Darbuotojo perkėlimas personale

Perkėlimo operacija vedama, kai darbuotojas perkeliamas dirbti į kitą padalinį arba kai keičiasi jo etatas (pareigos) arba etato dalis (krūvis).

Jeigu keičiasi kitos sutarties sąlygos (pvz.: atostogų formulė), vedama arba perkėlimo, arba priėmimo papildymo operacija. Jeigu vedama perkėlimo operacija, tai viskas paliekama nepakeista, išskyrus tas sutarties sąlygas, kurios keitėsi (pvz.: atostogų formulė).

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

perkelimas1

Lauke "Priėmimo op." nurodoma, iš kokios priėmimo operacijos vyksta perkėlimas.

Laukuose "Etatas“ ir "Padalinys" nurodomi etato ir padalinio kodai, į kuriuos darbuotojas perkeliamas.

Negalima išsaugoti perkėlimo operacijos, jeigu padalinyje, į kurį darbuotojas perkeliamas, nėra laisvų pasirinkto etato vietų.

Išsaugojus operaciją, etato dalis buvusiose pareigose yra atlaisvinama, o naujose – užimama.

Lauke "Priėmimo data“ nurodoma, nuo kada asmuo dirbs naujose pareigose. Ši data turi būti ne mažesnė nei priėmimo operacijos data.

Perkėlimo operacijoje sutarties informacija paprastai vedama ta pati, kokia buvo įvesta priėmimo operacijoje.

Sukūrus perkėlimo operaciją, laukelyje "Priėmimo op." nurodyta operacija tampa neaktyvi. Aktyvi bus naujai sukurta perkėlimo operacija. Ją reikės nurodyti vedant kitas operacijas – atleidimo, atostogų, taip pat ir perkėlimo, jeigu dar kartą tokia operacija bus atliekama.

Dar kartą perkeliant į kitą padalinį ar pareigas, vėl kuriama nauja perkėlimo operacija.

Perkėlimo metu įrašas algos dokumentuose nesusiformuoja, kadangi algos modulyje perkėlimas vyksta kitu principu.