MSCAN - Gamyba

MSCAN Gamyba modulis skirtas :

Komponenčių atrinkimas pagal Rivile GAMA programoje įvestas gamybos operacijas.

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Rivile GAMA programoje sukuriama gamybos operacija (operacijos tipas gali būti bet kuris). Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".
 2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.
 3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Gamyba".
 4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas komponenčių atrinkimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.
 5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
 7. Esant poreikiui, galimas gaminio kiekio keitimas.
 8. Gamybos operacija užbaigiama.
 9. Rivile GAMA programoje gamybos operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK)", "MSCAN baigta su netikslumais" arba "MSCAN baigta koreguojant ".
1. Rivile GAMA programoje sukuriama gamybos operacija. Būsena pakeičiama į "MSCAN paruošta".

Detaliau apie MSCAN būsenas aprašyta: MSCAN būsenų aprašymas Rivile GAMA sistemoje.

mscan_ga01

2. Paleidžiama MSCAN aplikacija.

MSCAN paleidžiamas: https://mscan.manorivile.lt/

Detaliau apie darbo pradžią su MSCAN aplikacija aprašyta MSCAN aplikacija

3. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Gamyba".

mscan_ga02

4. Surandama operacija, kuriai bus vykdomas komponenčių atrinkimas. Spustelėjus įeinama į jos vidų.

Gamybos operacijų lange matosi operacijos, kurių būsena "MSCAN paruošta" arba "MSCAN renkama".

mscan_ga03

Dešinėje pusėje pateikiama informacija apie dokumento tipą: mscan_p05- Atrinkimas.

Dokumentai, kurių būsena yra „MSCAN paruošta“ žymimi mscan_p06, o „MSCAN renkama“ – žymimi mscan_p07.

Dešinėje pusėje rodomi atrinktų ir visų dokumente esančių pozicijų kiekiai.

Lange veikia filtravimas pagal pirmą eilutės elementą - renkant arba skenuojant paliekamos tik įvestą fragmentą atitinkančios operacijos:

mscan_ga04

Suradus reikalingą operaciją ir spustelėjus, ji atsidaro ir pasimato detalios eilutės:

mscan_ga05

Kiekvienos detalios prekės eilutės dešinėje pusėje rodomas jau nuskenuotas ir bendras prekės kiekis dokumente.

Norint grįžti atgal į gamybos operacijų sąrašą, paspaudžiamas mygtukas "Gamyba" .

5. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.

Lauke "Barkodas" pradedamos skenuoti prekės:

mscan_ga06

Pagal nutylėjimą, kiekio laukas užpildytas reikšme 1. Galima įvesti kitą reikalingą kiekį

mscan_ga07

arba barkodo lauke galima vesti eilutę su kiekiu pagal šabloną: Kiekis * barkodas;objektas;serija

mscan_ga08

Nuskenavus neigiamą prekės kiekį, bendras nuskenuotas kiekis atitinkamai sumažinamas.

Skenuojamos eilutės atsiranda sąrašo viršuje.
Eilutės, kurių nuskenuotas kiekis pilnai sutampa su dokumento kiekiu arba yra didesnis, nuspalvinamas tamsesne pilka spalva ir nustumiamos į sąrašo pabaigą.
Jeigu uždėtas nustatymas "Rodyti tik neatrinktas prekes", sąraše jų visai nebesimato.

Daugiau informacijos apie prekę galima pamatyti spustelėjus ant detalios eilutės. Atsiranda funkcijų meniu su keturiais galimais pasirinkimais:

mscan_ga09

 • Informacija apie eilutę – galimybė peržiūrėti konkrečios eilutės dokumente informaciją ;
 • Informacija pagal barkodą – galimybė peržiūrėti informaciją būdingą konkrečiai prekei;
 • Pažymėti kaip atrinktą / neatrinktą – galimybė pažymėti prekę kaip atrinktą, tokiu atveju detali eilutė pakeis spalvą, o prekė atsidurs sąrašo pabaigoje;
 • Eilutės koregavimas - galimybė įvesti pastabas ir pakoreguoti kiekį (jei parametro MSCAN_KIEKOR reikšmė .T.).

Norint peržiūrėti informaciją apie prekę, kuri nėra įtraukta į dokumentą, galima nuskenuoti prekės brūkšninį kodą ir paspausti ant žodžio „Barkodas“

mscan_ga10

6. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
Situacija Pranešimas Pasirinkimas
Įvedus didesnį kiekį nei yra gamybos dokumente Paimtas kiekis per didelis. Spauskite tęsti, jei norite įtraukti įvestą kiekį prekių. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kuri nepriklauso dokumentui Prekė nepriklauso šiam dokumentui. Spauskite tęsti, jei norite šią prekę įtraukti. Kitu atveju spauskite uždaryti Tęsti / Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje Klaida! 9009 Nėra tokios prekės. Uždaryti
Nuskenavus prekę, kurios Barkodo nėra duomenų bazėje, kai inventorizacijos moduliui nurodytas parametras MSCAN_NBAR Barkodas neegzistuoja! Spauskite tęsti, jei norite įtraukti kodą. Kitu atveju spauskite uždaryti. Tęsti / Uždaryti
7. Gaminio kiekio keitimas.

Esant poreikiui pakoreguoti gaminio kiekį pirmiausiai reikia apsirašyti parametrą MSCAN_GAMIN.

Parametro nustatyme vartotojui gali būti suteikta galimybė koreguoti gaminio kiekį ir atitinkamai perskaičiuoti komponenčių kiekius.

mscan_ga11

8. Operacija užbaigiama.

Baigus skenuoti visas prekes, gamybos operacija užbaigiama: detalios informacijos lange paspaudžiamas mygtukas "Užbaigti":

mscan_ga12

Užbaigimo metu vyksta sutikrinimas su gamybos operacija Rivile GAMA programoje.

