Darbuotojo aprašymas algoje

Antras žingsnis, priimant darbuotoją, yra darbuotojo aprašymas algos modulyje.

Kuriamas naujas įrašas. Atsistojus ant lauko "Personalas", nueinama į personalo sąrašą ir pasirenkamas personalo kodas. Priskiriamas tabelinis numeris. Jis gali sutapti su personalo kodu, gali skirtis.

Iš personalo kortelės automatiškai įkrenta visa bendra informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, sodros pažymėjimo numeris, adresas ir kita.

PASTABA. Nedirbant su personalo moduliu, visa ši informacija apie darbuotoją suvedama darbuotojo koregavimo lange.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

alga_darbuotojai1

Informacija

Pirmame darbuotojo kortelės lange aprašoma bendra informacija apie darbuotoją, tokia kaip tabelinis numeris, vardas, pavardė ir pan.

Bendru atveju, darbuotojas vienu metu gali dirbti keliuose padaliniuose. Vienas iš jų yra pagrindinis. Jis nurodomas lauke "Pagrindinis padalinys".

Skola darbuotojui bus kaupiama sąskaitų ryšio lentelėje nurodytoje sąskaitoje "Paskaičiuotas darbo užmokestis ir avansas”. Jei konkretaus darbuotojo skola turi patekti į kitą balansinę sąskaitą, tai darbuotojo kortelės lauke "Sąskaita" nurodomas tos sąskaitos kodas.

Trečioje adreso eilutėje nurodomas darbuotojo elektroninis paštas. Jis bus reikalingas siunčiant atlyginimo lapelius elektroniniu paštu.

Jei darbuotojui yra mokamas pastovaus dydžio avansas, jo reikšmė nurodoma lauke "Avansas". Vedant avanso išmokėjimo operaciją, pagal nutylėjimą siūloma išmokėti čia įvestą sumą. Nepriklausomai nuo to, kas tame lauke bus nurodyta, visada bus galima koreguoti išmokamo avanso dydį.

Nurodomi "Savivaldybių kodai". Prie "D" raidės nurodomas darbovietės deklaruojamas savivaldybės kodas, o prie "G" raidės – darbuotojo deklaruojamas savivaldybės kodas.

Lauke "Dirba nuo" nurodoma pirma darbo diena įmonėje.

Laukas "Dirbo iki" pildomas atleidžiant darbuotoją. Jame nurodoma paskutinė darbuotojo darbo diena įmonėje.

Darbuotojams, kurie statistikos ataskaitoje DA01K turi būti traukiami kaip dirbantys ne visą darbo laiką, skirtuke "Kita" esančio lauko "Logistikos kodas 2" reikšmė turi būti "K“ - "Dirbantys ne visą darbo dieną".

Padaliniai

Darbuotojo kortelės skirtuke "Padaliniai" aprašomi visi padaliniai, kuriuose jis dirba. Nurodomos pareigos, kalendorius, pagal kurį tame padalinyje dirba, sąskaitų ryšio lentelė.

Požymis "Neformuoti tabelio" uždedamas tuo atveju, kai darbuotojo nereikia traukti į to padalinio tabelį. Dažniausiai tai būna tada, kai darbuotojas pereina dirbti į kitą padalinį. Požymis uždedamas padalinyje, iš kurio jis išeina.

Požymis "Įtraukti į kalendorinio laiko vidurkio skaičiavimą" labai svarbus, kai darbuotojui skaičiuojamas vidurkis ne pagal dirbtą laiką, o pagal kalendorinį laiką. Jeigu darbuotojas padalinyje nebedirba, šis požymis turi būti nuimtas. Jeigu darbuotojas dirba keliuose padaliniuose, tai turi būti paliktas tame padalinyje, kurio kalendorius bus naudojamas vidurkių skaičiavime.

alga_darbuotojai1

Aprašius padalinį, priskiriami priskaitymai, kurie tame padalinyje darbuotojui bus skaičiuojami. Spaudžiamas mygtukas "Priskaitymai", ir iš priskaitymų sąrašo pasirenkami tik tam darbuotojui tame padalinyje reikalingi priskaitymai, pvz.: etatinis atlyginimas, valandinis atlyginimas ir pan. Priskaitymų, kurie priklauso nuo vidurkio (pvz., atostoginiai, ligos pašalpa ir pan.) ir bus skaičiuojami algos dokumentų sąraše, čia priskirti nereikia.

alga_darbuotojai4

Jeigu priskaitymas yra laikinas, uždedamas požymis "terminuota” ir nurodomas laikotarpis.

alga_darbuotojai6

Priskaitymų skaičiavimui reikalingos tam tikros reikšmės, pvz.: etatinio atlyginimo suma, valandinis įkainis, priedo suma ar procentas ir pan. Tai taip vadinamos žmogaus padalinyje kintamųjų reikšmės.

