Sąskaitų ryšio lentelės

Servisas -> Kortelės -> Sąskaitų ryšys

Rivile GAMA programoje kiekviena operacija, pilnai ją suvedus, turi būti perkeliama. Perkėlimo metu formuojasi įrašas Didžiosios knygos operacijose. Sąskaitos tame įraše automatiškai parenkamos pagal iš anksto aprašytas tam tikras taisykles. Tos taisyklės aprašomos sąskaitų ryšio lentelėse.

Sąskaitų ryšio lentelės yra trijų tipų: prekių(paslaugų), pirkėjų/tiekėjų, algų.

Naujai sukurtoje duomenų bazėje yra sukurtos visų šių tipų sąskaitų ryšio lentelės, kuriose įvestos sąskaitos suderintos su įmonės sąskaitų plane aprašytomis sąskaitomis.

Esant poreikiui, jose esančias sąskaitas galima pasikoreguoti arba susikurti naujų lentelių.

Naujos lentelės reikalingos tuo atveju, jeigu pvz., vienos prekės apskaitomos vienoje turto sąskaitoje, o kitos prekės – kitoje, arba, jeigu klientų skolos priklausomai nuo kliento yra apskaitomos skirtingose sąskaitose, arba kai dalies darbuotojų atlyginimas eina į vieną sąnaudų sąskaitą, o kitos dalies – į kitą, ir panašiais atvejais.

Sąskaitų ryšio lentelės, priklausomai nuo jų tipo, vėliau bus priskiriamos aprašant prekių, paslaugų, pardavimo kodų, klientų ir darbuotojų korteles.

Priklausomai nuo tipo, sąskaitų ryšio lentelėje aprašomos skirtingos paskirties sąskaitos.

Prekių (paslaugų) sąskaitų ryšio lentelė

Prekių dalyje aprašomos sąskaitos, kurios automatiškai dalyvauja perkeliant su prekėmis atliktas operacijas:

Turto sąskaita - užpajamuotų prekių savikainos sąskaita. Pvz., perkėlus pirkimo arba kitokią pajamavimo operaciją, joje atsiranda pirktų (užpajamuotų) prekių savikaina (debetas) , perkėlus pardavimą – iš jos nusirašo parduotų prekių savikaina (kreditas).

Savikaina - parduotų/nurašytų prekių savikainos sąskaita. Perkėlus pardavimo operaciją, į ją nusirašo parduotų prekių savikaina (debetas). Pagal nutylėjimą į ją nurašomos prekės operacijose su atsargom, tačiau šiuo atveju galima parinkti ir kitą nurašymo sąskaitą.

Pardavimų grąžinimo savikaina - grąžinamų prekių savikainos sąskaita. Perkėlus pardavimo grąžinimo operaciją, čia nurodyta sąskaita kredituojama grąžinamų prekių savikainos sumai, pačios grąžinamos prekės užsipajamuoja turto sąskaitoje (debetas).

Pajamos - parduotų prekių pajamų sąskaita. Perkėlus pardavimo operaciją, joje atsiranda parduotų prekių pajamos (pardavimo suma be PVM).

Pardavimų grąžinimo pajamos – grąžinamų prekių pajamų sąskaita. Perkėlus pardavimo grąžinimo operaciją, joje atsiranda pardavimo grąžinimo suma be PVM (debetas).

Kelyje – prekės kelyje. Ji dalyvauja perkeliant vidinio judėjimo operacijas. Perkėlus pirmą kartą – perduodamų prekių savikaina iš turto sąskaitos nusirašo į prekės kelyje sąskaitą. Perkėlus antrą kartą – prekės užsipajamuoja atgal į turto sąskaitą.

FIFO korekcija – į šią sąskaitą automatiškai padedama skirtumas, kuris atsiranda perkeliant pirkimo grąžinimo operaciją, kai grąžinamų prekių savikaina pagal Fifo nesutampa su grąžinimo operacijos suma.

Tarpinė – ši sąskaita kaip tarpinė naudojama perkeliant gamybos operacijas ir kuro nurašymą kelionės lapuose.

Paslaugų dalyje aprašomos sąskaitos, kurios automatiškai dalyvauja perkeliant su paslaugomis atliktas operacijas:

Pajamuojant – perkamų paslaugų debeto sąskaita. Perkėlus paslaugų pirkimo operaciją, į šios sąskaitos debetą ateina paslaugų pirkimo suma.

Parduodant – parduodamų paslaugų pajamų sąskaita. Perkėlus pardavimo operaciją, joje atsiranda pajamos už parduotas paslaugas (pardavimo suma be PVM).

