)
I55_SUT2 C(30) Sutarties informacija 2 (Reikalavimams)
I55_ISSIUNTIM1 C(30) Išsiuntimo informacija 1(Reikalavimams)
I55_ISSIUNTIM2 C(30) Išsiuntimo informacija 2(Reikalavimams)
I55_KROV_SIUN C(12) Krovinio siunėjo įm. kodas(Reikalavimams)
I55_KROV_S_PAV C(70) Krovinio siunėjo pav (Reikalavimams)
I55_KROV_GAV C(12) Krovinio gavėjo įm. kodas(Reikalavimams)
I55_KROV_G_PAV C(70) Krovinio gavėjo pav(Reikalavimams)
I55_PERV_BUD1 C(30) Krovinio pervežimo būdas 1(Reikalavimams)
I55_PERV_BUD2 C(30) Krovinio pervežimo būdas 2(Reikalavimams)
I55_PERV_BUD3 C(30) Krovinio pervežimo būdas 3(Reikalavimams)
I55_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I55_USERIS C(12) Kas koregavo
I55_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I55_R_DATE T(8) Kada koregavo
I55_KODAS_OI C(12) Mokėjimo Op.Nr.

I56_REZH - Rezervavimo dokumentų vykdymo eiga

Laukas Tipas Aprašymas
I56_KODAS_PO C(12) Rezervavimo operacijos Nr.
I56_KODAS_PO_N C(12) Važtaraščio operacijos Nr.
I56_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
I56_PAV C(40) Kliento pavadinimas
I56_KODAS_MS C(12) Menedžeris
I56_SUMA N(12,2) Dokumento suma
I56_G_DATA T(8) Galiojimo data
I56_PRIORITETAS N(3) Prioritetas
I56_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
I56_MEN_FLG N(1) Menedžerio leidimas
I56_MEN_FLG_USER C(12) Kas koregavo menedžerio inf.
I56_MEN_FLG_TIME T(8) Kada koregavo menedžerio inf.
I56_BUH_FLG N(1) Buhalterio leidimas
I56_BUH_FLG_USER C(12) Kada koregavo buhalterio inf.
I56_BUH_FLG_TIME T(8) Kada koregavo buhalterio inf.
I56_PRE_FLG N(1) Paruošimo požymis
I56_PRE_FLG_USER C(12) Kas koregavo paruošimo inf.
I56_PRE_FLG_TIME T(8) Kada koregavo paruošimo inf.
I56_PVM_FLG N(1) PVM faktūros požymis
I56_PVM_FLG_USER C(12) Kas sukūrė Faktūrą
I56_PVM_FLG_TIME T(8) Kada sukūrė Faktūrą
I56_OK_FLG N(1) Viskas ok požymis
I56_OK_FLG_USER C(12) Kas koregavo ok
I56_OK_FLG_TIME T(8) Kada koregavo ok
I56_OUT_FLG N(1) Išvykimo požymis
I56_OUT_FLG_USER C(12) Kas koregavo išvykimo inf.
I56_OUT_FLG_TIME T(8) Kada koregavo išvykimo inf.
I56_EILUTES N(5) Kiek eilučių dokumente
I56_PASTABOS C(60) Pastabos
I56_USERIS C(12) Kas koregavo
I56_R_DATE T(8) Kada koregavo
I56_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I56_KODAS_TM C(12) Terminalas
I56_AIKSTELE C(12) Terminalo aikštelė
I56_TURIS N(9,2) Tūris
I56_PRIO C(12) Naujas prioritetas
I56_TERM_FLG N(1) Terminalo požymis
I56_KODAS_TB C(12) Komplektuotojas
I56_REZERVAS C(40) Rezervas
I56_MODUL C(2) Modulis
I56_TIPAS N(1) Tipas:1-prekių išdavimas;2-prekių priėmimas
I56_IN1_FLG N(1) Atvyko
I56_IN1_FLG_USER C(12) Kas koregavo atvykimą
I56_IN1_FLG_TIME T(8) Kada koregavo atvykimą
I56_IN2_FLG N(1) Įvažiavas
I56_IN2_FLG_USER C(12) Kas koregavo įvažiavimą
I56_IN2_FLG_TIME T(8) Kada koregavo įvažiavimą
I56_LEI_FLG N(1) Leisti krautis
I56_LEI_FLG_USER C(12) Kas leido krautis
I56_LEI_FLG_TIME T(8) Kada leido krautis
I56_DOK_FLG N(1) Dokumento atidavimas
I56_DOK_FLG_USER C(12) Kas koregavo dokumento atidavimą
I56_DOK_FLG_TIME T(8) Kada koregavo dokumento atidavimą
I56_KODAS_AU C(12) Automobilis
I56_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
I56_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
I56_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
I56_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4

I57_REZD - Rezervavimo dokumentų vykdymo eiga padalinyje

Laukas Tipas Aprašymas
I57_KODAS_PO C(12) Operacijos Nr.
I57_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I57_PRIORITETAS N(3) Prioritetas
I57_PRN_FLG N(1) Spausdinimo požymis
I57_PRN_FLG_USER C(12) Kas koregavo spausdinimo inf.
I57_PRN_FLG_TIME T(8) Kada koregavo spausdinimo inf.
I57_PRE_FLG N(1) Paruošimo požymis
I57_PRE_FLG_USER C(12) Kas koregavo paruošimo inf.
I57_PRE_FLG_TIME T(8) Kada koregavo paruošimo inf.
I57_OK_FLG N(1) Viskas ok požymis
I57_OK_FLG_USER C(12) Kas koregavo ok
I57_OK_FLG_TIME T(8) Kada koregavo ok
I57_SECTOR C(12) Sektorius
I57_OUT_FLG N(1) Išvykimo požymis
I57_OUT_FLG_USER C(12) Kas koregavo išvykimo inf.
I57_OUT_FLG_TIME T(8) Kada koregavo išvykimo inf.
I57_EILUTES N(5) Kiek eilučių dokumente
I57_KODAS_TB C(12) Komplektuotojo Tab.Nr.
I57_PAVARDE C(60) Komplektuoto pavardė
I57_PASTABOS C(60) Pastabos
I57_USERIS C(12) Kas koregavo
I57_R_DATE T(8) Kada koregavo
I57_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I57_TURIS N(9,2) Tūris
I57_PRIO C(12) Naujas prioritetas
I57_REZERVAS C(40) Rezervas
I57_MODUL C(2) Modulis
I57_DOK_FLG N(1) Atiduoti dokumentai
I57_DOK_FLG_USER C(12) Kas koregavo atiduotus dokumentus
I57_DOK_FLG_TIME T(8) Kada koregavo atiduotus dokumentus
I57_SKP_FLG N(1) Baigta su perskaičiavimu
I57_SKP_FLG_USER C(12) Kas koregavo baigta su perskaičiavimu
I57_SKP_FLG_TIME T(8) Kada koregavo baigta su perskaičiavimu
I57_SKA_FLG N(1) Baigta su aktu
I57_SKA_FLG_USER C(12) Kas koregavo baigta su aktu
I57_SKA_FLG_TIME T(8) Kada koregavo baigta su aktu
I57_AKT_FLG N(1) Neatitikimo akto pabaiga
I57_AKT_FLG_USER C(12) Kas koregavo neatitikimo akto pabaiga
I57_AKT_FLG_TIME T(8) Kada koregavo neatitikimo akto pabaiga
I57_ZBEG_FLG N(1) Pradėta ženklinti
I57_ZBEG_FLG_USER C(12) Kas pradėjo ženklinti
I57_ZBEG_FLG_TIME T(8) Kada pradėjo ženklinti
I57_ZEND_FLG N(1) Ženklinimo pabaiga
I57_ZEND_FLG_USER C(12) Kas baigė ženklinti
I57_ZEND_FLG_TIME T(8) Kada baigė ženklinti
I57_RBEG_FLG N(1) Pradėta rūšiuoti
I57_RBEG_FLG_USER C(12) Kas pradėjo rūšiuoti
I57_RBEG_FLG_TIME T(8) Kada pradėjo rūšiuoti
I57_REND_FLG N(1) Baigė rūšiuoti
I57_REND_FLG_USER C(12) Kas baigė rūšiuoti
I57_REND_FLG_TIME T(8) Kada baigė rūšiuoti

I58_APH - Aptarnavimo operacijų hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I58_KODAS_TE C(12) Operacijos Nr.
I58_TIPAS N(1) Tipas:1-detali,2-gamybai,3-suminė
I58_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
I58_OP_DATA T(8) Operacijos data
I58_PAV C(40) Aprašymas
I58_KODAS_SE C(12) Salės kodas
I58_KODAS_PE C(12) Pamainos kodas
I58_KODAS_KS C(12) Klientas
I58_SUMA N(12,2) Suma
I58_PERKELTA N(1) Perkėlimo į gamybą požymis
I58_FISKAL N(1) Nusiuntimo į fiskalą požimis : 1-ne, 2-taip
I58_PASTABOS C(60) Pastabos
I58_USERIS C(12) Kas koregavo
I58_R_DATE T(8) Kada koregavo
I58_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I58_KODAS_SM C(12) Asmuo