Konkrečios žmogaus padalinyje kintamųjų reikšmės aprašomos paspaudus mygtuką "Kintamieji". Kintamųjų sąraše nusiskaitomi žmogaus padalinyje kintamieji, ir iš jų pasirenkamas reikalingas kodas. Įvedama reikšmė ir visada nurodoma data, nuo kurios ta reikšmė galioja.

Jeigu kintamojo aprašyme uždėtas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį", tai įvesta reikšmė galios tik nurodytam mėnesyje, toliau nepersikels. Jei to požymio nėra, tai ji galios iki tol, kol bus įvesta nauja reikšmė.

alga_darbuotojai5

Keičiant kintamojo reikšmę, visada daromas naujas įrašas, nurodant datą, nuo kurios ji galioja.

alga_darbuotojai7

Atskaitymai nepriklauso nuo padalinių, kuriuose darbuotojas dirba, yra bendri darbuotojui. Jie aprašomi darbuotojų sąraše paspaudus mygtuką "Atskaitymai".

alga_darbuotojai10

Iš atskaitymų sąrašo pasirenkami tik tam darbuotojui reikalingi atskaitymai, pvz.: pajamų mokestis, PSD, VSD, pensijos kaupimas, atskaitymai už nuomą, pagal vykdomuosius raštus ir pan.

alga_darbuotojai12

Atskaitymų skaičiavimui reikalingos tam tikros reikšmės, pvz.: ar taikomas NPD, pensijos kaupimo procentas ir pan. Tai taip vadinamos žmogaus kintamųjų reikšmės.

Konkrečios žmogaus kintamųjų reikšmės aprašomos paspaudus mygtuką "Kintamieji".

alga_darbuotojai8

Kintamųjų sąraše nusiskaitomi žmogaus kintamieji, ir iš jų pasirenkamas reikalingas kodas. Įvedama reikšmė ir visada nurodoma data, nuo kurios ta reikšmė galioja.

alga_darbuotojai9

Klientui pageidaujant galima papildomai užprogramuoti pensijos kaupimo procentų importą iš Sodros pateikiamų XML failų.

Bankai

Skirtuke "Bankai" aprašomi darbuotojo bankų, į kuriuos bus pervedamas atlyginimas, rekvizitai. Nurodomas banko kodas ir sąskaita.

Banko sąskaitos aprašyme negalima vesti tarpų.

alga_darbuotojai3

Jeigu į šią sąskaitą bus pervedama tik konkreti atlyginimo suma, jos reikšmė įrašoma lauke "Suma". Taip paprastai būna, kai darbuotojo atlyginimas pervedamas į kelias sąskaitas. Į vieną pervedama konkreti sumą, o į kitą – visa likusi. Ties ta sąskaita, į kurią bus pervedama visa likusi suma, uždedamas požymis "Apmokėti likutį".

Jeigu atlyginimas pervedamas tik į vieną banko sąskaitą, ties ja uždedamas požymis "Apmokėti likutį".

Priskaitymai/atskaitymai, sodra, išmokėjimai

Šie darbuotojo kortelės skirtukai nepildomi. Juose pastoviai kaupsis informacija iš atitinkamų operacijų, tokių kaip algos dokumentai, atlyginimo skaičiavimas, Sodros iš įmonės lėšų skaičiavimas, atlyginimo išmokėjimas.

alga_darbuotojai11

Darbuotojų sąraše yra kopijavimo mygtukas "Kopijuoti", kurio pagalba vieno darbuotojo informaciją galima perkopijuoti kitam darbuotojui.

Persikopijuoja bendra informacija iš darbuotojo kortelės, etatų padalinyje aprašymas, darbuotojui priskirti priskaitymai ir atskaitymai bei visos darbuotojui įvestos kintamųjų reikšmės.

Naudojant mygtuką "Algos servisas " galimas paketinis algos kintamųjų reikšmių sugeneravimas, naujų priskaitymų ar atskaitymų priskyrimas darbuotojams.

Detaliau apie šį mygtuką aprašyta čia.