Pardavimo grąžinimas

Servisas -> Pardavimai->Pardavimo operacijos

Pardavimo gražinimas - tai operacija, kai pirkėjas grąžina pirktas prekes ar paslaugas.

Šį operacija vykdoma, išrašant kreditinį dokumentą arba iš pirkėjo gavus debetinį dokumentą.

Pardavimo operacijų lange kuriama nauja operacija.

Pasirenkamas dokumento tipas: Grąžinimas.

Suvedama bendra pardavimo grąžinimo dokumento informacija: dokumento numeris, operacijos data, dokumento data, iš sąrašo pasirenkamas kliento kodas.

Operacijos

Skirtuke "Operacijos" spaudžiamas mygtukas "Grąžinimai/Patikslinimas". Pasirenkama "Grąžinimai".

pr_graz1

Lange "Grąžinimai" nuskaitomi to kliento pardavimo dokumentai, iš kurių bus grąžinamos prekės ar paslaugos. Suvedama grąžinimo informacija.

Įvedant kiekį, automatiškai atsiranda papildomas langelis su rašomu kiekiu. Klaviatūroje spaudžiamas mygtukas "Enter", užsifiksuoja kiekis.

Norint matyti kiek prekių iš dokumentų jau yra grąžinta, reikia užsidėti požymį "Suskaičiuoti grąžinimus", ir tada nuskaityti informaciją - atsiras stulpelis, kuriame bus rodomi jau grąžinti kiekiai.

pr_graz3

Prekės užsipajamuojamos vidutine savikaina, kuri išskaičiuojama iš pardavimo dokumento.

Norint grąžinamas prekes užpajamuoti į kitą padalinį nei tas, iš kurio jos buvo parduotos, - jo kodas įvedamas stulpelyje "Naujas padalinys". Grąžinamos prekės bus užpajamuotos šiame stulpelyje įvestame padalinyje, visais kitais atvejais - padalinyje, kuris nurodytas stulpelyje "Padalinys".

Gali būti atvejis, ypač darbo su programa pradžioje, kai pirkėjas grąžina prekes, kurių pardavimo operacijų dar nėra programoje.

Tada kuriamos naujos detalios eilutės ir viskas vedama analogiškai kaip pardavimo atveju: kodai, kiekiai, kainos.

Kiekis vedamas be minuso ženklo.

Jeigu grąžinimas vykdomas ne pagal pardavimo dokumentą, programa grąžinamas prekes siūlo užpajamuoti savikaina, kuri lygi paskutinio pirkimo savikainai.

pr_graz4

Jeigu reikia, koreguojamas laukas "Savikainos suma", kuriame yra bendra viso kiekio savaikaina.

Jeigu grąžinamos viso pardavimo važtaraščio prekės, tai tokį pardavimo važtaraštį mygtuko "Kopijuoti" pagalba galima nukopijuoti į grąžinimą.