I59_APD - Aptarnavimo operacjų detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I59_KODAS_TE C(12) Operacijos Nr.
I59_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I59_EIL_NRP N(6) Tėvinės eilutės numeris
I59_KODAS_ME C(12) Meniu kodas
I59_PAV C(40) Aprašymas
I59_TIPAS N(1) Tipas:1-prekė;2-paslauga
I59_KODAS_PS C(12) Prekė
I59_KODAS_US C(12) Mat.vnt.
I59_KODAS_IS C(12) Padalinys
I59_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I59_KIEKIS N(14) Kiekis
I59_KAINA N(12,4) Kaina
I59_SUMA N(12,2) Suma
I59_KODAS_KA C(12) Gamybos operacijos Nr.
I59_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I59_PERKELTA2 N(1) 1-nespausdinta,2-atspausdinta
I59_PASTABOS C(60) Pastabos
I59_USERIS C(12) Kas koregavo
I59_R_DATE T(8) Kada koregavo
I59_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I60_POSV - Receptai

Laukas Tipas Aprašymas
I60_KODAS_WW C(12) POS operacijos Nr.
I60_EIL_NR N(6) POS operacijos eil.nr.
I60_DOK_NR_POS C(12) POS kvito Nr.
I60_KODAS_KK C(12) POS Nr.
I60_PAV C(60) Aprašymas
I60_KODAS_IS C(12) Padalinys
I60_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I60_KODAS_US C(12) Pagr.mat.vnt.
I60_KODAS_US_P C(12) Alt.mat.vnt.
I60_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I60_ALT_FRAKCIJA N(4) Alt.frakcija
I60_KIEKIS N(14) Kiekis
I60_ALT_KIEKIS N(14) Alt.kiekis
I60_VAISTINES_ID C(12) Vaistinės ID
I60_DOK_NR C(13) Recepto Nr.
I60_PAS_NR C(13) Vaistų paso Nr.
I60_ASM_KOD C(12) Asmens kodas
I60_ASM_DATA T(8) Gimimo data
I60_VALSTYBE C(3) Valstybės kodas
I60_DOK_TIP N(3) Dokumento tipas
I60_DOK_SERIJA C(22) Dokumento serija ir numeris
I60_IST_KOD C(12) Gydimo įstaigos rejestro kodas
I60_GYD_NR C(12) Gydytojo numeris
I60_GYD_KOD C(12) Gydytojo specialybės kodas
I60_KODAS_RR C(12) Kompensacijos rūšis
I60_KODAS_RL C(12) Ligos kodas
I60_DOK_DATE T(8) Recepto išrašymo data
I60_OP_DATE T(8) Vaistų išdavimo data
I60_KORT_NR C(20) AAGA arba ISAS kortelės Nr.
I60_GYD_KORT C(12) Gydytojo lipduko Nr.
I60_GALIOJA_NUO T(8) Galioja nuo
I60_GALIOJA_IKI T(8) Galioja iki
I60_VAISTO_ID C(12) Vaisto ID
I60_VAISTO_ID_POZ C(3) Vaisto ID kainyno Nr.
I60_KAINA_PAR N(12,2) Pardavimo kaina
I60_KAINA_KOM N(12,2) Kompensacijos kaina
I60_SUMA_MOK N(12,2) Sumokėta suma
I60_PROC N(6,2) Kompensacijos procentas
I60_VAIST_IKI T(8) Vaisto pakanka iki
I60_VAIST_VART N(5) Vaisto vartojimo dienų skaičius
I60_VAIST_BANDER C(16) Vaisto banderolės Nr.
I60_PASTABOS M(4) Pastabos
I60_PERKELTA N(1) Perkelta
I60_LAIKAS_S T(8) Eksportavimo laikas
I60_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I60_USERIS C(12) Kas koregavo
I60_R_DATE T(8) Kada koregavo

I61_POSH - POS kvitų lentelės hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I61_KODAS_WW C(12) Operacijos numeris
I61_KODAS_KK C(12) POS kodas
I61_TIPAS N(1) Tipas: 1- pardavimas, 2 - pinigų įdėjimas (išėmimas), 3 - anuliavimas, 4 - pinigai iš Z, 5 -grąžinimas, 6 - pirkimas, 7 - išmokėjimas
I61_DOK_NR C(12) Kvito numeris
I61_OP_DATA T(8) Operacijos data
I61_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I61_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
I61_SUMA N(12,2) Pardavimo suma
I61_KODAS_SS C(12) Mokėjimo sąskaita
I61_KODAS_SS_0 C(12) Kredito sąskaitos kodas 0
I61_PINIGAI N(12,2) Gauta pinigų suma
I61_KODAS_SS_1 C(12) Kredito sąskaitos kodas 1
I61_PINIGAI1 N(12,2) Pinigai 1
I61_KODAS_SS_2 C(12) Kredito sąskaitos kodas 2
I61_PINIGAI2 N(12,2) Pinigai 2
I61_PINIGAI_GR N(12,2) Apmokėta grynais
I61_PERKELTA N(1) Perkelta?
I61_FISKAL N(1) 1-Naujas, 2-Ok, 3-Pabaigos požymis
I61_NUOL_S N(12,2) Kvito nuolaidos suma
I61_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I61_R_DATE T(8) Kada koregavo
I61_USERIS C(12) Kas koregavo
I61_SASK_NR C(20) Sąskaitos-Faktūros numeris
I61_KODAS_SS_3 C(12) Kredito sąskaitos kodas 3
I61_KODAS_SS_4 C(12) Kredito sąskaitos kodas 4
I61_KODAS_SS_5 C(12) Kredito sąskaitos kodas 5
I61_PINIGAI3 N(12,2) Pinigai 3
I61_PINIGAI4 N(12,2) Pinigai 4
I61_PINIGAI5 N(12,2) Pinigai 5
I61_PINIGAI_M N(12,2) Apmokėti pinigai
I61_PINIGAI_M1 N(12,2) Apmokėti pinigai 1
I61_PINIGAI_M2 N(12,2) Apmokėti pinigai 2
I61_PINIGAI_M3 N(12,2) Apmokėti pinigai 3
I61_PINIGAI_M4 N(12,2) Apmokėti pinigai 4
I61_PINIGAI_M5 N(12,2) Apmokėti pinigai 5
I61_KODAS_SM C(12) Asmuo
I61_REZERVAS_1 C(12) Kvito Nr. iš fiskalo
I61_REZERVAS_2 C(12) Rezervas 2
I61_REZERVAS_3 C(12) Rezervas 3
I61_SUMA_WK N(12,2) NULL WB įsipareigojimų suma
I61_KODAS_ZN C(12) NULL Zona
I61_APRASYMAS C(200) NULL Aprašymas

I62_POSD - POS kvitų detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I62_KODAS_WW C(12) Operacijos numeris
I62_EIL_NR N(6) Eil. numeris
I62_EIL_NR_VD N(6) Mat.vnt.vidinis eilutės numeris
I62_KODAS_PO C(12) Pardavimo operacijos numeris
I62_EIL_NR_PO N(6) Eilutės numeris pardavimo operacijoje
I62_TIPAS N(1) Tipas:1-Prekė,2-paslauga,3-kodas
I62_KODAS_PS C(12) Prekės,paslaugos kodas
I62_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I62_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I62_KODAS_OS_C C(12) Centro kodas
I62_SERIJA C(12) Serija
I62_KODAS_US C(12) Pagrindinis matavimo vieneto kodas
I62_KIEKIS N(14) Kiekis pagrindiniu matu
I62_KIEKIS_M N(14) Kiek parduota į minusą pag. matu
I62_FRAKCIJA N(4) Pagrindinio matavimo frakcija
I62_KODAS_US_P C(12) Alternatyvaus matavimo vieneto kodas
I62_ALT_KIEKIS N(14) Alternatyvus kiekis
I62_ALT_FRAK N(4) Alternatyvi frakcija
I62_KODAS_US_A C(12) Užpajamavimo matavimo vieneto kodas
I62_KAINA_SU N(12,4) Pardavimo kaina su PVM
I62_NUOLAIDA N(6,2) Nuolaidos procentas
I62_SUMA N(12,2) Suma su PVM
I62_TAX N(1) Mokestis:0-Ne,1-A,2-B,3-C,4-D
I62_MOKESTIS_P N(6,2) Mokesčio procentas
I62_NUOLAIDA_S N(12,2) Nuolaidos suma
I62_PERKELTA N(1) Perkelta
I62_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I62_USERIS C(12) Kas koregavo
I62_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I62_KODAS_KT C(12) Sutartis
I62_KODAS_K0 C(12) Priedo numeris
I62_PVM N(12,2) PVM suma
I62_SAVIKAINA N(12,2) NULL Savikaina
I62_NUOLAIDA_BE N(6,2) NULL Nuolaidos procentas be lojalumo
I62_NUOLAIDA_S_BE N(12,2) NULL Nuolaida be lojalumo
I62_SUMA_BE N(12,2) NULL Suma be lojalumo

I63_POSP - POS parametrai

Laukas Tipas Aprašymas
I63_KODAS_KK C(12) POS kodas
I63_TIPAS N(1) Tipas:1-Padalinys,2-Vartotojas,3-Mokėjimo kodas
I63_PAV C(40) Komentaras
I63_KODAS C(12) Padalinio,vartotojo,sąskaitos kodas
I63_SKYR N(6,2) Skyrius (Kreditui)
I63_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I63_USERIS C(12) Kas koregavo
I63_R_DATE T(8) Kada koregavo
I63_SP_PROG C(40) Nefiskalinio kvito spausdinimo programa
I63_POZ_GR N(1) Pinigų gryninimo požymis
I63_POZ_UZT N(1) Užstatas
I63_POZ_DC N(1) DČ požymis
I63_FOR_OI N(1) Formuoti Mokėjimo Op.

