Kiti parametrai

Servisas->Administravimas->Parametrai

Parametras Aprašymas
SS_PERIODAS Darbo periodas
SS_KOREKCIJA Perkeltų dokumentų koregavimas
SS_DOKUM_NR Dokumentų numerių unikalumas
SS_PADALINYS Padalinio kodas pagal nutylėjimą
SS_OBJEKTAS Objekto kodas pagal nutylėjimą
SS_CENTRAS Centro kodas pagal nutylėjimą
SS_KLIENTAS Kliento kodas pagal nutylėjimą
SS_SASKAITA Sąskaita pagal nutylėjimą
SS_SAR_NUSK Greitas sąrašo nuskaitymas
SS_VAL_PER Valiutų perskaičiavimas
SS_PASKIRTIS Mokėjimo paskirties spausdinimas
SS_APMOK_PR Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose
SS_RIV_API Rivile API (web service) raktas
SS_KALBA Programos kalba
SS_KAIN_KOEF Kainos koeficientas
SS_KAIN_TEST Įvedamų kainų testavimas
SS_NKAIN_PAR Pardavimo kainos testavimas
SS_EINAM_LIK Likučių programinis skaitymas
SS_IMP_CIKL Importas
SS_DK_ISTOR DK operacijų istorijos formavimas
SS_KAINA Kainos parinkimo funkcija
SS_NUOLAIDA Nuolaidos parinkimo funkcija
SS_KOP_PDF Kopijuoti priskirtus dokumentus (nuo 118.0201+DI versijos)

Darbo periodas (SS_PERIODAS)

Nurodomas darbo su sistema datų intervalas. Sistema kontroliuoja, kad įvedamų operacijų data patektų į parametre nurodytą datų intervalą, jei nepatenka - sistema tokio dokumento išsaugoti neleidžia.
Parametras galioja tik koreguojant arba vedant naujas operacijas, operacijų peržiūrai jis įtakos neturi.

Perkeltų dokumentų koregavimas (SS_KOREKCIJA)

Parametre nurodoma, ar galima koreguoti perkeltą informaciją.
Šio parametro pirmoji dalis "Koreguoti perkeltą dokumentą" apibrėžia, ar bus galima išsaugoti pakoreguotą perkeltą dokumentą.
Parametro antroji dalis "Koreguoti perkeltą detalią eilutę" apibrėžia, ar bus galima išsaugoti perkeltą pakoreguotą detalią eilutę.
Koreguoti ir iš naujo išsaugoti perkeltą informaciją galima tada, kai parametrų reikšmė - .T.
Jei nurodyta, kad galima koreguoti perkeltą dokumentą, bet negalima koreguoti perkeltos detalios eilutės, tai šiuo atveju perkeltų detalių eilučių sistema neleis koreguoti, bet papildyti perkeltą dokumentą naujomis detaliomis eilutėmis bus galima. Tokiu atveju, perkeltą dokumentą bus galima koreguoti naujų eilučių pagalba, ir visos korekcijos bus matomos.

Dokumentų numerių unikalumas (SS_DOKUM_NR)

Šis parametras kontroliuoja, ar konkrečiame modulyje vedamų dokumentų numeriai nesidubliuoja.
Parametro antroji dalis "Ar griežtai reikalauti“ nustato, ar programa tik perspės apie vienodus dokumento numerius, ar griežtai neleis jų įrašyti.

Padalinio kodas pagal nutylėjimą (SS_PADALINYS)

Šis parametras pildomas tada, kai įmonėje yra tik vienas padalinys arba kai vartotojas dažniausiai dirba su konkrečiu padaliniu. Nurodžius padalinio kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą.

Objekto kodas pagal nutylėjimą (SS_OBJEKTAS)

Šis parametras pildomas tada, kai vartotojas dažniausiai dirba su konkrečiu objektu ir turi jį įvedinėti. Nurodžius objekto kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą.

Centro kodas pagal nutylėjimą (SS_CENTRAS)

Šis parametras pildomas tada, kai operacijose vartotojas dažniausiai naudoja tą patį centrą. Nurodžius centro kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą.

Kliento kodas pagal nutylėjimą (SS_KLIENTAS)

Šis parametras pildomas tada, kai operacijose vartotojas dažniausiai naudoja tą patį klientą. Pvz., dažniausiai veda pirkimus iš to paties tiekėjo. Nurodžius kliento kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą. Jei reikės, visada bus galima pasikeisti.