Pardavimų grąžinimai - grąžinamų paslaugų pajamų sąskaita. Perkėlus pardavimo grąžinimo operaciją, joje atsiranda pardavimo grąžinimo suma be PVM (debetas).

Jeigu pardavimo operacijose reikia paskaičiuoti transporto ar kitokias išlaidas, muitą, akcizą, tai sąskaitų ryšio lentelėje (skirsnyje "Parduodant") nurodomos sąskaitos, į kurias perkėlimo metu automatiškai įrašomos paskaičiuotos atitinkamos sumos (debetas).

Kartais vidinio judėjimo operacijose perduodamų prekių savikainą reikia padidinti, pridedant papildomas išlaidas, muitą ar akcizą. Skirtuke "Kitos" aprašomos išlaidų, muito ir akcizo sąskaitos, kurių reikės perkeliant tokias vidinio judėjimo operacijas. Paskaičiuotos sumos nueis į gaunamų prekių savikainą (debetas), o kreditinė dalis nueis į čia nurodytas sąskaitas.

Laukelyje "PVM" nurodoma PVM sąskaita, jei PVM bus skaičiuojamas vedant vairuotojų atskaitomybę kelionės lapuose.

Pirkėjų/tiekėjų sąskaitų ryšio lentelė

Skirtuke "Tiekėjai" aprašomos sąskaitos, kurios automatiškai dalyvauja perkeliant operacijas su tiekėjais: pirkimo, išmokų, debitorines-kreditorines operacijas.

Skolos - skolos tiekėjams sąskaita . Perkėlus pirkimo operaciją, joje įrašoma skolos tiekėjui suma (kreditas). Perkėlus išmokų operaciją, ši sąskaita debetuojama išmokama suma.

Išankstiniai mokėjimai - tiekėjams sumokėtų avansų sąskaita. Jeigu perkeliamas išankstinis mokėjimas, tai išmokama suma įrašoma į šios sąskaitos debetą.

Papildomos išlaidos – papildomų (pvz., transporto) išlaidų, kurios įtraukiamos į prekių savikainą, sąskaita. Perkėlus pirkimo operaciją, debeto suma nueina į prekių savikainą, kredito suma įrašoma į čia nurodytą sąskaitą.

Muitas - muito mokesčio, įtraukiamo į prekių savikainą, sąskaita.

Akcizas - akcizo mokesčio, įtraukiamo į prekių savikainą, sąskaita.

Diskontai - diskonto sąskaita. Naudojama tuo atveju, jeigu atsiskaitymo metu yra skaičiuojamas diskontas.

Palūkanos - palūkanų sąskaita. Naudojama tuo atveju, jeigu atsiskaitymo metu yra skaičiuojamos palūkanos.

"Importo PVM" aprašomos sąskaitos, kai pirkimo operacijose paskaičiuotas PVM neįtraukiamas į skolą tiekėjui (pvz., perkant iš užsienio tiekėjo). Tada paskaičiuota PVM suma nueina į šių sąskaitų kreditą. Debetas nueina į pirkimo PVM sąskaitą.

Skirtuke "Pirkėjai" aprašomos sąskaitos, kurios automatiškai dalyvauja perkeliant operacijas su pirkėjais : pardavimo, įplaukų, debitorines-kreditorines operacijas.

Skolos – pirkėjų skolos sąskaita . Perkėlus pardavimo operaciją joje įrašoma pirkėjų skolos suma (debetas). Perkėlus įplaukų operaciją, ši sąskaita kredituojama įplaukų suma.

Išankstiniai mokėjimai - pirkėjų sumokėtų avansų sąskaita. Jeigu perkeliamas išankstinis mokėjimas, tai įplaukų suma įrašoma į šios sąskaitos kreditą.

Kitos sumos – papildomų (pvz., transporto) išlaidų, paskaičiuotų pardavime, sąskaita.

Muitas - muito mokesčio, paskaičiuoto pardavime, sąskaita.

Akcizas - akcizo mokesčio, paskaičiuoto pardavime, sąskaita.

Diskontai - diskonto sąskaita. Naudojama tuo atveju, jeigu atsiskaitymo metu yra skaičiuojamas diskontas.

Palūkanos - palūkanų sąskaita. Naudojama tuo atveju, jeigu atsiskaitymo metu yra skaičiuojamos palūkanos.

"Eksporto PVM" aprašomos sąskaitos, kai pardavimo operacijose paskaičiuotas PVM neįtraukiamas į skolą pirkėjui (pvz., parduodant užsienio pirkėjui). Tada paskaičiuota PVM suma nueina į šių sąskaitų debetą. Kredito suma nueina į pardavimo PVM sąskaitą.