I64_LOJO - Lojalumo operacijos

Laukas Tipas Aprašymas
I64_KODAS_DR C(12) Operacijos Nr.
I64_EIL_NR N(6) Eilutės numeris(unikalumui)
I64_KODAS_DL C(12) Lojalumo kortelė
I64_KODAS_WW C(12) POS operacijos Nr.
I64_OP_DATE T(8) Operacijos data
I64_PAV C(40) Aprašymas
I64_TASKAI N(14) Taškai
I64_TIPAS N(1) Tipas: 1-taškai,2-apmokėjimas,3-prekė
I64_KODAS_PS C(12) Prekė/Sąskaita
I64_SUMA N(12,2) Suma
I64_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I64_USERIS C(12) Kas koregavo
I64_R_DATE T(8) Kada koregavo
I64_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
I64_KODAS_IS C(12) Padalinys
I64_REZERVAS1 C(12) Rezervas1
I64_REZERVAS2 C(12) Rezervas 2
I64_REZERVAS3 C(60) Rezervas 3
I64_KODAS_DL_A C(12) Alternatyvus lojalumo kodas
I64_ID_PAR C(12) Parduotuvės Id.
I64_ID_POS C(12) POS id.
I64_KORTELES_ID C(40) Kortelės Nr.

I65_MBK - Banko ryšio operacijos

Laukas Tipas Aprašymas
I65_KODAS_MB C(12) Operacijos Nr.
I65_TIPAS N(3) Atsiskaitymo sistema
I65_BANKO_ID C(60) Banko operacijos ID
I65_KODAS_WW C(12) POS operacijos Nr.
I65_KODAS_KK C(12) POS kodas
I65_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
I65_PAR_ID C(20) Parduotuvės ID
I65_TER_ID C(20) Terminalo ID
I65_AUTOR_ID C(20) Autorizacijos ID
I65_KORTELE C(30) Kortelės Nr.
I65_PAV C(40) Aprašymas
I65_DATE T(8) Laikas
I65_SUMA N(12,2) Suma
I65_KLAIDOS M(4) Klaidos
I65_PERKELTA N(1) Požymis: 1-nauja;2-pradėtas fiskalas;3- baigtas fiskalas;4- baigta;5- anuliuota;6-klaidinga
I65_REZERVAS C(100) Rezervas
I65_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I65_USERIS C(12) Kas koregavo
I65_R_DATE T(8) Kada koregavo
I65_KODAS_WW_GR C(12) Grininimo POS op. Nr.
I65_SUMA_GR N(12,2) Gryninimo suma
I65_KODAS_SS_GR C(12) Gryninimo sąskaita
I65_OP_TIPAS N(2) Operacijos tipas

I66_MVAL - POS valiutos keitimas

Laukas Tipas Aprašymas
I66_KODAS_WW C(12) POS operacijos Nr.
I66_EIL_NR N(6) Eilutės numeris (unikalumui)
I66_PAV C(40) Aprašymas
I66_KODAS_VL C(12) Valiuta
I66_SUMA_VAL N(18,2) Suma valiuta
I66_SUMA N(12,2) Suma
I66_KURSAS N(20,15) Kursas
I66_KODAS_SS_DB C(12) Debeto sąskaita
I66_KODAS_SS_CR C(12) Kredito sąskaita
I66_PERKELTA N(1) Perkelta
I66_USERIS C(12) Kas koregavo
I66_R_DATE T(8) Kada koregavo
I66_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I66_KODAS_VS C(12) Vietovė
I66_PASTABOS C(40) Pastabos
I66_REZERVAS1 N(12,2) Rezervas1
I66_REZERVAS2 C(12) Rezervas2
I66_GR N(1) POS gryni valiuta

I67_BOPH - Biudžeto operacijos hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I67_KODAS_BO C(12) Operacijos numeris
I67_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I67_OP_DATA T(8) Data
I67_KODAS_BK C(12) Biudžetas
I67_KODAS_BM C(12) Maketas
I67_PAV C(60) Pavadinimas
I67_APR C(60) Aprašymas
I67_KODAS_IS C(12) Padalinys
I67_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I67_KODAS_OS_C C(12) Centras
I67_SERIJA C(12) Serija
I67_KODAS_SM C(12) Asmuo
I67_LAIKOTARPIS N(1) Laikotarpis:1-Metai,2-Ketvirtis,3-mėnuo
I67_PERKELTA1 N(1) Paruošta
I67_USERIS1 C(12) Kas perkėlė paruošta
I67_R_DATE1 T(8) Kada perkėlė paruošta
I67_PERKELTA2 N(1) Patvirtinta
I67_USERIS2 C(12) Kas perkėlė patvirtinta
I67_R_DATE2 T(8) Kada perkėlė patvirtinta
I67_PERKELTA3 N(1) Užvizavo
I67_USERIS3 C(12) Kas užvizavo
I67_R_DATE3 T(8) Kada užvizavo
I67_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I67_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I67_USERIS C(12) Kas koregavo
I67_R_DATE T(8) Kada koregavo
I67_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
I67_PASTABOS C(60) Pastabos

I68_BOPD - Biudžeto operacijos detali informacija

Laukas Tipas Aprašymas
I68_KODAS_BO C(12) Operacijos numeris
I68_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I68_DATE T(8) Data
I68_KODAS_BT C(12) Straipsnis
I68_SUMA N(12,2) Suma
I68_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I68_USERIS C(12) Kas koregavo
I68_R_DATE T(8) Kada koregavo
I68_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

I69_OPDP - Biudžeto operacijos detalios informacijos detalizavimas

Laukas Tipas Aprašymas
I69_KODAS_BO C(12) Operacijos numeris
I69_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I69_DATE T(8) Data
I69_EIL_NR_M N(6) Maketo Eil.Nr.
I69_KODAS_BT C(12) Straipsnis
I69_PAV C(40) Pavadinimas
I69_APR C(40) Pastabos
I69_SUMA1 N(12,2) Suma 1
I69_SUMA2 N(12,2) Suma 2
I69_SUMA3 N(12,2) Suma 3
I69_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
I69_FRAKCIJA N(14) Frakcija
I69_KIEKIS N(14) Kiekis
I69_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I69_USERIS C(12) Kas koregavo
I69_R_DATE T(8) Kada koregavo
I69_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
I69_KODAS_GS C(12) Grupės
I69_KODAS_KS C(12) Klientai
I69_KODAS_PS C(12) Prekės
I69_KODAS_IS C(12) Padaliniai
I69_KODAS_TB C(12) Tabelinis Numeris
I69_KODAS_MS C(12) Menedžeris
I69_KODAS_LE C(12) Pareigos
I69_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
I69_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
I69_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
I69_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
I69_KODAS_LS_5 C(12) Logistika 5
I69_KODAS_LS_6 C(12) Logistika 6
I69_KODAS_LS_7 C(12) Logistika 7
I69_KODAS_LS_8 C(12) Logistika 8
I69_KODAS_GS_2 C(12) Grupė 2

I70_MARH - Kelionės lapų hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I70_KODAS_TA C(12) Operacijos numeris
I70_TIPAS N(1) Tipas: 1-baigtas; 2-ruošiamas;3- planuojamas
I70_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I70_DOK_NR C(12) Kel.lapo numeris
I70_DOK_DATE T(8) Kel.lapo data
I70_OP_DATE T(8) Operacijos data
I70_PAV C(100) Pavadinimas
I70_PAV2 C(100) Aprašymas
I70_KODAS_AU C(12) Pagr. automobilis
I70_BEG_DATE_R T(8) Realus išvykimo laikas
I70_BEG_DATE_P T(8) Planuojamas išvykimo laikas
I70_END_DATE_R T(8) Realus atvykimo laikas
I70_END_DATE_P T(8) Planuojamas atvykimo laikas
I70_REISAS C(12) Reiso Nr.
I70_KOM_NR C(12) Komandiruotės Nr.
I70_SVORIS_PAP N(12,3) Papildomas krovinio svoris
I70_PASTABOS M(4) Pastabos
I70_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I70_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I70_R_DATE T(8) Kada koregavo
I70_USERIS C(12) Kas koregavo
I70_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I70_KODAS_SM C(12) Asmuo
I70_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
I70_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
I70_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
I70_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4