Sąskaita pagal nutylėjimą (SS_SASKAITA)

Šis parametras pildomas tada, kai tam tikrose operacijose vartotojas dažniausiai naudoja tą pačią sąskaitą. Nurodžius sąskaitos kodą, jis bus siūlomas pagal nutylėjimą. Jei reikės, visada bus galima pasikeisti.
Pirma sąskaita nurodoma tuo atveju, kai operacijose su atsargom, ilgalaikio turto operacijose, debitorinėse-kreditorinėse operacijose, įplaukose, išmokose visada reikalinga ta pati sąskaita.
Jei nurodoma antra sąskaita, ji pagal nutylėjimą įkrenta į skolos sąskaitos lauką pirkimo ir pardavimo operacijose.

Greitas sąrašo nuskaitymas (SS_SAR_NUSK)

Parametrui priskyrus reikšmę .T. nuskaitomi tik tam tikri pagrindiniai sąrašo laukai.
Parametro nereikėtų naudoti, jeigu sąrašuose "gride" įtraukiami papildomi stulpeliai.

Valiutų perskaičiavimas (SS_VAL_PER)

Parametras aprašomas išmokų ir įplaukų operacijoms.
Nurodžius jo reikšmę .T., ir apmokant visą dokumento sumą, išmokų arba įplaukų operacijose bus automatiškai paskaičiuojamas valiutos pokytis pagal esamą operacijos atlikimo dienos kursą.
Jei apmokama tik dalis dokumento skolos, valiutos pokytis nepaskaičiuojamas, nepriklausomai nuo parametro reikšmės.

Mokėjimo paskirties spausdinimas (SS_PASKIRTIS)

Parametre aprašomas mokėjimo paskirties šablonas.
Jis naudojamas išmokų operacijose formuojant mokėjimo pavedimus.
Jeigu standartiškai siūlomas šablonas netinka, jį galima pasikeisti.

Pavyzdžiui, apsirašius šabloną:

sp_srit(sritis,'DOK_NR',1,',')

param3

mokėjimo paskirtyje bus išvardinami tik apmokamų dokumentų numeriai:

param4

Sudėtingesniais atvejais siūlome kreiptis į Rivile konsultantus arba atstovus.

Apmokėjimas pirkimuose/pardavimuose (SS_APMOK_PR)

Pagal nutylėjimą pirkimo ir pardavimo operacijose galimas dalinis apmokėjimas. Tai reiškia, kad pasirinkus "Apmokėti mišriai", galima apmokėti tik dalį dokumento sumos.
Nurodžius parametro reikšmę .T., bus galima apmokėti tik visą dokumento sumą. Perspėjimas "Skola nelygi apmokėtai sumai" atsiranda operacijos perkėlimo metu.

Rivile API (web service) raktas (SS_RIV_API)

Skirtas API raktui saugoti, kuris naudojamas norint pasiekti išplėstinį funkcionalumą realizuotą Rivile API v2 (REST web service) pagrindu.

Programos kalba (SS_KALBA)

Parenkama programos kalba.
Šiuo metu yra paruošti du žodynai: anglų (ENG) ir latvių (LAT).

Instaliavimo metu ar vėliau atsiradus poreikiui, žodynai įkeliami į katalogą RIV_GAMA\BENDRAS. Žodynus klientas gali pasipildyti.

Programos kalba gali būti priskiriama konkrečiam vartotojui, todėl su ta pačia programa skirtingi vartotojai gali dirbti skirtingomis kalbomis.

Pvz., vartotojui ONA nurodžius parametro reikšmę "ENG":

param1

programos meniu punktai bus matomi anglų kalba:

param2

Visi kiti vartotojai programos meniu matys lietuviškai.

Kainos koeficientas (SS_KAIN_KOEF)

Vedant pirkimo, pardavimo operacijas, sistema automatiškai siūlo tam tikras kainas. Įvedus kainos koeficiento reikšmę, visos siūlomos kainos automatiškai būtų dauginamos iš šio koeficiento.

Įvedamų kainų testavimas (SS_KAIN_TEST)

Galima įvesti leistiną nukrypimo paklaidą ir nurodyti ar griežtai reikalauti nenukrypti nuo jos, ar tik perspėti apie tai.

param5

Paklaidos procentas gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas.

Pirkimai.

