Priskaitymai

Naujai sukurtoje duomenų bazėje yra pateikiamas tam tikras priskaitymų sąrašas. Tačiau daugumoje įmonių yra skaičiuojami dar ir kitokių rūšių priskaitymai. Jie papildomai įvedami ir aprašomi. Jeigu keičiasi jau esamų priskaitymų skaičiavimo algoritmas arba kiti požymiai, priskaitymų sąraše atliekamos atitinkamos korekcijas.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai

Prieš nuskaitant priskaitymų sąrašą, pasirenkamas "Tipas" "Priskaitymai".

Gali būti koreguojami jau esantys priskaitymai arba kuriami nauji.

Jeigu kuriamas naujas priskaitymas, pirmiausia jam suteikiamas kodas.

Priskaitymo kodas turi būti skaičius, jokie kitokie simboliai negalimi.

Kiekvienam priskaitymui nurodomas skaičiavimo pirmumas (prioritetas). Priskaitymai skaičiuojami prioriteto didėjimo tvarka, t.y. pirmiausia skaičiuojami tie priskaitymai, kurių prioriteto skaičius mažiausias, o toliau – kiti. Tai labai svarbu, jeigu kažkurio priskaitymo reikšmė priklauso nuo kito reikšmės. Pastarasis tuomet turi būti paskaičiuotas anksčiau.

Priskaitymai2N

Jeigu priskaitymo suma bus traukiama į mėnesines ir metines GPM deklaracijas, jo aprašyme uždedamas požymis "Įtraukti į GPM312" .

Priskaitymai gali būti įvairiai grupuojami.

Kad būtų standartiškai užpildyta statistikos DA-01 forma, priskaitymai, kurie netraukiami į šią formą, priskiriami grupei '03', o priskaitymai, kurie priskiriami nereguliarioms premijoms ir priedams, priskiriami grupei '02'.

Laukas "Sąskaita" neprivalomas, jis pildomas tik tuo atveju, jei priskaitymo sumą reikia padėti į kažkokią specialią Didžiosios knygos sąskaitą. Jei sąskaita nenurodyta, tai priskaičiuota suma bus perkelta į darbuotojo sąskaitų ryšio lentelėje nurodytą darbo užmokesčio šaltinio sąskaitą (dažniausiai sąnaudas). Nurodžius sąskaitą, suma bus įrašyta į jos debetą. Sąskaita paprastai nurodoma tokiems priskaitymams, kaip ligos pašalpa, premijos iš pelno, atlyginimas nuo išdirbio ir pan.

Toliau yra aprašomi tam tikri priskaitymų požymiai ir formulės, pagal kuriuos jie bus skaičiuojami.

Informacija

Aprašant naują priskaitymą arba keičiant formulę, visada kuriamas naujas įrašas nuo formulės įsigaliojimo datos.

Nurodoma data, nuo kurios bus skaičiuojamas priskaitymas pagal nurodytą formulę.

Jeigu pasikeičia skaičiavimo algoritmas arba kiti požymiai, anksčiau buvusi formulė neištrinama, nes ji gali būti reikalinga atliekant perskaičiavimus už ankstesnį laikotarpį.

Lauke "Priskaitymas už mėnesius" nurodoma, už kelis mėnesius yra šis priskaitymas. Tai bus labai svarbu ateityje priskaitymo sumą įtraukiant į vidurkių skaičiavimą. Aprašant metinės premijos priskaitymą, lauke "priskaitymas už mėnesius" nurodoma reikšmė 12, aprašant ketvirtinės premijos priskaitymą - reikšmė 3, kitais atvejais lieka 1.

Požymis "Skaičiuoti sodrą" dedamas tuo atveju, jei nuo priskaitymo sumos bus skaičiuojama sodra iš įmonės lėšų.

Pažymima, į kurių vidurkių skaičiavimą bus traukiama priskaitymo suma.

priskaitymai1

Sumos formulė

Toliau aprašoma pati sumos formulė. Formulė yra matematinė išraiška, sudaryta iš įvairių kintamųjų, tabelio laukų, kalendoriaus laukų, kitų priskaitymų ar atskaitymų bei įvairių funkcijų. Ji turi griežtai nusakyti algoritmą, kaip skaičiuojamas konkretus priskaitymas. Formulė aprašoma jos elementus pasirenkant mygtukų pagalba, renkantis ypatingas funkcijas ir matematinės išraiškos ženklus.

priskaitymai9

Pavyzdžiui, reikia aprašyti priedo formulę, kuris kiekvienam darbuotojui yra skirtingas, ir skaičiuojamas proporcingai dirbtoms ir komandiruotės dienoms. T.y. darbuotojui priskirta priedo suma turi būti padalinta iš kalendoriuje nustatytų darbo dienų ir padauginta iš tabelyje darbuotojui pažymėtų darbo ir komandiruotės dienų.

Stovint sumos formulės lauke, spaudžiamas mygtukas "Kintamieji".

priskaitymai4

Pasirenkamas tipas ''žmogaus padalinyje" ir sukuriamas naujas kintamasis. Kintamojo numeris gali sutapti su priskaitymo numeriu. Jei priedas bus keičiamas kiekvieną mėnesį, dedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį".

priskaitymai5

Kintamasis išsaugomas ir pasirenkamas.

Kadangi dalinama iš tą mėnesį kalendoriuje patvirtintų darbo dienų skaičiaus, tai paspaudžiamas mygtukas "Kalendoriaus dienos", ir iš atsidariusio sąrašo pasirenkama raidė "D".

priskaitymai6

Kadangi dauginama iš darbuotojo tą mėnesį dirbtų dienų ir komandiruočių dienų bendro skaičiaus, tai paspaudžiamas mygtukas "Tabelio dienos" ir iš atsidariusio sąrašo pasirenkamos atitinkamai raidės "D" ir "K".

priskaitymai7

Dauginama iš bendros sumos, todėl jų suma apskliaudžiama (...).

priskaitmai8

Parašius naują formulę, būtina ją pratestuoti. Tam naudojamas mygtukas "Testavimas". Jei viskas gerai, jį paspaudus, išduodamas pranešimas, kad formulėje klaidų nerasta.

priskaitymai3

Laiko formulė aprašoma analogiškai. Ji neprivaloma. Aprašoma tuo atveju, kai prie priskaičiuotos sumos reikia paskaičiuoti ir parodyti laiką, atitinkantį tą priskaitymo sumą. Pvz.: spausdinant atlyginimo lapelius, prie etatinio atlyginimo pageidaujama parodyti darbuotojo išdirbtą dienų arba valandų skaičių – tada jis turi būti paskaičiuotas kartu su etatinio atlyginimo priskaičiavimu.

alga_priskaitymai1

Sukūrus naują priskaitymą, būtina jį surišti su atskaitymais, t.y. nurodyti, kokie atskaitymai bus nuo jo skaičiuojami.

Priskaitymai ir atskaitymai tarpusavyje yra susiję per priskaitymų/atskaitymų ryšio lentelę. Joje pažymima, kokie atskaitymai yra atskaičiuojami nuo kiekvieno konkretaus priskaitymo.

alga_priskaitymai1

Stovint ant konkretaus priskaitymo spaudžiamas mygtukas "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė". Atsidariusioje lentelėje pažymimi tie atskaitymai, kurie bus nuo jo skaičiuojami, ir viskas išsaugoma.

alga_priskaitymai1