I71_MARD - Kelionės lapo detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I71_KODAS_TA C(12) Operacijos numeris
I71_KODAS_AB N(18,8) Taško numeris
I71_KODAS_VS C(12) Taškas
I71_PAV C(60) Aprašymas
I71_LYGIS N(6) Lygis
I71_ATSTUMAS N(9) Atstumas
I71_KURAS_PAP N(8,3) Papildomo kuro (+/-) %.
I71_SVORIS_PAP N(12,3) Papildomas krovinio svoris
I71_LAIKAS_P N(10) Planuojamas laikas sekundėmis
I71_LAIKAS_R N(10) Realus laikas sekundėmis
I71_DIEN_KOM N(4) Dienų skaičius komandiruotėje
I71_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
I71_SUMA_KOM N(18,2) Dienos norma valiuta
I71_PASTABOS C(100) Pastabos
I71_USERIS C(12) Kas koregavo
I71_R_DATE T(8) Kada koregavo
I71_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I72_KELM - Kelionės lapo automobiliai

Laukas Tipas Aprašymas
I72_KODAS_TA C(12) Operacijos numeris
I72_KODAS_AB N(18,8) Pradžios taškas
I72_KODAS_AB2 N(18,8) Pabaigos taškas
I72_KODAS_AU C(12) Automobilio kodas
I72_PAV C(60) Aprašymas
I72_BEG_SPID N(9) Spidometras išvykstant
I72_END_SPID N(9) Spidometras atvykus
I72_CARNET C(100) Carnet, TIR numeriai
I72_PASTABOS C(100) Pastabos
I72_AMORTIZACIJA N(12,2) Amortizacijos suma
I72_KODAS_PT C(12) Ilgalaikio turto operacijos Nr.
I72_EIL_NR_PT N(6) Ilgalaikio turto oper.eilutės numeris
I72_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I72_USERIS C(12) Kas koregavo
I72_R_DATE T(8) Kada koregavo
I72_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I73_KELK - Kelionės lapo automobilio kuro sunaudojimas

Laukas Tipas Aprašymas
I73_KODAS_TA C(12) Operacijos Nr.
I73_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
I73_KODAS_AU C(12) Automobilio kodas
I73_KODAS_ABP N(18,8) Automobilio važiavimo pradžios taškas
I73_KODAS_PS C(12) Kuro kodas
I73_PAV C(60) Aprašymas
I73_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I73_KURAS_BEG N(14) Kuras išvykstant
I73_KURAS_END N(14) Kuras atvykus
I73_KURAS_NOR N(14) Kuras pagal normas
I73_KURAS_PER N(14) Sunaudoto kuro kiekis(po perkėlimo)
I73_SUMA_N N(12,2) Normatyvinė kuro sunaudojimo suma
I73_SUMA_V N(12,2) Viršnormatyvinė kuro sunaudojimo suma
I73_KODAS_SS_N C(12) Normatyvinio kuro nurašymo sąskaita
I73_KODAS_SS_V C(12) Viršnormatyvinio kuro nurašymo sąskaita
I73_PASTABOS C(100) Pastabos
I73_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I73_USERIS C(12) Kas koregavo
I73_R_DATE T(8) Kada koregavo
I73_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I74_KELN - Kelionės lapo kuro rušies naudojimas taškuose

Laukas Tipas Aprašymas
I74_KODAS_TA C(12) Operacijos numeris
I74_KODAS_AU C(12) Automobilio kodas
I74_KODAS_ABP N(18,8) Automobilio važiavimo pradžios taškas
I74_KODAS_PS C(12) Kuro kodas
I74_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
I74_KODAS_AB N(18,8) Pradžios taškas
I74_KODAS_AB2 N(18,8) Pabaigos taškas
I74_KURAS N(14) Papildomas kuro kiekis
I74_KURAS_PAP N(8,3) Papildomo kuro procentas
I74_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I74_PASTABOS C(100) Pastabos
I74_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I74_USERIS C(12) Kas koregavo
I74_R_DATE T(8) Kada koregavo
I74_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I75_KELA - Kelionės lapo vairuotojo atskaitomybė

Laukas Tipas Aprašymas
I75_KODAS_TA C(12) Operacijos Nr.
I75_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
I75_KODAS_AB N(18,8) Pradžios taškas
I75_KODAS_AB2 N(18,8) Pabaigos taškas
I75_KODAS_AU C(12) Automobilio kodas
I75_KODAS_ABP N(18,8) Automobilio važiavimo pradžios taškas
I75_KODAS_MS C(12) Vairuotojo kodas
I75_TIPAS N(2) 1-prekė; 2-kodas; 3-dienpinigiai
I75_RUSIS N(1) Prekės pajamavimas 1-iš sąskaitos; 2-iš padalinio
I75_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I75_DOK_DATE T(8) Dokumento data
I75_KODAS_IS C(12) Padalinys
I75_KODAS C(12) Prekės/Kodo kodas
I75_PAV C(60) Aprašymas
I75_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I75_SERIJA C(12) Serija
I75_KODAS_OS_C C(12) Centras
I75_KODAS_SS_D C(12) Debeto sąskaitos kodas.
I75_KODAS_SS_C C(12) Kredito sąskaitos kodas
I75_KODAS_SS_DPVM C(12) Debeto PVM sąskaitos kodas
I75_KODAS_SS_CPVM C(12) Kredito PVM sąskaitos kodas
I75_KODAS_US C(12) Pagr.mat. vienetas
I75_KIEKIS N(14) Kiekis pagr.mat.vienetu
I75_FRAKCIJA N(4) Pagr.mat. frakcija
I75_KODAS_US_P C(12) Alternatyvus matavimo vienetas
I75_KIEKIS_P N(14) Kiekis alt.mat.vienetu
I75_FRAKCIJA_P N(4) Alt.mat.vnt.frakcija
I75_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
I75_KURSAS N(20,15) Valiutos kursas
I75_SUMA_VAL N(18,2) Suma valiuta
I75_SUMA N(12,2) Suma
I75_PVM N(12,2) PVM
I75_SAVIKAINA N(12,2) Savikaina
I75_PASTABOS C(100) Pastabos
I75_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I75_USERIS C(12) Kas koregavo
I75_R_DATE T(8) Kada koregavo
I75_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I75_KODAS_KS C(12) Kliento kodas

I76_VAIR - Kelionės lapo vairuotojai

Laukas Tipas Aprašymas
I76_KODAS_TA C(12) Operacijos numeris
I76_KODAS_AB N(18,8) Pradžios taškas
I76_KODAS_AB2 N(18,8) Pabaigos taškas
I76_KODAS_MS C(12) Vairuotojo kodas
I76_PAV C(60) Aprašymas
I76_SUMA N(12,2) Vairuotojo darbo apmokėjimo suma
I76_PASTABOS C(100) Pastabos
I76_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I76_USERIS C(12) Kas koregavo
I76_R_DATE T(8) Kada koregavo
I76_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I77_VFIF - Prekės kelyje

Laukas Tipas Aprašymas
I77_MODUL C(2) Modulio kodas
I77_KODAS_OP C(12) Operacijos numeris
I77_EIL_NR N(6) Eilutės numeris operacijoje
I77_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I77_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I77_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I77_SERIJA C(12) Serija
I77_KODAS_US C(12) Alternatyvus pajamavimo matavimo kodas
I77_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
I77_DATE T(8) Pajamavimo data
I77_G_DATE T(8) Galiojimo data
I77_DOK_NR C(12) Pajamavimo dok Nr
I77_KODAS_KS C(12) Tiekėjo kodas
I77_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I77_KIEKIS N(14) Kiekis
I77_PIN_SUMA N(12,2) Pinigų suma
I77_USERIS C(12) Kas koregavo
I77_R_DATE T(8) Kada koregavo
I77_OP_DATE T(8) Operacijos atlikimo data
I77_SERTIFIKATAS C(12) Sertifikato numeris
I77_FIFO_NR N(6) Detalios Eilutės numeris Fifo

I78_KELR - Kelionės lapo normatyvinis kuras taškuose

Laukas Tipas Aprašymas
I78_KODAS_TA C(12) Operacijos Nr.
I78_KODAS_AU C(12) Automobilio kodas
I78_KODAS_ABP N(18,8) Automobilio pradžios taškas
I78_KODAS_PS C(12) Kuro kodas
I78_KODAS_AB N(18,8) Taškas
I78_KURAS_NOR N(14) Normatyvinis kuras
I78_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I78_PASTABOS C(40) Pastabos
I78_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I78_USERIS C(12) Kas koregavo
I78_R_DATE T(8) Kada koregavo
I78_ADDUSR C(12) Kas sukūrė