Lyginama su paskutine pirkimo kaina (PPK), ir atsiranda perspėjimas, jeigu įvesta kaina skiriasi nuo paskutinės pirkimo kainos (yra didesnė arba mažesnė) daugiau nei leidžia paklaida.

param6

param7

Pardavimai.

Lyginama su padalinio pardavimo kaina, ir atsiranda perspėjimas, jeigu įvesta kaina yra mažesnė nei kaina, kuri gaunama prie padalinio pardavimo kainos pridėjus (jei procentas neigiamas) arba atėmus (jei procentas teigiamas) leidžiamą paklaidą.

param9

(Pateiktame pavyzdyje mažiausia pardavimo kaina, kada nebūtų rodomas pranešimas, būtų 37.5+3.75=41.25)

Pardavimo kainos testavimas (SS_NKAIN_PAR)

Galima įvesti leistiną nukrypimo paklaidą ir nurodyti ar griežtai reikalauti nenukrypti nuo jos, ar tik perspėti apie tai.

param11

Paklaidos procentas gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas.

Pirkimai.

Nauja kaina lyginama su pirkimo kaina, ir atsiranda perspėjimas, jeigu nauja kaina yra mažesnė nei kaina, kuri gaunama prie pirkimo kainos pridėjus (jei procentas teigiamas) arba atėmus (jei procentas neigiamas) leidžiamą paklaidą.

param10

Pardavimai.

Pardavimo kaina lyginama su paskutine savikainos kaina (PSK), ir atsiranda perspėjimas, jeigu pardavimo kaina yra mažesnė nei kaina, kuri gaunama prie PSK pridėjus (jei procentas teigiamas) arba atėmus (jei procentas neigiamas) leidžiamą paklaidą.

param12

(Pateiktame pavyzdyje paskutinė savikainos kaina buvo 40, todėl minimali pardavimo kaina be PVM turėtų būti ne mažesnė nei 40+4=44)

Likučių programinis skaitymas (SS_EINAM_LIK )

Nuo parametro reikšmės priklauso kas nuskaitoma likučių lange, paspaudus mygtuką "Likučiai":

param19

Standartiškai nuskaitoma tos prekės, kuri yra įvesta detalioje eilutėje, likučių informacija:

param18

Pakeitus prekės kodą ir iš naujo paspaudus klavišą, likučių lango informacija automatiškai atsinaujina.

Parametre priskyrus reikšmę .T., likučių automatinis nuskaitymas sustabdomas:

param20

Toks sustabdymas reikalingas, norint, kad veiktų pačių apsirašytas ir užprogramuotas likučių atfiltravimo ir nuskaitymo mechanizmas.

Importas (SS_IMP_CIKL )

Šis parametras aprašomas, jeigu norima :

  • vienu kartu suimportuoti visus tam tikrame kataloge išsaugotus EIP failus (kai naudojamas išorinis importas),
  • vienu kartu suimportuoti visus importo / eksporto operacijose esančius naujus duomenis (vidinis importas),
  • paleisti importą per užduočių tvarkyklę,
  • paleisti importą cikle.

Parametre aprašomos dvi reikšmės:

  • importo cikle katalogas, t.y. kur talpinami importui paruošti failai,
  • importo tipas pagal nutylėjimą (0 - išorinis, 1 - vidinis, 2 - WEB).

param13

Apsirašius parametrą ir atitinkamame modulyje paspaudus importo mygtuką, atsidaro importo cikle langas:

param14

Paspaudus mygtuką "Pradėti" bus suimportuoti visi nauji duomenys.

Jeigu importas išorinis, tai failai bus paimti iš nurodyto katalogo, suimportuojami, pervardinami į .old, jeigu suimportuota be klaidų, ir .err, jeigu suimportuota su klaidomis. Papildomai susikurs tekstiniai failai .log su informacija apie importo eigą.

Jeigu importas vidinis, tai bus suimportuojamos naujos importo /eksporto operacijos. Priklausomai nuo importo baigties, jos pasidarys perkeltos (P) arba klaidingos (L).

Norint, kad importas automatiškai kartotųsi, uždedamas "v"- "Ciklas" ir nustatomas ciklo intervalas :

param15

Paspaudus mygtuką "Pradėti" importas kartosis nustatytu dažnumu. Sustabdymui paspaudžiamas mygtukas "Sustabdyti":

param16

Paleidus importą cikle, programą galima minimizuoti, importas vyks foniniame režime.

