Prekės

Pavyzdžiai su detaliu aprašymu ir video medžiaga pateikti Rivile akademijoje.

Servisas -> Kortelės -> Prekės

Kiekinei prekių apskaitai vesti naudojamos prekių kortelės.

Stovint ant prekės ir paspaudus mygtuką "Analitinė operacija" iškart galima pamatyti einamuosius prekės likučius.

Prekės aprašyme yra 3 privalomi laukai: kodas, sąskaitų ryšio lentelė ir pagrindinis mato vienetas.

Visi kiti laukai pildomi pagal poreikį. Dalis jų yra grynai informacinio pobūdžio, pvz. pavadinimai, pastabos, įvairūs požymiai. Kita dalis, nors ir neprivalomi, yra labai svarbūs atliekant tolesnius veiksmus su preke.

Požymis "Apmokestinama" parodo ar prekė PVM apmokestinama ir, jei taip, tai kuriai PVM mokesčių grupei ji priklauso. Galimos mokesčių grupės A-H.

Parinktas apmokestinimo tipas (A-H) nurodo prekės (paslaugos, kodo) apmokestinimo procentą mokesčių lentelėje.

Prekių grupavimui pagal tam tikrus požymius yra naudojamos prekių grupės ir logistikos kodai. Tai įgalina prekes suskirstyti ir analizuoti jų judėjimą pagal įvairius skirtingus požymius.

Tiek grupės, tiek logistikos kodai yra medžio tipo sąrašai, t.y. gali būti įvairūs jų lygiai (stambios grupės, smulkesnės, pogrupiai ir t.t.). Analizuoti galima ne tik pagal jų detalią reikšmę, bet ir pagal sustambintas reikšmes.

Matavimai

Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į pagrindinį matavimo vienetą, nes jo vėliau nebus galima keisti.

Viena prekė gali turėti kelis mato vienetus, bet pagrindinis visada yra vienas. Aprašant visus kitus, nustatomas jų santykis su pagrindiniu mato vienetu.

Jeigu bus dirbama su bar kodais, tai jie aprašomi prie kiekvieno prekės matavimo vieneto. Bar kodas vienareikšmiškai identifikuoja prekę ir jos mato vienetą.

Prieš pradedant aprašinėti Bar kodus būtinai reikia užpildyti parametrą "Darbas su BAR kodais" (SS_BAR_KODAI).

Jeigu tam pačiam prekės matavimo vienetui atsiranda keli skirtingi bar kodai (pvz. tiekėjas pakeičia bar kodus, nors su ankstesniais dar yra likę prekių likučių), tai jie aprašomi skirtuke "Alternatyvūs bar kodai". Kiekvienas bar kodas gali turėti kelis alternatyvius bar kodus. Jų funkcija yra iššaukti pagrindinį bar kodą, t.y. atpažinti prekę ir jos mato vienetą.

Prekės matavimo vienetui gali būti suvedami svoriai (neto, bruto) ir išmatavimai. Jie naudojami formuojant transporto važtaraščius bei spausdinant ataskaitas.

Nėra griežtai nurodyta kokiais mato vienetais ši informacija turi būti vedama. Standartiškai, svoriai vedami gramais.

Kalkuliacijos

Kalkuliacijose aprašomos komplektuojamų (išskaidomų) prekių sudėtinės dalys, sudėtinės prekės, kurios parduodamos kaip vienas komplektas, tačiau likučiuose yra ir nusirašo skirtingomis pozicijomis, mišrios prekės, kurias parduodant kartu parduodama ir tara.

Komplektuojamoms prekėms aprašoma jų kalkuliacinė kortelė, t.y. kiek ir kokių komponenčių reikės jų pagaminimui.

Išskaidomoms prekėms aprašoma į kokias dalis jos išskaidomos ir kokiu santykiu išdalinama išskaidomos prekės savikaina (išeigos %).

Pats komplektavimas arba išskaidymas atliekamas gamybos operacijose.

Sudėtinės prekės nėra surinkinėjamos gamybos operacijose. Šis požymis svarbus tik atliekant tokios prekės pardavimą. Jeigu parduodama sudėtinė prekė, tai ją parduodant nusirašo ne pati prekė, o jos sudėtinės dalys. Kai kuriais atvejais tai patogu parduodant prekių komplektus.

Mišri prekė dažniausiai naudojama aprašant per kasos aparatus ar posus parduodamas prekes, kurios turi tarą.

Kainos

Rivilės programoje taikomas pardavimo kainų ir nuolaidų parinkimo mechanizmas. Automatiškai jos parenkamos pagal tam tikrą eiliškumą. Ar vartotojas po to jas gali pakeisti, priklauso nuo jam suteiktų teisių.

Prekių pardavimo kainų parinkimo eiliškumas: kaina pardavimo sutartyje, kainyno kaina, pardavimo kaina akcijose, padalinio pardavimo kaina.

Nuolaidos procento parinkimo eiliškumas: nuolaidos procentas sutartyje, nuolaidos procentas akcijose , nuolaidos procentas prekės kortelėje kainose, nuolaidos procentas nuolaidos lentelėje.

Parinkus nuolaidą yra tikrinama galima maksimali nuolaida, pagal tokį eiliškumą: maksimalus nuolaidos procentas prekės kortelėje kainose, maksimalus nuolaidos procentas prekės kortelėje, maksimalus nuolaidos procentas prekės grupėje.

Pardavimo kaina arba nuolaida sutartyje – tai pardavimo sutartyje konkrečiam pirkėjui nurodyta pardavimo kaina arba nuolaida.

Pardavimo kaina arba nuolaida akcijose – tai tam tikrą nustatytą laikotarpį (kol tęsiasi akcija) galiojanti pardavimo kaina ar nuolaida.

Kainyno kaina – tai tam tikrai klientų kategorijai (kainynas A, B, C,...) taikoma speciali kaina, kuri dar gali priklausyti nuo parduodamo kiekio.

Padalinio pardavimo kaina - tai pardavimo kaina, taikoma konkrečiame padalinyje. Ji turi žemiausią prioritetą ir parenkama tuo atveju, kai klientas neturi sutarties ir jam nėra priskirtas joks kainynas.

Pardavimo kainų keitimas atliekamas perkainavimo operacijose.