I79_SFIF - Suminė FIFO informacija

Laukas Tipas Aprašymas
I79_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
I79_KODAS_PS C(12) Prekės kodas
I79_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I79_SERIJA C(12) Serija
I79_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
I79_KODAS_SS C(12) Sąskaitos kodas
I79_DATE T(8) Pajamavimo data
I79_G_DATE T(8) Galiojimo data
I79_DOK_NR C(12) Pajamavimo dokumento numeris
I79_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
I79_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I79_KIEKIS N(14) Kiekis
I79_PIN_SUMA N(12,2) Suma
I79_USERIS C(12) Kas koregavo
I79_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I79_SERTIFIKATAS C(12) Sertifikatas

I80_DARB - Kelionės lapo darbai

Laukas Tipas Aprašymas
I80_KODAS_TA C(12) Operacijos numeris
I80_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
I80_PAV C(60) Aprašymas
I80_KODAS_AB N(18,8) Pradžios taškas
I80_KODAS_AB2 N(18,8) Pabaigos taškas
I80_KODAS_BS C(12) Darbo kodas
I80_KURAS_PAP N(8,3) Papildomo kuro %
I80_AMOR_H N(1) Skaičiuoti amortizaciją nuo laiko
I80_KURAS_H N(1) Skaičiuoti kuro normą nuo laiko
I80_MOK_H N(12,4) Valandos įkainis
I80_MOK_KM N(12,4) Kilometro įkainis
I80_MOK_T N(12,4) Tonos įkainis
I80_MOK_TKM N(12,4) Tonkilometrio įkainis
I80_MOK_S N(12,4) Sutartinė suma
I80_PASTABOS C(100) Pastabos
I80_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I80_USERIS C(12) Kas koregavo
I80_R_DATE T(8) Kada koregavo
I80_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I80_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
I80_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
I80_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3

I81_DPH - DK sąskaitų perskaičiavimas

Laukas Tipas Aprašymas
I81_KODAS_DP C(12) Operacijos Nr.
I81_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
I81_PAV C(40) Aprašymas
I81_TIPAS N(1) Tipas:1-paraiška;2-dokumentas
I81_OP_DATA T(8) Operacijos data
I81_BEG_DATE T(8) Periodo pradžia
I81_END_DATE T(8) Periodo pabaiga
I81_KODAS_SS C(12) Sąskaita
I81_POZ_IS N(1) Padalinio perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_OS N(1) Objekto perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_SERIJA N(1) Serijos perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_OS_C N(1) Centro perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_PASTABOS C(40) Pastabos
I81_KODAS_SS_DD C(12) Tarpinė sąskaita
I81_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I81_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I81_USERIS C(12) Kas koregavo
I81_R_DATE T(8) Kada koregavo
I81_KODAS_SM C(12) Asmuo
I81_RUSIS N(1) Rūšis: 1-sąskaita;2-straipsnis
I81_POZ_DIM01 N(1) Dimensijos1 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM02 N(1) Dimensijos2 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM03 N(1) Dimensijos3 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM04 N(1) Dimensijos4 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM05 N(1) Dimensijos5 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM06 N(1) Dimensijos6 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM07 N(1) Dimensijos7 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM08 N(1) Dimensijos8 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM09 N(1) Dimensijos9 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM10 N(1) Dimensijos10 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM11 N(1) Dimensijos11 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM12 N(1) Dimensijos12 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM13 N(1) Dimensijos13 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM14 N(1) Dimensijos14 perskaičiavimas:0-ne;1-taip
I81_POZ_DIM15 N(1) Dimensijos15 perskaičiavimas:0-ne;1-taip

I82_DPF - DK sąskaitų perskaičiavimo faktas

Laukas Tipas Aprašymas
I82_KODAS_DP C(12) Operacijos Nr.
I82_KODAS_IS C(12) Padalinys
I82_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I82_SERIJA C(12) Serija
I82_KODAS_OS_C C(12) Centras
I82_SUMA_DB N(12,2) Debeto suma
I82_SUMA_CR N(12,2) Kredito suma
I82_SUMA_DB_VL N(18,2) Debeto suma valiuta
I82_SUMA_CR_VL N(18,2) Kredito suma valiuta
I82_PASTABOS C(40) Pastabos
I82_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I82_USERIS C(12) Kas koregavo
I82_R_DATE T(8) Kada koregavo
I82_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I82_KODAS_SS C(12) Sąskaita
I82_DIM01 C(12) Dimensija-1
I82_DIM02 C(12) Dimensija-2
I82_DIM03 C(12) Dimensija-3
I82_DIM04 C(12) Dimensija-4
I82_DIM05 C(12) Dimensija-5
I82_DIM06 C(12) Dimensija-6
I82_DIM07 C(12) Dimensija-7
I82_DIM08 C(12) Dimensija-8
I82_DIM09 C(12) Dimensija-9
I82_DIM10 C(12) Dimensija-10
I82_DIM11 C(12) Dimensija-11
I82_DIM12 C(12) Dimensija-12
I82_DIM13 C(12) Dimensija-13
I82_DIM14 C(12) Dimensija-14
I82_DIM15 C(12) Dimensija-15

I83_DPS - DK sąskaitų perskaičiavimo sumos

Laukas Tipas Aprašymas
I83_KODAS_DP C(12) Operacijos Nr.
I83_KODAS_IS C(12) Padalinys
I83_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I83_SERIJA C(12) Serija
I83_KODAS_OS_C C(12) Centras
I83_KODAS_FR C(12) Formulė
I83_KOEF N(18,5) Koeficientas
I83_SUMA_DB N(12,2) Debeto suma
I83_SUMA_CR N(12,2) Kredito suma
I83_SUMA_DB_VL N(18,2) Debeto suma valiuta
I83_SUMA_CR_VL N(18,2) Kredito suma valiuta
I83_PASTABOS C(40) Pastabos
I83_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I83_USERIS C(12) Kas koregavo
I83_R_DATE T(8) Kada koregavo
I83_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I83_KODAS_SS C(12) Sąskaita
I83_DIM01 C(12) Dimensija-1
I83_DIM02 C(12) Dimensija-2
I83_DIM03 C(12) Dimensija-3
I83_DIM04 C(12) Dimensija-4
I83_DIM05 C(12) Dimensija-5
I83_DIM06 C(12) Dimensija-6
I83_DIM07 C(12) Dimensija-7
I83_DIM08 C(12) Dimensija-8
I83_DIM09 C(12) Dimensija-9
I83_DIM10 C(12) Dimensija-10
I83_DIM11 C(12) Dimensija-11
I83_DIM12 C(12) Dimensija-12
I83_DIM13 C(12) Dimensija-13
I83_DIM14 C(12) Dimensija-14
I83_DIM15 C(12) Dimensija-15

I84_EQH - Arinkimo dokumento hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I84_KODAS_EQ C(12)
I84_MODUL C(2)
I84_TIPAS_TO N(3)
I84_DATE T(8)
I84_PAV C(40)
I84_LOGAS M(4)
I84_PERKELTA N(1)
I84_ADD_DATE T(8)
I84_ADDUSR C(12)
I84_R_DATE T(8)
I84_USERIS C(12)
I84_DEL_DOK N(1) Originalaus dok. išmetimas: 1-Taip,0-Ne

I85_EQD - Atrinkimo detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas
I85_KODAS_EQ C(12) Operacijos kodas
I85_MODUL C(2) Modulis
I85_EIL_NR N(6) Eilutės numeris originaliame dokumente
I85_EIL_NR_DOK N(6) Eilutės numeris atrinkimo operacijoje
I85_EIL_NR_NAU N(6) Eilutės Nr. naujame dokumente
I85_DOK_NR C(12) Paletė
I85_IS_POZ N(1) Padalinio požymis
I85_KODAS_IS C(12) Padalinys
I85_OS_POZ N(1) Objekto požymis
I85_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I85_OS_C_POZ N(1) Centro požymis
I85_KODAS_OS_C C(12) Centras
I85_SERIJA_POZ N(1) Serijos požymis
I85_SERIJA C(12) Serija
I85_SERTIF_POZ N(1) Sertifikato požymis
I85_SERTIF C(12) Sertifikatas
I85_GALIOJA_POZ N(1) Galiojimo požymis
I85_GALIOJA T(8) Galiojimo laikas
I85_KODAS_PS C(12) Prekės/Paslaugos kodas
I85_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
I85_KODAS_OP C(12) Suformuotos op. numeris
I85_KIEKIS_POZ N(1) Ar leisti viršyti kiekį
I85_KIEKIS N(14,4) Kiekis (dešimtainis)
I85_PAV C(40) Aprašymas
I85_LOGAS M(4) Logas
I85_PERKELTA N(1) Perkelta. 1-Nauja,2-Perkelta,3-Klaidinga,4-Koreguota
I85_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
I85_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I85_R_DATE T(8) Kada koregavo
I85_USERIS C(12) Kas koregavo