Pavyzdys kaip importas paleidžiamas per užduočių tvarkyklę aprašytas Automatinis valiutų kursų importas.

Plačiau apie importo / eksporto galimybes aprašyta Importas / Eksportas.

DK operacijų istorijos formavimas (SS_DK_ISTOR)

118.0000+DI Rivile GAMA programos versijoje atsirado funkcionalumas "DK istorija".

Pagal nutylėjimą, parametro reikšmė yra "Taip", ir DK istorija formuojama automatiškai.

Norint, kad DK istorija nebūtų formuojama, parametrui priskiriama reikšmė "Ne".

param17

Parinktas modulis reiškia, kad nurodyta parametro reikšmė galioja DK operacijoms, kurios vedamos tame modulyje.

Pavyzdžiui, parinkus reikšmę "Ne" vidiniams važtaraščiams, reiškia, kad žurnalų SS_VIDINIAI ir SS_VIDINIAI2 operacijoms nebus formuojama DK istorija - t.y. pakoregavus perkeltus vidinius važtaraščius ir naujai perkėlus, DK istorijoje įrašai nesusiformuos.

Kainos parinkimo funkcija (SS_KAINA)

Parametras suteikia galimybę kainų parinkimui apsirašyti savo funkcijas (programas).

Parametro reikšmėje nurodomas vardas funkcijos (programos), kuri grąžina norimą kainą parduodant arba perkant prekę/paslaugą.

Savo funkcijoje galima naudoti šiuos kintamuosius:

wfor_kodas_ks - kliento kodas
wfor_kodas_ps - prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is - padalinio kodas
wfor_kodas_os - objekto kodas/rinkinio ID
wfor_serija - serija
wfor_kodas_kt - sutarties kodas
wfor_kodas_k0 - sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us - alternatyvus matavimo vienetas
wfor_kodas_vl - dokumento valiutos kodas
wfor_bazine_vl - bazinės valiutos kodas
wfor_kiekis - kiekis pagrindiniu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_kiekis_a - kiekis alternatyviu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_date - operacijos data

Nuolaidos parinkimo funkcija (SS_NUOLAIDA)

Parametras suteikia galimybę nuolaidų procentų parinkimui apsirašyti savo funkcijas (programas).
Antroje parametro reikšmėje gali būti aprašoma savo funkcija maksimalios nuolaidos kontrolei.

Pirmoje parametro reikšmėje nurodomas vardas funkcijos (programos), kuri grąžina norimą nuolaidos procentą parduodant arba perkant prekę/paslaugą.

Savo funkcijoje galima naudoti šiuos kintamuosius:

wfor_kodas_ks - kliento kodas
wfor_kodas_ps - prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is - padalinio kodas
wfor_kodas_kt - sutarties kodas
wfor_kodas_k0 - sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us - alternatyvus matavimo vienetas
wfor_kiekis - kiekis pagrindiniu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_kiekis_a - kiekis alternatyviu matavimo vienetu (dešimtais)
wfor_date - operacijos data

Antroje parametro reikšmėje nurodomas vardas funkcijos (programos), kuri grąžina maksimaliai galimą nuolaidos procentą parduodant arba perkant prekę/paslaugą.

Savo funkcijoje galima naudoti šiuos kintamuosius:

wfor_kodas_ps - prekės/paslaugos kodas
wfor_kodas_is - padalinio kodas
wfor_kodas_kt - sutarties kodas
wfor_kodas_k0 - sutarties priedo kodas
wfor_kodas_us - alternatyvus matavimo vienetas

Pavyzdžiui, naudojant šiuos parametrus, galima palikti standartinį kainų ir nuolaidų parinkimą, bet kiekvienam manedžeriui nurodyti kokią maksimalią pardavimo nuolaidą jis gali taikyti.

Kopijuoti priskirtus dokumentus (SS_KOP_PDF)

Šiame parametre nurodoma, ar kopijuojant operacijas nukopijuoti ir jose priskirtus dokumentus.

Visiems parametrams taikomi bendri galiojimo principai:

Jei aprašant parametro reikšmes, nurodomas konkretus modulis, tai ta reikšmė galios tik tame modulyje, jei nurodoma "Bendras” – visuose moduliuose.

Analogiškai ir su vartotojais – jei nurodomas konkretus vartotojas, tai galioja tik tam vartotojui, jei visai nieko nenurodoma – tai visiems vartotojams.