Jeigu atrinkimo proceso metu nuskenuotų komponenčių kiekiai pilnai sutampa su dokumente įvestomis prekėmis ir jų kiekiais, užbaigimo lange rodomas pasirinkimas „Baigti“ operaciją.
Jeigu kiekiai nesutampa, priklausomai nuo parametro MSCAN_PAB_OP aprašymo, rodomas pasirinkimas „Baigti su netikslumais“ arba "Baigti koreguojant", ir pateikiamas neatitikimų sąrašas.

mscan_ga13

Paspaudus "Užbaigimas" grįžtama atgal į detalios informacijos langą.

Paspaudus "Baigti ", "Baigti su netikslumais" arba "Baigti koreguojant", operacija užbaigiama.

Užbaigta operacija daugiau nėra matoma MSCAN aplikacijoje.

9. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta (OK) ", "MSCAN baigta su netikslumais" arba "MSCAN baigta koreguojant ".

Priklausomai kaip baigėsi sutikrinimas, Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro:

 • MSCAN baigta (OK) - kai kiekiai dokumente sutampa su atrinktais kiekiais,
 • MSCAN baigta su netikslumais - kai atrinkti kiekiai nesutampa su kiekiais dokumente, bet buvo pasirinktas užbaigimas,
 • MSCAN baigta su koreguojant - kai atrinnkti kiekiai nesutapo su kiekiais dokumente, ir dokumente esantys kiekiai buvo iškoreguoti pagal atrinktus kiekius.

mscan_ga14

Užbaigus gamybos komponenčių atrinkimo procesą, nuskenuotą informaciją galima peržiūrėti Rivile GAMA sistemoje atsispausdinus specialią ataskaitą "MSCAN operacijų analitika ".

MSCAN informaciją galima pasižiūrėti ir atsispausdinti, paspaudus tam tikslui užsiprogramuotą klavišą.

Klavišo užprogramavimas aprašytas MSCAN informacijos peržiūros aprašymas.

mscan_ga15

Jeigu skenavimo metu atsiranda naujos prekės, o parametro MSCAN_ITRAUK antro lauko (ar leisti prekę įtraukti ir į originalų Rivile GAMA dokumentą) reikšmė "Taip", tai gamybos operacijoje susikuria detalios eilutės su nuskenuotomis prekėmis ir nuliniais kiekiais.
Priešingu atveju, detalios eilutės nesusiformuoja, o nuskenuotos prekės įtraukiamos tik į Rivile MSCAN.

Jeigu baigiama koreguojant, tai Rivile GAMA gamybos dokumento detaliose eilutėse esantys kiekiai prilyginami nuskenuotiems kiekiams.
Baigiant su netikslumais - visi kiekiai detaliose eilutėse lieka nepakitę, o nuskenuoti kiekiai matomi tik Rivile MSCAN.

mscan_ga16

mscan_ga17

mscan_ga18

Gamybos operacijų kūrimas MSCAN aplikacijoje.

Norint pačioje MSCAN aplikacijoje kurti naujus dokumentus, privalomas parametras MSCAN_DOKTIP .

Pagrindiniai žingsniai:

 1. Paleidžiama MSCAN aplikacija.
 2. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Gamyba".
 3. Sukuriama operacija, kuriai bus vykdomas atrinkimas.
 4. Skenuojamos prekės, įvedami kiekiai.
 5. Skenavimo metu galimi tam tikri perspėjimai.
 6. Gamybos operacija užbaigiama.
 7. Rivile GAMA programoje operacijos būsena pasidaro "MSCAN baigta su netikslumais" , "MSCAN baigta koreguojant" arba "MSCAN iškoreguota su klaidomis".
1. Paleidžiama MSCAN aplikacija.

MSCAN paleidžiamas: https://mscan.manorivile.lt/

Detaliau apie darbo pradžią su MSCAN aplikacija aprašyta MSCAN aplikacija.

2. MSCAN aplikacijoje pasirenkamas modulis "Gamyba".

mscan_ga19

3. Sukuriama nauja operacija, kuriai bus vykdomas atrinkimas.

Spaudžiamas mygtukas "+ Nauja":

mscan_ga20

Atsidaro langas naujos operacijos sukūrimui:

mscan_ga21

Pasirenkamas dokumento tipas: "Surinkimas", "Surinkimo užs.", “Išbarstymas", “Išbarstymo užs.”

Parenkamas Gaminys. Atsistojus ant atitinkamo lauko, atsidaro prekių sąrašas.

Nurodomas gaminio kiekis pagrindiniu mato vienetu.

Esant poreikiui, gaminio kiekis vėliau gali būti keičiamas, jeigu vartotojui aprašytas parametras MSCAN_GAMIN.

Pastabų lauke, priklausomai nuo parametro MSCAN_PASTAB aprašymo, įvedamos arba iš sąrašo pasirenkamos pastabos.

mscan_ga22

Paspaudus "Tęsti", atsidaro gamybos operacija.

mscan_ga23

Joje skenuojamos komponentės ir įvedami jų kiekiai.

Pastaba. Sukūrus gamybos operaciją pačioje MSCAN aplikacijoje, komponentės suvedamos skenavimo metu, iš prekės kalkuliacijos aprašymo jos nesukrenta.

Automatiškai, Rivile GAMA programoje gamybos operacijų sąraše susikuria gamybos operacija.
Sukurto dokumento data lygi einamajai datai, o dokumento numeris parenkamas pagal Rivile GAMA programoje iš anksto aprašytą dokumento skaitliuką.

mscan_ga24

Norint grįžti atgal į gamybos operacijų sąrašą, paspaudžiamas mygtukas "Gamyba" .