I86_KROV - Kroviniai

Laukas Tipas Aprašymas
I86_KODAS_KV C(12) Krovinys
I86_PAV C(60) Aprašymas
I86_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I86_OP_DATA T(8) Operacijos data
I86_DOK_DATA T(8) Dokumento data
I86_POZ_DATE N(1) Ar terminuota
I86_BEG_DATE T(8) Pradžios data
I86_END_DATE T(8) Pabaigos data
I86_ATSISAKYMAS N(1) Atsisakyta
I86_KODAS_QS C(12) Priežąstis
I86_PRIORITETAS N(9,2) Prioritetas
I86_KODAS_KS C(12) Mokėtojo kodas
I86_KODAS_SM C(12) Mokėtojo asmuo
I86_KODAS_KS_U C(12) Užsakovo kodas
I86_KODAS_SM_U C(12) Užsakovo asmuo
I86_KODAS_MS C(12) Menedžeris
I86_ILGIS N(12,3) Ilgis
I86_PLOTIS N(12,3) Plotis
I86_AUKSTIS N(12,3) Aukštis
I86_SVORIS N(12,3) Svoris bruto
I86_TURIS N(12,3) Tūris
I86_LDM N(12,3) LDM
I86_KIEKIS N(14) Kiekis
I86_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I86_KODAS_US C(12) Matavimas
I86_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
I86_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
I86_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
I86_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
I86_PAV_PA C(70) Aternatyvus pavadinimas pasikrovime
I86_KODAS_VS_PA C(12) Vietovės kodas pasikrovime
I86_VIET_PA C(10) Mieste kodas pasikrovime
I86_ADRESAS_PA1 C(40) Adresas 1 pasikrovime
I86_ADRESAS_PA2 C(40) Adresas 2 pasikrovime
I86_KODAS_SM_PA C(12) Atskakingas asmuo pasikrovime
I86_LAIKAS_PA T(8) Pasikrovimo laikas
I86_MUITADR_PA C(60) Rezervas
I86_POSTAS_PA C(60) Postas pasikrovime
I86_KODAS_KS_PA C(12) Muitinės tarpininkas pasikrovime
I86_PAV_IS C(70) Aternatyvus pavadinimas išsikrovime
I86_KODAS_VS_IS C(12) Vietovės kodas išsikrovime
I86_VIET_IS C(10) Kodas miesto išsikrovime
I86_ADRESAS_IS1 C(40) Adresas 1 išsikrovime
I86_ADRESAS_IS2 C(40) Adresas 2 išsikrovime
I86_KODAS_SM_IS C(12) Atsakingas asmuo išsikrovime
I86_LAIKAS_IS T(8) Išsikrovimo laikas
I86_MUITADR_IS C(60) Rezervas
I86_POSTAS_IS C(60) Postas išsikrovime
I86_KODAS_KS_IS C(12) Išsikrovimo muitinės tarpininkas
I86_KRO_TIPAS N(2) Krovinio tipas
I86_AUT_TIPAS1 N(2) Automobilio tipas 1
I86_AUT_TIPAS2 N(2) Automobilio tipas 2
I86_BUDAS N(2) Pristatymo būdas
I86_IS_SALYGOS C(60) Pristatymo sąlygos
I86_KODAS_PS C(12) Paslauga
I86_KODAS_IS C(12) Padalinys
I86_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I86_KODAS_OS_C C(12) Centras
I86_SERIJA C(12) Serija
I86_KODAS_VL C(12) Valiuta
I86_KURSAS N(20,15) Kursas
I86_KAINA_VL N(18,2) Kaina valiuta
I86_KAINA N(12,2) Kaina
I86_NUOLAIDA N(6,2) Nuolaidos procentai
I86_SUMA_VL N(18,2) Suma valiuta
I86_SUMA N(12,2) Suma
I86_MOKESTIS N(1) Ar skaičiuoti PVM
I86_MOKESTIS_P N(6,2) PVM procentas
I86_PVM N(12,2) PVM suma
I86_KODAS_TS C(12) Terminų kodas
I86_POZYMIS_DD N(1) Atidėjimas darbo dienomis
I86_SALYGOS_MOK C(60) Mokėjimo sąlygos
I86_POZ_1 N(1) Ruošiamas
I86_POZ_2 N(1) Paruoštas
I86_POZ_3 N(1) Pateiktas
I86_POZ_4 N(1) Priimtas
I86_POZ_5 N(1) Vykdomas
I86_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
I86_ADDUSR C(12) Koks vartotojas sukūrė
I86_USERIS C(12) Kas koregavo
I86_R_DATE T(8) Kada koregavo
I86_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
I86_PASTABOS M(4) Pastabos
I86_KODAS_PO C(12) Pardavimo op.Nr.
I86_EIL_NR_PO N(6) Pardavimo op.eilutės Nr.
I86_MOD C(2) Modulis
I86_KODAS_KS_MUITP C(12) Muitinė pasikrovime
I86_KODAS_KS_MUITI C(12) Muitinė išsikrovime
I86_KODAS_SM_T1 C(12) Pasikrovimo muitinės tarpininkas
I86_KODAS_SM_T2 C(12) Pasikrovimo muitinės tarpininkas
I86_APMOK_TIPAS N(2) Apmokėjimo tipas
I86_VIETU_SK C(60) Vietų skaičius
I86_KODAS_QS_P C(12) Rezervas
I86_KODAS_KS_PAK C(12) Kliento kodas pakrovime
I86_KODAS_SM_PAK C(12) Atsakingas asmuo pakrovime
I86_KODAS_KS_ISK C(12) Klientas iškrovime
I86_KODAS_SM_ISK C(12) Atsakingas asmuo iškrovime
I86_PRIS_SAL N(3) Pristatymo sąlygos
I86_KAINA_SU N(12,2) Kaina su PVM
I86_KAINA_SU_VAL N(18,2) Kaina valiuta su PVM
I86_POZ_SU_PVM N(1) Kainos su PVM požymis
I86_TEL_PA C(40) Telefonas pasikrovime
I86_TEL_IS C(40) Telefonas išsikrovime
I86_POZ_6 N(1) Apmokėtas
I86_POZ_1_USER C(12) Kas koregavo Ruošiamas
I86_POZ_1_TIME T(8) Kada koregavo Ruošiamas
I86_POZ_2_USER C(12) Kas koregavo paruoštas
I86_POZ_2_TIME T(8) Kada koregavo paruoštas
I86_POZ_3_USER C(12) Kas koregavo pateiktas
I86_POZ_3_TIME T(8) Kada koregavo pateiktas
I86_POZ_4_USER C(12) Kas koregavo priimtas
I86_POZ_4_TIME T(8) Kada koregavo priimtas
I86_POZ_5_USER C(12) Kas koregavo vykdomas
I86_POZ_5_TIME T(8) Kada koregavo vykdomas
I86_POZ_6_USER C(12) Kas koregavo apmokėtas
I86_POZ_6_TIME T(8) Kada koregavo apmokėtas
I86_DOK_TIPAS N(1) Dokumento tipas
I86_POZ_7 N(1) Atšauktas
I86_POZ_7_USER C(12) Kas koregavo atšaukta
I86_POZ_7_TIME T(8) Kada koregavo atšaukta
I86_KODAS_TP C(12) Paraiška
I86_PAJ_KOEF N(14,4) Pajamų koeficientas (Pervežimų suma)
I86_SALYG_SV N(14,4) Krovinio sąlyginis svoris
I86_KODAS_T1 C(12) Maršruto kodas
I86_PVM_SKOL N(1) PVM traukti į skolą