Skirtuke "Valiutų perskaičiavimas" aprašomos sąskaitos, į kurias nueina skirtumas dėl valiutų kurso pasikeitimo. Skirtumas atsiranda, kai su klientu atliekamos operacijos ne bazine valiuta.

Valiutinių skolų perskaičiavimas gali įvykti automatiškai, perkeliant įplaukų (išmokų) operacijas, arba atliekamas debitorinėse - kreditorinėse operacijose. Tai priklauso nuo parametro "Valiutų perskaičiavimas" (SS_VAL_PER) aprašymo.

sr_9

Skolų sudengimas - nurodoma sąskaita, kuri naudojama skolų sudengimui, kai klientui yra aprašytas automatinis skolų sudengimas.

Algų sąskaitų ryšio lentelė

sr_10

Kiekvieną mėnesį paskaičiuoti darbuotojų atlyginimai perkeliami į Didžiąją knygą. Perkėlimo metu sąskaitos yra parenkamos iš priskaitymų - atskaitymų aprašymo ir algos sąskaitų ryšio lentelės.

Algos sąskaitų ryšio lentelėje aprašomos :

Ateinančių laikų sąnaudų sąskaitos paskaičiuotam atlyginimui ir Sodrai iš įmonės lėšų. Į jas perkeliamos sumos, paskaičiuotos už ateinančius laikotarpius (pvz. atostoginiai už ateinantį mėnesį).

Sąnaudų sąskaitos paskaičiuotam atlyginimui ir Sodrai iš įmonės lėšų ("DU šaltinis", "Sodros šaltinis"). Į jas įrašomos einamo mėnesio paskaičiuoto atlyginimo ir Sodros iš įmonės lėšų sumos. Jeigu atlyginimų modulyje prie priskaitymo yra nurodyta konkreti sąskaita, tai ta sąskaita turi aukštesnį prioritetą, ir to priskaitymo suma nueina į ją, o ne į sąskaitų ryšio lentelėje nurodytą sąnaudų sąskaitą.

Atskaitymų sąskaitos nurodomos tik atlyginimų modulyje.

Skolos sąskaitos darbuotojui ("Paskaičiuotas DU ir avansas") ir Sodrai iš įmonės lėšų ("Rezultatas"). Išimties atveju, jeigu darbuotojo skola turi nueiti į specialią sąskaitą, ta sąskaita nurodoma darbuotojo kortelėje.

Sodros iš įmonės lėšų procentas. Gali būti nurodytas pastovus procentas, sistemos kintamasis arba žmogaus kintamasis. Kadangi Sodros iš įmonės lėšų procentai keičiasi, dažniausiai yra nurodomas sistemos kintamojo kodas. Jam reikšmė priskiriama algos modulyje kintamųjų reikšmių sąraše. Visiems darbuotojams, kuriems priskirta ta pati sąskaitų ryšio lentelė, Sodros iš įmonės lėšų procentas bus vienodas.

Darbuotojams, nuo metų pradžios pasiekus tam tikrą priskaitymų sumą, keičiasi Sodros iš įmonės lėšų procentas. Jeigu įmonėje yra tokių darbuotojų, algos sąskaitų ryšio lentelėje galima nurodyti ne sistemos, o žmogaus tipo kintamąjį. Tada bus galima kiekvienam darbuotojui suvesti skirtingus procentus.

Sąskaitų ryšio lentelėje naudojant žmogaus tipo kintamąjį, visiems darbuotojams, kuriems priskirta ta sąskaitų ryšio lentelė, reikia suvesti joje nurodyto žmogaus kintamojo reikšmes.
Jos kiekvienam darbuotojui gali būti skirtingos, be to, ir tam pačiam darbuotojui gali pasikeisti nuo tam tikro laikotarpio.

Sodros iš įmonės lėšų suma. Jeigu darbuotojams iš įmonės lėšų išskaičiuojama konkreti, nuo priskaičiuoto atlyginimo nepriklausanti suma, tai pasirenkamas kintamojo tipas Sistemos(suma) arba Žmogaus(suma). Jiems reikšmė priskiriama algos modulyje kintamųjų reikšmių sąraše.

Visos kintamųjų reikšmės aprašomos Servisas -> Alga -> Kintamųjų reikšmės. Ar įvesta reikšmė bus traktuojama kaip procentas ar kaip suma priklausys nuo sąskaitų ryšio aprašyme pasirinkto kintamojo tipo.

Klientas. Nurodomas norint klientų būklėje matyti Sodros, kaip kliento, visą analitinę informaciją. Nenurodžius, informacija matoma tik Didžiosios knygos sąskaitų judėjime.