I87_VEZI - Pervežimai

Laukas Tipas Aprašymas
I87_KODAS_VZ C(12) Pervežimas
I87_PAV C(60) Aprašymas
I87_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
I87_DOK_DATA T(8) Dokumento data
I87_OP_DATA T(8) Operacijos data
I87_POZ_DATE N(1) Ar terminuota
I87_BEG_DATE T(8) Pradžios data
I87_END_DATE T(8) Pabaigos data
I87_ATSISAKYMAS N(1) Ar atsisakytas vežimas
I87_KODAS_QS C(12) Priežąsties kodas
I87_TIPAS N(2) Vežimo tipas
I87_KODAS_KS C(12) Vežėjas
I87_KODAS_SM C(12) Atsakingas asmuo
I87_KODAS_MS C(12) Menedžeris
I87_KODAS_PS C(12) Paslauga
I87_KODAS_IS C(12) Padalinys
I87_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I87_KODAS_OS_C C(12) Centras
I87_SERIJA C(12) Serija
I87_KODAS_VL C(12) Valiuta
I87_KURSAS N(20,15) Kursas
I87_KAINA_VL N(18,2) Kaina valiuta
I87_SUMA_VL N(18,2) Suma valiuta
I87_KAINA N(12,2) Kaina
I87_NUOLAIDA N(6,2) Nuolaida
I87_SUMA N(12,2) Suma
I87_MOKESTIS N(1) Ar su PVM
I87_MOKESTIS_P N(6,2) PVM procentas
I87_PVM N(12,2) PVM suma
I87_SALYGOS_MOK C(60) Atsiskaitymo sąlygos
I87_KODAS_TS C(12) Mokėjimo terminas
I87_POZYMIS_DD N(1) Darbo dienų požymis
I87_KODAS_AU C(12) Automobilis
I87_MARKE C(60) Automobilio markė
I87_VAL_NR C(16) Automobilio numeris
I87_KODAS_MS_AU C(12) Rezervas
I87_VAIR_PAV C(60) Vairuotojo pavardė
I87_VAIR_TEL C(16) Vairuotojo telefonas
I87_KODAS_AU_P C(12) Puspriekabės kodas
I87_MARKE_P C(60) Puspriekabės markė
I87_VAL_NR_P C(16) Puspriekabės numeris
I87_KITA_P C(60) Kita
I87_ILGIS N(12,3) Ilgis
I87_PLOTIS N(12,3) Plotis
I87_AUKSTIS N(12,3) Aukštis
I87_SVORIS N(12,3) Svoris
I87_TURIS N(12,3) Tūris
I87_TIR N(1) TIR
I87_CEMT N(1) CEMT
I87_ADR N(1) ADR
I87_KODAS_VS_PA C(12) Pasikrovimo vietovė
I87_VIET_PA C(10) Pasikrovimo vieta
I87_ADRESAS_PA1 C(40) Pasikrovimo adresas 1
I87_ADRESAS_PA2 C(40) Pasikrovimo adresas 2
I87_LAIKAS_PA T(8) Pasikrovimo laikas
I87_KODAS_VS_IS C(12) Išsikrovimo vietovės kodas
I87_VIET_IS C(10) Išsikrovimo vieta
I87_ADRESAS_IS1 C(40) Išsikrovimo adresas 1
I87_ADRESAS_IS2 C(40) Išsikrovimo adresas 2
I87_LAIKAS_IS T(8) Išsikrovimo laikas
I87_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
I87_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
I87_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
I87_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
I87_POZ_1 N(1) Požymis Pasikrovė
I87_POZ_2 N(1) Požymis 2 Pretenzija
I87_POZ_3 N(1) Požymis 3 Sąskaita
I87_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I87_USERIS C(12) Kas koregavo
I87_R_DATE T(8) Kada koregavo
I87_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
I87_PERKELTA N(1) Perkelta
I87_PASTABOS M(4) Pastabos
I87_KODAS_PO C(12) Pirkimo op.Nr.
I87_EIL_NR_PO N(6) Pirkimo op. eilutės Nr.
I87_MOD C(2) Modulis
I87_KODAS_SM_VAIR C(12) Vairuotojas - Asmuo
I87_AUT_TIPAS1 N(2) Automobilio tipas 1
I87_AUT_TIPAS2 N(2) Automobilio tipas 2
I87_APMOK_TIPAS N(2) Apmokėjimo tipas
I87_KODAS_KS_M C(12) Terminalo kodas
I87_ATV_DATA T(8) Atvykimo data
I87_KODAS_VL_M C(12) Valiutos kodas muitinėje
I87_KURSAS_M N(20,15) Kursas muitinėje
I87_KODAS_PS_M C(12) Paslaugos kodas muitinėje
I87_KODAS_PO_M C(12) Terminalo pirkimo operacijos numeris
I87_EIL_NR_PO_M N(6) Terminalo pirkimo op. eilutės Nr.
I87_KAINA_SU N(12,2) Kaina su PVM
I87_KAINA_SU_VAL N(18,2) Kaina valiuta su PVM
I87_POZ_SU_PVM N(1) Kainos su PVM požymis
I87_MANIF_NR C(12) Manifesto numeris
I87_SAV_KOEF N(14,4) Savikainos koeficientas(Sąlyginių svorių suma)
I87_POZ_1_USER C(12) Kas koregavo 1 požymį
I87_POZ_1_TIME T(8) Kada koregavo 1 požymį
I87_POZ_2_USER C(12) Kas koregavo 2 požymį
I87_POZ_2_TIME T(8) Kada koregavo 2 požymį
I87_POZ_3_USER C(12) Kas koregavo 3 požymį
I87_POZ_3_TIME T(8) Kada koregavo 3 požymį
I87_KODAS_LS_5 C(12) Pretenzijos
I87_KODAS_T1 C(12) Maršruto kodas
I87_PVM_SKOL N(1) PVM traukti į skolą

I88_VKRO - Pervežimo operacijos

Laukas Tipas Aprašymas
I88_KODAS_KV C(12) Krovinys
I88_KODAS_VZ C(12) Pervežimas
I88_PAV C(60) Aprašymas
I88_OP_DATA T(8) Operacijos data
I88_KODAS_VL C(12) Valiuta
I88_SUMA_VL N(18,2) Suma valiuta
I88_SUMA N(12,2) Suma
I88_PVM N(12,2) PVM suma
I88_TERM_PROC N(2) Muitinės procedūra Į terminalą,muitinės sandėlius,tik B
I88_KODAS_KS C(12) Muitinės tarpininkas
I88_MUIT_PROC N(2) importas / eksportas / tranzitinė deklaracija
I88_VIETINIS N(2) Vietinis pristatymas Mes/Klientas/Terminalas
I88_LAIKAS T(8) Išmuitinimo laikas
I88_PERKELTA N(1) Perkelta
I88_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I88_USERIS C(12) Kas koregavo
I88_R_DATE T(8) Kada koregavo
I88_CMR_NR C(12) CMR numeris
I88_PASTABOS M(4) Pastabos
I88_SUMA_M N(19,2) Muitinėje suma valiuta
I88_KODAS_QS C(12) Pristatymo sąlygos
I88_PRIORITETAS C(12) Prioritetas
I88_DATE_KOP T(8) CMR kopijos gavimo data
I88_DATE_ORG T(8) CMR originalo gavimo data
I88_PRIS_SAL N(3) Pristatymo sąlygos skaitmeninis
I88_IS_SALYGOS C(60) Pristatymo sąlygos

I89_VKON - Pervežimų kontrolė

Laukas Tipas Aprašymas
I89_KODAS_NT C(12) Operacijos Nr.
I89_KODAS_VZ C(12) Pervežimas
I89_PAV C(60) Aprašymas
I89_OP_DATA T(8) Kontrolės data
I89_LAIKAS T(8) Kada praėjo punktą
I89_PASTABOS M(4) Pastabos
I89_PERKELTA N(1) Perkelta
I89_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I89_R_DATE T(8) Kada koregavo
I89_USERIS C(12) Kas koregavo
I89_KODAS_KV C(12) Krovinio kodas
I89_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
I89_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
I89_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
I89_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4

I90_PWEB - Web publikuojamos transporto paraiškos

Laukas Tipas Aprašymas
I90_KODAS_TP C(12) Paraiška
I90_KODAS_KS C(12) Vežėjas
I90_BEG_TIME T(8) Publikacijos pradžia
I90_END_TIME T(8) Publikacijos pabaiga
I90_POZ N(1) Požymis 1-Nepasirinko,2--Dalyvauja,3-Atsisakė
I90_KODAS_LS C(12) Atsisakymo priežąstis
I90_LAIMETOJAS N(1) Laimėjtojas - 1
I90_KAINA N(12,2) Pervežimo kaina
I90_LAIKAS_PA T(8) Pasikrovimo laikas
I90_LAIKAS_IS T(8) Išsikrovimo laikas
I90_WEB_USERIS C(12) Kas koregavo per Web-ą
I90_WEB_R_DATE T(8) Kada koregavo per Web-ą
I90_USERIS C(12) Kas koregavo
I90_R_DATE T(8) Kada koregavo

I91_LOH - Sandėlio operacijos

Laukas Tipas Aprašymas
I91_KODAS_LN C(12) Sandėlio Op.Nr.
I91_OP_DATA T(8) Data
I91_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
I91_PAV C(60) Aprašymas
I91_KODAS_IS C(12) Padalinys
I91_TIPAS N(2) Tipas:1-pajamavimas;2-nurašymas;3-vidinis;4-inventorizacija
I91_PRIORITETAS N(12,2) Prioritetas
I91_LAIKAS T(8) Atlikimo laikas
I91_PERKELTA_A N(1) Perkelta A
I91_PERKELTA_B N(1) Perkelta B
I91_PERKELTA_S N(1) Perkelta S
I91_PERKELTA N(1) Perkelta
I91_USERIS C(12) Kas koregavo
I91_R_DATE T(8) Kada koregavo
I91_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I91_ADD_DATE T(8) Kada sukurta
I91_INV_TIPAS N(1) Inventorizacijos tipas: 1-dalinė,2-pilna
I91_P_USERIS C(12) Kas perkėlė
I91_P_DATE T(8) Kada perkėlė

I92_LODL - Lokacijos operacijos hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I92_KODAS_LL C(12) Lokacijos Op.Nr.
I92_KODAS_LN C(12) Sandėlio Op.Nr.
I92_PAV C(60) Aprašymas
I92_KODAS_TB_A C(12) Tikrintojas
I92_KODAS_TB_B C(12) Vežėjas
I92_KODAS_LC_A C(12) Lokacija A
I92_USERIS_A C(12) Kas priskyrė lokacija A
I92_R_DATE_A T(8) Kada priskyrė lokacija A
I92_PERKELTA_A N(1) Perkelta A
I92_USERIS_PA C(12) Kas perkėlė A
I92_R_DATE_PA T(8) Kada perkėlė A
I92_KODAS_LC_B C(12) Lokacija B
I92_USERIS_B C(12) Kas priskyrė lokacija B
I92_R_DATE_B T(8) Kada priskyrė lokacija B
I92_PERKELTA_B N(1) Perkelta B
I92_USERIS_PB C(10) Kas perkėlė B
I92_R_DATE_PB T(8) Kada perkėlė B
I92_USERIS C(12) Kas koregavo
I92_R_DATE T(8) Kada koregavo
I92_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I92_ADD_DATE T(8) Kada sukurta
I92_PERKELTA_T N(2) Transportavimo požymis

I93_LODP - Lokacijos operacijos detali informacija

Laukas Tipas Aprašymas
I93_KODAS_LL C(12) Lokacijos Op.Nr.
I93_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I93_PAV C(60) Aprašymas
I93_KODAS_PS C(12) Prekė
I93_KODAS_US_P C(12) Pajamavimo mat.vnt.
I93_KODAS_US_A C(12) Nurašymo mat.vnt.
I93_KODAS_US C(12) Pagrindinis mat.vnt.
I93_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I93_SERIJA C(12) Serija
I93_PARTIJA C(12) Partija
I93_GALIOJA T(8) Galioja
I93_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I93_ALT_FRAKCIJA N(4) Alt.frakcija
I93_ALT_KIEKIS N(14) Kiekis
I93_KIEKIS N(14) Kiekis pagr. matu
I93_KIEKIS_INV N(14) Inventorizuotas kiekis
I93_KODAS_LX C(12) Klaidos kodas
I93_USERIS C(12) Kas koregavo
I93_R_DATE T(8) Kada koregavo
I93_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I93_ADD_DATE T(8) Kada sukurta
I93_POZ_KOR N(1) Koreguoti net, jei yra klaida
I93_KIEKIS_P N(14) Paimtas kiekis pagrindiniu matu
I93_ALT_KIEKIS_P N(14) Paimtas kiekis alternatyviu matu

I94_LOKL - Lokacijos klaidos

Laukas Tipas Aprašymas
I94_KODAS_LX C(12) Operacijos Nr.
I94_OP_DATA T(8) Data
I94_KODAS_LC C(12) Lokacijos Nr.
I94_KODAS_PS C(12) Prekė
I94_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I94_SERIJA C(12) Serija
I94_KODAS_US C(12) Mat.vnt.
I94_PARTIJA C(12) Partija
I94_GALIOJA T(8) Galioja
I94_PAV C(60) Aprašymas
I94_PASTABOS M(4) Klaidos aprašymas
I94_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
I94_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
I94_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
I94_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
I94_PERKELTA N(1) Perkelta
I94_PERKELTA_S N(1) Sutvarkyta : 1-nauja;2-perkelta
I94_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I94_USERIS C(12) Kas koregavo
I94_R_DATE T(8) Kada koregavo
I94_ADD_DATE T(8) Kada sukurta
I94_KODAS_IS C(12) Padalinys

I95_LOLI - Lokacijos likučiai

Laukas Tipas Aprašymas
I95_KODAS_LC C(12) Lokacija
I95_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I95_KODAS_IS C(12) Padalinys
I95_KODAS_PS C(12) Prekė
I95_KODAS_US_A C(12) Mat.vienetas
I95_KODAS_US C(12) Pagr.mat.vienetas
I95_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I95_SERIJA C(12) Serija
I95_PARTIJA C(12) Partija
I95_GALIOJA T(8) Galioja
I95_FRAKCIJA N(4) Pagr.frakcija
I95_KIEKIS N(14) Kiekis
I95_ATIDUOTA N(14) Atiduota
I95_GAUTA N(14) Gauta
I95_POZ N(1) Blokuota: 1-Ne; 2-Taip
I95_INV N(1) Inventorizuojama: 1-Ne; 2-Taip
I95_DATE_PAJ T(8) Paskutinio padėjimo data
I95_DATE_ATI T(8) Paskutinio paėmimo data
I95_PAV C(40) Aprašymas
I95_USERIS C(12) Kas koregavo
I95_R_DATE T(8) Kada koregavo
I95_ADD_DATE T(8) Kada sukurta
I95_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I95_KODAS_LX C(12) Klaida

I96_LYH - Tvarkymo operacijų hederis

Laukas Tipas Aprašymas
I96_KODAS_LY C(12) Operacijos Nr.
I96_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
I96_OP_DATA T(8) Data
I96_KODAS_LC C(12) Lokacija
I96_KODAS_IS C(12) Padalinys
I96_KODAS_PS C(12) Prekė
I96_PAV C(60) Pvadinimas
I96_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I96_SERIJA C(12) Serija
I96_KODAS_US C(12) Pagr.mat.vnt.
I96_KODAS_US_P C(12) Alter.mat.vnt.
I96_PARTIJA C(12) Partija
I96_GALIOJA T(8) Galioja
I96_KODAS_LX C(12) Klaidos kodas
I96_APRASYMAS C(60) Aprašymas
I96_PERKELTA N(1) Perkelta
I96_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I96_ADD_DATE T(8) Kada sukurta
I96_USERIS C(12) Kas koregavo
I96_R_DATE T(8) Kada koregavo

I97_LYD - Tvarkymo operacijų detali informacija

Laukas Tipas Aprašymas
I97_KODAS_LY C(12) Operacijos Nr.
I97_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I97_PAV C(60) Aprašymas
I97_KODAS_OS C(12) Objektas/Rinkinio ID
I97_SERIJA C(12) Serija
I97_KODAS_US_P C(12) Alt.mat.vnt.
I97_PARTIJA C(12) Partija
I97_GALIOJA T(8) Galioja
I97_ALT_KIEKIS N(14) Alt.kiekis
I97_KIEKIS N(14) Kiekis
I97_ALT_FRAKCIJA N(4) Alt.frakcija
I97_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I97_USERIS C(12) Kas koregavo
I97_R_DATE T(8) Kada koregavo
I97_ADDUSR C(12) Įrašo autorius
I97_ADD_DATE T(8) Kada sukurta
I97_KODAS_LX C(12) Klaida

I98_DARB - Darbų registravimo lentelė

Laukas Tipas Aprašymas
I98_KODAS_DB C(12) Darbų operacijos numeris
I98_TIPAS N(1) Darbų operacijos tipas
(1-SVS operacijai, 2-SVS lokacijos operacijai,3-SVS lokacijos operacijos detaliai eilutei)
I98_KODAS_LN C(12) SVS operacijos kodas
I98_KODAS_LL C(12) SVS lokacijos operacijos kodas
I98_EIL_NR N(6) SVS lokacijos operacijos detalios eilutės numeris
I98_BEG_DATE_P T(8) Planuojamas pradžios darbo laikas
I98_END_DATE_P T(8) Planuojamas pabaigos darbo laikas
I98_BEG_DATE T(8) Atlikimo pradžios darbo laikas
I98_END_DATE T(8) Atlikimo pabaigos darbo laikas
I98_KODAS_TB C(12) Tabelinis darbuotojo kodas
I98_KODAS_AS C(12) Paslaugos kodas
I98_PAV C(40) Paslaugos pavadinimas
I98_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
I98_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I98_KIEKIS_P N(14) Planuojamas atlikti kiekis
I98_KIEKIS N(14) Atliktas kiekis
I98_PAZEIDIMAI N(1) Logistikos St. Pažeidimai (1-Taip/0-Ne)
I98_VIRSYTA N(1) Viršytas krovinys (1-Taip/0-Ne)
I98_KOEF N(9,3) Koeficientas
I98_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos 1 kodas
I98_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos 2 kodas
I98_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos 3 kodas
I98_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos 4 kodas
I98_PASTABOS M(4) Pastabos
I98_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I98_USERIS C(12) Kas koregavo
I98_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I98_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
I98_PERKELTA N(1) Perkelta
I98_P_USERIS C(12) Kas perkėlė
I98_P_DATE T(8) Kada perkėlė

I99_PERE - Bazinės E-kainos perkainavimas

Laukas Tipas Aprašymas
I99_KODAS_PK C(12) Operacijos Nr.
I99_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
I99_KODAS_PS C(12) Prekė
I99_KODAS_US C(12) Mat.vnt.
I99_FRAKCIJA N(4) Frakcija
I99_KIEKIS N(14) Kiekis
I99_KAINA_S N(12,4) Sena kaina
I99_KAINA_N N(12,4) Nauja kaina
I99_PERKELTA N(1) Perkelta
I99_USERIS C(12) Kas koregavo
I99_R_DATE T(8) Kada koregavo
I99_ADDUSR C(12) Kas sukūrė